реферат
Главная

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Дипломная работа: Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"

Дипломная работа: Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"

Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий університет

Інститут економіки

Фінансово-економічний факультет

Кафедра економічно кібернетики та інформаційних технологій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

_____________спеціаліста_____________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

спеціальност 7.050102 Економічна кібернетика

на тему: "Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"

Виконавець: Поперечна С.О.

Керівники Прізвище, ініціали Оцінка Підпис
роботи Демиденко М.А.
розділів:
1, 2, 3, 5 Демиденко М.А.
4 Нецветаєв В.А.
Рецензент

Нормоконтроль

Демиденко М.А.

Дніпропетровськ

2009


ЗАТВЕРДЖЕНО:

завідувач кафедри

Економічно кібернетики та інформаційних технологій

___________ Кочура Є.В.

(підпис) (прізвище, ніціали)

___________

(дата)

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу

______________спеціаліста_____________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

студентки групи ЕК-04-1 Поперечній Світлані Олександрівні

Тема дипломної роботи "Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективност виробництва МКВП "Дніпроводоканалу" затверджена наказом ректора НГУ від __________________№___

Розділ Зміст виконання Термін виконання
1 Загальна організаційно-економічна характеристика МКВП "ДНІПРОВОДОКАНАЛУ" 27.04-03.05.2009
2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ МКВП "ДНІПРОВОДОКАНАЛУ" 04.05-17.05.2009
3 Підвищення ефективност виробництва МКВП "Дніпроводоканал" на підставі методів Економіко-математичного моделювання 18.05-24.05.2009
4 Проектування і розробка нформаційного, програмного, технічного і організаційного забезпечення нформаційної системи 25.05-31.05.2009
5 ОХОРОНА ПРАЦІ 01.06-07.06.2009

Завдання видав ______________________________ Демиденко М.А.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Завдання прийняв до виконання __________________ Поперечна С.О.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дата видач завдання:__________

Термін подання дипломного проекту до ДЕК____________


РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 91 с., 7 малюнків, 28 таблиць, 6 додатків, 15 джерел.

Об’єкт дослідження – ефективність виробництва МКВП "Дніпроводоканалу" та економіко-математичне обґрунтування її підвищення.

Мета дипломно роботи – підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу" за допомогою розробки економіко-математичних моделей оптимального розподілу коштів та платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг.

Метод дослідження та апаратура. Для дослідження даної предметної області використаний метод вивчення та аналізу фактичного стану об’єкта дослідження на підставі усного опитування, аналізу задач та інформаційних процесів які відбуваються. Для проектування і реалізації ІС використаний персональний комп'ютер на баз процесора AMD Athlon XP.

У першому розділ подано загальна організаційно-економічна характеристика МКВП "Дніпроводоканалу", тобто основні напрямки діяльності та організаційна структура підприємства.

У другому розділ роботи проаналізовано фінансово-економічний стан МКВП "Дніпроводоканалу".

У третьому розділі здійснюється розробка економіко-математичних моделей оптимального розподілу коштів та платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг.

У четвертому розділі представлені результати проектування, реалізації і програмного, технічного й організаційного забезпечення ІС для вирішення задач третього розділу. Розроблена ІС призначена для використання у МКВП "Дніпроводоканалі"

П’ятий розділ охоплює техніку безпеки та охорону праці на виробництві, їх структуру, форму методи роботи. Стан виробничого травматизму та професійних захворювань на виробництві.

Практичне значення дипломної роботи полягає у підвищенні ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу" за допомогою розробки економіко-математичних моделей оптимального розподілу коштів та платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг.

Міське комунальне виробниче підприємство (МКВП), ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА (ІС), АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ (АРМ)


ЗМІСТ

РЕФЕРАТ

ЗМІСТ

ВСТУП

1.                Загальна організаційно-економічна характеристика МКВП "ДНІПРОВОДОКАНАЛУ"

1.1           Основн напрямки діяльності МКВП "Дніпроводоканалу"

1.2           Організаційна структура підприємства

2.                АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ МКВП "ДНІПРОВОДОКАНАЛУ"

2.1           Експрес-аналіз фінансового стану

2.2                       Аналіз фінансової звітності

2.2.1    Аналіз ліквідності балансу

2.2.2    Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу

2.3                       Розрахунок фінансових коефіцієнтів

2.3.1    Аналіз складу майна та джерел його утворення

2.3.2    Оцінка ліквідності

2.3.3    Аналіз фінансово стабільності

2.3.4    Оцінка ділової активності

2.3.5    Аналіз рівня рентабельності

3                  Підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканал" на підставі методів Економіко-математичного моделювання

3.1    Розробка економіко-математичної моделі оптимального розподілу коштів методом динамічного програмування

3.2                       Результати моделювання платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг у м. Дніпропетровську

3.2.1 Аналіз попиту на комунальні послуги за допомогою методу статистичних групувань

3.2.1.1        Оцінка коефіцієнту еластичності за доходом

3.2.1.2        Оцінка коефіцієнту еластичності за ціною

3.2.2 Прогнозування платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг на основі функц корисності

4                   Проектування розробка інформаційного, програмного, технічного і організаційного забезпечення інформаційної системи

4.1           Інформаційне забезпечення

4.2           Організаційне забезпечення

4.3           Технічне забезпечення

4.4           Програмне забезпечення

5               ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1    Оцінка експлуатаційних особливостей систем ВКГ окремих технологічних процесів

5.2    Аналіз умов праці і виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів

5.3    Забезпечення пожежної безпеки

5.4    Виконання організаційно-технічних заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці у 2008 році

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ДОДАТКИ

А Динаміка послуг водопостачання та водовідведення МКВП "Дніпроводоканалу"

Б  Набори значень незалежних (факторних) ознак для побудови моделі платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг на основі функції корисності

В Інструкція для користувача


ВСТУП

Дніпропетровське підприємство "Дніпроводоканал" здійсню забезпечення населення м. Дніпропетровська дуже важливими для життєдіяльност послугами водопостачання та водовідведення.

Однак в останні роки водопровідно-каналізаційній галузі не приділялось достатньої уваги. Як результат погіршення здоров’я, скорочення тривалості життя населення України, виникнення епідемій інфекційних хвороб.

За останнє десятиріччя, яке характеризувалося значними змінами в економіці, зниженням рівня життя людей, що призвело до значних обсягів неплатежів за послуги водопостачання та водовідведення, МВКП "Дніпроводоканал" не мав змоги проводити планове оновлення основних виробничих фондів у повному обсязі.

Сьогодні фахівцями підприємства обслуговуються тисячі кілометрів водопровідно-каналізаційних мереж, три великих водозабори, стільки ж очисних споруджень каналізації, більш 30 насосних станцій, складне енергогосподарство.

Зношення основних фондів і збільшення аварійних ситуацій є основною проблемою водопровідно-каналізаційних господарств України. Особливо це стосується водопроводу м. Дніпропетровська, який є старішим в Україні (в 2009 роц виповнюється 135 років).

Тому у грудн 2008 року Дніпропетровський міськвиконком та комунальне Підприємство "Дніпроводоканал", яке знаходиться у власності м. Дніпропетровська підписало з ЕБРР Кредитну Угоду по проекту реконструкції та модернізації системи водопостачання та водовідведення м. Дніпропетровськ на суму 195 тис. грн. Оптимальний розподіл коштів між об’єктами реконструкції здійснюється у третьому розділі дипломно роботи за допомогою динамічного програмування. Динамічне програмування, використовуючи поетапне планування, дозволяє не тільки спростити рішення задачі, але і вирішити ті з них, до яких не можна застосувати методи математичного аналізу. Спрощення рішення досягається за рахунок значного зменшення кількості досліджуваних варіантів, тому що замість того, щоб один раз вирішувати складну різноманітну задачу, метод поетапного планування припуска багаторазове рішення щодо простих задач.

Джерелом коштів для погашення кредиту від МВКП "Дніпроводоканал" мають стати грошов надходження від реалізації питної води та прийому стоків. Це потребу підвищення тарифів на послуги водопопостачання та водовідведення.

Результати моделювання платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг у м. Дніпропетровську на підставі аналізу попиту на ці послуги за допомогою методу статистичних групувань (розрахунок коефіцієнтів еластичності) та прогнозування платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг на основі функц корисності дозволяють визначити як поведуть себе споживачі послуг, якщо тарифи будуть підвищенні.


1       Загальна організаційно-економічна характеристика МКВП "ДНІПРОВОДОКАНАЛУ"

Міське комунальне виробниче підприємство "Дніпроводоканал" створено за рішенням Виконкому Дніпропетровської міської Ради депутатів 29 березня 1918 року спадкоємцем першого водопроводу в м. Катеринославі, створеного в 1869 роц акціонерним товариством Брянського заводу.

Повна назва - Міське комунальне виробниче підприємство "Дніпроводоканал", скорочена офіційна назва підприємства – МКВП "Дніпроводоканал" [1].

Підприємство організоване з метою забезпечення безперебійного надання послуг з централізованого водопроводу і водовідведення споживачам, що входять у зону обслуговування. Основні напрямки діяльності підприємства: централізоване водопостачання і водовідведення, розвиток і безпечна експлуатація водопровідно-каналізаційного господарства міста Дніпропетровська.

1.1    Основн напрямки діяльності МКВП "Дніпроводоканалу"

Виробниче керування водопровідно-каналізаційного господарства міста являє собою складне господарство, в експлуатації якого знаходиться:

1. Три комплекса водопровідних споруджень (таблиця 1.1);

Таблиця 1.1 – Водопровідні спорудження

Проектна потужність, тис. м3/доб. Фактична подача, тис. м3/доб
Кайдакский водозабір 250 293,1
Ломовский водозабір 100 69,3
Скважиний водозабір 30 5,9
Покупна вода від Аульского районного водопроводу 540 275,9

2. Три комплекса каналізаційних споруджень (таблиця 1.2);

Таблиця 1.2 – Каналізаційні спорудження

Проектна потужність, тис. м3/доб. Фактична подача, тис. м3/доб
Центральна станція аерації 270 287,7
Лівобережна станція аерації 160 150,7
Південна станція аерації 45 56,7

3. Довжина водогінних мереж: 1735,2 км у т.ч. самортизированных 1177,53 км [1];

4. Довжина каналізаційних мереж: 840,3 км у т.ч. самортизованих 212,0 км;

5. Районних водопровідних насосних станцій перекачування 9 шт. загальною продуктивністю 896 тис. м3/доб;

6. Підвищувальних насосних станцій 37 шт. загальною продуктивністю 349,3 тис. м3/доб;

7. Каналізаційних насосних станцій перекачування 28 шт. загальною продуктивністю 1169,6 тис. м3/доб;

8. Кабельних електричних трас 272 км;

9. Котелень 5 шт;

10. Хлораторних 14 шт;

11. Резервуарів чистої води 27 шт;

12. Водомірів15954 шт;

13. Загальна подача води місту 626,5 тис. м3/доб;

14. Водоспоживання на 1 чоловік 451,2 л./доб з обліком коммун. побутових: 410,1 л./доб.

Експлуатується це господарство колективом керування 3405 чоловік.

У всіх адміністративних районах створені водопровідні ділянки, що оснащен спецавтомобілями, землерийною технікою, насосами, компресорами і т.д. Організовано по місту 5 ділянок по обслуговуванню каналізаційних мереж насосних станцій. Мається два будівельних керування по ремонту водопровідно-каналізаційних мереж і споруджень, ремонтно-механічний цех, електроцех [1].

Протягом багатьох років виробничі потужності експлуатуються з перевантаженням.

Відсоток зносу основних фондів у цілому по підприємству складає 60%, по мережах - 64%, по устаткуванню - 56%. На основні фонди вартістю 88084,5 тис. грн. амортизаційн відрахування не нараховуються через 100% зносу. Експлуатація такого устаткування, мереж і споруджень вимагає значних обсягів капіталовкладень, джерело фінансування на яке відсувне.

Протягом останніх років до 2008 року споживання послуг водопостачання постійно знижувалось. Так за 2005-2007 роки воно зменшилось на 17%. В 2008 році зниження припинилось на рівні 135192 тис. м3.

З послугами водовідведення ситуація аналогічна (таблиця 1.3).

Таблиця 1.3 – Реалізація послуг водопостачання та водовідведення

Категорії споживачів Факт (тис. мз )
2006 рік 2007 рік 2008 рік
1. Реалізація послуг водопостачання – всього 184 447,8 149 583,8 134 751,1
У тому числі:
- населення 129 864,9 104 003,9 94 352,6
- бюджет 4 291,5 6 815,5 7 298,6
- інші споживачі 40 274,9 30 744,0 25 410,4
- Новомоск. Водоканалу 8 772,9 6 822,4 6 480,5
- "Дніпроводоканалу" 1 243,6 1 198,4 1 209,0
2. Пропуск стоків – всього 160 970,8 132 014,9 120 807,7
У тому числі:
- населення 116 178,0 94 300,8 86 356,2
- бюджет 3 785,2 6 025,3 6 392,4
- інші споживачі 40 392,6 31 054,8 27 279,0
- "Дніпроводоканалу" 615,1 634,0 780,1

Сьогодні "Дніпрводоканал" надає послуги по трьом категоріям тарифів: населенню, бюджетним організаціям та ншим споживачам. Тарифи для населення були переглянуті в сторону збільшення з 01.01.2006 р., що зменшило темпи зниження доходів. Населення та бюджетн організації споживають майже 76% послуг водопостачання та водовідведення від загального об'єму послуг надаваних підприємством МКВП "Дніпроводоканал". Тарифи для усіх споживачів м. Дніпропетровська регулюються місцевими органами самоврядування з встановленням фіксованих тарифів. Фінансові показники наведенні у таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 – Загальні фінансов показники функціонування МКВП "Дніпроводоканалу"

Показники Факт (тис. грн.)
2006 рік 2007 рік 2008 рік
1. Доходи 110 860,7 145 854,3 94 292,2
2. Витрати 121 258,2 134 482,1 119,272,7
В тому числі:
- електроенергія; 24 423,3 23 855,6 26 222,0
- покупна вода. 23 283,4 24 081,6 24 623,4
3. Результати:
- прибуток; - 11 365,2 -
- збиток. 10 397,5 - 24 980,5

Протягом восьми років, включаючи 2007 рік спостерігався спад виробництва питної води. За цей період споживання води зменшилось на 100 млн. м3, або на 43% (2000 р. – 235 млн. м3, 2007 р.- 135 млн. м3). У 2006 році спостерігався найбільш значний спад -35 млн. м3. Динаміка послуг водопостачання та водовідведення наведена у додатку А. Використавши дані таблиці, наведеній у додатку А, був побудований графік динаміки основних послуг по роках (рисунок 1.1), за допомогою якого наглядно простежується спад реалізації як води, так і стоків.


 

Рисунок 1.1 - Динаміка послуг водопостачання та водовідведення МКВП "Дніпроводоканала" (2000 – 2009 роки)

Витрати на вироблення послуг водопостачання за цей період зросли більш ніж у 3 рази. З прибуткового виробництво стало збитковим.

Неврегульованість відносин по споживанню питної води житловими та тесплоснабжаючими організаціями міста, призвело до виникнення нереалізованої води. Це значна перевитрата питно води житловим фондом міста. Показники контрольних лічильників вказують на понаднормативне споживання в середньому на 50%.

Враховуючи знос основних фондів, не вистачає коштів на їх ремонт і придбання нових. Передача на баланс міськводоканалу житловими організаціями мереж і споруд в незадовільному технічному стані без відшкодування витрат на їх ремонт і експлуатацію, ще більш загострює цю проблему.


1.2    Організаційна структура підприємства

Організаційна структура – один з основних елементів керування організацією. Вона характеризується розподілом цілей і задач керування між підрозділом працівниками організації. Структура керування - це організаційна форма поділу праці по прийняттю і реалізації управлінських рішень.

Таким чином, під організаційною структурою керування необхідно розуміти сукупність управлінських ланок розташованих у строгій співпідпорядкованості й забезпечення взаємозв'язку між керуючою і керованою системами [2].

Внутрішнім вираженням організаційної структури керування є склад, співвідношення, розташування і взаємозв'язок окремих підсистем організації.

У структур керування виділяються наступні елементи: ланки (відділи), рівні (ступіні) керування і зв'язку – горизонтальні і вертикальні.

У залежності від характеру зв'язків виділяються кілька основних типів організаційних структур керування:

·                    лінійна;

·                    функціональна;

·                    лінійно-функціональна;

·                    дивізіональна;

·                    регіональна;

·                    матрична;

·                    продуктова

·                    орієнтована на споживача.

Організаційна структура МКВП "Дніпроводоканалу" має лінійний тип і наведена у додатку Б.

Лінійна організаційна структура керування – це одна з найпростіших організаційних структур керування. Вона характеризується тим, що на чолі кожного структурного підрозділу знаходиться керівник-єдиноначальник, наділений усіма повноваженнями здійснюючий одноособове керівництво підлеглими йому працівниками і, що зосереджує у своїх руках усі функції керування.

При лінійному керуванні кожна ланка і кожен підлеглий мають одного керівника, через який по одному одноразовому каналі проходять усі команди керування. У цьому випадку управлінські ланки несуть відповідальність за результати всієї діяльност керованих об'єктів. Мова йде про виділення керівників, кожний з який викону усі види робіт, розробляє і приймає рішення, зв'язані з керуванням даним об'єктом [2].

Оскільки в лінійній структурі керування рішення передаються по ланцюжку "зверху вниз", а сам керівник нижньої ланки керування підлеглий керівнику більш високого над ним рівня, формується свого роду ієрархія керівників даної конкретної організації. У даному випадку діє принцип єдиноначальності, суть якого полягає в тому, що підлеглі виконують розпорядження тільки одного керівника. Вищий орган керування не має права віддавати розпорядження яким-небудь виконавцям, минаючи їхнього безпосереднього начальника.


2       АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ МКВП "ДНІПРОВОДОКАНАЛУ"

Аналіз фінансового стану підприємства є постійною необхідністю, бо не можна вести господарство без аналізу його доходів і витрат. Це було важливо завжди, а тим більше — нині, коли на зміну безгосподарності й безвідповідальності приходить підприємництво, сувора дисципліна й ощадливість. Закони ринкової економіки потребують відповідного способу мислення й поведінки всіх її учасників. Ринкова економіка приводить у рух усі ресурси, аби кожна вкладена в підприємство гривня давала найвищий прибуток. Щоб забезпечити це, необхідно постійно аналізувати фінансовий стан, проводити обґрунтоване наукове дослідження фінансових відносин руху фінансових ресурсів у процесі діяльності підприємства [3].

Фінансовий стан підприємства — це показник його фінансової конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, платоспроможності, виконання зобов'язань перед державою та ншими підприємствами.

Фінансовий аналіз це засіб оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності [4].

2.1    Експрес-аналіз фінансового стану

Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використанням засобів (активів) джерелами їхнього формування (власного капіталу і зобов'язань, тобто пасивів). Ці зведення відбиваються в балансі.

Основними показниками, що впливають на фінансовий стан є:

1)                          Виконання фінансового плану і поповнення в міру виникнення потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку;

2)                          Швидкість оборотності оборотних коштів (активів).

Основним показником, що характеризує фінансовий стан, є платоспроможність підприємства, під якою мають на увазі його здатність вчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників, повертати кредити, робити оплату праці, вносити платежі в бюджет.

Оскільки виконання фінансового плану залежить від результатів господарської діяльності в цілому, то можна відзначити, що фінансове положення визначається сукупністю всіх господарських факторів, тобто є узагальнюючим показником.

Для наочно простої оцінки фінансового благополуччя і динаміки розвитку суб'єкта, проводиться експрес-аналіз [5]. Він ґрунтується на розрахунку декількох показників, що дозволяють скласти загальне уявлення про положення підприємства. Отже, головною метою експрес-аналіз фінансового стану підприємства є надання узагальненої але різнобічної характеристики діяльності підприємства (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1 – Основні показники експрес-аналізу фінансового стану МКВП "Дніпроводоканалу"

№ п/п Показники 2007 рік 2008 рік Відхилення
+ ; - %
1 2 3 4 5 6
1 Сума засобів у розпорядженн підприємства 356749,5 342434,5 -14315,0 -4,01
Вартість основних засобів 487793,3 493477,8 5684,5 1,17
Коефіцієнт зносу основних засобів 0,631538 0,648036 0,02 2,61
2 Сума власних засобів -16085,4 -51091,5 -35006,1 217,63
Коефіцієнт співвідношення позикових власних засобів 1,2855 1,8487 0,5632 43,81
Коефіцієнт покриття 0,9175 0,7681 -0,1494 -16,28
Наявність у балансі "хворих статей" - - - -
3 Збиток 10144,2 656,0 -9488,2 -93,53
Рентабельність продукції 0,1 0,01 -0,1 -93,92
Рентабельність виробництва 0,1 0,01 -0,09 -94,52
Рентабельність фондів 0,021 0,001 -0,019 -93,62
Рентабельність активів 0,07 0,11 0,039 56,08
Рентабельність усього капіталу 0,03 0 -0,03 -93,26
Рентабельність власного капіталу 0,07 0,01 0,02 -91,6
Рентабельність позикового капіталу 0,05 0 -0,05 -94,16
4 Темп росту (падіння) видобутку від реалізації 104657,9 123562,2 18904,30 18,06
Темп росту (падіння) збитку 10144,2 656,0 -9488,2 -93,53
1 2 3 4 5 6
5 Цінність акції - - - -
Рентабельність акції - - - -
Коефіцієнт котирування акції - - - -

За даними таблиц 2.1 видно, що показники різнобічно характеризують роботу підприємства.

У цілому вартість майна підприємства зросла. Однак це збільшення практично цілком пояснюється переоцінкою основних фондів у відповідність з індексом цін, тобто інфляційній складовій.

Реальна характеристика майнового стану підприємства відображена стійкою динамікою росту коефіцієнта вибуття стосовно коефіцієнта відновлення. Ця динаміка в сукупності зі зносом основних фондів, що збільшується, свідчить про відсутність реальних засобів, що направляються на відтворення матеріальної бази підприємства.

Проаналізуємо кожен коефіцієнт окремо:

1.   Рентабельність капіталу - показує ефективність використання всього майна підприємства. Зниження його свідчить про падаючий попиті на продукцію підприємства і про перенагромадження активів. Ми бачимо падіння цього показника;

2.   Рентабельність власного капіталу упала. Цей коефіцієнт показує ефективність використання власного капіталу. Динаміка його впливає на рівень котирування акц підприємства на фондових біржах;

3.   Рентабельність позикового капіталу - відбиває ефективність використання капіталу, вкладеного в діяльність підприємства на тривалий термін;

4.   Рентабельність виробництва - зменшення цього показника свідчить про зниження цін на готову продукцію при постійних витратах на виробництво про ріст витрат на виробництво при постійних цінах. Як уже говорилося вище, підприємство змушене продавати продукцію за цінами лише небагато перевищують собівартість.

Рентабельність продукції за звітний рік упала на 90%. Цей показник дає можливість побачити скількох прибутків отримано на одиницю собівартості реалізованої продукції.

Отже, однозначно охарактеризувати фінансовий стан підприємства з даних експрес-аналізу не представляється можливим. Необхідно установити причини змін, що відбулися, виявити фактори, що вплинули на ці зрушення.

2.2           Аналіз фінансової звітності

Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану є бухгалтерській баланс підприємства. Його значення настільки велике, що аналіз фінансового стану нерідко називають аналізом балансу.

На підприємствах України, згідно з положенням (стандартом) бухгалтерського обліку, затвердженим Міністерством фінансів України від 30 липня 1999 р., застосовується нова форма балансу згідно з П(С)БО № 2, яку приведено в повну відповідність із міжнародними стандартами.

Баланс — це групування інформації на початок і кінець звітного періоду, тобто підсумок господарських операцій на певну звітну дату. Тому, вивчаючи баланс, керівники підприємства набувають уявлення про місце свого підприємства в систем аналогічних підприємств, пересвідчуються у правильності вибраного стратегічного курсу, ефективності використання ресурсів тощо [3].

Аналіз балансу здійснюється у двох напрямках:

1)     Аналіз ліквідності балансу;

2)     Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу.


2.2.1     Аналіз ліквідності балансу

Для оцінки реального рівня ліквідності підприємства необхідно провести аналіз ліквідності балансу. Аналіз ліквідності підприємства передбачає два такі етапи:

1)      складання балансу ліквідності (таблиця 2.2);

2)      розрахунок та аналіз основних показників ліквідності (таблиця 2.3).

Ліквідність балансу — це рівень покриття зобов'язань підприємства його активами, строк перетворення яких на гроші відповідає строкам погашення зобов'язань [6].

Для визначення ліквідності балансу необхідно порівняти підсумки за кожною групою активу пасиву балансу (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2 – Основні показники ліквідності балансу МКВП "Дніпроводоканалу" (2008 рік)

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1. Найбільш ліквідні активи (А1) 230,240 246 346,8

 

2. Активи, що швидко реалізуються (А2)

150,160,

170,180,

210,220

161019,3 145092

 

3. Активи, що реалізуються повністю (А3)

100,120,

130,140,

250,270

15246,5 22582,7

 

4. Активи, що важко реалізуються (А4) 080 180237,7 174413

 

Баланс 280 356749,5 342434,5

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Платіжний надлишок або недостача

 

На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

 

1. Негайні пасиви (П1) 540/610 190230,3 186000,8 189984,3 185654

 

2. Коротк. пасиви (П2) 500/530 2043,7 0 -158975,6 -145092

 

3. Довгос. пасиви (П3) 480 8370 3245,6 -6876,5 -19337,1

 

4. Постійні пасиви (П4)

380,430,

630

155998,7 120449 -24239 -53964

 

Баланс 640 356642,7 309695,4 -106,8 -32739,1

 

 

Баланс буде абсолютно ліквідним, якщо задовольнятиме такі умови:

Найбільш ліквідні активи перевищують негайні пасиви або дорівнюють їм;

Активи, що швидко реалізуються, дорівнюють короткостроковим пасивам або більш за них;

Активи, що реалізуються повільно, дорівнюють довгостроковим пасивам або більш за них;

Активи, що важко реалізуються, менші за постійні пасиви.

Якщо на підприємстві виконуються перші три умови, тобто поточні активи перевищують зовнішні зобов'язання підприємства, то обов'язково виконується й остання умова, оскільки це свідчить про наявність у підприємства власних оборотних коштів, що забезпечує його фінансову стійкість. Невиконання однієї з перших трьох умов указує на те, що фактична ліквідність балансу відрізняється від абсолютної. Тобто, баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконується таке співвідношення: А1>=П1; А2>=П2; А3>=П3; А4<=П4.

Фактично дан співвідношення склалися в такий спосіб: А1<П1; А2>П2; А3>П3; А4>П4.

Таким чином, дан свідчать, що на жодну з розглянутих звітних дат баланс МКВП "Дніпроводоканалу" не є абсолютно ліквідним.

Співвідношення А1>=П1 дозволяє виявити поточну ліквідність (термін надходжень і платежів до 3 місяців): на жодну з дат співвідношення не виконується. Таким чином, на найближчу перспективу баланс підприємства не є ліквідним і ситуація змінюється не в кращу сторону.

А2>=П2 показу чи є тенденція підвищення або зниження поточної ліквідності в недалекому майбутньому (терміни від 3 до 6 місяців): нерівність виконується на всі звітн дати. Причому на зміну стану ліквідності в даному періоді сильно впливає якість дебіторської заборгованості.

Те ж саме можна сказати й у відношенні третьої нерівності: А3>=П3 відбиває співвідношення платежів і надходжень у віддаленому майбутньому (понад 6 місяців). Співвідношення виконується, однак цей факт знову ж зв'язаний з відсутністю в підприємства довгострокового позикового капіталу. При цьому підтримка платоспроможності в цей період (понад 6 місяців) залежить від якості запасів МКВП "Дніпроводоканалу" нших фінансових вкладень.

А4<=П4 припускає наявність у підприємства власних оборотних коштів. Протягом 2007 року МКВП "Дніпроводоканал" утрачає їх у процесі фінансово-господарсько діяльності й у 2008 році не тільки не відновлює, але ще більш збільшує розрив між величиною власних засобів (постійних пасивів) і активів, що важко реалізуються.

Отже можна зробити висновок, що МКВП "Дніпроводоканал" на початок 2009 року неплатоспроможним і відновити її найближчим часом не вдасться. А виявлена динаміка показників, що характеризують платоспроможність, не дозволяє позитивно охарактеризувати перспективу відновлення платоспроможності в більш тривалий термін (понад 6 місяців).

Ліквідність підприємства, як відомо, можна оперативно визначити за допомогою коефіцієнтів ліквідності. Коефіцієнти ліквідності можуть бути різними за назвою, але сутність їх в основному однакова як на українських підприємствах, так і в зарубіжних фірмах та компаніях (таблиця 2.3).

1. Загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт поточно ліквідності) дає загальну оцінку платоспроможності підприємства розраховується за формулою:

Кзл = [А1 + А2 + А3]:[П1 + П2]    (2.1)

де А1 – найбільш ліквідні активи;

А2 активи, що швидко реалізуються;

А3 активи, що реалізуються повністю;

П1 негайні пасиви;

П2 короткострокові пасиви.

Він показує, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Логіка цього показника полягає в тому, що підприємство погаша короткострокові зобов'язання в основному за рахунок поточних активів. Отже, якщо поточні активи перевищують поточні зобов'язання, підприємство вважається ліквідним [3]. Розмір перевищення задається коефіцієнтом покриття. Значення цього показника залежить і від галузі, і від виду діяльності. У європейській обліково-аналітичній практиці наводиться критичне мінімальне значення цього показника. Визнано, що поточні активи повинні вдвічі перевищувати короткострокові зобов'язання.

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності — цей коефіцієнт за смисловим значенням аналогічний коефіцієнту покриття, тільки він обчислюється для вужчого кола поточних активів, коли з розрахунку виключено найменш ліквідну їх частину — виробнич запаси. Він обчислюється так:

Кшл = [А1 + А2]:[П1 + П2]  (2.2)

де А1 – найбільш ліквідні активи;

А2 активи, що швидко реалізуються;

П1 негайні пасиви;

П2 короткострокові пасиви.

Матеріальн запаси виключаються не стільки тому, що вони менш ліквідні, а, головне, через те, що кошти, які можна одержати в разі вимушеної реалізації виробничих запасів, можуть бути істотно нижчими за витрати на їхню закупівлю [3]. За умов ринкової економіки типовою є ситуація, коли за ліквідації підприємства одержують 40% і менше від облікової вартості запасів. "Розумним" коефіцієнтом швидкої ліквідності є співвідношення 1:1.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається за формулою:


Кабс.л = [А1]:[П1 + П2]       (2.3)

де А1 – найбільш ліквідні активи;

П1 негайні пасиви;

П2 короткострокові пасиви.

Цей коефіцієнт показує, яку частину короткострокових позикових зобов'язань можна за необхідності погасити негайно. Теоретично достатнім значенням для коефіцієнта абсолютної ліквідності є співвідношення 0,2 : 1. На практиці фактичні середн значення коефіцієнтів ліквідності бувають значно нижчими, але це ще не да підстави висновувати про неможливість підприємства негайно погасити свої борги, бо малоймовірно, щоб усі кредитори підприємства одночасно пред'явили йому сво боргові вимоги [3].

Таблиця 2.3 – Основні показники ліквідності МКВП "Дніпроводоканалу" (2008 рік)

Показник На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Відхилення Оптимальний рівень
1. Коеф. абсолютної ліквідності 0,92 0,90 -0,02 0,2-0,3
2. Проміжний коеф. покриття 0,84 0,78 -0,06 0,7-0,8
2. Загальний коеф. покриття 0,0013 0,0019 0,0006 Понад 2-2,5

У нашому випадку (таблиця 2.3) загальний коефіцієнт покриття становить відповідно 0,0013 та 0,0019, це означає що підприємство не вважається ліквідним. Варто відмітити що у 2008 році коефіцієнт став наближатися до оптимального рівня.

Коефіцієнт швидкої ліквідності (проміжний коефіцієнт покриття) зменшився і дорівню нормативному значенню.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності значно більше нормативного значення, але наближається до оптимального рівня.


2.2.2     Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу

Для того щоб проаналізувати характер зміни окремих статей балансу, необхідно провести горизонтальний та вертикальний аналіз балансу (таблиця 2.4).

Горизонтальний аналіз балансу полягає в порівнянні кожної статті балансу і розрахунку змін абсолютних і відносних величин, а також якісній характеристиці виявлених відхилень.

Вертикальний аналіз балансу передбачає розрахунок відносних показників. Завдання вертикального аналізу — розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній сум валюти балансу і оцінка змін питомої ваги (рисунок 2.1). З допомогою вертикального аналізу можна здійснювати міжгосподарські порівняння. Крім того, відносні показники пом'якшують негативний вплив інфляційних процесів [7].

Горизонтальний (динамічний) аналіз цих показників дає можливість установити абсолютн відхилення й темпи зростання за кожною статтею балансу, а вертикальний (структурний) аналіз балансу — зробити висновки про співвідношення власного й позичкового капіталу, що свідчить про рівень автономності підприємства за умов ринкових відносин, про його фінансову стабільність. Горизонтальний та вертикальний аналіз може проводитися за кілька звітних періодів [8].


Таблиця 2.4 - Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу МКВП "Дніпроводоканалу" (2008 рік)

Стаття балансу Рядок балансу На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Горизонтальний аналіз (гр.2 - гр.1) Відносне відхилення ((гр.2/гр.1)*100) Вертикальний аналіз
на початок звітного періоду, % на кінець звітного періоду, % відхилення
Актив Б 1 2 3 4 5 6 7
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 9 9
первісна вартість 011 7,4 16,6 9,2 224,32 0,002 0,005 0,003
знос 012 7,4 7,6 0,2 102,70 0,002 0,0022 0,0001
Незавершене будівництво 020 717,8 717,8
Основні засоби:
залишкова вартість 030 179733,3 173686,2 -6047,1 96,64 50,38 50,72 0,34
первісна вартість 031 487793,3 493477,8 5684,5 101,17 136,73 144,11 7,38
знос 032 308060 319791,6 11731,6 103,81 86,35 93,39 7,04
Довгостроков фінансові інвестиції:
Обліковані за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансов нвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочен податкові активи 060
Інші необоротн активи 070 504,4 -504,4
Усього за розділом 1 080 180237,7 174413 -5824,7 96,77 50,52 50,93 0,41
2. Оборотн активи
Запаси:
виробнич запаси 100 7350,3 13336,1 5985,8 181,44 2,06 3,89 1,83
Актив Б 1 2 3 4 5 6 7
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
готова продукція 130 29,9 29,9
товари 140 18,9 9 -9,9 47,62 0,01 0,003 -0,003
Вексел одержані 150 277,3 277,3
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 151948,6 138495,1 -13453,5 91,15 42,59 40,44 -2,15
первісна вартість 161 151948,6 138495,1 -13453,5 91,15 42,59 40,44 -2,15
резерви сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 2040,3 749,6 -1290,7 36,74 0,57 0,22 -0,35
за виданими авансами 180 12,2 12,2 0 100 0,0034 0,0036 0,0001
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 7030,4 58847,3 51816,9 837,04 1,97 17,18 15,21
Поточн фінансові інвестиції 220
Кошти та їх еквіваленти:
у національній валюті 230 246 346,8 100,8 140,98 0,07 0,1 0,03
в іноземній валюті 240
Інші оборотн активи 250 7865 8918,2 1053,2 113,39 2,2 2,6 0,4
Усього за розділом 2 260 176511,8 168021,5 -8490,3 95,19 49,48 49,07 -0,41
3. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 356749,5 342434,5 -14315 95,99 100 100 ´
Пасив Б 1 2 3 4 5 6 7
1 . Власний капітал
Статутний капітал 300 193564,8 193564,8 0 100 54,26 56,53 2,27
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 12103,3 13605,2 1501,9 112,41 3,39 3,97 0,58
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -49669,4 -87094,1 -37424,7 175,35 -13,92 -25,43 -11,51
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом 1 380 155998,7 120075,9 -35922,8 76,97 43,73 35,07 -8,66
2. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інш забезпечення 410
Цільове фінансування 420 216,4 373,1 156,7 172,41 0,06 0,11 0,05
Усього за розділом 2 430 216,4 373,1 156,7 172,41 0,06 0,11 0,05
3. Довгострокові зобов'язання
Довгостроков кредити 440
Інш довгострокові зобов'язання 450 8153,6 3245,6 -4908,0 39,81 2,29 0,95 -1,34
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгостроков зобов'язання 470
Усього за розділом 3 480 8153,6 3245,6 -4908,0 39,81 2,29 0,95 -1,34
4. Поточн зобов'язання
Пасив Б 1 2 3 4 5 6 7
Короткостроков кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520 2043,7 -2043,7
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 134340,3 162215,1 27874,8 120,75 37,66 47,37 9,71
Поточн зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 53,3 161,3 108 302,63 0,01 0,05 0,03
з бюджетом 550 26222 36111,1 9889,1 137,71 7,35 10,55 3,2
з позабюджетних платежів 560 3038,5 3447,2 408,7 113,45 0,85 1,01 0,15
зі страхування 570 2164,2 694,7 -1469,5 32,1 0,61 0,2 -0,4
з оплати праці 580 5370,3 2179,1 -3191,2 40,58 1,51 0,64 -0,87
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600 53,5 77,8 24,3 145,42 0,01 0,02 0,01
Інші поточн зобов'язання 610 19095 13853,6 -5241,4 72,55 5,35 4,05 -1,31
Усього за розділом 4 620 192380,8 218739,9 26359,1 113,7 53,93 63,88 9,95
5. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 356749,5 342434,5 -14315,0 95,99 100 100 ´

Отже, можна назвати основні риси, наявність яких у баланс дає можливість віднести його до "позитивного":

1) зниження валюти балансу в кінці звітного періоду проти його початку;

2) зростання темпів приросту усіх активів над темпи приросту необоротних активів;

3) перевищення власного капіталу підприємства над позичковим зниження темпів його зростання проти темпів зростання залученого капіталу;

4) приблизно однакові темпи приросту кредиторської і зниження дебіторської заборгованості;

5) перевищення частки власних оборотних коштів понад 5%.

Щоб по приведеним даним таблиці 2.4 побудувати діаграму, що відбиває структуру порівнюваних сукупностей по співвідношенню в них окремих розділів балансу, ряд абсолютних показників заміняються рядом відносних величин. У цьому випадку кожна зі смуг діаграми буде мати однакову довжину, тому що при переході до відносних величин погашаються розходження в абсолютних розмірах сукупностей. У той же час структурні розходження виявляються значно чіткіше. Графічне зображення структури за допомогою столбчикових (смугових) діаграм дозволяє вивчити особливості багатьох досліджуваних економічних явищ. Так, приведена на малюнку 2.1 діаграма, побудована за даними таблиці 2.4, характеризує збільшення частки усіх статей, окрім власного капіталу та довгострокових зобов’язань.


Рисунок 2.1 - Питома вага окремих статей у загальній сумі валюти балансу і оцінка змін питомої ваги

2.3           Розрахунок фінансових коефіцієнтів

2.3.1    Аналіз складу майна та джерел його утворення

Стабільність фінансового стану підприємства залежить від правильності та доцільност вкладення фінансових ресурсів у активи, тому для його оцінки необхідно вивчити передусім склад, структуру майна та джерела його утворення, а також причини їх зміни. Особлива увага при цьому приділяється вивченню причин, які негативно впливають на фінансовий стан підприємства [7].

Майновий стан підприємства аналізується на підставі розрахунку показників (таблиця 2.5):

1 Сума коштів, що знаходяться в розпорядженн підприємства = Підсумок бухгалтерського балансу підприємства
2 Частка активної частини в загальній кількост основних засобів = Вартість активної частини основних засобів
Загальна вартість основних засобів
3 Коефіцієнт оновлення = Вартість основних фондів, що надійшли
Вартість основних фондів на кінець періоду
4 Коефіцієнт вибуття = Вартість основних фондів, що вибули
Вартість основних фондів на початок періоду
5 Коефіцієнт зносу основних засобів = Знос
Балансова вартість основних засобів
6 Коефіцієнт співвідношення необоротних та оборотних активів = Необоротні активи
Оборотні активи

Таблиця 2.5 – Загальна оцінка стану майна МКВП "Дніпроводоканалу"

Показник 2006 рік 2007 рік 2008 рік 1 квартал 2009 року
Сума коштів, що знаходяться в розпорядженн підприємства, тис. грн. 336354,9 353671 356749,5 355481,7
Частка активної частини в загальній кількост основних засобів, ум. од. 0,069 0,069 0,073 -
Коефіцієнт оновлення 0,006 0,028 0,007 -
Коефіцієнт вибуття 0,001 0,005 0,008 -
Коефіцієнт зносу основних засобів 0,602 0,61 0,632 0,645
Коефіцієнт співвідношення необоротних та оборотних активів 1,279 1,230 1,021 0,973

У цілому вартість майна підприємства зросла. Однак це збільшення практично цілком пояснюється переоцінкою основних фондів у відповідність з індексом цін, тобто інфляційній складовій.

Реальна характеристика майнового стану підприємства відображена стійкою динамікою росту коефіцієнта вибуття стосовно коефіцієнта відновлення. Ця динаміка в сукупност зі зносом основних фондів, що збільшується, свідчить про відсутність реальних засобів, що направляються на відтворення матеріальної бази підприємства.

Якщо ця тенденція збережеться і надалі, то це буде означати неможливість здійснення процесу простого відтворення, не говорячи вже про розширений, тобто це шлях до фінансового фізичного краху. Сформована ситуація при який знос основних фондів на кінець 2008 року складає 63,2% при питомій вазі активної частини 7,3% є просто катастрофічною.

У цих умовах потрібна кардинальна система заходів для реорганізації і фінансового оздоровлення підприємства з обов'язковим залученням інвестицій.

2.3.2       Оцінка ліквідності

У ринковій економіці, коли можлива ліквідація підприємств унаслідок їх банкрутства, одним з найважливіших показників фінансового стану є ліквідність.

Фінансовий стан підприємств можна оцінити з погляду його короткострокової та довгострокової перспектив. У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану підприємства його ліквідність і платоспроможність, тобто здатність своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за короткостроковими зобов'язаннями. Термін "ліквідний" передбачає безперешкодне перетворення майна на гроші. Ліквідність підприємства це його спроможність перетворювати свої активи на гроші для покриття всіх необхідних платежів [4].

Ліквідність підприємства аналізується на підставі розрахунку показників (таблиця 2.6):


1 Величина власних обігових коштів (функціонуючий капітал, чистий оборотний капітал) = Поточні активи - Поточні зобов’язання
2 Маневреність власних обігових коштів = Грошові кошти
Функціонуючий капітал
3 Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) = Поточні активи
Поточні зобов’язання
4 Коефіцієнт швидкої ліквідності = Грошові кошті, розрахунки та інші активи
Поточні зобов’язання
5 Коефіцієнт абсолютної ліквідності = Грошові кошті
Поточні зобов’язання
6 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобам = Власні обігові кошти
Поточні активи
7 Частка обігових коштів у активах = Поточні активи
Загальна вартість активів
8 Частка виробничих запасів у поточних активах = Запаси та витрати
Поточні активи
9 Частка власних обігових коштів у покритті запасів = Власні обігові кошти
Запаси та витрати

Таблиця 2.6 – Загальна оцінка ліквідності МКВП "Дніпроводоканалу"

Показник 2006 рік 2007 рік 2008 рік 1 квартал 2009 року
Поточні активи, тис. грн. 147585,1 158571,0 176511,8 180187,8
Поточні зобов’язання, тис. грн. 173201,6 167961,7 192380,8 215157,0
Величина власних обігових коштів, тис. грн. -25616,5 -9390,7 -15869,0 -34969,2
Маневреність власних обігових коштів -0,028 -0,011 -0,016 -0,011
Коефіцієнт поточної ліквідності 0,852 0,944 0,918 0,837
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,803 0,897 0,879 0,802
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,004 0,001 0,001 0,002
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами -0,174 -0,059 -0,090 -0,194
Частка обігових коштів у активах 0,439 0,448 0,495 0,507
Частка виробничих запасів у поточних активах 0,058 0,050 0,042 0,043
Частка власних обігових коштів у покритті запасів -3,014 -1,177 -2,153 -4,545

В цілому підприємство є не ліквідним. Це підтверджено стійкою тенденцією перевищення поточних зобов’язань над поточними активами, що призводить до повно відсутності власних обігових коштів.

Але не тільки обіговий капітал, але й частка основного фінансується за рахунок залученого капіталу. Залучення не є наслідком успішної роботи керівництва підприємства, а слідством не своєчасного погашення заборгованості з боку користувачів послуг водопостачання та водовідведення. Все це і обумовлює рівень ліквідності за межею допустимої норми.

2.3.3       Аналіз фінансово стабільності

Фінансова стабільність підприємства є однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона пов'язана з рівнем залежності від кредиторів та інвесторів характеризується співвідношенням власних і залучених коштів. Цей показник да загальну оцінку фінансової стабільності. У світовій і вітчизняній обліково-аналітичній практиці розроблено систему показників, що характеризують фінансову стабільність підприємства. Ці показники поділяють на два класи.

До першого класу відносять показники зі встановленими нормативними значеннями (усі перелічен показники ліквідності та платоспроможності); до другого класу — показники, без установлених нормативних значень (показники рентабельності, ефективност управління, ділової активності) [5].

Загальн показники фінансової стабільності:

1 Коефіцієнт концентрац власного капіталу (платоспроможності, автономії) = Власний капітал
Загальна вартість пасивів
2 Коефіцієнт фінансово залежності = Загальна вартість пасивів
Власний капітал
3 Коефіцієнт маневреност власного капіталу = Власні обігові кошти
Власний капітал
4 Коефіцієнт концентрац залученого капіталу = Залучений капітал
Загальна вартість пасивів
5 Коефіцієнт структури довгострокових вкладень = Довгострокові зобов’язання
Необоротні активи
6 Коефіцієнт структури залученого капіталу = Довгострокові зобов’язання
Залучений капітал
7 Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів (фінансування) = Залучений капітал
Власний капітал
Коефіцієнт фінансово стабільності = Власний капітал
Залучений капітал

Розрахунки наведені у таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 – Загальна оцінка фінансової стабільності МКВП "Дніпроводоканалу"

Показник 2006 рік 2007 рік 2008 рік 1 квартал 2009 року
Коефіцієнт концентрації власного капіталу 0,485 0,523 0,438 0,379
Коефіцієнт фінансової залежності 2,062 1,910 2,284 2,641
Коефіцієнт маневреності власного капіталу -0,157 -0,051 -0,102 -0,260
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу 0,515 0,477 0,562 0,621
Коефіцієнт структури довгострокових вкладень 0,0002 0,003 0,045 0,033
Коефіцієнт структури залученого капіталу 0,0002 0,003 0,041 0,026
Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів 1,062 0,910 1,284 1,641
Коефіцієнт фінансової стабільності 0,942 1,098 0,779 0,609

Нестача обігового капіталу, як відмічалося при аналізі попередньої групи показників, привела до сталого росту фінансової залежності від залученого капіталу. Крім того, про фінансову залежність може свідчити від’ємна маневреність власного капіталу.

Негативна риса побудови структури капіталу витікає з дуже низьких значень коефіцієнта структури довгострокових вкладень. Це свідчить що на підприємстві повністю відсутня цілеспрямована політика залучення та управління коштами що спрямовуються на розвиток підприємства (більшість водопровідних та каналізаційних мереж експлуатуються понад декілька десятків років).

В цей же час коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів перевищив гранично допустиму межу, що ставить питання про подальшу життєздатність підприємства взагалі.

2.3.4       Оцінка ділово активності

Фінансове положення підприємства обумовлюється в чималому ступені його діловою активністю. У критерії ділової активності включаються показники, що відбивають якісні і кількісні сторони розвитку діяльності підприємства: обсяг реалізац продукції і послуг, широта ринків збуту продукції, прибуток, показники оборотності активів і пасивів. Тобто дана група показників характеризує, наскільки ефективне підприємство використовує свої засоби (таблиця 2.8).

Загальн показники ділової активності [6]:

1 Вироблення на 1 працюючого = Виручка від реалізації
Середньосписочна чисельність
2 Фондовіддача = Виручка від реалізації
Середня вартість основних фондів
3 Коефіцієнт оборотності активів (к-т трансформації) = Виручка від реалізації
Актив балансу середньорічний
4 Коефіцієнт оборотності власного капіталу = Виручка від реалізації
Власний капітал середньорічний
5 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості = Виручка від реалізації
Середня дебіторська заборгованість
6 Коефіцієнт оборотності виробничих запасів = Витрати на виробництво
Середня вартість виробничих запасів
7 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості = Витрати на виробництво
Середня кредиторська заборгованість
8 Оборотність коштів у розрахунках = Середня дебіторська заборгованість *360 днів
Виручка від реалізації
9 Оборотність виробничих запасів = Середня вартість виробничих запасів *360 днів
Витрати на виробництво
10 Оборотність кредиторської заборгованості = Середня кредиторська заборгованість*360 днів
Витрати на виробництво
11 Тривалість операційного циклу = Оборотність коштів у розрахунках + Оборотність виробничих запасів
12 Тривалість фінансового циклу = Тривалість операційного циклу - Оборотність кредиторської заборгованості

Таблиця 2.8 – Показники ділово активності МКВП "Дніпроводоканалу"

Показник 2006 рік 2007 рік 2008 рік 1 квартал 2009 року
Фондовіддача, ум. од. 0,224 0,202 0,179 0,157
Коефіцієнт оборотності активів 0,319 0,281 0,247 0,215
Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,619 0,558 0,518 0,528
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 0,825 0,677 0,560 0,470
Коефіцієнт оборотності виробничих запасів 10,567 11,873 12,690 10,251
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 0,530 0,574 0,571 0,416
Оборотність коштів у розрахунках, днів 436 532 643 574
Оборотність виробничих запасів, днів 34 30 28 26
Оборотність кредиторської заборгованості, днів 679 627 630 648
Тривалість операційного циклу, днів 470 562 671 600
Тривалість фінансового циклу, днів -208 -65 41 -48

Показники ділово активності свідчать про катастрофічно велику тривалість оборотності коштів в розрахунках (дебіторська заборгованість досягла такого рівну, що термін повернення 2 роки: 643 дні у 2008, 574 дні за 1 картал 2009 року). В свою чергу, це приводить до автоматичного зростання кредиторської заборгованості, яка в якійсь мірі сприяє вирішенню проблеми нестачі оборотних коштів. Все це ненормальним явищем тому, що питома вага дебіторської заборгованості с терміном що приближається до 3 років дуже значна, а це термін переходу її до розряду безнадійної. Тривалість операційного циклу на рівні 600 днів теж є дуже "тривожним дзвоником".


2.3.5       Аналіз рівня рентабельності

Аналіз і оцінка ефективності діяльності підприємства є завершальним етапом фінансового аналізу. Його проведення є прерогативою вищої ланки управлінських структур підприємства. При цьому оцінюються ефективність неефективність приватних управлінських рішень з питань виробництва і реалізації продукції, використання засобів підприємства [7].

Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів ефективності діяльності підприємства. Вони вимірюють прибутковість підприємства з різних позицій (таблиця 2.9).

Рентабельність підприємства аналізується на підставі розрахунку показників:

1 Рентабельність продукції = Чистий прибуток *100
Виручка від реалізації
2 Рентабельність основної діяльності = Чистий прибуток *100
Витрати на виробництво
3 Рентабельність основного капіталу (еф-ть використання активів) = Чистий прибуток *100
Середня вартість активів
4 Рентабельність власного капіталу (еф-ть використання власного капіталу) = Чистий прибуток *100
Середня вартість власного капіталу

Таблиця 2.9 – Показники рентабельност МКВП "Дніпроводоканалу"

Показник 2006 рік 2007 рік 2008 рік 1 квартал 2009 року
Рентабельність продукції, % -9,82 11,71 -28,64 -29,20
Рентабельність основної діяльності, % -12,18 11,62 -25,66 -29,01
Рентабельність основного капіталу, % -3,13 3,29 -7,08 -6,29
Рентабельність власного капіталу, % -6,07 6,53 -14,84 -15,41

Глибинні причини негативних явищ, що наведені у вище розрахованих показниках всіх груп, витікають з розрахунку показників рентабельності. Показники всіх видів рентабельності (рентабельність продукції, основної діяльності, основного власного капіталу) є від’ємними.

Але це наслідок не тільки неефективного характеру діяльності підприємства, але й політики ціноутворення на послуги водопостачання та водовідведенням з боку місцево влади, яка ґрунтується на обмеженні тарифів та й в той же час не компенсується відповідними розмірами дотацій.

Це приводить до дилеми щодо подальшого існування МКВП "Дніпроводоканалу": або державне обмеження цін з відповідними дотаціями, або свобода в ціноутворенні та збереження МКВП "Дніпроводоканалу" як дійсно самостійного суб’єкту ринкової економіки що функціонує на принципу госпрозрахунку (це не скасову контролю за цінами з боку Антимонопольного комітету). Тільки це може сприяти відродженню ефективної господарської діяльності підприємства.

Без дійсної зміни політики ціноутворення не залучення кредитів для оновлення матеріально-технічної бази підприємства (мережі водопроводу і каналізації) не будь-які інші заходи не будуть мати сенсу, не говорячи вже про реальність повернення можливих кредитів не залежно від джерела їх походження.

Аналіз фінансово-економічного стану МКВП "Дніпроводоканалу" був проведений за допомогою форм бухгалтерської звітності:

-          форма № 1 "Баланс" за 2007 – 2008 роки (додаток В);

-          форма № 2 "Звіт про фінансові результати" за 2007 – 2008 роки (додаток Г).


3       Підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканал" на підставі методів Економіко-математичного моделювання

У грудні 2008 року Дніпропетровський міськвиконком та комунальне Підприємство "Дніпроводоканал", яке знаходиться у власності м. Дніпропетровська підписало з ЕБРР Кредитну Угоду по проекту реконструкції та модернізації системи водопостачання та водовідведення м. Дніпропетровськ на суму 195 тис. грн.

Об’єкти реконструкції МКВП "Дніпроводоканалу":

1.     Кайдакська насосно-фільтрувальна станція;

2.     Ломовська насосно-фільтрувальна станція;

3.     Водопровідні насосні станц перекачки "Правий берег";

4.     Центральна станція аерації;

5.     Лівобережна станція аерації;

6.     Південна станція аерації.

Головною метою цього проекту є підвищення якості послуг та забезпечення сталого водопостачання в м. Дніпропетровську, яке дозволить:

-                                сформувати таку водопровідну та каналізаційну мережу, яка б повністю забезпечила всіх споживачів міста безперебійним водопостачанням та відведенням стоків, з урахуванням прогнозу розвитку міста;

-                                забезпечити споживачів міста якісною питною водою;

-                                зменшити кількість аварійних ситуацій та ремонтно-відновлювальних робіт;

-                                зменшити негативний вплив діяльності водопровідно-каналізаційних споруд на довкілля.

Результати проекту:

-                            сталий режим подачі питної води в усі без виключення райони міста;

-                            зменшення витрат на аварійно-відновлювальні роботи, що дозволить збільшити витрати на нерго- та матеріало-зберігаючи технології і покращання системи обліку споживання питної води;

-                            поліпшення соціально-економічної ситуації в місті (збільшення кількості робочих місць таким чином поповнення бюджету міста);

-                            поліпшення здоров’я мешканців міста та зменшення ризику виникнення епідемій інфекційних захворювань;

-                            зменшення невиробничих витрат питної води ;

-                            стимулювання до більш раціонального споживання питної води підприємствами та населенням міста.

Загальна вартість проекту складатиме 195 тис грн.

Джерелом коштів для погашення кредиту від МКВП "Дніпроводоканал" мають стати грошов надходження від реалізації питної води та прийому стоків. Це потребу підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення. Після повернення кредиту подальша тарифна політика буде узгоджена з міськвиконкомом.

Умови кредиту стандартними для ЕБРР і передбачають:

-            термін надання кредиту 15 років;

-            пільговий період кредиту перші 4 роки;

-            повернення основної суми кредиту наступні 11 років;

-            відсоткова ставка 1,0% на рік понад шестимісячну ставку EURIBOR;

-            комісія за надання позики 1,0% основної суми позики;

-            комісія за зобов’язання 0,50% на рік від невикористаної суми позики;

-            фінансування проводиться двома траншами по 97,5 тис. грн.

З метою ефективної реалізації Проекту підвищення якості послуг та забезпечення сталого водопостачання, його організація здійснюватиметься на основі прийнятого Порядку підготовки та реалізації проектів, які підтримуються МФО. В МКВП "Дніпроводоканал" створено групу впровадження проекту, підготовлено наказ в якому визначено заходи щодо організації процесу підготовки необхідних матеріалів для укладання Кредитної та Гарантійної угоди.

З свого боку ЄБРР силами своїх експертів теж готує матеріали, щодо обґрунтування доцільност кредиту.

Джерелом погашення кредиту є кошти, отримані МКВП "Дніпроводоканал" від надання послуг водопостачання та водовідведення мешканцям, підприємствам та організаціям міста Дніпропетровська.

У наступних пунктах цього розділу побудовані економіко-математичні моделі оптимального розподілу наданих коштів та результати моделювання платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг у м. Дніпропетровську.

3.1    Розробка економіко-математичної моделі оптимального розподілу коштів методом динамічного програмування

Динамічне програмування – це область математичного програмування, що включає сукупність прийомів і засобів для знаходження оптимального рішення, а також оптимізац кожного кроку в системі і виробленні стратегії керування, тобто процес керування можна представити як багатокроковий процес. Динамічне програмування, використовуючи поетапне планування, дозволяє не тільки спростити рішення задачі, але і вирішити ті з них, до яких не можна застосувати методи математичного аналізу. Спрощення рішення досягається за рахунок значного зменшення кількості досліджуваних варіантів, тому що замість того, щоб один раз вирішувати складну різноманітну задачу, метод поетапного планування припуска багаторазове рішення щодо простих задач. Плануючи поетапний процес, виходять з нтересів усього процесу в цілому, тобто при ухваленні рішення на окремому етапі завжди необхідно мати на увазі кінцеву мету [9].

Однак, динамічне програмування має і свої недоліки. На відміну від лінійного програмування, у якому симплексний метод є універсальним, у динамічному програмуванні такого методу не існує. Кожна задача має свої труднощі, і в кожнім випадку необхідно знайти найбільш придатну методику рішення. Недолік динамічного програмування полягає також у трудомісткості рішення багатомірних задач. Задача динамічного програмування повинна задовольняти двом умовам. Першу умову зазвичай називають умовою відсутності післядії, а другу – умовою адитивності цільової функц задачі.

На практиці зустрічаються такі задачі планування, у яких помітну роль грають випадкові фактори, що впливають як на стан системи, так і на виграш. Існує різниця між детермінованою стохастичною задачами динамічного програмування. У детермінованій задач оптимальне керування є єдиним і вказується заздалегідь як тверда програма дій. У стохастичній задачі оптимальне керування є випадковим і вибирається в ход самого процесу в залежності від випадково сформованої ситуації. У детермінованій схемі, проходячи процес по етапах від кінця до початку, теж знаходиться на кожнім етапі цілий ряд умовних оптимальних керувань, але з усіх цих керувань, у кінцевому рахунку здійснювалося тільки одне. У стохастичній схемі це не так. Кожне з умовних оптимальних керувань може виявитися фактично здійсненим, якщо попередній хід випадкового процесу приведе систему у відповідне стан [9].

Принцип оптимальності є основою поетапного рішення задач динамічного програмування. Типовими представниками економічних задач динамічного програмування є так називан задачі виробництва і збереження, задачі розподілу капіталовкладень, задач календарного виробничого планування й інші. Задачі динамічного програмування застосовуються в плануванні діяльності підприємства з урахуванням зміни потреби в продукції в часі. В оптимальному розподілі ресурсів між підприємствами в чи напрямку в часі [10].

Опис характеристик динамічного програмування і типів задач, що можуть бути сформульовані в його рамках, по необхідності повинне бути дуже загальним трохи невизначеним, тому що існує безліч різних задач, що укладаються в схему динамічного програмування.

Розглянемо застосування методу динамічного програмування на прикладі розподілу коштів між шістьма об’єктами реконструкції МКВП "Дніпроводоканалу":

1.                 Кайдакська насосно-фільтрувальна станція;

2.                 Ломовська насосно-фільтрувальна станція;

3.                 Водопровідн насосні станції перекачки "Правий берег";

4.                 Центральна станція аерації;

5.                 Лівобережна станція аерації;

6.                 Південна станція аерації.

Загальна сума коштів, що надана на розвиток складає не більш 195 тисяч гривень. На основ техніко-економічних розрахунків установлено, що в результаті реконструкції у залежності від кількості витрачених коштів об’єкти будуть мати продуктивність, приведену у таблиці 3.1. Необхідно визначити оптимальний розподіл коштів між об’єктами реконструкції МКВП "Дніпроводоканалу", що забезпечить максимальне збільшення продуктивності цих об’єктів. Таким чином, у цій задач використовується критерій оптимізації - сумарна продуктивність підприємств об’єктів реконструкції МКВП "Дніпроводоканалу".

Нехай х1, х2, х3, х4, х5, х6 ¾ кошти, які вкладаються в розвиток відповідно першого, другого, третього, четвертого, п’ятого та шостого об’єкта, 0£ хi £195, i = 1,6. Позначимо f1(x), f2(x), f3(x), f4(x), f5(x), f6(x) - функції зміни продуктивност першого, другого, третього, четвертого, п’ятого та шостого об’єкта при вкладенні в їхній розвиток х тис. грн. Цим функціям відповідають рядки 1, 2, 3, 4, 5, 6 у таблиці 3.1.

Визначимо максимум функції цілі:


F (х1, х2, х3, х4, х5, х6) = f1(x) + f2(x) + f3(x) + f4(x) + f5(x) + f6(x).

При цьому на кошти х1, х2, х3, х4, х5, х6 накладено обмеження:

х1 + х2 + х3 + х4 + х5 + х6 = А,

 тис. грн.

В основі методу динамічного програмування, використовуваного для розв'язання поставлено задачі, лежить принцип оптимальності [9].


Таблиця 3.1 - Вихідні дані про продуктивність об’єктів реконструкції МКВП "Дніпроводоканалу"

Порядковий номер об’єкта Обсяг коштів, наданих на розвиток об’єктів (тис. грн.)
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195
Продуктивність об’єктів в результаті розвитку (тис. м3)
1 250 300 320 330 340 350 360 400 430 440 450 460 470 490
2 100 200 300 350 400 500 700 900 1100 1440 1450 1500 1600 1610
3 330 450 460 470 520 530 540 550 560 570 580 600 620 630
4 160 260 310 360 370 410 430 440 460 480 500 510 570 610
5 850 1230 2010 2090 3170 3750 4000 4010 5000 5050 5100 5200 5300 5400
6 45 57 69 81 93 105 117 129 141 153 165 177 189 201

Відповідно до цього принципу, обравши деякий початковий розподіл ресурсів, виконуємо багатокрокову оптимізацію, причому на найближчому кроці вибираємо такий розподіл ресурсів, щоб він у сукупності з оптимальним розподілом на всіх наступних кроках призводив до максимального виграшу на всіх кроках, що залишилися, включаючи даний.

Виділимо в нашій задачі 5 кроків:

1.                А тис. грн. вкладаються в перший та другий об’єкти одночасно;

2.                А тис. грн. вкладаються в перший, другий та третій об’єкти разом;

3.                А тис. грн. вкладаються в чотири об’єкти одночасно;

4.                А тис. грн. вкладаються в п’ять об’єктів одночасно;

5.                А тис. грн. вкладаються в шість об’єктів одночасно.

Позначимо F1,2 (А), F1,2,3 (А), F1,2,3,4 (А), F1,2,3,4,5 (А), F1,2,3,4,5,6 (А) відповідно умовно оптимальні розподіли коштів для першого, другого, третього, четвертого та п’ятого кроків. Алгоритм методу динамічного програмування складається з двох етапів. На першому етапі виконується умовна оптимізація, що полягає в тому, що для кожного з п’яти кроків знаходять умовний оптимальний виграш F1,2 (А), F1,2,3 (А), F1,2,3,4 (А), F1,2,3,4,5 (А), F1,2,3,4,5,6 (А). На другому етап виконується безумовна оптимізація. Використовуючи результати першого етапу, знаходять величини інвестицій у розвиток об’єктів х1, х2, х3, х4, х5, х6 що забезпечують максимальну продуктивність групи об’єктів. Перший етап включає так кроки: 1) Обчислення максимуму критерію оптимізації для різноманітних значень коштів х = 0, 15, 30, 45, 60, 75, ..., 195, що використовуються тільки для об’єктів 1 і 2. Розрахунок ведеться за формулою:

F1,2 (А) = max [ f1(x) + f2 (A - x) ];

0 £ x £ 195;

0 £ A £ 195.

Результати розрахунку наведені у таблиці 3.2.


Таблиця 3.2 - Обчислення максимуму критерію оптимізації для першого та другого об’єктів

х2 = А - х
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195
f2 (А - x)
А f1 (x) 100 200 300 350 400 500 700 900 1100 1440 1450 1500 1600 1610
0 250 350 450 550 600 650 750 950 1150 1350 1690 1700 1750 1850 1860
15 300 400 500 600 650 700 800 1000 1200 1400 1740 1750 1800 1900
30 320 420 520 620 670 720 820 1020 1220 1420 1760 1770 1820
45 330 430 530 630 680 730 830 1030 1230 1430 1770 1780
60 340 440 540 640 690 740 840 1040 1240 1440 1780
75 350 450 550 650 700 750 850 1050 1250 1450
90 360 460 560 660 710 760 860 1060 1260
105 400 500 600 700 750 800 900 1100
120 430 530 630 730 780 830 930
135 440 540 640 740 790 840
150 450 550 650 750 800
165 460 560 660 760
180 470 570 670
195 490 590

Найбільше з отриманих значень буде F1,2 (195). Інші F1,2 (х) одержуються як найбільше значення кожної діагоналі в таблиці (ці значення в таблиці виділені):

F1,2 (0) = 350;

F1,2 (15) = 450;

F1,2 (30) = 550;

F1,2 (45) = 600;

F1,2 (60) = 650;

F1,2 (75) = 750;

F1,2 (90) = 950;

F1,2 (105) = 1150;

F1,2 (120) = 1350;

F1,2 (135) = 1690;

F1,2 (150) = 1740;

F1,2 (165) = 1760;

F1,2 (180) = 1850;

F1,2 (195) = 1900.

2) Обчислення максимуму критерію оптимізації для різноманітних значень коштів х = 0, 15, 30, 45, 60, 75, ..., 195, що використовуються тільки для об’єктів 1,2 і 3.

Розрахунок проводиться за формулою:

F1,2,3 (А) = max [ F1,2 (A) + f3 (A - x) ];

0 £ x £ 195;

0 £ A £ 195.

Результати розрахунків наведені у таблиці 3.3, у якій замість f1(x) у вказано значення F2 (А), а f2 (A - x) замінена на f3(A-x).

Значення F1,2,3 (A) будуть такими:

F1,2,3 (0) = 680;

F1,2,3 (15) = 830;

F1,2,3 (30) = 950;

F1,2,3 (45) = 1070;

F1,2,3 (60) = 1130;

F1,2,3 (75) = 1190;

F1,2,3 (90) = 1390;

F1,2,3 (105) = 1680;

F1,2,3 (120) = 1860;

F1,2,3 (135) = 2210;

F1,2,3 (150) = 2330;

F1,2,3 (165) = 2350;

F1,2,3 (180) = 2410;

F1,2,3 (195) = 2520.

3) Обчислення максимуму критерію оптимізації для різноманітних значень коштів х = 0, 15, 30, 45, 60, 75, ..., 195, що використовуються для чотирьох об’єктів.


Таблиця 3.3 - Обчислення максимуму критерію оптимізації для першого, другого та третього об’єктів

х3 = А - х
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195
f3 (А - x)
А F1,2 (x) 330 450 460 470 520 530 540 550 560 570 580 600 620 630
0 350 680 800 810 820 870 880 890 900 910 920 930 950 970 980
15 500 830 950 960 970 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1100 1120
30 620 950 1070 1080 1090 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1220
45 680 1010 1130 1140 1150 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260
60 740 1070 1190 1200 1210 1260 1270 1280 1290 1300 1310
75 850 1180 1300 1310 1320 1370 1380 1390 1400 1410
90 1060 1390 1510 1520 1530 1580 1590 1600 1610
105 1300 1630 1750 1760 1770 1820 1830 1840
120 1530 1860 1980 1990 2005 2050 2060
135 1880 2210 2330 2340 2350 2400
150 1900 2230 2350 2360 2370
165 1960 2290 2410 2420
180 2070 2400 2520
195 2100 2430

Розрахунок проведемо за формулою:

F1,2,3,4 (А) = max [ F1,2,3(A) + f4 (A - x) ];

0 £ x £ 195;

0 £ A £ 195.

Результати розрахунків представлені у таблиці 3.4.

Значення F1,2,3,4 (А) у результаті розрахунку будуть такими:

F1,2,3,4 (0) = 840;

F1,2,3,4 (15) = 1110;

F1,2,3,4 (30) = 1240;

F1,2,3,4 (45) = 1340;

F1,2,3,4 (60) = 1420;

F1,2,3,4 (75) = 1540;

F1,2,3,4 (90) = 1760;

F1,2,3,4 (105) = 2010;

F1,2,3,4 (120) = 2250;

F1,2,3,4 (135) = 2610;

F1,2,3,4 (150) = 2710;

F1,2,3,4 (165) = 2760;

F1,2,3,4 (180) = 2850;

F1,2,3,4 (195) = 2950.

4) Обчислення максимуму критерію оптимізації для різноманітних значень коштів х = 0, 15, 30, 45, 60, 75, ..., 195, що використовуються для п’яти об’єктів.

Розрахунок проведемо за формулою:

F1,2,3,4,5 (А) = max [ F1,2,3,4(A) + f5 (A - x) ];

0 £ x £ 195;

0 £ A £ 195.

Результати розрахунків представлені у таблиці 3.5.

Значення F1,2,3,4,5 (А) у результаті розрахунку будуть такими:

F1,2,3,4,5 (0) = 1690;

F1,2,3,4,5 (15) = 2070;

F1,2,3,4,5 (30) = 2850;

F1,2,3,4,5 (45) = 3220;

F1,2,3,4,5 (60) = 4010;

F1,2,3,4,5 (75) = 4590;

F1,2,3,4,5 (90) = 4960;

F1,2,3,4,5 (105) = 5210;

F1,2,3,4,5 (120) = 5840;

F1,2,3,4,5 (135) = 6210;

F1,2,3,4,5 (150) = 6390;

F1,2,3,4,5 (165) = 6510;

F1,2,3,4,5 (180) = 6030;

F1,2,3,4,5 (195) = 6790.


Таблиця 3.4 - Обчислення максимуму критерію оптимізації для першого, другого, третього та четвертого об’єктів

х4 = А - х
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195
f4 (А - x)
А F1,2,3 (x) 160 260 310 360 370 410 430 440 460 480 500 510 570 610
0 680 840 940 990 1040 1050 1090 1110 1120 1140 1160 1180 1190 1250 1290
15 950 1110 1210 1260 1310 1320 1360 1380 1390 1410 1430 1450 1460 1520
30 1080 1240 1340 1390 1440 1450 1490 1510 1520 1540 1560 1580 1590
45 1150 1310 1410 1460 1510 1520 1560 1580 1590 1610 1630 1650
60 1260 1420 1520 1570 1620 1630 1670 1690 1700 1720 1740
75 1380 1540 1640 1690 1740 1750 1790 1810 1820 1840
90 1600 1760 1860 1910 1960 1970 2010 2030 2040
105 1850 2010 2110 2160 2210 2220 2260 2280
120 2090 2250 2350 2400 2450 2460 2500
135 2450 2610 2710 2760 2810 2820
150 2480 2640 2740 2790 2840
165 2560 2720 2820 2870
180 2690 2850 2950
195 2730 2890

Таблиця 3.5 - Обчислення максимуму критерію оптимізації для першого, другого, третього, четвертого та п’ятого об’єктів

х5 = А - х
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195
f5 (А - x)

А

F1,2,3,4 (x) 850 1230 2010 2090 3170 3750 4000 4010 5000 5050 5100 5200 5300 5400
0 840 1690 2070 2850 2930 4010 4590 4840 4850 5840 5890 5940 6040 6140 6240
15 1210 2060 2440 3220 3300 4380 4960 5210 5220 6210 6260 6310 6410 6510
30 1390 2240 2620 3400 3480 4560 5140 5390 5400 6390 6440 6490 6590
45 1510 2360 2740 3520 3600 4680 5260 5510 5520 6510 6560 6610
60 1630 2480 2860 3640 3720 4800 5380 5630 5640 6630 6680
75 1790 2640 3020 3800 3880 4960 5540 5790 5800 6790
90 2030 2880 3260 4040 4120 5200 5780 6030 6040
105 2290 3140 3520 4300 4380 5460 6040 6290
120 2550 3400 3780 4560 4640 5720 6300
135 2930 3780 4160 4940 5020 6100
150 2980 3830 4210 4990 5070
165 3070 3920 4300 5080
180 3260 4110 4490
195 3340 4190

5) Обчислення максимуму критерію оптимізації для різноманітних значень коштів х = 0, 15, 30, 45, 60, 75, ..., 195, що використовуються для шести об’єктів.

Розрахунок проведемо за формулою:

F1,2,3,4,5,6 (А) = max [ F1,2,3,4,5(A) + f6 (A - x) ];

0 £ x £ 195;

0 £ A £ 195.

Результати розрахунків представлені у таблиці 3.6.

Значення F1,2,3,4,5,6 (А) у результаті розрахунку будуть такими:

F1,2,3,4,5,6 (0) = 1735;

F1,2,3,4,5,6 (15) = 2485;

F1,2,3,4,5,6 (30) = 3445;

F1,2,3,4,5,6 (45) = 3645;

F1,2,3,4,5,6 (60) = 4845;

F1,2,3,4,5,6 (75) = 5585;

F1,2,3,4,5,6 (90) = 6075;

F1,2,3,4,5,6 (105) = 6345;

F1,2,3,4,5,6 (120) = 7595;

F1,2,3,4,5,6 (135) = 8025;

F1,2,3,4,5,6 (150) = 8125;

F1,2,3,4,5,6 (165) = 8315;

F1,2,3,4,5,6 (180) = 8605;

F1,2,3,4,5,6 (195) = 8785.

На цьому перший етап розв'язання задачі динамічного програмування закінчується. Перейдемо до другого етапу розв'язання задачі динамічного програмування - безумовної оптимізації [9]. На цьому етапі використовуються попередні розрахунки (таблиці 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6). Визначимо оптимальний розмір коштів, що вкладається в розвиток об’єктів для А = 0, 15, 30, 45, 60, 75, ..., 195 тис. грн. Для цього виконаємо наступні розрахунки.

Нехай обсяг коштів, виділений на розвиток об’єктів, складає А = 195 тис. грн. Визначимо обсяг коштів на розвиток шостого об’єкта. Для цього використовуємо таблицю 3.6. Виберемо діагональ, що відповідає А = 195, з цих чисел візьмемо максимальне F1,2,3,4,5,6 (195) = 8785 тис. м3. Відзначаємо стовпчик, у якому стоїть ця величина. Далі визначаємо у відзначеному стовпчику обсяг коштів у шостий об’єкт х6 = 0тис. грн.


Таблиця 3.6 - Обчислення максимуму критерію оптимізації для першого, другого, третього, четвертого, п’ятого та шостого об’єктів

х6 = А - х
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195
f6 (А - x)

А

F1,2,3,4,5 (x) 45 57 69 81 93 105 117 129 141 153 165 177 189 201
0 1690 1735 1747 1759 1771 1783 1795 1807 1819 1831 1843 1855 1867 1879 1891
15 2440 2485 2497 2509 2521 2533 2545 2557 2569 2581 2593 2605 2617 2629
30 3400 3445 3457 3469 3481 3493 3505 3517 3529 3541 3553 3565 3577
45 3600 3645 3657 3669 3681 3693 3705 3717 3729 3741 3753 3765
60 4800 4845 4857 4869 4881 4893 4905 4917 4929 4941 4953
75 5540 5585 5597 5609 5621 5633 5645 5657 5669 5681
90 6030 6075 6087 6099 6111 6123 6135 6147 6159
105 6300 6345 6357 6369 6381 6393 6405 6417
120 7550 7595 7607 7619 7631 7643 7655
135 7980 8025 8037 8049 8061 8073
150 8080 8125 8137 8149 8161
165 8270 8315 8327 8339
180 8560 8605 8617
195 8740 8785

На розвиток першого, другого, третього, четвертого та п’ятого об’єктів залишається:

А = 195 – х6 = 195 тис. грн.

Визначимо обсяг коштів, виділений на розвиток п’ятого об’єкта. Для цього використовуємо таблицю 3.5. Виберемо в цій таблиці діагональ, що відповідає А = 195 тис. грн. Відзначаємо стовпчик, у якому стоїть максимальна (виділена) величина продуктивності F1,2,3,4,5 (195) = 6790 тис. м3. Визначаємо значення х5 = 120 тис. грн. у відзначеному стовпчику.

На розвиток першого, другого та третього об’єктів залишається сума:

А = 195 – х6 – х5 =75 тис. грн.

Визначимо обсяг коштів на розвиток четвертого об’єкта. Використовуємо для цього таблицю 3.4. Виберемо в таблиці діагональ, що відповідає А = 75 тис. грн. Відзначаємо стовпчик із максимальною величиною продуктивності F1,2,3,4 (75) = 1540 тис. м3. Тоді в цьому стовпчику х4 = 0 тис. грн.

Обсяг коштів на розвиток першого, другого та третього об’єктів складатиме:

А = 195 – х6 – х5 х4 =75 тис. грн.

Цьому значенню відповідає продуктивність F1,2,3 (75) = 1190 тис. м3.

Визначаємо значення х3 = 15 тис. грн. у відзначеному стовпчику (таблицю 3.3).

На розвиток першого та другого об’єктів залишається сума:

А = 195 – х6 – х5 х4 – х3 =60 тис. грн.

Визначимо обсяг коштів на розвиток другого об’єкта. Використовуємо для цього таблицю 3.2. Виберемо в таблиці діагональ, що відповідає А = 60 тис. грн. Відзначаємо стовпчик із максимальною величиною продуктивності F1,2 (60) = 650 тис. м3. Тод в цьому стовпчику х2 = 45 тис. грн.

Визначимо обсяг коштів на розвиток першого об’єкта:

А = 195 – х6 – х5 х4 – х3 – х2 =15 тис. грн.

Таким чином, для коштів обсягом А = 195 тис. грн. оптимальним є вкладення в розвиток Кайдаксько насосно-фільтрувальної станції 15 тис. грн., Ломовської насосно-фільтрувально станції - 45 тис. грн., Водопровідні насосні станції перекачки "Правий берег" - 15 тис. грн. та Лівобережної станції аерації - 120 тис. грн. Вкладання грошей в розвиток Центральної станції аерації та Південної станц аерації не є можливим, тому що обсяг коштів вичерпано. При цьому сумарна продуктивність шести об’єктів складе 8785 тис. м3. Оптимальний розподіл коштів на реконструкцію, яка буде проводитися у 2009 році наведений у наступній таблиці.

Таблиця 3.7 Оптимальний розподіл коштів між об’єктами реконструкції МКВП "Днепроводоканалу"

№ п/п Об’єкт реконструкції

Обсяг коштів

(тис. грн.)

1 Кайдакська насосно-фільтрувальна станція 15
2 Ломовська насосно-фільтрувальна станція 45
3 Водопровідні насосні станц перекачки "Правий берег" 15
4 Центральна станція аерації 0
5 Лівобережна станція аерації 120
6 Південна станція аерації 0

У зв’язку з тим, що вкладання грошей у розвиток Центральної та Південної станцій аерації у 2009 році не є можливим, реконструкція цих об’єктів буде проводитися у 2005 році. Кошти для проведення всіх необхідних робіт будуть виділені з місцевого бюджету.

3.2    Результати моделювання платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг у м. Дніпропетровську

Прогнозн розрахунки здійснено за послугами водо-, теплопостачання та водовідведення у м. Дніпропетровську. Базою для розрахунків послужили: 1) оцінки доходів і витрат домогосподарств (одержані методом "малих територій" на підставі даних Держкомстату за результатами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у 2005 році) [12]; 2) результати вибіркового обстеження споживачів комунальних послуг у м. Дніпропетровську, проведеного у грудні 2006 року [11]; 3) дані про суми нарахувань комунальних підприємств за надані населенню послуги станом на лютий 2007 року [12].

При моделюванні платоспроможного попиту використовувалося два підходи.

3.2.1    Аналіз попиту на комунальні послуги за допомогою методу статистичних групувань

Метод статистичних групувань використовується для аналізу реакції однорідних груп споживачів на зміну основних факторних ознак (зокрема, доходів, тарифів), як визначають попит населення на комунальні послуги. За допомогою цього методу вивчаються структурні зрушення в попиті, головним чином шляхом оцінювання та аналізу емпіричних коефіцієнтів еластичності, які характеризують інтенсивність зміни попиту при зміні фактору, який його визначає, на 1%. Метою аналізу коефіцієнтів еластичності є визначення ступеню впливу зміни основних факторних ознак на попит.

Коефіцієнти еластичності було розраховано лише для домогосподарств, які мають індивідуальн лічильники (за даними вибіркового обстеження споживачів комунальних послуг, яке було проведено у грудні 2006 року, лічильниками холодної води обладнано осел 27,5% домогосподарств; лічильниками гарячої води – 37% домогосподарств). Це обумовлено тим, що вплив доходів на обсяг споживання послуги безпосередньо реалізується лише за умови, що домогосподарство може впливати на обсяги споживання і регулювати їх залежно від реальних доходів.

Для домогосподарств, які не мають індивідуальних лічильників, еластичність попиту як за доходом, так і за тарифами, розраховувати неможливо, оскільки вони мають лише дві альтернативи – або сплачувати нарахування і споживати скільки потрібно, або відмовитися від оплати послуги чи її споживання взагалі.

3.2.1.1        Оцінка коефіцієнту еластичності за доходом

Розрахунок коефіцієнтів еластичності попиту за доходом здійснювався окремо за послугами холодного і гарячого водопостачання за формулою:

,       (3.1)

де       - середній по місту обсяг спожито холодної/гарячої води в розрахунку на одну особу на місяць (м3);

         Y - середньодушовий сукупний дохід по місту (грн.);

         D - символ, що познача абсолютну зміну.

Розрахунки були виконані на базі даних комунальних підприємств про обсяги спожитих послуг домогосподарствами з лічильниками у лютому 2007 року [11].

Вс домогосподарства, які мають лічильники, були розшаровані медіанним доходом на дві рівні групи і розрахунок проводився на підставі даних про їх середньодушов обсяги споживання холодної (гарячої) води та середньодушові доходи [12].

У таблиці 3.8 наведено результати розрахунків.

Таблиця 3.8 - Коефіцієнт еластичност попиту за доходом (для домогосподарств, які мають індивідуальні лічильники холодної/гарячої води)

Вид послуги Розрахунок показника
Холодне водопостачання

Гаряче водопостачання

Отже, як видно з наведених даних:

·                   платоспроможний попит на холодну і гарячу воду зростає з ростом доходів населення. Зокрема, значення коефіцієнта еластичності Einc=0,812 означає, що при зростанні рівня доходу домогосподарства на 1% платоспроможний попит на послуги холодного водопостачання за інших незмінних умов зростає на 0,812%. Іншими словами, для домогосподарства з середньодушовим доходом 230 грн. на місяць при зростанн рівня доходу на 23 грн. на одну особу (на 10%) платоспроможний попит на послуги холодного водопостачання підвищиться на 8,12%, або на 2,36*0,0812=0,19 м3 на особу на місяць;

·                   значення коефіцієнтів еластичності є меншим за одиницю (тобто попит зростає повільніше за доходи), що в цілому характерно для попиту на житлово-комунальні послуги.


3.2.1.2        Оцінка коефіцієнту еластичності за ціною

Оцінити еластичність попиту за ціною (тарифом) у даному випадку проблематично, оскільки тарифи на послуги, що розглядаються, фактично з 2005 року залишалися незмінними [13].

Для наближеної оцінки коефіцієнту еластичності попиту за ціною можна скористатися тим фактом, що починаючи з 2007 року було відновлено надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, в результаті чого домогосподарства фактично стали оплачувати послуги за різними тарифами. Розмір пільги складає переважно 50%, хоча домогосподарства, які одержують 75-ти та 100-відсоткові пільги [13].

Розрахунок коефіцієнта еластичності попиту за ціною (тарифом) здійснювався за формулою:

,     (3.2)

де       - середній по місту обсяг спожитої холодно води в розрахунку на одну особу на місяць (м3);

 – фактична (з врахуванням пільг) ціна (тариф) на послугу холодного водопостачання (грн./);

D - символ, що познача абсолютну зміну.

Вс домогосподарства, які мають лічильники холодної води, були розшаровані на дв групи – пільговики і непільговики. Розрахунок проводився на підставі даних про х середньодушові обсяги споживання холодної води та розмір пільги [11].

У таблиці 3.9 наведено результати розрахунків.


Таблиця 3.9 - Коефіцієнт еластичності попиту за ціною послуги (для домогосподарств, які мають індивідуальні лічильники холодно води)

Вид послуги Розрахунок показника
Холодне водопостачання

Як видно з наведених даних, платоспроможний попит населення на холодну воду зменшується з зростанням тарифів. Значення коефіцієнта еластичності = - 0,220 означає, що при зростанні тарифу на 1% платоспроможний попит на послуги холодного водопостачання за інших незмінних умов зменшується на 0,220%.

Слід також зауважити, що для аналізу зміни попиту залежно від ціни можна використовувати той факт, що значення коефіцієнту еластичності за ціною для послуг холодного водопостачання, як правило, коливається в межах від -0,2 до –0,5.

3.2.2    Прогнозування платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг на основі функції корисності

Модель було побудовано на базі даних вибіркового обстеження споживачів комунальних послуг та баз даних комунальних підприємств про суми нарахувань за надан домогосподарствам послуги [12]. З цією метою в масивах мікроданих було створено нові змінні:

1)      "Чи згодні Ви платити більше за холодне водопостачання та водовідведення?". Ця змінна приймала значення 1, якщо змінна "Чи готові Ви платити більше, якщо послуги будуть якісними?" мала значення більше 1 (домогосподарство готове платити більше) та домогосподарство користується послугами холодного водопостачання та водовідведення;

2)      "Чи згодні Ви платити більше за централізоване гаряче водопостачання?" Ця змінна приймала значення 1 якщо змінна "Чи готові Ви платити більше, якщо послуги будуть якісними?" мала значення більше 1 (домогосподарство готове платити більше) та домогосподарство користується послугами гарячого водопостачання;

3)      "Чи згодні Ви платити більше за централізоване опалення?". Змінна приймала значення 1 якщо змінна "Чи готові Ви платити більше, якщо послуги будуть якісними?" мала значення більше 1 (домогосподарство готове платити більше) та домогосподарство користується послугами централізованого опалення.

На основі цих змінних було створено результативну ознаку "бажання платити більше за послуги належної якості" по кожній групі домогосподарств, які визначаються обраними факторними змінними (дивіться нижче), і користуються відповідними послугами. Бажання платити більше по кожній групі визначалось як відношення кількості домогосподарств, які бажають платити більше, до всіх обстежених домогосподарств.

В якості факторних змінних використовувалися такі бінарні ознаки:

1)                HSIZE_2 домогосподарство складається з двох осіб (1 – так, 0 - ні);

HSIZE_3 – домогосподарство складається з трьох осіб (1 – так, 0 - ні);

HSIZE_4 – домогосподарство складається з чотирьох та більше осіб (1 так, 0 - ні);

2)                INC_2 домогосподарство належить до другої квінтильної групи (1 – так, 0 - ні);

INC_3 – домогосподарство належить до третьої квінтильної групи (1 – так, 0 - ні);

INC_4 – домогосподарство належить до четвертої квінтильної групи (1 так, 0 - ні);

INC_5 – домогосподарство належить до п’ятої квінтильної групи (1 – так, 0 - ні);

3)                ID_PENS - наявність в домогосподарстві пенсіонерів (1 – так, 0 - ні);

4)                ID_CH3 - наявність в домогосподарстві дітей віком до 3 років (1 – так, 0 - ні).

Окрім цих змінних, які за результатами виконаних досліджень увійшли до кінцевих моделей, було розглянуто чимало інших бінарних змінних (наявність в домогосподарств дітей, наявність працюючих осіб, місце розташування домогосподарства, тип житла тощо), вплив яких на готовність платити більше виявився відносно незначним.

Загальний вигляд лінійної імовірнісної моделі для кожної послуги задається формулою:

,   (3.3)

де      - емпірична імовірність готовності сплачувати більше за більш якісну послугу;

- бінарні факторні змінн (група за доходом, розмір домогосподарства тощо), ;

- вільний член, який ма значення емпіричної імовірності готовності сплачувати більше для групи домогосподарств, яка відповідає нульовим значенням всіх бінарних факторних ознак;

- коефіцієнти регресії, як відображають вплив кожної факторної змінної (при =1) на емпіричну імовірність готовності сплачувати більше, .

Результати моделювання. Моделі будувались для домогосподарств, які споживають послуги холодного водопостачання та водовідведення, централізованого гарячого водопостачання, центрального опалення.

Кінцевий вигляд моделей, які були побудовані на даному етапі дослідження, наведено у таблиц 3.10.


Таблиця 3.10 - Готовність населення оплачувати за більш високими тарифами послуги кращої якості

Модель Середня готовність сплачувати Характеристики якості моделі
1

Для домогосподарств, як споживають послуги холодного водопостачання та водовідведення :

0,285

()

2

Для домогосподарств, як споживають послуги централізованого гарячого водопостачання:

0,290

()

3

Для домогосподарств, як споживають послуги центрального опалення:

0,284

()

Слід пам'ятати, що всі незалежні (факторні) ознаки в цій моделі є бінарними змінними, тобто вони можуть приймати лише одне із двох можливих значень (0 або 1) (додаток Д).

Необхідно звернути увагу, що в окремих моделях, наведених у таблиці 3.10, використовуються не всі факторні ознаки, перелічені вище. Наприклад, модель за послугою холодного водопостачання та водовідведення не містить змінних INC2, INC3, HSIZE_2. Це відображає той факт, що вказані змінні несуттєво впливають на значення результативної ознаки (коефіцієнти при них значно менші від коефіцієнтів при інших факторних змінних), а їх використання погіршує якість моделі.

Крім того, при моделюванні слід враховувати, що відсутність змінних INC2, INC3 означає, що домогосподарства з доходами, які відповідають першій, другій третій квінтильним групам розглядаються як домогосподарства однієї групи за доходами. Аналогічно відсутність змінної HSIZE_2 означає, що домогосподарства, які складаються з 1 або 2 осіб, розглядаються як домогосподарства однієї групи за розміром.

Основними характеристиками якості обрано коефіцієнт детермінації R2 та F-відношення.

Коефіцієнт детермінації  показує частку змін результативної ознаки (дисперсії результативної ознаки), яка пояснюється регресійною моделлю.  змінюється від 0 до 1. Чим ближчі значення  до 1, тим краще лінійна модель апроксиму результативну ознаку.

- відношення відобража ступінь взаємозв’язку між результативною і факторними ознаками. Якщо розрахункове значення F- відношення перевищує критичне, то це свідчить про наявність взаємозв’язку між результативною та факторними ознаками. У таблиці 3.10 наведено також критичні значення F- відношення для 95-ої процентілі F- розподілу. Це відповідає 95% імовірності наявност взаємозв’язку між результативною та факторними ознаками.

Значення цих характеристик для кожної із одержаних моделей наведено у таблиці 3.10. Оскільки у всіх випадках значення коефіцієнта детермінації  є близьким до 1, а розрахункове значення F- відношення суттєво перевищує його критичне значення , є вс підстави стверджувати, що зв'язок між результативною та обраними факторними ознаками адекватно описується одержаними регресійними рівняннями.

Розглянемо зміст та правило користування моделлю, наведеними в таблиці 3.10.

Приклад 1. Розглянемо спершу модель прогнозування готовності споживачів послуг холодного водопостачання та водовідведення платити більше за послуги кращої якості. Ця модель має вигляд (таблиця 3.10, модель 1):


Інтерпретацію значень параметрів цього рівняння наведено в таблиці 3.11.

Таблиця 3.11 - Приклад інтерпретації параметрів регресійного рівняння

Параметр Значення параметру Пояснення
Вільний член рівняння +0.177 Це готовність платити більше за більш якісні послуги холодного водопостачання та водовідведення тих домогосподарств, які складаються з однієї або двох осіб, належать за рівнем доходів до першої, другої або третьої квінтильної групи, не мають у своєму складі дітей у віці до 3-х років та пенсіонерів. А саме, 17,7% таких домогосподарств готові платити більше
Коефіцієнт регресії при змінній INC4 +0.144 За інших рівних умов для домогосподарств, які належать до четвертої квінтильної групи за рівнем доходів, готовність платити більше зростає в середньому на 14,4%
Коефіцієнт регресії при змінній INC5 +0.201 За інших рівних умов для домогосподарств, які належать за рівнем доходів до п’ято квінтильної групи, готовність платити більше зростає в середньому на 20,1%
Коефіцієнт регресії при змінній HSIZE 3 +0.101 За інших рівних умов для домогосподарств, які складаються з трьох осіб, готовність платити більше зростає в середньому на 10,1 %
Коефіцієнт регресії при змінній HSIZE 4 +0.193 За інших рівних умов для домогосподарств, які складаються з чотирьох і більше осіб, готовність платити більше зростає в середньому на 19,3 %
Коефіцієнт регресії при змінній ID_PENS -0.124 За інших рівних умов для домогосподарств, які мають у своєму складі пенсіонерів, готовність платити більше зменшується в середньому на 12,4%
Коефіцієнт регресії при змінній ID_CH3 +0.196 За інших рівних умов для домогосподарств, які мають у своєму складі дітей віком до трьох років, готовність платити більше зростає в середньому на 19,6%

Використовуючи це рівняння, можна розрахувати готовність платити більше для будь-якого домогосподарства із 55 можливих типів, які представлено у додатку Д.

Зокрема, розглянемо домогосподарство з набором факторних ознак за номером 1. Таке домогосподарство складається з однієї або двох осіб (оскільки HSIZE_3 = HSIZE_4 = 0), належить за рівнем доходів до першої, другої або третьої квінтильних груп (оскільки INC4 = INC5 = 0), не має у своєму складі пенсіонерів (ID_PENS = 0) та дітей у віці до 3-х років (ID_CH3 = 0). Для такого домогосподарства готовність сплачувати більш високі тарифи за послуги холодного водопостачання та водовідведення складає:

Іншими словами, лише 17,7% таких домогосподарств готові платити більше за послуги вищої якості.

Приклад 2. Розглянемо далі модель прогнозування готовності споживачів послуг гарячого водопостачання платити більше за послуги кращої якості. Ця модель має вигляд (таблиця 3.10, модель 2):

Параметри цього рівняння пояснюються аналогічно тому, як це було зроблено у прикладі 1. Зокрема, вільний член рівняння +0.017 означає, що у домогосподарств, які складаються з однієї або двох осіб, належать за рівнем доходів до першої, другої або третьої квінтильних груп, не мають у своєму складі пенсіонерів та дітей у віці до трьох років, готовність платити за послуги гарячого водопостачання складає в середньому 1,7%. Коефіцієнт регресії, наприклад, при змінній INC5, який становить +0.319, означає те, що за інших рівних умов для домогосподарств, які належать до п’ятої квінтильної групи за рівнем доходів, готовність платити більше зростає в середньому на 31,9%.

Використовуючи дане рівняння, розрахуємо готовність платити для домогосподарства, яке складається з 4 або більше осіб (HSIZE_4 = 1), належить за рівнем доходів до п’ятого (найвищого) квінтилю (INC5= 1) і має у своєму склад дітей у віці до 3-х років (ID_CH3 = 1). Цей тип домогосподарства розміщено у додатку Д під номером 16.

Для такого домогосподарства готовність сплачувати більш високі тарифи за послуги гарячого водопостачання складає:

Тобто, близько 89% домогосподарств такого типу готові сплачувати більш високі тарифи за гарячу воду, якщо якість цієї послуги покращиться.

У таблиці 3.10 наведено також середні значення готовності платити більше за кожним видом послуги окремо, які були розраховані як середньозважені з врахуванням кількості домогосподарств кожного типу. На підставі цих даних, приходимо до висновку, що готові сплачувати більше за вищу якість:

·                   28,5% домогосподарств - за послуги холодного водопостачання та водовідведення;

·                   29,0% домогосподарств - за послуги централізованого гарячого водопостачання;

·                   28,4% домогосподарств - за послуги центрального опалення.

Отже, в цілому, населення найшвидше є готовим оплачувати за більш високими тарифами послуги централізованого гарячого водопостачання порівняно з ншими видами комунальних послуг.

Готовність платити більше залежно від типу домогосподарства. На основі використання ц моделі було розраховано середню готовність оплачувати комунальні послуги за більш високими тарифами для домогосподарств різного типу і складу. Зокрема, було проведено додаткові розрахунки для домогосподарств залежно від:

1)     рівня середньодушових сукупних доходів (табл. 3.12);

2)     кількост членів сім'ї (табл. 3.13);

3)     наявност у їхньому складі пенсіонерів (табл. 3.14);

4)     наявност у їхньому складі дітей у віці до 3 років (табл. 3.15);

Як свідчать результати аналізу:

·                   вищою готовність платити у домогосподарств, які складаються з трьох та більшо кількості осіб;

·                   наявність у складі домогосподарств пенсіонерів завжди негативно впливає на готовність сплачувати більш високі тарифи;

·                   щодо дітей у віці до 3-х років, то їх наявність у складі домогосподарства позитивно впливає на готовність платити більше.

Разом з тим, результати розрахунків, наведені у таблиці 3.12, не відображають наявність чіткого зв'язку між середньодушовими сукупними доходами домогосподарств та їх готовністю платити більше. Це пояснюється тим, що в таблицях наведено середні значення готовності платити, які визначаються впливом декількох факторів одночасно. А саме, одержані результати сформовано під впливом таких факторів, як доход, розмір домогосподарства, наявність дітей та пенсіонерів (а їх вплив на готовність платити є різним як за напрямком, так за інтенсивністю).

Більш чіткий взаємозв'язок між доходами та готовністю домогосподарств платити більше простежується у моделях, наведених у таблиці 3.10. Зокрема, результати свідчать, що домогосподарства, які належать до вищих квінтилей за рівнем доходів, за інших рівних умов висловлюють більшу готовність сплачувати послуги за вищими тарифами.

Недоліком лінійної імовірнісної моделі є те, що інколи значення показника "готовність платити більше" може перевищувати одиницю або ж бути від’ємним (наприклад, для домогосподарств, які складаються з однієї особи пенсіонера і відносяться до першого квінтиля за доходами, готовність оплачувати за вищими тарифами послуги гарячого водопостачання дорівнює – 0.023). У таких випадках слід вважати, що значення готовності сплачувати більш високі тарифи дорівнює відповідно 1 та 0.

Таблиця 3.12 - Середня готовність домогосподарств оплачувати послуги за більш високими тарифами залежно від рівня середньодушових сукупних доходів

Групи за сукупними доходами на особу Середній розмір домогос-подарства (осіб) Частка домогоспо-дарств з пенсіонерами (%)

Частка домогоспо-дарств з дітьми до 3 років

(%)

середня готовність сплачувати більше

(у % до загальної кількості сімей, що мають відповідну послугу)

за холодне водопостачання та водовідведення за централізоване гаряче водопостачання за центральне опалення
1 3,69 32,10 13,38 29,82 29,43 29,13
2 3,32 24,26 7,03 31,01 24,10 29,51
3 2,55 30,19 4,86 26,64 28,88 28,05
4 2,12 41,47 2,54 28,69 32,40 28,33
5 1,50 48,21 1,90 26,20 30,45 26,66
Всього 2,64 35,25 5,94 28,48 28,96 28,35

Таблиця 3.13 - Середня готовність домогосподарств оплачувати послуги за більш високими тарифами залежно від кількості членів

розмір домогосподарства

середня готовність сплачувати більше

(у % до загальної кількості сімей , що мають відповідну послугу)

за водопостачання та водовідведення за централізоване гаряче водопостачання за центральне опалення
одна особа 19,95 23,87 20,91
дві особи 25,26 27,26 24,73
три особи 31,31 29,64 31,96
чотири та більше осіб 32,40 31,30 31,39
Всього 28,48 28,96 28,35

Таблиця 3.14 - Середня готовність домогосподарств оплачувати послуги за більш високими тарифами залежно від наявності у їхньому складі пенсіонерів

наявність пенсіонерів в домогосподарстві

середня готовність сплачувати більше

(у % до загальної кількості сімей, що мають відповідну послугу)

за водопостачання та водовідведення за централізоване гаряче водопостачання за центральне опалення
немає пенсіонерів 33,92 31,72 32,96
є пенсіонери 17,98 19,45 17,84
Всього 28,48 28,96 28,35

Таблиця 3.15 - Середня готовність домогосподарств оплачувати послуги за більш високими тарифами залежно від наявності у їхньому складі дітей у віці до трьох років

наявність в домогосподарстві дітей до трьох років

середня готовність сплачувати більше

(у % до загальної кількості сімей, що мають відповідну послугу)

за водопостачання та водовідведення за централізоване гаряче водопостачання за центральне опалення
Ні 27,37 27,37 27,08
Так 45,82 53,06 47,07
Всього 28,48 28,96 28,35

4                   Проектування розробка інформаційного, програмного, технічного і організаційного забезпечення інформаційної системи

Розвиток комп’ютерної інформаційної технології нерозривно пов’язаний з розвитком нформаційних систем, які в економіці використовуються для автоматизованого (людини-машинного) розв’язування економічних задач. Для розв’язування будь-яко задачі з допомогою комп’ютера необхідно створити інформаційне забезпечення (забезпечити розрахунки потрібними даними) і математичне забезпечення (створити математичну модель розв’язування задачі, за якою складається програма для електронно-обчислювальної машини (ЕОМ). Спрощену схему розв’язування економічної задачі, у даному випадку, оптимального розподілу інвестицій, зображено на рисунку 4.1. Необхідна для розв’язування інформація може надходити безпосередньо (вхідна інформація) або через систему інформаційного забезпечення, яка може поповнюватися за рахунок нової інформації.

Рисунок 4.1 - Схема автоматизованого розв’язування економічних задач


4.1            Інформаційне забезпечення

Загальна характеристика інформаційного забезпечення

Загальну структуру інформаційного забезпечення представлено на рисунку 4.2. Важливою складовою інформаційного забезпечення є інформаційна база, що складається з машинної і позамашинної інформаційної бази.

Рисунок 4.2 - Структура інформаційного забезпечення

Машинна нформаційна база – частина інформаційної бази ІС, що являє собою сукупність нформаційних файлів, що зберігаються в пам'яті ЕОМ і на магнітних носіях.

Машинна нформаційна база складається з інформаційних файлів, що можуть бути організовані у виді окремих незалежних між собою, локальних інформаційних чи файлів у виді бази даних, тобто інтегрованої сукупності зв'язаних між собою файлів, якими керує система керування базами даних (СУБД).

Файл – це дентифікована сукупність логічно зв'язаних між собою даних, що розташован поза програмою в зовнішній пам'яті і доступні програмі за допомогою спеціальних операцій.

Організація збирання й передавання первинної інформації

Первинна нформація збирається автоматизовано, тобто виписування первинного документа відбувається за допомогою технічного устаткування що доповнюється рівнобіжним формуванням машинного носія. У випадку автоматичного збору інформації вона автоматично реєструється.

Перелік джерел та носіїв інформації:

-                    продуктивність об’єктів, яка установлена на основі техніко-економічних розрахунків;

-                    оцінки доходів і витрат домогосподарств (одержані методом "малих територій" на підставі даних Держкомстату за результатами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у 2005 році);

-                    результати вибіркового обстеження споживачів комунальних послуг у м. Дніпропетровську, проведеного у грудні 2006 року;

-                    дані про суми нарахувань комунальних підприємств за надані населенню послуги станом на лютий 2007 року.

Побудова системи класифікації та кодування

Класифікація кодування – це дві невід'ємні частини одного процесу – перекладу різно економічної інформації з природної мови на формалізовану мову ЕОМ.

Класифікація – це поділ об'єктів на частині по їхній подобі чи відмінності згідно з прийнятими методами.

Кодування – це створення і присвоєння коду класифікаційному групуванню й об'єкту класифікац (чи присвоєння об'єкту визначеного коду).

Класифікатори техніко-економічної інформації можуть створюватися системним чи локальним способом. По системному способі інформація класифікується з урахуванням вимог різних рівнів керування (підприємство, міністерство, відомство й ін.), по локальному – у рамках одного підприємства, чи організації установи.

Класифікація та кодування об’єктів відбувається за допомогою абревіатур їх повної назви, а також нумерування. Кодування відбувається локальним способом.

Проектування форм первинних документів, машинограм та відеокадрів

Всі форми документів розроблені відповідно до державних стандартів та узгоджен відповідно.

4.2           Організаційне забезпечення

Посібник користувача наведений у додатку Е і має такі підрозділи:

§  вступ;

§  системні вимоги

§  підготовка до роботи;

§  опис операцій;

§  аварійні ситуації.

4.3           Технічне забезпечення

Для створення інформаційної системи управління для вирішення задач економіко-математичного моделювання може використовуватися на автоматизованому робочому місці (АРМ) будь-якого працівника управління МКВП "Дніпроводоканалу". Установлена на АРМ комп’ютерна техніка має відповідати таким мінімальним вимогам:

-   процесор AMD Athlon XP;

-   системна плата;

-   оперативна пам’ять не менше 32 Мбайт;

-   жорсткий диск (об’їм не менше 6 Гбайт);

-   накопичувач гнучких магнітних дисків;

-   привід CD-ROM;

-   клавіатура;

-   маніпулятор "миша";

-   монітор;

-   принтер;

-   модем.

4.4                  Програмне забезпечення

Програмне забезпечення системи є взаємопов’язаним комплексом модулів, об’єднаних графічним інтерфейсом користувача, який реалізує діалоговий режим розв’язку задачі. При цьому користувачу надана можливість в діалоговому режимі управляти роботою програми.

Загальна характеристика програмного забезпечення

Для реалізац об’єкта розроблення необхідна операційна система Windows 9x, інтегрований пакет Microsoft Office. Безпосередньо для створення інформаційної системи використан додаток Microsoft Excel. Вибір цього пакета прикладних програм зумовлений тим, що він є найдоступнішим та найпопулярнішим у наш час. Важливим є такий аспект, що для користування цим пакетом непотрібно особливих знань та умінь.

Microsoft Excel найбільш потужним засобом розробки інформаційних систем, що сполучає в соб переваги як табличного процесора, та і засобів візуального програмування - убудованої мови Visual Basic for Applications (VBA). За допомогою VBA розроблювачі можуть поєднувати більш 100 об'єктів і близько 400 інших убудованих додатків (функцій, надбудов і т.п.), що дозволяє створювати гнучк розвинені інформаційні системи. В Ехсеl можна також поєднувати частини систем, розроблені в інтерактивному режимі, і за допомогою програмного коду, легко нтегрувати їх з іншими офісними додатками. Exсel може бути використаний для будь-якої інформаційної системи, що містить аналіз даних, тому що включає набір об'єктів обробки даних, що є найбільш передовим. В даний час на баз нструментальних засобів Exсel уже створені тисячі інформаційних систем, що успішно використовуються в усьому світі. З огляду на зазначені переваги варто очікувати, що потреба в інформаційних системах, створених на основі Exсel VBA, значно зросте найближчим часом і усе більше число компаній прийдуть до розуміння того, що використовуючи Exсel, вони зможуть створювати інформаційн системи з меншими витратами часу і коштів.

Схема програми

Інформаційна система розроблена на основі кнопочного інтерфейсу робочого аркуша, за допомогою якого переміщення по додатку найбільш зрозуміле для користувача.

Для ініціалізац нформаційної системи використовується заставка, у якості якої використано робочий аркуш, перетворений у форму (рисунок 4.3). Заставка виводиться відразу ж при запуску додатка. На ній, звичайно, відображається назва, призначення додатка, основні кнопки (Вхід, Вихід, Справка, Про автора).

Рисунок 4.3 Заставка інформаційної системи


Для керування окремими частинами додатка використовується основна керуюча форма (Головне меню). Головне меню – це форма, у яку користувач попадає при натисканні кнопки Вхід заставки. На ній відображені назва головного меню, елементи керування, що дозволяють переміщатися до різних складових частин додатка, з яких, у свою чергу, реалізовані переходи назад до головного меню. З головного меню передбачений перехід до заставки, де міститься кнопка Вихід, для виходу з додатка (рисунок 4.4).

Рисунок 4.4 Головне меню інформаційної системи


При розробц нформаційної системи було використано також інтерфейс корстувацьких форм, прикладом якого є інформаційна форма, яка виводиться на екран при натисканн кнопки Про автора (Заставка).

Текст програми

Текст програмного коду для елемента керування Кнопка виглядає наступним чином (на прикладі кнопок Вхід і Справка):

Private Sub Вхід()

Worksheets("Головне меню").Activate

End Sub

Sub Справка()

Dim RetVal

RetVal = Shell("notepad.exe Справка.txt", 1) ' Run Calculator.

End Sub

Для графічного представлення вхідних даних було використано такий елемент управління як перемикач. Текст програмного коду має наступний зміст:

Sub ChangeDiagramm()

Dim rngData As Range

If Лист2.optStr_01.Value = True Then

Set rngData = Лист2.Range("Str_01")

Else

If Лист2.optStr_02.Value = True Then

Set rngData = Лист2.Range("Str_02")

Else

If Лист2.optStr_03.Value = True Then

Set rngData = Лист2.Range("Str_03")

Else

If Лист2.optStr_04.Value = True Then

Set rngData = Лист2.Range("Str_04")

Else

If Лист2.optStr_05.Value = True Then

Set rngData = Лист2.Range("Str_05")

Else

If Лист2.optStr_06.Value = True Then

Set rngData = Лист2.Range("Str_06")

End If

End If

End If

End If

End If

End If

Dim xLabel As Range

Set xLabel = Лист2.Range("Str_x")

Application.ScreenUpdating = False

With Лист2.ChartObjects(1)

.Activate

.Chart.SetSourceData rngData

End With

ActiveWindow.Visible = False

Лист2.Range("A1").Select

End Sub

Private Sub optStr_01_Click()

ChangeDiagramm

End Sub

Private Sub optStr_02_Click()

ChangeDiagramm

End Sub

Private Sub optStr_03_Click()

ChangeDiagramm

End Sub

Private Sub optStr_04_Click()

ChangeDiagramm

End Sub

Private Sub optStr_05_Click()

ChangeDiagramm

End Sub

Private Sub optStr_06_Click()

ChangeDiagramm

End Sub

Програмний код форми про автора виглядає наступним чином:

Private Sub CommandButton1_Click()

Me.Hide

Me.Tag = vbOK

End Sub

Захист проекту від перегляду

Програмний код проекту захищений паролем. Коли захист встановлено, користувач, не знаючи пароля, не зможе переглянути об'єкти проекту, але він зможе запустити редактор VBA довідатися ім'я проекту у вікні проекту. Якщо користувач спробує розкрити папку захищеного проекту, йому необхідно буде ввести пароль.


5       ОХОРОНА ПРАЦІ

Відповідно до закону України "Про охорону праці" умови праці на робочому місці, безпека технічних процесів роботи машин, механізмів устаткування й інших засобів виробництва, стан засобів колективного й ндивідуального захисту що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці [14].

Експлуатація об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ) пов'язано з підвищеною небезпекою, до якої відносяться: загазованысть колодязів, камер, колекторів, небезпека вибуху, удушення й отруєння працюючих; можливість падіння працюючих, при спуску в колодязі; небезпека в колодязях великих діаметрів; можливість обвалення рунту при грабарствах; небезпека при зіткненні зі стічною рідиною; можливість наїзду транспорту при роботі на вулиці та ін.

Головною метою органів охорони праці є розробка організаційних і технічних заходів щодо забезпечення безпечних шкідливих умов праці в конкретних виробничих умовах [15].

5.1    Оцінка експлуатаційних особливостей систем ВКГ окремих технологічних процесів

Основні реагенти, які використовуються при висвітленні і знебарвленні води застосовуються сульфати алюмінію [AL2(SO4)3], гашене вапно [Ca(OH)2], хлорне залізо[Fe CL3].

Сполука і дози реагентів, послідовність і місце їхнього введення в оброблювану воду, початок кінець періоду застосування різних реагентів установлюються на підстав фізико-хімічних, санітарно-бактеріологічних і технологічних аналізів води [14].

Процес змішання в змішувачі існує для швидкого і рівномірного розподілу реагентів в оброблюваній воді. Змішання закінчується протягом 2-3 хв. дозування реагентів.

Контактн висвітлювачі призначені для висвітлення води з додаванням коагулянту через шар зернистого завантаження знизу нагору. Застосовуються висвітлювачі марки ХО1 установок по знезаражуванню води хлором. Для знезаражування води застосовується хлор у газоподібному стані й у виді сполук хлорне вапно [14].

Технологічна схема обробки води наведена на рисунку 5.1.

1 - насосна станція першого підйому; 2 - вхідна камера; 3 – коагулянт; 4 - змішувач; 5 - контактні висвітлювачі; 6 - резервуар з чистою водою; 7 - насосна станція другого підйому

Рисунок 5.1 - Технологічна схема обробки води

Розміщення водопровідних споруджень і мереж, виробничих і допоміжних будинків і приміщень повинні відповідати будівельним нормам і правилам затвердженим Госстроем України і забезпечувати безпеку праці працюючих як у звичайних умовах, так при аваріях.

Резервуар з чистою водою огороджують з боку можливого наїзду транспорту і механізмів. Вхідна камера, змішувачі і контактні освітлювачі огороджують по зовнішньому периметру. Улаштовують пішохідні доріжки для переходу обслуговуючого персоналу до споруджень, через трубопроводи, а також для обслуговування устаткування [14].

У машинних залах насосних і повітродувних станцій встановлюють пристрої для зниження рівня продуктивного шуму, вібрації (звукопоглинаючі і звукоізолюючі облицювання, кожухи і пружини на агрегатах та ін.).

Території очисних станцій повинні бути огороджені, упоряджені, озеленені, забезпечені зовнішнім освітленням і безпечними підходами до споруджень, як у нормальних умовах, так у випадках аварійних ситуацій. На територіях повинні бути пристрої, що забезпечують безпеку експлуатації технологічних комунікацій (труб, каналів, лотків) [15].

Електричне освітлення у виробничих приміщеннях повинне дублюватися аварійним освітленням.

При перелив зріджених реагентів контролюють напрямок тари. Підігрів тари відкритим полум'ям не допускається. У приміщеннях для зберігання хлору, поліакриламіду, флокулянта передбачена вентиляція.

Рівень шумів припустимий до виконання робіт з експлуатації водопровідних споруджень, повинен відповідати вимогам, встановленим ДСТ 12.0.004-90.

Персонал, обслуговуючий водопровідні спорудження, повинен пройти інструктаж з техніки безпеки праці - при вступі на роботу; первинний – на робочому місці; повторний - не рідше одного разу в три місяці; позапланові – при порушенні вимог безпеки праці і нещасних випадків, відповідно до ДЕРЖСТАНДАРТУ 12.0.004.90.

Працюючі повинн користатися засобами індивідуального захисту за ДСТ 12.04.011-89, виданими їм у відповідність за нормами, затвердженими у встановленому порядку. При виконанн робіт з експлуатаційно-технологічного обслуговування водопровідних споруджень повинні застосовуватися:

а) при роботах на водогінних мережах:

-          запобіжн пояси;

-          шлангов протигази;

-          ндикатори газу;

-          акумуляторн ліхтарі;

-          знаки безпеки;

-          огородження;

-          ключ ломи для відкривання кришок колодязів;

-          захисн каски;

-          шланги качани для відкривання засувок у колодязях;

-          переносн сходи.

б) при роботах у складах реагентів, у хлораторних і дозаторних приміщеннях:

-          шлангов протигази;

-          киснев золюючі протигази;

-          ндикатори газу;

-          хімічн пінні вогнегасники;

-          засіб для дегазації.

в) при роботі з підготовки реагентів:

-          захисн окуляри;

-          респіратори;

-          протигази.

5.2    Аналіз умов праці і виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів

На підставі ДСТ 12.0.003-74* виявлені наступні небезпечні і шкідливі виробничі фактори.

На насосній станції при транспортуванні реагенту зі складу у видатковий бак виходить підвищення рівня шуму і вібрації на робочому місці. Інтенсивні шум і вібрація діють на людину негативно, що позначається на стані здоров'я людини й, отже, втраті працездатності. Для зниження рівня шуму і вібрації в машинних залах насосних і повітродувних станцій, у залі грузопідйома використовують звуковбирне, звукоізолююче облицювання, кожух і пружини на агрегатах.

Відбувається підвищення температури повітря на насосній станції і підвищення вологост повітря в приміщеннях контактних висвітлювачей. В цих умовах необхідна установка додаткової системи вентиляції, аерації в робочому залі станц приміщенні.

У денний час доби природне освітлення виробничих приміщень створюється через активні й інш освітлювальні прийоми. На хлораторних установках, висвітлювачах, змішувачах, де необхідно постійне спостереження за ходом виробничого процесу освітленість повинна бути, згідно СНиП II – 4 – 79, не менш 75 лк, а насосних станціях, промивних установках – не менш 50 лк. При роботі в нічний час у місцях з недостатньою освітленістю у працюючих може послабитися зір, буде прогресувати короткозорість.

При експлуатац систем водопостачання й обробці питної води використовуються шкідливі для організму людини речовини: хлор і його сполуки, коагулянт, флокулянт, луги, що можуть спричинити негативні наслідки при зіткненні зі шкірою та слизовими оболонками дихальних шляхів і очей. Не виключені також зниження працездатності, поява безсоння, головної болі, тремтіння пальців рук, а також важкі отруєння. Працюючих на цих об’єктах необхідно забезпечувати: шланговими протигазами, кисневими ізолюючими протигазами, індексаторами газу, хімічними пінними вогнегасниками, засобами для дегазації, рукавичками і захисними окулярами, респіраторами та ін [15].

5.3    Забезпечення пожежної безпеки

Пожежна безпека це комплекс організаційних і технічних засобів, спрямованих на запобігання впливів на кожній з небезпечних факторів пожежі й обмеження матеріального збитку від неї.

Вимога, відповідно до ДЕРЖСТАНДАРТУ 12.1.004-91, до способів забезпечення пожежно безпеки системи запобігання пожеж: запобігання пожежі повинне досягатися запобіганням утворення пального середовища і запобіганням утворення в пальному середовищі джерел запалювання.

У проект передбачається запобігання утворення пального середовища такими способами:

-                                            максимальною механізацією й автоматизацією технічних процесів (включення, відключення регулювання насосів, засувок), зв'язаних з обмеженням пальних речовин;

-                                            установкою пожежонебезпечного устаткування по можливості в ізольованих приміщеннях, чи на відкритих ділянках;

-                                            застосуванням пристроїв захисту виробничого устаткування з пальними речовинами від ушкоджень аварій, установлених таких що відключають, що відтинають, і інших пристроїв.

Запобігання утворень у пальному середовищі джерел запалювання досягається підтримкою температури нагрівання поверхні агрегату насосів, механізмів, пристроїв матеріалів, що можуть ввійти в контакт із пальним середовищем нижче гранично припустимої. яка складає 80% найменшої температури самозапалювання пального.

Вимоги до засобів забезпечення пожежної безпеки, системи протипожежного захисту:

-          протипожежний захист у проекті досягається застосуванням автоматичних установок пожежно сигналізації і пожежегасіння;

-          організація за допомогою технічних засобів, включаючи автоматичні пристрої своєчасного оповіщення й евакуації людей;

-          обмеження поширення пожежі за межі вогнища досягається встановленням гранично припустимих по техніко-економічних розрахунках площ, протипожежних відсіків, секцій, а також поверховості будинків і споруджень, але не більш визначених норм;

-          у будинках спорудженнях передбачають технічні засоби (сходові клітки, протипожежн стіни, зовнішні пожежні сходи, аварійні люки), що мають використовуватися при пожежі і вогненебезпечності конструкцій [15].

5.4    Виконання організаційно-технічних заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці у 2008 році

У 2008 році на виконання комплексних заходів щодо охорони праці освоєно 438,9 тис. грн., за рахунок чого забезпечене виконання наступних заходів:

-                      обладнано систему опалення з установкою водогрійного котла і приточно-витяжна вентиляція на НСВ-12 Керування по експлуатації каналізаційних споруджень; реконструйована система опалення в будинку фільтрів Ломовської насосно-фільтрувальної станції;

-                      реконструйовано вентиляційну систему в хімічній, цеховій, радіологічній і бактеріологічній лабораторіях і санітарно-побутові приміщення в будинку фільтрів Кайдаксько насосно-фільтрувальної станції;

-                      реконструйован санітарно-побутові приміщення електричної ділянки для електромонтерів по ремонту й обслуговуванню електроустаткування Керування по експлуатац водогінних мереж;

-                      реконструйовано освітлення в електрощитовій у будинку ґрат Лівобережної станції аерації;

-                      виготовлений замінений місток для обслуговування засувки в підвалі фільтрів Кайдаксько насосно-фільтрувальної станції;

-                      винесена панель керування насосними агрегатами з машинної зали на диспетчерський пункт на НСВ-6.

-                      замінено перекриття ремонтних площадок для обслуговування засувок РЧВ і галерей ВНС-3;

-                      проведено контроль наявності шкідливих речовин у повітрі робочої зони електрогазозварника, верстатника, акумуляторника, коваля;

-                      придбано нормативні акти про охорону праці, різні види бланків, журнали по охорон праці;

-                      проведено обов'язкові періодичні медогляди працівників. У 2008 році періодичний медогляд у центрі профілактики і диспансеризації "Джерело" пройшли 872 людини;

-                      для працівників придбано спецодяг, спецвзуття;

-                      поліпшено стан санітарно-побутових приміщень для працівників хімічних і бактеріологічних лабораторій.

Виконано ремонт покрівлі над старою машинною залою, на будинку резервуара чистої води, хлораторної, черговим приміщенням охоронців на Кайдакській насосно-фільтрувальній станції.

У результаті виконаних заходів поліпшені умови праці для 148 чоловік.

Випадків профзахворювань, пожеж і загорянь у 2008 році немає.

Кількість травм невиробничого характеру (по дорозі на роботу і з роботи, у побуті) складає - 126 випадків. Кількість днів непрацездатності - 2554.

Ус ці травми розслідувані вчасно і складені акти.

Протягом 2008 року фахівцями МКВП "Дніпроводоканалу" проведене навчання безпечним методам праці робітників у кількості 1874 чоловіка.


ВИСНОВКИ

За результатами проведених досліджень та розрахунків можна зробити наступні висновки.

Міське комунальне виробниче підприємство "Дніпроводоканал" створено у 1918 році. Підприємство організоване з метою забезпечення безперебійного надання послуг з централізованого водопроводу і водовідведення споживачам, що входять у зону обслуговування. Основні напрямки діяльності підприємства: централізоване водопостачання і водовідведення, розвиток і безпечна експлуатація водопровідно-каналізаційного господарства міста Дніпропетровська.

Експлуатується це господарство колективом керування 3405 чоловік.

Відсоток зносу основних фондів у цілому по підприємству складає 60%, по мережах - 64%, по устаткуванню - 56%. На основні фонди вартістю 88084,5 тис. грн. амортизаційн відрахування не нараховуються через 100% зносу. Експлуатація такого устаткування, мереж і споруджень вимагає значних обсягів капіталовкладень, джерело фінансування на яке відсувне.

Протягом восьми років, включаючи 2007 рік спостерігався спад виробництва питної води. За цей період споживання води зменшилось на 100 млн. м3, або на 43% (2000 р. – 235 млн. м3, 2007 р.- 135 млн. м3). У 2006 році спостерігався найбільш значний спад -35 млн. м3.

У цілому вартість майна підприємства зросла. Однак це збільшення практично цілком пояснюється переоцінкою основних фондів у відповідність з індексом цін, тобто інфляційній складовій.

Якщо ця тенденція збережеться і надалі, то це буде означати неможливість здійснення процесу простого відтворення, не говорячи вже про розширений, тобто це шлях до фінансового і фізичного краху. Сформована ситуація при який знос основних фондів на кінець 2008 року складає 63,2% при питомій вазі активної частини 7,3% просто катастрофічною.

В цілому підприємство є не ліквідним. Це підтверджено стійкою тенденцією перевищення поточних зобов’язань над поточними активами, що призводить до повно відсутності власних обігових коштів.

Нестача обігового капіталу до сталого росту фінансової залежності від залученого капіталу. Крім того, про фінансову залежність може свідчити від’ємна маневреність власного капіталу. Показники ділової активності свідчать про катастрофічно велику тривалість оборотності коштів в розрахунках (дебіторська заборгованість досягла такого рівну, що термін її повернення 2 роки: 643 дні у 2008, 574 дні за 1 картал 2009 року). Однією з умов, що сприяють підвищенню ефективност виробництва є оптимальний розподіл коштів між об’єктами реконструкції, який був успішно виконаний у третьому розділі дипломної роботи за допомогою динамічного програмування. Джерелом коштів для погашення кредиту від МВКП "Дніпроводоканал" мають стати грошові надходження від реалізації питної води та прийому стоків. Це потребує підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення. Результати моделювання платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг у м. Дніпропетровську на підставі аналізу попиту на комунальні послуги за допомогою методу статистичних групувань та прогнозування платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг на основі функції корисності населення найшвидше є готовим оплачувати за більш високими тарифами послуги централізованого гарячого водопостачання порівняно з іншими видами комунальних послуг. У четвертому розділі створена інформаційна система яка вирішу поставлені задачі автоматизовано.

У ході виконання дипломної роботи приділялася увага не тільки підвищенню ефективност виробництва, але й охороні праці й екології на підприємстві. Стан охорони прац й екології у МВКП "Дніпроводоканалі" є задовільним, однак необхідно провести заходи, спрямовані на поліпшення умов праці, зниження травматизму захворювань працівників, поліпшення екологічного стану території.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1                                     Офіційний сервер Дніпропетровського міськвиконкому (Електрон. ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://www.meria.dp.ua/uprav/upr_voda.php. - Загол. з екрана.

2                                     Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 497 с.

3                                     Економічний аналіз. Навчальний посібник/ За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумученка – К.: КНЕУ, 2006. – 540 с.

4                                     Анализ хозяйственной деятельности предприятия/ Г.В. Савицкая 2-е изд., - Мн.: ИП "Экоперспектива", 1997.

5                                     Курс економічного аналізу/ В.М. Іваненко – К.: "Знання-прес", 2006.

6                                     Економічний аналіз/ В.О. Мец – К.: "Знання-прес", 2006.

7                                     Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання/ П.Я Попович – Тернопіль, "Економічна думка", 2006.

8                                     Экономика предприятия/ Под. ред.проф. В.Я. Горфинкеля - М., 1996.

9                                     Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах.- М.: Высшая школа, 1993.

10                                Колемаев В.А. Математическая экономика.- М.: Юнити,1998.

11                                Вибіркове обстеження споживачів комунальних послуг у місті Дніпропетровську // Звіт МКВП "Дніпроводоканалу". Дн-ськ, 30 квітня 2007 р. - 56 с.

12                                Оцінка доходів і витрат домогосподарств у місті Дніпропетровську // Статистичний бюлетень. - Київ, 8 травня 2007 року. - 33 с.

13                                Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ: Подход с использованием ЭВМ. – М.: Мир, 1982. 488 с.

14                                Кульский Л.А., Строкач П.П. Технология очистки природных вод. – К.: Высшая школа, 1993. 336 с.

15                                Кульский Л.А., Булава М.Н., Гороновский И.Т. Проектирование и расчет очистных сооружений трубопроводов. – К.: Будiвельник, 1991. – 140 с.


Додаток А

Динаміка послуг водопостачання МКВП "Дніпроводоканала" (2000 – 2009 роки)

№ п/п

Ед.

изм.

Факт

2000 год

Факт

1996 год

Факт

1997 год

факт

1998 год

Факт

1999 год

Факт

2005 год

Факт

2006 год

Факт

2007 год

Факт

2008 год

План 2009 г. С повышен. тариф. б-ту
Объем Уд. вес Объем Уд. вес Объем Уд. вес Объем Уд. вес Объем Уд. вес Объем Уд. вес Объем Уд. вес Объем Уд. вес Объем Уд. вес Объем Уд. вес
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Реализация воды – всего

млн.

м3

235 100 219 100 203 100 199 100 193 100 184 100 150 100 135 100 135 100 145 100

В т.ч. -Население

-Бюджет

-Прочие

"

"

"

162

19

54

69

8

23

95

19

105

43

9

48

90

16

97

44

8

48

108

12

79

54

6

40

106

9

78

55

5

40

130

7

47

70

4

26

104

7

39

69

5

26

95

7

33

70

5

25

95

8

32

70

6

24

105

8

32

72

6

22

2 ДОХОДЫ- всего

млн.

грн

26,4 100 40,3 100 45,7 100 55,3 100 74,2 100 72,7 100 66,5 100 59,3 100 69,8 100 85,8 100

В т.ч.:

-Население

Бюджет

-Прочие

"

"

"

4,7

5,6

16,1

18

21

61

10

4,6

25,7

25

11

64

13,4

4,7

27,6

29

10

61

15,3

5,3

34,7

28

9

63

15,4

6,9

51,9

21

9

70

37,5

3,9

31,3

52

5

43

39,9

2,8

23,8

60

4

36

36,2

3

20,1

61

5

34

36,6

3,3

29,9

52

5

43

40,2

7,9

37,7

47

9

44

3 Расходы - всего " 21,5 100 35,2 100 39,7 100 50,2 100 63,7 100 61,4 100 69,3 100 69,7 100 74,6 100 83,0 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 В т.ч.:

-электорэнер.

" (млн. квт)

-Покуп.вода

" (млн. м3)

-Реагенты

Амортизация

- Ф О Т

-начисления

-Ремонты

-Прочие

"

"

"

"

"

"

"

"

6,0

128

8,5

111

0,5

0,4

2,3

1,2

0,6

2,1

28

39

2

2

11

5

3

10

8

126

13.3

112

1,2

1,4

3,8

2

1,6

3,9

23

38

3

4

11

6

5

10

8,3

126

14,1

112

1,1

2,9

3,9

1,9

2,1

5,4

21

36

3

7

10

5

5

13

10,9

115

18,8

117

1,8

3

4,5

2,0

3,9

5,3

22

37

4

6

9

4

8

10

14,2

115

23,4

109

3,4

4,8

4,7

1,8

4,7

6,7

22

37

5

8

7

3

8

10

14,1

105

23,3

104

1,5

6

5,4

2,1

4

5,0

23

38

3

10

9

3

6

8

14

103

24,1

95

1,5

5,7

8,2

3,1

6,1

6,6

21

-

35

-

1

8

12

4

9

10

15,2

101

24,6

95

1,5

5,3

9,6

3,6

4,5

5,4

22

35

2

8

14

5

6

8

16

94

25

95

1,7

5

10,1

3,9

5,9

7

21

-

34

-

2

7

14

5

8

9

17,6

98

24,8

95

1,9

5,3

11,9

4,6

8

8,9

22

-

30

-

2

6

14

6

10

10

4 ПРИБЫЛЬ, (- убыток) " 4,9 5,1 6 5,1 10,5 11,3 - 2,8 - 10,4 -4,8 2,8
Рентабельн. % 22,5 14,7 15,3 10,1 16,5 18,4 - 4,1 -14,9 -6,4 3,3
5 Себестоим. 1 м3 воды грн 0,09 0,16 0,20 0,25 0,33 0,33 0,46 0,52 0,55 0,57
6 Оплачено услуг млн.грн 17,2 27,4 43,9 35,4 57,1 63,1 56,3 49,8 61,8 81,5
7 % Оплаты % 65 68 96 64 77 88 85 84 89 95

Динаміка послуг водовідведення МКВП "Дніпроводоканала" (2000 – 2009 роки)

№ п/п

Ед.

изм.

Факт

2000 год

Факт

1996 год

Факт

1997 год

факт

1998 год

Факт

1999 год

Факт

2005 год

Факт

2006 год

Факт

2007 год

Факт

2008 год

План 2009 г. С повышен. тариф.б-ту
Объем Уд. вес Объем Уд. вес Объем Уд. вес Объем Уд. вес Объем Уд. вес Объем Уд. вес Объем Уд. вес Объем Уд. вес Объем Уд. вес Объем Уд. вес
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Реализация стоков – всего

млн.

м3

198 100 190 100 177 100 174 100 169 100 161 100 132 100 121 100 117 100 128 100

 В т.ч.:

Население

-Бюджет

-Прочие

"

"

"

133

16

49

67

8

25

82

16

92

43

8

49

80

14

83

45

8

47

97

10

67

55

6

39

93

9

67

55

5

40

83

7

71

52

4

44

94

6

32

71

5

24

86

6

29

72

5

23

83

7

27

71

6

23

92

6

30

72

5

23

2 ДОХОДЫ- всего млн.грн 10,7 100 17,6 100 21,2 100 26,5 100 32,9 100 33,1 100 30,6 100 27,9 100 33,1 100 41,0 100

В т.ч.:

-Население

Бюджет

-Прочие

"

"

"

2

2,1

6,6

19

20

61

5

1,8

10,8

28

11

61

6,7

2,1

12,4

32

10

58

8

2,3

16,2

30

9

61

8

3

21,9

24

9

67

6.9

1,8

24,4

21

5

74

18,9

1,3

10,4

62

4

34

17,3

1,3

9,3

62

5

33

16,5

1,4

15,2

50

4

46

18,3

3,7

19

45

9

46

3 Расходы - всего " 8,8 100 15,4 100 19,1 100 23,5 100 28,4 100 29,6 100 32,4 100 33,5 100 35,6 100 42,1 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 В т.ч.:

электорэнергия

" ( млн. квт.)

-Реагенты

-Амортизация

- Ф О Т

-начисления

-Ремонты

-Прочие

"

"

"

"

"

"

4,4

91

-

0,5

1,5

0,8

0,7

0,9

50

-

6

17

9

8

10

5,9

86

0,1

1,6

2,4

1,3

1,6

2,5

38

-

1

11

16

8

10

16

5,9

88

0.1

3,2

3

1,5

1,9

3,5

31

-

1

17

16

8

10

18

8,6

88

0,1

3

3,2

1,4

3,4

3,8

36

-

1

13

14

6

14

16

11,3

90

0,2

4,5

3,5

1,3

3,2

4,4

40

-

1

16

12

5

11

15

11,9

86

0,1

5,3

4,1

1,5

3

3,7

40

-

1

18

14

5

10

12

11,3

85

0,1

5,4

6

2,2

3,6

3,7

35

-

1

17

18

7

11

11

12,4

84

0,1

5,2

6,3

2,6

3

3,3

37

-

1

16

20

8

9

10

14,9

86

0,1

4,9

7,2

2,8

2,8

3,5

40

-

-

14

20

8

8

10

15,8

89

0,1

5,1

8,6

3,3

5,6

3,6

38

-

-

12

20

8

13

9

4

Себестоимость

1 м3 стоков

грн 0,04 0,08 0,11 0,14 0,17 0,18 0,25 0,28 0,30 0,33
5 ПРИБЫЛЬ, (- убыток) " 1,9 2,2 2,1 3 4,5 3,5 - 1,8 - 5,6 -2,5 -1,1
6 Рентабельность % 21,2 14,2 11,3 12,5 15,7 11,6 - 5,5 -16,7 -7,5 -2,6
7 Оплачено услуг млн.грн 7 12 29,2 17,5 24,5 28,7 29,4 23,4 29,4 39
8 % Оплаты % 65 68 138 66 74 87 96 84 89 95

Додаток Б

Набори значень незалежних (факторних) ознак для побудови модел платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг на основі функц корисності

INC2 INC3 INC4 INC5 HSIZE_2 HSIZE_3 HSIZE_4 ID_PENS ID_CH3
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 0 0 0 0 0 0 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 1 1 1
7 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9 0 0 0 0 0 1 0 1 0
10 0 0 0 0 0 1 0 1 1
11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 0 0 0 0 1 0 0 1 0
13 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 0 0 0 1 0 0 0 1 0
15 0 0 0 1 0 0 1 0 0
16 0 0 0 1 0 0 1 0 1
17 0 0 0 1 0 0 1 1 0
18 0 0 0 1 0 1 0 0 0
19 0 0 0 1 0 1 0 0 1
20 0 0 0 1 0 1 0 1 0
21 0 0 0 1 1 0 0 0 0
22 0 0 0 1 1 0 0 1 0
23 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 0 0 1 0 0 0 0 1 0
25 0 0 1 0 0 0 1 0 0
26 0 0 1 0 0 0 1 0 1
27 0 0 1 0 0 0 1 1 0
28 0 0 1 0 0 1 0 0 0
29 0 0 1 0 0 1 0 0 1
30 0 0 1 0 0 1 0 1 0
31 0 0 1 0 1 0 0 0 0
32 0 0 1 0 1 0 0 0 1
33 0 0 1 0 1 0 0 1 0
34 0 1 0 0 0 0 0 0 0
35 0 1 0 0 0 0 0 1 0
36 0 1 0 0 0 0 1 0 0
37 0 1 0 0 0 0 1 0 1
38 0 1 0 0 0 0 1 1 0
39 0 1 0 0 0 1 0 0 0
40 0 1 0 0 0 1 0 0 1
41 0 1 0 0 0 1 0 1 0
42 0 1 0 0 1 0 0 0 0
43 0 1 0 0 1 0 0 1 0
44 1 0 0 0 0 0 0 0 0
45 1 0 0 0 0 0 1 0 0
46 1 0 0 0 0 0 1 0 1
47 1 0 0 0 0 0 1 1 0
48 1 0 0 0 0 0 1 1 1
49 1 0 0 0 0 1 0 0 0
50 1 0 0 0 0 1 0 0 1
51 1 0 0 0 0 1 0 1 0
52 1 0 0 0 0 1 0 1 1
53 1 0 0 0 1 0 0 0 0
54 1 0 0 0 1 0 0 0 1
55 1 0 0 0 1 0 0 1 0

Приклад: У цій таблиці набір факторних ознак за номером 1 відповідає домогосподарству, яке складається з однієї особи (оскільки HSIZE_2 = HSIZE_3 = HSIZE_4 = 0), належить за рівнем доходів до першого квінтилю (оскільки INC2 = INC3 = INC4 = INC5 = 0), не має у своєму складі пенсіонерів (ID_PENS = 0) та дітей у віці до 3-х років (ID_CH3 = 0).


Додаток В

Інструкція для користувача

Вступ

Інформаційна система створена для вирішення задач економіко-математичного моделювання і може використовуватися на автоматизованому робочому місці (АРМ) будь-якого працівника управління МКВП "Дніпроводоканалу".

Системні вимоги

Установлена на АРМ комп’ютерна техніка має відповідати таким мінімальним вимогам:

-   процесор AMD Athlon XP;

-   системна плата;

-   оперативна пам’ять не менше 32 Мбайт;

-   жорсткий диск (об’їм не менше 6 Гбайт);

-   накопичувач гнучких магнітних дисків;

-   привід CD-ROM;

-   клавіатура;

-   маніпулятор "миша";

-   монітор;

-   принтер;

-   модем.

Підготовка до роботи

Необхідно запустити файл Інформаційна система.xls. У вікні оболонки Microsoft Excel з’явиться Заставка, за допомогою якої власне і відкривається Головне меню нформаційної системи (Кнопка Головне меню). Заставка служить також для того, щоб швидко закінчити роботу з інформаційною системою (Кнопка Вихід).

Кнопка Про автора виводить на екран форму з інформацією про розробника інформаційної системи.

За допомогою кнопки Справка можна проглянути цю інструкцію у будь-який час.

Система побудована таким чином, що б можна було повернутися на крок назад або в Головне меню чи Заставку незалежно від того де знаходиться користувач (Кнопки Назад, Далі, Головне меню).

Опис операції

Для вирішення задачі оптимального розподілу коштів між об’єктами реконструкції необхідно натиснути кнопку Вхідні дані та ввести необхідну продуктивність об’єктів у таблицю. Ці дані автоматично відображаються у графічному вигляді, за допомогою перемикачів будується діаграма продуктивності залежно від обсягу вкладених коштів у кожен об’єкт.

Подальші розрахунки виконуються автоматично, але для простеження цього процесу необхідно здійснити перехід до 1 а потім і до 2 етапу. Висновки містять діаграму, яка наглядно показує розподіл коштів між об’єктами у відсотках.

Друга задача моделювання платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг у м. Дніпропетровську вирішується аналогічно.

Аварійні ситуації

При виникненн будь-яких неполадок та для отримання додаткової інформації зверніться за адресою

© 2010 Интернет База Рефератов