реферат
Главная

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Дипломная работа: Захист навколишнього середовища, підвищення конкурентноздатності продукції

Дипломная работа: Захист навколишнього середовища, підвищення конкурентноздатності продукції

ВСТУП

Екологічний фактор в останні роки став здобувати важливе значення в забезпеченн міжнародної конкурентноздатності підприємств. При придбанні продукції й послуг, установленні партнерських відносин у різних сферах бізнесу перевага (за інших рівних умов) в усі більшому ступені віддасться тим компаніям, які орієнтуються на екологічні пріоритети. При цьому в умовах глобалізації інформаційних потоків найважливіше значення має не стільки сама діяльність по забезпеченню екологічної безпеки виробництва, скільки поширення інформації про природоохоронну діяльність, і тим більше в широкому плані – про готовність компанії вирішувати насущні екологічні проблеми.

Очевидно, що це пов'язане з необхідністю формування сприятливого екологічного іміджу, оскільки саме репутація значною мірою визначає успіх компанії на світовому ринку. Погіршення репутації будь-якої компанії, у тому числі й пов'язане з її зневагою до екологічних пріоритетів, неминуче грозить фінансовими втратами.

Зростаюч екологічні вимоги й одночасно гостра конкуренція на світових ринках змушують компанії займатися охороною навколишнього середовища й вишукувати шляхи для демонстрації своєї прихильності екологічним цінностям.

Саме потреби бізнесу в досягненні економічних цілей з обліком природоохоронних вимог й формування сприятливого екологічного іміджу на основі загальновизнаних підходів до оцінки діяльності в області охорони навколишнього середовища визначили доцільність підготовки міжнародних стандартів спеціальної серії ISO 14000, що пропонують до використання уніфіковані процедури управління охороною навколишнього середовища, які можуть бути інтегровані в загальну діяльність по адміністративному керуванню підприємством і гарантувати певний, не перевищуючий припустимих меж рівень споживання природних ресурсів і впливу на навколишн середовище.

У дійсній бакалаврській роботі проводиться огляд нормативної бази екологічного менеджменту. Розглядається модель системи управління навколишнім середовищем. Особлива увага приділяється опису розробки й впровадженню системи управління навколишнім середовищем на підприємстві з виробництва питних напоїв.

Дається оцінка точності й вірогідності сертифікаційних випробувань і контролю. Розглядаються засоби використання методів статистичного аналізу в керуванні якістю сертифікації й проведена обробка багаторазових вимірів при оцінці якості води.


РЕФЕРАТ

Отчет о ДРС: 80 с., 6 рис., 14 табл., 45 источников.

Объект исследования – система управления окружающей средой.

Цель работы защита окружающей среды, повышение конкурентоспособности продукции.

В работе осуществлен обзор нормативной базы экологического менеджмента. Произведен анализ модели системы управления окружающей средой. Предложены этапы разработки и внедрения системы управления окружающей средой на предприятии по производству питьевых напитков. Рассмотрен порядок проведения сертификации системы управления окружающей средой.

Проведен сравнительный анализ нормативных документов по оценке качества воды. Выполнена статистическая обработка результатов многократных измерений водородного показателя pH.

Ключевые слова: СЕРТИФИКАЦИЯ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ.


реферат

Звіт про ДРС: 80 с., 6 рис., 14 табл., 45 джерел.

Об'єкт дослідження – система управління навколишнім середовищем.

Ціль роботи захист навколишнього середовища, підвищення конкурентноздатності продукції.

У робот здійснений огляд нормативної бази екологічного менеджменту. Зроблено аналіз моделі системи управління навколишнім середовищем. Запропоновано етапи розробки й впровадження системи управління навколишнім середовищем на підприємство з виробництва питних напоїв. Розглянуто порядок проведення сертифікації системи управління навколишнім середовищем.

Проведено порівняльний аналіз нормативних документів з оцінки якості води. Виконано статистичну обробку результатів багаторазових вимірів водневого показника pН.

Ключові слова: СЕРТИФІКАЦІЯ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ, ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, ВОДНЕВИЙ ПОКАЗНИК.


THE ABSTRACT

The report about DWS: 80 with., 6 fig., 14 tab., 45 sources.

Object of research – control system of an environment.

The purpose of job – protection of an environment, increase of competitiveness of production.

In job the review of normative base of ecological management is carried out. The analysis of model of a control system of an environment is made. The development cycles and introductions of a control system of an environment at the enterprise for manufacture of drinking drinks are offered. The order of realization of certification of a control system of an environment is considered.

The comparative analysis of the normative documents is carried out according to quality of water. The statistical processing of results of repeated measurements of a hydrogen parameter pH is executed.

Key words: CERTIFICATION, CONTROL SYSTEM of an ENVIRONMENT, ECOLOGICAL MANAGEMENT, QUALITY of PRODUCTION, HYDROGEN PARAMETER.


ЗМІСТ

Вступ

1.       Огляд нормативної бази екологічного менеджменту

1.1    Міжнародн стандарти ISО серії 14000

1.2    Стандарти України в області екологічного менеджменту

2.       Процесний підхід до побудови системи управління навколишнім середовищем

3.       Розробка й впровадження системи управління навколишнім середовищем

4.       Порядок проведення сертифікації системи управління навколишнім середовищем

4.1    Загальн відомості про екологічну сертифікацію

4.2    Проведення сертифікації СУНС

5.       Сертифікація системи управління навколишнім середовищем на підприємстві «Біола»

5.1    Гармонізація нормативних документів з якості води

5.2    Статистична обробка результатів прямих багаторазових вимірів з незалежними рівноточними спостереженнями

6.       Техніко-економічне обґрунтування проведення НДР

6.1    Мета й призначення розробки

6.2    Розрахунок кошторисної вартості й ціни НДР

6.3    Економічна ефективність НДР

7.       Охорона праці і навколишнього середовища

7.1 Загальні питання охорони праці

7.2 Характеристика виробничого середовища в приміщенні

7.3 Промислова санітарія

7.4 Виробниче освітлення

7.5 Шум і вібрація

7.6 Пожежна безпека

7.7 Охорона навколишнього середовища

Висновки

Перелік джерел інформації


1 ОГЛЯД НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1.1 Міжнародні стандарти ISО серії 14000

Появу ISO 14000 серії міжнародних стандартів систем екологічного менеджменту на підприємствах в компаніях - називають однієї з найбільш значних міжнародних природоохоронних ніціатив. Система стандартів ISO 14000 орієнтована не на кількісні параметри (обсяг викидів, концентрації речовин і т.п.) і не на технології (вимога використати або не використати певні технології, вимогу використати «найкращу доступну технологію»).  Основним предметом ISO 14000 є система екологічного менеджменту. Типові положення цих стандартів полягають у тому, що в організац повинні дотримуватися певні процедури, підготовлені певні документи, призначен відповідальні за певні області екологічно значимої діяльності.

Стандарти сер ISO 14000 не містять ніяких «абсолютних» вимог до впливу організації на навколишнє середовище,  за винятком того, що організація в спеціальному документі (екологічній політиці) повинна оголосити про своє прагнення відповідати національному природоохоронному законодавству й національним стандартам.

Такий характер стандартів обумовлений, з одного боку, тим, що ISO 14000 як міжнародні стандарти не повинні вторгатися в сферу дій національних нормативів. З іншого боку, попередником ISO є «організаційні» підходи до якості продукції, (наприклад, концепція «загального управління якістю»), згідно яким, ключем до досягнення якості є вибудовування належно організаційної структури й розподіл відповідальності за якість продукції й послуг.

Базовим стандартом ISO серії 14000 є стандарт ISO 14001:2004 [1]. Він є єдиним офіційним міжнародним документом, що встановлює вимоги до системи управління навколишнім середовищем (СУНС), і може використатися для створення й сертифікації СУНС на підприємстві.

Успіх системи залежить від обставин, прийнятих всіма рівнями організації, особливо вищим керівництвом. Такий підхід дає організації можливість установити екологічну політику, мети й процеси для досягнення відповідності стандарту, скласти план реалізації своєї екологічної політики. Для ефективного впровадження СУНС  організація повинна створити відповідні можливості й кошти забезпечення. Вона повинна вимірювати, здійснювати моніторинг і оцінювати свої екологічні характеристики. Керівництво повинне періодично аналізувати СУНС, ухвалювати рішення щодо вдосконалення. Кожний працівник організації повинен усвідомлювати свою відповідальність за поліпшення екологічних характеристик.

Перша версія стандарту ISO 14001 була опублікована в 1996 році. Його метою була заявлена підтримка мер в області охорони навколишнього середовища й запобігання забруднення при збереженні балансу із соціально-економічними потребами.

У цей час стандарт ISO 14001:1996 [2] переглянутий і замінений другою версією ISO 14001:2004 [1], опублікованої 15 листопада 2004 року. Міжнародний Форум по Акредитації IAF визначив 18-місячний перехід на нову версію стандарту до 15 травня 2006 року.

Друге видання ISO 14001 спрямоване на розвиток першого, більше докладне роз'яснення вимог стандарту й збільшення сумісності з ISO 9001:2001 [3].

Стандарт ISO 14001:2004 [1] заснований на методології, відомої як “Плануй - Роби - Контролюй - Впливай” (ПРКВ). На рисунку 1.1 продемонстрована модель стандарту ISO 14001 з циклом ПРКВ.

Коротко ПРКВ може бути описана в такий спосіб.

Плануй: установити мети й процеси, які повинні дати результат відповідно до екологічно політики організації.

Роби: впровадити процеси.

Контроль: здійснювати моніторинг і вимірювати процеси стосовно політики, цілям, завданням, законодавчим і іншим вимогам, і повідомляти результати.

Рисунок 1.1 - Структура ISO 14001 із циклом ПРКВ.

Впровадження: уживати дії по постійному вдосконалюванню результативності системи менеджменту навколишнього середовища.

Багато організацій управляють своїми операціями за допомогою  системи процесів і їхніх взаємодій, що називається “процесний підхід”, що відповідає вимогам ISO 9001 [3]. Оскільки ПРКВ застосовуємо до всіх процесів, обидві методології сумісні.

Нижче наведен особливості нової версії стандарту ISO 14001.

Навколишн середовище - середовище, у якій функціонує організація, включаючи повітря, воду, ґрунт, природні ресурси, флору, фауну, людей, а також взаємозв'язку між ними.

Екологічний аспект - елемент діяльності, продукції або послуг організації, що може взаємодіяти з навколишнім середовищем.

Вплив на навколишнє середовище - будь-яка зміна в навколишнім середовищі, шкідливе або корисне, котре повністю або частково викликано екологічними аспектами організації.

Система управління навколишнім середовищем (СУНС) - частина загальної системи управління організації, використовувана для розробки й впровадження екологічної політики й управління її екологічними аспектами.

Екологічна мета - загальна екологічна мета діяльності, що погодиться з екологічною політикою, що організація сама встановлює для досягнення.

Екологічна результативність - вимірні результати управління організацією своїми екологічними аспектами.

Екологічна політика - загальні наміри й напрямок діяльності організації в област екологічної результативності, офіційно сформульовані вищим керівництвом.

Екологічне завдання - деталізована вимога, що випливає з екологічних цілей, до результативності, застосовне до організації або до її частини, яких необхідно встановити й виконати для досягнення цих цілей.

 Внутрішній аудит - систематичний, незалежний і документований процес одержання свідоцтв аудита й об'єктивного їхнього оцінювання з метою встановлення ступеня виконання встановлених організацією критеріїв аудита системи управління навколишнім середовищем.

Відповідно до змін, що знайшли своє відбиття в ISO 14001:2004 [1], організація повинна визначити й документувати області поширення СУНС. Екологічна політика організації не повинна перевищувати область поширення. Вона тепер повинна бути ширше чисто екологічного законодавства й може включати, наприклад, законодавство по охороні праці й інші вимоги, прийняті організацією, якщо вони пов'язані з екологічними аспектами.

ISO 14001:2004 [1] установлює, що екологічні аспекти повинні бути документовані й охоплювати види діяльності, послуги й продукти з обліком планованих або нових розробок, нових або модифікованих видів діяльності, продуктів і послуг.

Згідно ISO 14001:2004 [1], організація повинна забезпечити компетентність будь-якої особи, що працює для організації або з її доручення, а не тільки персоналу. Нова вимога передбачає навчання субпідрядників, фахівців із продажу, співробітників, що працюють удома, якщо вони ще не навчені.

Відповідно до ISO 14001:2004 [1] потрібно більше документів СУНС, але менше документируємих процедур, необхідних тільки відносно операційного контролю, коли їхня відсутність може привести до відхилення. Тепер потрібні наступні нов документи: “Область застосування”, “Екологічні аспекти”, ”Рішення про зовнішн повідомлення”, документування інформації для відстеження результативності, що відповідають мір управління операціями й відповідності екологічним цілям і завданням організації. Документи повинні обновлятися в міру необхідності. Тепер не обов'язково періодично переглядати їх. Зміни в документах повинні бути дентифіковані.

В ISO 14001:2004 [1] відзначається, що організація повинна періодично аналізувати свою готовність до аварійних ситуацій, реагувати на них і попереджати або зм'якшувати пов'язан з ними шкідливі впливи на навколишнє середовище.

Організація повинна також установити й виконувати процедури періодичного оцінювання відповідності не тільки законодавчим, але й іншим вимогам, які вона прийняла, вести запис результатів оцінки.

ISO 14001:2004 [1] формулює нові вимоги по розробці й впровадженню процедур для дослідження причин невідповідності й аналізу результативності прийнятих коригувальних попереджуючих дій. Через із сумісність з ISO 9001:2000 [3], зазначена зміна забезпечує чіткі послідовні вимоги.

За аналогією з ISO 9001:2000 [3] нова версія ISO 14001 [1] вносить вимоги до зберігання, захисту, пошуку й вказівці строку зберігання записів, необхідних для доказу відповідності СУНС даному стандарту.

ISO 14001:2004 [1] відзначає, що вибір аудиторів і виконання внутрішніх аудитів повинн забезпечити об'єктивність і неупередженість процесу аудита.

Сумісність із ISO 9001:2000 [3] виражається також у докладному списку вхідних даних для аналізу СУНС із боку керівництва. До них ставляться: оцінка відповідності законодавчим ншим вимогам; повідомлення від зацікавлених сторін; екологічна результативність організації; статус коригувальних і попереджуючих дій; дії, що пішли за попередніми аналізами з боку керівництва.

Збільшення випадків проведення комплексних аудитів, при яких одночасно оцінюється функціонування різних систем менеджменту, говорять про необхідність зближення вимог відповідних стандартів.

Поява стандарту ISО 19011 [4] версії 2002 р., що формулює узагальнені вимоги до аудитів як систем управління якості, так і систем управління навколишнього середовища, стало підтвердженням процесів інтеграції цих систем.

Керування діяльністю процесом при забезпеченні якості й підвищенні задоволеност зовнішніх і внутрішніх споживачів створює основу для керування всією діяльністю організації на базі цієї методології. Як правило, розширення процесного підходу відбувається як по вертикалі, так і по горизонталі. По вертикалі відбувається більше глибоке проникнення процессної логіки аж до рівня працівників. По горизонталі розгортання починає охоплювати види діяльності, які не обов'язковими при плануванні СУЯ але вимогам стандарту ISО 9001. Наприклад, менеджмент охорони здоров'я й безпеки праці, екологічний менеджмент і т.д.

Як правило, нтеграція систем менеджменту проводиться на базі першої впровадженої СУЯ. У більшості випадків це виправдано, але вимагає зустрічного руху систем друг до друга. Інакше кажучи, впровадження нової системи менеджменту провокує зміни в снуючій системі. На рисунку 1.2 представлена логічна послідовність по нарощуванню систем менеджменту в організації.

Від системи на базі стандарту ISО 9001 [3] рух іде убік системи управління навколишнього середовища на базі ISО 14001 [1], потім система менеджменту охорони здоров'я й безпеки праці і система менеджменту соціальної відповідальності з поступальним рухом у напрямку до TQM. Послідовність може бути й інший, може базуватися на інших стандартах.

Рисунок 1.2 Підхід до розвитку менеджменту

Процеси, що пронизують і перетинають звичні функціональні зв'язки, стають центральним пунктом систем керування.

Процесний підхід нтегруючою ланкою у взаєминах між підрозділами. На базі процесів буде надал проходити інтеграція систем менеджменту. Інтеграція систем з використанням процесного підходу стане пріоритетним напрямком при розвитку менеджменту підприємств.

Аналіз розглянутих змін стандарту ISO 14001:2004 [1] говорить про те, що нова версія врахову нтереси компаній із впровадженою системою управління якістю по ISO 9001:2000 [3], особливо малих і середніх організацій.

Поряд з перерахованими вище міжнародними стандартами ТС 207 розробив ще ряд стандартів екологічного менеджменту, у тому числі:

- ISO 14015. Екологічна оцінка цехів і підрозділів [5];

- ISO 14031. Оцінювання екологічної ефективності. Загальні вимоги [6];

- ISO 14040. Оцінка життєвого циклу. Принципи й структура [7];

- ISO 14041. Оцінка життєвого циклу. Мети, сфера й аналіз [8];

- ISO 14042. Оцінка життєвого циклу. Оцінка впливу [9];

- ISO 14043. Оцінка життєвого циклу. Інтерпретація [10];

- ISO 14050. Терміни й визначення [11];

- ISO Guide 64. Посібник із включення екологічних аспектів у стандарти продукції [12].

Міжнародн стандарти ISO серії 14000 повністю враховують потреби промисловості, уряди й суспільства.

Підприємства зацікавлені в збільшенні прибутку й ринкової вартості акцій, у підвищенн довіри з боку клієнтів, партнерів, інвесторів і акціонерів.

Основні завдання уряду пов'язані з охороною навколишнього середовища, дотриманням законів, запобіганням негативних наслідків для торгівлі, розширенням ринків збуту, у підвищенні довіри з боку інших держав. Суспільство хвилює такі питання, як охорона навколишнього середовища, достовірні екологічні звіти й безпека продукції.

Сертифікація на відповідність вимогам міжнародних стандартів серії 14000 - це кошти підвищення конкурентноздатності на зовнішньому ринку й зміцнення ринкових позицій.

Проведен дослідження показують, що до головних стимулів для впровадження систем управління навколишнім середовищем ставляться дотримання законодавства щодо навколишнього середовища, виконання експортних вимог, відповідність обов'язковим вимогам стандартів і задоволення вимог міжнародних домовленостей в област природоохоронної діяльності, бажання зберегти конкурентноздатність на загальному ринку.

Стандарти ISO серії 14000 забезпечують організаціям всіх типів - як у державному, так і в приватному секторі - структуру, методологію й кошти для управління наслідками хньої діяльності для навколишнього середовища.  Вони призначені для ніціативних керівників, які не задоволені лише простим дотриманням законодавства й мають досить широкий кругозір, щоб розуміти, що застосування стратегічного підходу може принести прибуток на капітал, інвестований у заходи, пов'язані з охороною навколишнього середовища. Перевагами цього системного підходу є:

- мінімізація впливу на навколишнє середовище;

- економія енергії й матеріалів;

- зниження витрат, пов'язаних з управлінням відходами;

- зниження ризиків виникнення аварійних ситуацій;

- більше висока корпоративна репутація  серед органів регулювання, споживачів і громадськості;

- усунення бар'єрів у торгівлі, у тому числі з іншими країнами.

Передумовою до розробки СУНС можуть стати вже функціонуючі на багатьох підприємствах системи управління якістю, оскільки між системами існує структурний, термінологічний нший взаємозв'язок.

Сертифікація системи на відповідність вимогам стандарту ISO 14001 забезпечує впевненість у тім, що ця організація контролює й виконує всі аспекти впливу її виробничих процесів на навколишнє середовище, і що вона зобов'язалася дотримуватися відповідних екологічних законів і норм, і має намір безперервно поліпшувати свої  екологічні характеристики.

1.2 Стандарти України в області екологічного менеджменту

Екологічн норми й вимоги стають сьогодні одним з найбільш важливих інструментів взаємин між країнами, загострення боротьби за ринки збуту продукції, екологічними бар'єрами для обмеження ввозу в країну багатьох видів промислової й сільськогосподарської продукції.

З метою підготовки національних підприємств і організацій до твердих правил світово торгівлі, розуміючи, що наявність сертифікованої системи управління навколишнім середовищем може стати невід'ємною частиною вимог торговельних партнерів, Україна першої серед країн СНД підготувала для безпосереднього впровадження міжнародні стандарти ISO серії 14000.

До 15 травня 2006 року в Україні діють у якості національних наступні стандарти, які встановлюють вимоги й вказівки по керуванню навколишнім середовищем:

– ДСТУ ISO 14001-97. Системи управління навколишнім середовищем. Склад і опис елементів, провідних вказівок по їхньому застосуванню [13];

– ДСТУ ISO 14004-97. Системи управління навколишнім середовищем. Загальні провідн вказівки по принципах управління, системам і коштам забезпечення [14];

– ДСТУ ISO 14020:2003. Екологічні маркування й декларації. Загальні принципи [15];

– ДСТУ ISO 14021:2002. Екологічні маркування й декларації. Екологічні само декларації. (Екологічне маркування типу II) [16];

– ДСТУ ISO 14024:2002. Екологічні маркування й декларації. Екологічне маркування типу I. Принципи й методи [17];

– ДСТУ ISO/TR 14025:2002. Екологічні маркування й декларації. Екологічні декларації типу III [18];

– ДСТУ 2195-99. Охорона природи. Обіг з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, зміст, виклад і правила внесення змін [19];

– ДСТУ 3910-99. Охорона природи. Обіг з відходами. Класифікація відходів. Порядок застосування відходів по генетичному принципі й віднесення їх до класифікаційних категорій [20];

– ДСТУ 3911-99. Охорона природи. Обіг з відходами. Виявлення відходів і надання нформаційних даних про відходи. Загальні вимоги [21].

Під поняттям “екологічне маркування”, “екологічна декларація”, відповідно до стандартів ISO серії 14020, мається на увазі затвердження, у якому зазначен екологічні аспекти певної продукції або послуги. Ці затвердження можуть бути представлені у вигляді формулювань, символу або зображення на етикетці, що прикріплює до продукції або впакування, а також можуть утримуватися в документації на продукцію, технічних бюлетенях, у рекламних матеріалах і т.п.

Метою екологічних маркувань і декларацій є сприяння, шляхом передачі інформації про екологічні аспекти продукції або послуги, розширенню попиту на ту продукцію або послугу, що найменшим образом впливає на навколишнє середовище.

Рішення про застосування екологічного маркування приймається товаровиробником добровільно.

Введення екологічного маркування, як показує світова практика, є одним з інструментів екологічної споживчої політики. Покупець, при певному рівні, що сформувався, добробуту й екологічної свідомості, реально одержує можливість вибирати той або нший товар, віддаючи перевагу “екологічно чистому”. При цьому сам факт снування на ринку товарів з екологічним маркуванням уже є потужним елементом мотивації, переконання, підвищення екологічної свідомості суспільства, стимулом для споживачів - купувати, а виробників - провадити таку продукцію.

У ряд країн екологічне маркування є одним з об'єктів підтвердження відповідності. У результаті споживач одержує з боку держави додаткову позитивну інформацію про продукцію.

Крім розглянутих стандартів Україна прийняла в якості національний стандарт ДСТУ ISO 19011:2003 [22] , що об'єднав аудита систем управління якістю (СУЯ) екологічний аудит. Рекомендації стандарту необхідні для проведення аудитів СУЯ або СУНС незалежно від того, інтегровані вони чи ні. Цей стандарт застосовується для проведення комбінованих аудитів - одночасно по СУЯ і СУНС.


2 ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

Тільки після ознайомлення керівництва й фахівців підприємства з вимогами ISО 14001 [1] і попередньої оцінки екологічного стану підприємства можна приступати до розробки системи менеджменту охорони навколишнього середовища.

Модель цієї системи представлена й описана в ISО 14001 [1]. Модель має форму спіралі, що символізує вимогу до поліпшення стану навколишнього середовища й постійний підйом на більше високу ступінь (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 - Модель системи екологічного менеджменту охорони навколишнього середовища

Вимоги, що втримуються в ISО 14001 [1], призначені для застосування у всіх організаціях незалежно від їхньої галузевої специфіки, розміру, географічних, соціальних культурних умов, а також форм власності.

Стандарт не встановлює твердих вимог до екологічної ефективності, крім зобов'язань відповідати застосовуваним законодавчим актам і регламентам і постійно поліпшувати систему. Швидкість і розмах цього процесу визначає сама організація з обліком технічних, економічних нших можливостей [23].

Перший «блок» моделі - Екологічна політика (тобто підприємство повинне усвідомлювати - до чого воно прагне, які його стратегічн цілі й пріоритети).

Відповідальність за визначення й реалізацію Екологічної політики лягає на вище керівництво.

Відповідно до ISО 14001 [1] Екологічна політика повинна:

– відповідати характеру, масштабу й впливам на навколишнє середовище діяльності організації, її продукції або послуг;

– включати зобов'язання відносно постійного поліпшення навколишнього середовища й запобігання її забруднення;

– включати зобов'язання відносно відповідності належному природоохоронному законодавству й регламентам, а також іншим вимогам, як поширюються па організацію;

– створювати основи для встановлення цільових і планових екологічних показників і їхнього аналізу;

– бути документально оформленої, доведеної до відомості персоналу організації й зрозумілої йому;

– періодично аналізуватися на придатність;

бути доступної громадськості.

В Екологічній політиці вище керівництво повинне підтвердити свою прихильність справ охорони навколишнього середовища й обов'язково забезпечувати адекватними ресурсами досягнення поставлених цілей.

У тексті Екологічної політики варто уникати декларацій і нездійсненних цілей.

Другий «блок» моделі - Планування (тобто визначення, «як домогтися результатів»).

Ціль планування - створення умов для реалізац Екологічної політики.

Для розробки плану варто почати наступні дії:

–      ідентифікувати екологічні аспекти й оцінити їхній вплив на навколишнє середовище;

–      ідентифікувати вимоги законодавчих актів і інш вимоги, що поширюються на підприємство;

–      розробити цільові й планові екологічні показники;

–      розробити програму (програми) менеджменту охорони навколишнього середовища.

При плануванні необхідно встановити (згідно із Екологічною політикою) систему пріоритетів і черговість виконання завдань відповідно до гостроти проблем. Плани повинні бути конкретними, а результати - вимірними.

Ідентифікація екологічних аспектів є постійним процесом, що визначає минуле, дійсне й потенційно можливе (позитивний або негативне) вплив діяльності організації на навколишнє середовище. Цей процес може охоплювати також ідентифікацію впливу на здоров'я, безпеку й оцінку екологічного ризику.

Доцільно оцінювати розміри впливу кількісно, наприклад:

–      масштаб впливу,

–      тривалість впливу,

–      інтенсивність (твердість) впливу,

–      імовірність події та ін.

Визначення аспектів взаємодії з навколишнім середовищем повинне здійснюватися з урахуванням результатів внутрішніх і зовнішніх перевірок і «попередньо сторії» організації. При цьому необхідно враховувати:

–      нормальний стан виробництва;

–      ненормальний стан виробництва;

–      екстрені ситуації, аварії.

Приклади впливу на навколишнє середовище:

–      контрольован й неконтрольовані викиди в атмосферу;

–      контрольоване й неконтрольоване скидання забруднених вод;

–      відходи;

–      забруднені землі;

–      шум, запахи, пил;

–      використання сировини й природних ресурсів;

–      територіальн особливості впливу;

–      зміна ландшафтів;

–      рекультивація земель і ін.

Організація повинна встановити й скласти перелік обов'язкова законодавчих актів і вимог, які на неї поширюються, і визначити потенційні можливості для поліпшення сво діяльності й розвитку, оцінювати стан і відповідні досягнення конкурентів.

Організац повинні відслідковувати вимоги законодавчих актів і інші, стосовні до них вимоги, а також зміни в зазначених документах. Ці відомості необхідно вчасно повідомляти відповідним службам і окремим працівникам.

У випадках, коли зовнішні нормативи не відповідають потребам організації або їх не снує, варто розробити внутрішні критерії результативності (ефективності), наприклад в областях:

–      передача нформації про навколишнє середовище;

–      готовність до аварійних ситуацій у навколишнім середовищі й реагування на них;

–      поінформованість і навчання в області охорони навколишнього середовища;

–      вимір поліпшення стану навколишнього середовища;

–      зменшення ступеня ризику при здійсненні процесів;

–      запобігання забруднення й ресурсозбереження;

–      зміна в процесах;

–      управління небезпечними матеріалами;

–      організація збору й утилізація відходів;

–      водокористування (наприклад стічні води, зливові, ґрунтові);

–      управління якістю повітря;

–      раціональне використання енергії;

–      транспортування та ін.

Цільов й планові екологічні показники розробляються керівництвом вищої ланки при участі відповідних служб, але вони повинні бути доведені до персоналу всіх підрозділів.

Вони формуються відповідно до Екологічної політики й зобов'язаннями по запобіганню завдання збитків навколишньому середовищу.

При визначенні цільових і планових показників необхідно враховувати законодавчі й нші вимоги, можливі впливи на навколишнє середовище, технології, виробнич умови, фінансові можливості організації, наміру зацікавлених партнерів.

Програма менеджменту охорони навколишнього середовища повинні передбачати ресурси для хнього виконання й періодично переглядатися (бажано щорічно). Після досягнення чергового результату й планування нового необхідно оцінювати, наскільки змінилися вимоги, економічні можливості підприємства, ресурси й ін.

Третій «блок» – Впровадження й функціонування системи менеджменту охорони навколишнього середовища передбачає гармонізацію різних видів діяльності (див. рис. 2.1 і 2.2).

При цьому передбачається:

–      розподіл обов'язків;

–      забезпечення необхідними ресурсами;

–      забезпечення погодженої участі всіх працівників організації;

–      підвищення рівня компетентності персоналу;

–      підтримка в робочому стані внутрішніх і зовнішніх зв'язків;

–      документування системи й управління документацією;

–      забезпечення управління операціями (процесами);

–      забезпечення готовності до аварійних ситуацій.

Успішне впровадження й функціонування системи можливо тільки при участі всіх співробітників організації.

Помилково вважати, що вся відповідальність за охорону навколишнього середовища ляга тільки на екологічну службу

Четвертий «блок» - Проведення перевірок і коригувальної дії.

Необхідно підтверджувати результативність системи, для чого проводяться моніторинг і відповідні виміри.

Місця проведення перевірок і строки включаються в плани перевірок.

Використовуван вимірювальні кошти піддаються спеціальному контролю й перевіркам.

У системі передбачені коригувальні й попереджуючі дії, пропорційні важливості проблем і розмірні виявленим впливам на навколишн середовище.

Вс невідповідності повинні бути ідентифіковані й зареєстровані. Необхідно мати коло осіб, що володіють повноваженнями й несуть відповідальністю за роботу з невідповідностями. При цьому можуть бути ухвалені рішення:

–      зупинити виробничий процес;

–      почати дії по усуненню невідповідностей;

–      одержати особливі дозволи у відповідних регіональних служб;

–      сповістити місцеві влади (при аварійних випадках);

–      увести в дію аварійний план;

–      увести в дію коригувальні заходи щодо конкретних невідповідностей.

Кожне ухвалене рішення реєструється.


Рисунок 2.2 - Модель системи екологічного менеджменту, побудована на базі моделі ISO 9001:2001

Організація повинна вести реєстрацію даних, дотичних:

–      виконання законодавчих вимог;

–      ліцензій і дозволів;

–      екологічних аспектів і пов'язаних з ними впливів;

–      підготовки кадрів;

–      експлуатації, контролю й перевірок вимірювального встаткування;

–      експлуатації, контролю роботи виробничого встаткування;

–      аварій, особливо з наслідками для навколишнього середовища, і мер, початих для їхньо ліквідації;

–      скарг громадськості й прийнятих по них мер;

–      результатів внутрішніх і зовнішніх перевірок;

–      даних моніторингу.

Всі види реєстрації повинні заноситися до реєстру «Реєстрація даних з питань охорони навколишнього середовища» з конкретними відомостями по кожному внесеному до реєстру документу.

Необхідно періодично проводити внутрішні аудити системи управління навколишнім середовищем.

П'ятий «блок» - Аналіз із боку керівництва.

Періодично вище керівництво повинне аналізувати систему менеджменту охорони навколишнього середовища для визначення:

–      результативност системи;

–      можливих потреб у зміні політики, цілей і інших елементів системи у зв'язку зі змінами економічних, соціальних, екологічних нших факторів.

До цієї роботи не можна ставитися формально або, що ще гірше, - приховувати фактичний стан справ. Адже екологічн злочини вже завдали страшної шкоди багатьом регіонам [24].


3 РОЗРОБКА Й ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

Відповідно до вимог стандарту ISO 14001 [1] для розробки й впровадження системи управління навколишнім середовищем організація повинна:

–   визначити відповідну екологічну політику;

–   ідентифікувати екологічні аспекти, що випливають із результатів минулих, дійсних або планованих видів діяльності, продукції або послуг з метою визначення впливу на навколишнє середовище;

–   ідентифікувати відповідні вимоги законодавчих актів і норм;

–   ідентифікувати пріоритети й установити відповідні цільові й планові екологічні показники;

–   розробити організаційну схему й програму для реалізації політики й досягнення цільових і планових екологічних показників;

–   сприяти плануванню, керуванню, моніторингу, що коректують діям, аудитові й аналізу для забезпечення виконання зобов'язань політики й підтримки відповідності системи менеджменту навколишнього середовища;

–   забезпечити здатність адаптуватися до обставин, що змінюються.

Виконання перерахованих видів діяльності доцільно вести поетапно.

Етап 1. Організаційна робота

Призначити відповідальних за розробку системи управління навколишнім середовищем:

–   фахівця (для підприємств із чисельністю до 50 чіл.);

–   робочу групу (для підприємств із чисельністю до 1000 чіл.);

–   координаційна рада (для підприємств з чисельністю понад 1000 чіл.), також можливе створення робочих груп по окремих видах виробництв або структурних підрозділів;

–   визначити повноваження відповідальних і встановити строки по виконанню робіт і завдання по підготовц плану розробки системи управління навколишнім середовищем.

Провести навчання координаційної групи, можливо, із залученням консультантів.

Визначити завдання по проведенню первинного екологічного аналізу підприємства й порівняльного аналізу діючої системи з вимогами до системи управління навколишнім середовищем по ДСТУ ISO 14001 [13].

Аналіз охоплює наступні області:

–   вимоги законодавчих актів і регламентів і інших вимог, прийнятих організацією;

–   ідентифікацію важливих екологічних аспектів;

–   вивчення існуючих екологічних практичних підходів і процедур, включаючи ті, які пов'язані із закупівлями й підрядом;

–   оцінку попередніх надзвичайних ситуацій і аварій.

Аналіз може також включати контрольні переліки, інтерв'ю, безпосередні перевірки й виміри, результати попередніх аудитів або інших аналізів залежно від характеру діяльності організації.

У процес дентифікації важливих екологічних аспектів, пов'язаних з діяльністю функціональних одиниць, розглядаються:

–   викиди в повітря;

–   скидання у воду;

–   скидання в ґрунт;

–   використання сировини й природних ресурсів;

–   використання енергії;

–   виділення енергії, наприклад, тепло, радіація, вібрація;

–   відходи й побічні продукти;

–   фізичні характеристики, наприклад, розмір, форма, кольори, зовнішній вигляд.

Необхідно відкоригувати структуру підприємства відповідно до мети по впровадженню системи управління навколишнім середовищем.

Організувати проведення зборів (нарад) у колективі (колективах) для роз'яснення цілей завдань по розробці системи управління навколишнім середовищем.

Призначити відповідального (відповідальних) за проведення навчання з питань экоменеджмента й вивченню вимог стандартів ISO серії 14000.

Наказом керівника підприємства призначити вповноваженого представника керівництва, відповідального за розробку й функціонування системи управління навколишнім середовищем. У наказі визначити його повноваження й відповідальність.

Етап 2. Підготовча робота

На цьому етапі, як правило, робочою групою виконується наступне.

Проводиться первинний екологічний аналіз, основною метою якого є виявлення невідповідностей національному природоохоронному законодавству. Допомогою для цієї роботи служить стандарт ДСТУ ISO 14004 [14].

Організується навчання (за участю компетентних консультантів) по застосуванню й впровадженню стандартів ISO серії 14000 у групах, у якому можуть входити:

–   керівники підприємства, головн фахівці й начальники структурних підрозділів;

–   лінійний адміністративний персонал (майстри, технологи й т.п.);

–   працівники структурних підрозділів;

–   обслуговуючий персонал.

Складається план розробки й впровадження системи управління навколишнім середовищем у відповідності зі стандартами ISO серії 14000. Проект плану повинен бути обговорений у колективах підприємства, дороблений по зауваженнях і пропозиціям працівників і затверджений керівником підприємства. План повинен містити в соб строки й ресурси (фінансові, людські, технологічні). План уводиться в дію наказом керівника підприємства.

Розробляються й обговорюються в колективах положення екологічної політики, основні цілі. Документується й підписується вищим керівництвом екологічна політика підприємства.

Складається перелік і план розробки документації системи управління навколишнім середовищем.

Переглядаються або розробляються положення про структурні підрозділи.

Розробляються (уточнюються) схеми одержання внутрішньої й зовнішньої інформації.

Етап 3. Розробка документації системи управління навколишнім середовищем

Як правило, система управління навколишнім середовищем торкається всіх видів діяльності, пов'язані з виробничими процесами, послугами й продукцією, взаємодіє з ними. Вона охоплює всі стадії життєвого циклу продукції й процесів, починаючи із вхідних продуктів (сировина, енергія, транспорт, вода, повітря й т.д.) і закінчуючи вихідними (продукція, включаючи впакування, відходи виробництва й т.д.). На цій підставі й розробляється документація системи управління навколишнім середовищем. При цьому склад і обсяг документації варто обмежувати лише необхідними документами.

Дійсний етап завершується обговоренням документів (по приналежності) у колективах. Вносяться зміни, доповнення.

Документи согласовуються з усіма зацікавленими особами, після чого затверджуються керівництвом підприємства.

Документація, необхідна відповідно до ISO 14001 [1], може бути розділена на чотири рівн (рис. 3.1):

Розглянемо зазначені рівні докладніше.

Рівень 1: Посібник із системи управління навколишнім середовищем

Основним призначенням посібника із системи управління навколишнім середовищем є загальний опис системи управління навколишнім середовищем.

Керівництво містить екологічну політику, що встановлює напрямок і визначає принципи діяльності організації, визначає загальну мету щодо необхідного рівня відповідальності організації за стан навколишнього середовища. Екологічна політика доводить до відомості всіх працівників підприємства.

Рисунок 3.1 - Рівні документації системи управління навколишнім середовищем

Посібник із системи управління навколишнім середовищем виконує роль довідника по змісту й функціонуванню системи, підтримці її в робочому стані й удосконалюванню. Посібник з СУНС повинне описувати зміст і перелік всієї документації, включаючи процедури й, якщо необхідно, ( посадові інструкції. Посібник з СУНС пишеться вищим керівництвом і менеджерами з питань екології.

Типова схема посібника з СУНС:

–   екологічна політика;

–   організаційна структура;

–   опис діяльності в рамках системи управління навколишнім середовищем;

–   опис відповідальності й повноважень;

–   список поширення контрольних екземплярів;

–   опис системи управління навколишнім середовищем;

–   перелік методик;

–   перелік форм (повністю включений або посилання на нього).

Рівень 2: Документовані методики системи управління навколишнім середовищем

Це основна частина документації системи управління навколишнім середовищем, що охоплює всі застосовні елементи системи управління навколишнім середовищем по ДСТУ ISO 14001 [13].

Методики доцільно будувати й оформляти за уніфікованими правилами. Завдяки цьому користувачі будуть здобувати досвід погодженого підходу до регламентації кожної вимоги, збільшивши тим самим мовірність відповідності цих вимог стандарту на систему управління навколишнім середовищем.

Методики розробляються керівниками підрозділів і/або менеджерами з питань екології. Методики звичайно описують діяльність на рівн підрозділів і їхній зв'язок з діяльністю організації в цілому. У деяких випадках методики (2-й рівень) і посадові інструкції (3-й рівень) можуть бути скомбіновані.

Типова схема викладу (змісту) методик:

–   ціль/завдання методики;

–   опис/область застосування (що охоплює методика, а що ні);

–   визначення основних термінів і скорочень;

–   посилання (на вс документи, вказані методикою);

–   відповідальність (хто відповідає за певні завдання й дії);

–   процедури (опис дій завдань, які повинні бути виконані, хто буде їх виконувати й у якій послідовності);

–   документація (як необхідні документи й записи).

Основні методики, наявність яких вимагає стандарт ДСТУ ISO 14001 [13], перераховані нижче:

–   ідентифікація значимих екологічних аспектів і пов'язаних з ними впливів;

–   визначення законодавчих нших вимог;

–   підготовка, поінформованість і компетентність персоналу;

–   координація внутрішніх взаємодій;

–   підтримка зв'язків із зацікавленими сторонами;

–   моніторинг значимих екологічних аспектів;

–   ідентифікація аварійних ситуацій і схеми реагування на них;

–   коригувальні й попереджуючі дії;

–   планування й проведення внутрішнього аудита;

–   управління документацією.

Рівень 3: Робочі й посадові інструкції.

Робочі й посадові інструкції описують, як виконується робота. Можливо, на підприємстві вже є інструкції для більшості видів діяльності. Їх необхідно лише відкоригувати й доповнити. Для розробки даного рівня документації рекомендується:

–   розглянути наявні/нов робочі інструкції на відповідність установленим вимогам по керуванню навколишнім середовищем;

–   переконатися, що наявн робітники інструкції дійсно описують відповідну діяльність, якщо ні, відкоригувати їх;

–   оцінити й відкоригувати посадові інструкції;

–   використати робітничі/посадові інструкції як основу для навчання.

Рівень 4: Інша документація.

До даного рівня документації відносять всі форми або контрольні документи (у друкованому й/або електронному виді), що «інформаційними документами» згідно ISO 14001 [1]. Збором використовуваних форм займаються керівники середньої ланки й менеджери з питань екології.

Інформаційні документи несуть у собі зареєстрован екологічні дані. До таких документів можуть ставитися:

–   звіти й протоколи аварійних ситуацій;

–   запису про претензії й рекламації;

–   відомості про профілактичне обслуговування;

–   протоколи екологічних нарад;

–   перелік заходів, спрямованих на недопущення аварійних ситуацій;

–   протоколи внутрішніх аудитів;

–   інформація про постачальників і підрядників;

–   інформація про продукцію й т.п.

Документація повинна легко читатися, бути датовано (із вказівкою дати перегляду), легко ідентифіцируємой, підтримуватися належним чином і зберігатися протягом установленого строку.

Етап 4. Впровадження системи управління навколишнім середовищем

Для впровадження розробленої системи управління навколишнім середовищем на підприємстві можна запропонувати наступний порядок дій:

–   перевірити повноту й наявність робочої документації системи управління навколишнім середовищем (по приналежності) у всіх працівників, у т.ч. екологічної політики;

–   провести інструктаж всіх працівників підприємства;

–   призначити й навчити призначених працівників для проведення внутрішніх аудитів;

–   скласти графік програму внутрішніх аудитів на рік. Програма аудитів повинна охоплювати: види діяльності й ділянки, що підлягають аудитові; частоту проведення аудита; обов'язку, пов'язані з управлінням і проведенням аудита; передачу відомостей про результати аудита; компетенцію аудитора; способи проведення аудита;

–   провести внутрішній аудит (по підрозділах). Виявити наявні невідповідності;

–   розробити й здійснити коригувальні заходи;

–   скласти акт впровадження СУНС;

–   вибрати орган по сертифікації, подати заявку. Налагодити інформаційний зв'язок з органом по сертифікації для проведення аудитів системи управління навколишнім середовищем. Погодити план і програму здійснення сертифікаційних аудитів.

Порядок проведення сертифікації системи управління навколишнім середовищем аналогічний процесу сертифікації систем управління якістю на відповідність стандартам ISO сер 9000.

Основними об'єктами перевірки при сертифікації СУНС є:

–   діяльність по забезпеченню, керуванню й поліпшенню охорони навколишнього середовища в організації (на підприємстві) відповідно до вимог ДСТУ ISO 14001 [13];

–   технологічні етапи виробництва, при яких можлива поява продуктів, що викликають забруднення або шкідливі впливи, що роблять, на навколишн середовище безпосередньо своєю появою або за рахунок збільшення концентрац викидів (скидань) за певний інтервал часу;

–   экологичність продукції на етапах маркетингу, розробки, виготовлення, споживання й утилізації.


4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

4.1 Загальні відомості про сертифікації системи управління навколишнім середовищем

Екологічна сертифікація – це незалежна підтвердження відповідності об'єкта (продукції, процесу, послуги) належним екологічним вимогам, установленим у законодавстві й у нормативно-правових документах.

Екологічна сертифікація сприяє рішенню ряду найважливіших проблем у сфері забезпечення раціонального використання природних багатств, охорони навколишнього середовища від шкідливого впливу екологічно потенційно небезпечної продукції (виробництв, послуг) [25]:

–      розробці, впровадженню виробництв (робіт, послуг) технологічних процесів, що задовольняють установленим екологічним вимогам;

–      виробництву продукції, що робить найменший негативний вплив на навколишнє середовище, підвищенню її якості й конкурентноздатності;

–      ощадливому використанню матеріально-сировинних енергетичних ресурсів;

–      екологічно безпечному обігу з відходами;

–      попередженню ввозу в країну екологічно небезпечних технологій, продукції, відходів;

–      попередженню забруднення;

–      захисту споживача від несумлінності виготовлювача (продавця, виконавця).

Екологічна сертифікація може проводитися в обов'язковій і добровільній областях. Обов'язкової сертифікації в Системі УкрCЕПРО підлягають об'єкти, які відповідно до діючого законодавства повинні відповідати вимогам по охороні навколишнього середовища, забезпеченню екологічної безпеки й збереженню біологічно розмаїтості. Добровільної сертифікації можуть бути піддані інші об'єкти  з обліком сформованої міжнародної й закордонної практики у відповідності зі ст. 16, 17 Закону України “Про підтвердження відповідності”.

Об'єкти обов'язкової екологічної сертифікації:

–      системи управління охороною навколишнього середовища, регламентовані міжнародними стандартами, розроблювальні в ISO/TС207 “Управління охороною навколишнього середовища”, у якому Україна бере участь;

–      продукція, шкідлива для навколишнього середовища, включаючи озоноруйнівні речовини й утримуючу їхню продукцію, передбачувані до ввозу  в Україну й вивіз із України, а також товари, увезені на митну територію України;

–      екологічно шкідливі технології, включаючи ввезен на митну територію України й використовувані на промислових дослідно-експериментальних об'єктах підприємств і організацій оборонних галузей промисловості;

–      відходи виробництва й споживання, включаючи небезпечні й інші відходи, що є об'єктом трансграничного перевезення, діяльність у сфері обігу з відходами;

–      види тварин і рослин, їхньої частини або деривати, що попадають під дію Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни й флори, що перебувають під погрозою зникнення, добуті у відкритому морі судами, що плавають під прапорами України.

Зростаюч екологічні вимоги й одночасно гостра конкуренція на світових ринках змушують компанії займатися охороною навколишнього середовища й вишукувати шляхи для демонстрації своєї прихильності екологічним цінностям. Саме потреби бізнесу в досягненні економічних цілей з урахуванням природоохоронних вимог і формування сприятливого екологічного іміджу па основі загальновизнаних підходів до оцінки діяльності в області охорони навколишнього середовища визначили доцільність підготовки міжнародних стандартів спеціальної серії, що пропонують до використання уніфіковані процедури управління охороною навколишнього середовища, які можуть бути інтегровані в загальну діяльність по адміністративному керуванню підприємством і гарантувати певний, не перевищуючих припустимих меж рівень споживанні природних ресурсів і впливу на навколишнє середовище [26].

Існує думка, що сертифікація як самоціль впровадження систем екологічного менеджменту характерна тільки для нашої країни й визначається особливостями взаємин наших підприємств із закордонними партнерами але приводу експорту товарів, нвестиції, кредитів, придбання ліцензій і т.зв. Однак проведені дослідження показують, що швидко розвинуті процеси сертифікації систем екологічного менеджменту в усьому світі визначаються в основному зовнішньоекономічними передумовами. При цьому в європейських країнах певне значення мають правова підтримка й урядові міри, але практично повсюдно найважливішим фактором забезпечення міжнародної довіри до стану екологічного управління підприємства-товаровиробників.

Оскільки сертифікація систем екологічного менеджменту обумовлена зовнішньоекономічними передумовами, її актуальність істотно розрізняється по галузях. Найбільш затребувана вона в галузях із твердою конкуренцією: у виробництві металу й металопрокату, хімічної продукції, електричного й оптичного встаткування, машин будівельної продукції. У той же час, наприклад, у газовій промисловост сертифікація систем екологічного менеджменту має обмежене поширення.

Хоча сам стандарт ISO 14001:2004 [1] указує, що він не призначений для використання з метою створення нетарифних бар'єрів у торгівлі, формально ніхто не забороня компаніям жадати від своїх постачальників сертифікати на відповідність цьому стандарту. Більше того, це вимога може бути частиною їх корпоративно екологічної політики й заохочуватися суспільною думкою в їхніх країнах (з екологічної точки зору), а заодно й захищати своїх товаровиробників від зовнішньої конкуренції з товаровиробниками з інших країн, де екологічний менеджмент не має широкого поширення.

З викладеного вище видно, що поняття екологічної сертифікації охоплює як аспекти екологічного аудита, так і екологічного маркування. Екологічна сертифікація функціонує в багатьох країнах миру, що говорить про її ефективність у справ забезпечення охорони навколишнього середовища.

У цей час з ініціативи Госпотребстандарта ведуться роботи зі створення системи екологічної сертифікації в Україні. У зв'язку із цим розглядаються питання реформування законодавства України (природоохоронного, підтвердження відповідності, санітарно-епідеміологічного), підготовки переліку продукц (процесів, послуг), що повинна підлягати екологічній сертифікації в обов'язковому порядку, розробки технічних регламентів, що встановлюють екологічні вимоги, розробки правил акредитації органів по екологічній сертифікації, підготовки аудиторів по сертифікації СУНС.

4.2 Порядок проведення сертифікації системи управління навколишнім середовищем

Сертифікацію системи управління навколишнім середовищем в Системі проводять органи по сертифікації систем якості (далі - органи по сертифікації), акредитовані на право проведення цих робіт, а у випадку їхньої відсутності - організації, яким доручене виконання функцій органа по сертифікації за рішенням національного органа України по сертифікації.

Порядок проведення сертифікації системи управління навколишнім середовищем регламентується ДСТУ 3419-96 [27].

Виготовлювач, що претендує на сертифікацію СУНС в Системі, подає в акредитований у Системі орган по сертифікації заявку.

Орган по сертифікації СУНС розглядає заявку й посилає підприємству-заявникові:

-      опитну анкету для проведення попереднього обстеження системи якост підприємства-заявника;

-      перелік вихідних матеріалів, які повинне подати підприємство в орган по сертифікац для проведення попередньої (заочної) оцінки системи управління навколишнім середовищем й стани виробництва.

Підприємство-заявник заповнює опитну анкету, готовить всі необхідні вихідні матеріали й подає їх в орган по сертифікації.

Процес сертифікації систем управління навколишнім середовищем складається з таких етапів (рис. 4.1)

-     попередня (заочна) оцінка системи управління навколишнім середовищем;

-      заключна перевірка й оцінка системи управління навколишнім середовищем;

-      оформлення результатів перевірки;

-     технічний нагляд за сертифікованою системою управління навколишнім середовищем протягом терміну дії сертифіката.

Попередня (заочна) оцінка системи управління навколишнім середовищем здійснюється з метою визначення доцільності продовження робіт із сертифікації системи управління навколишнім середовищем підприємства й, у випадку встановлення тако доцільності, розробки, програми перевірки.

Попередня оцінка здійснюється комісією органа по сертифікації шляхом проведення аналізу документів і вихідних матеріалів, отриманих від підприємства. До складу коміс повинен бути включений хоча б один аудитор, атестований у Системі.

Орган по сертифікації призначає головного аудитора, що формує комісію з компетентних фахівців для проведення аналізу отриманих матеріалів і підготовки попередніх висновків. Головний аудитор призначається навіть тоді, коли аналіз проводиться однією особою. До складу комісії не включають співробітників підприємства-заявника, а також представників інших підприємств, зацікавлених у результатах сертифікації СУНС підприємства-заявника. Склад коміс затверджується керівником органа по сертифікації.

Попередня (заочна) оцінка системи управління навколишнім середовищем завершується підготовкою письмового висновку  про доцільність або недоцільність проведення заключної перевірки й оцінки системи управління навколишнім середовищем.

У випадку позитивного рішення орган по сертифікації посилає заявникові висновок і просить господарського договору на проведення заключної перевірки й оцінки системи управління навколишнім середовищем. У випадку негативного рішення за результатами оцінки у висновку приводять причини такого рішення й вс невідповідності перевіряємої системи вимогам відповідних нормативних документів. Всі невідповідності повинні бути усунуті до відвідування виготовлювача комісією. Після обліку всіх зауважень комісії підприємство може подавати документи на повторну попередню оцінку системи управління навколишнім середовищем. Повторну попередню оцінку підприємство оплачує окремо.

Заключна перевірка й оцінка системи управління навколишнім середовищем.

Перевірка здійснюється комісією, що проводила попередню оцінку, або іншою комісією, до складу якої обов'язково входять експерти, що виконували попередню оцінку. До складу комісії обов'язково включають експерта-фахівця по розробці й (або) технолог виробництва відповідної продукції. Склад комісії затверджується керівником органа по сертифікації, з ним також знайомлять виготовлювача. Виготовлювач може відхилити запропонований склад комісії, якщо він уважаю, що здійснення (проведення) перевірки цим складом може викликати конфліктні ситуації.

Рисунок 4.1 Процес проведення сертифікації системи управління навколишнім середовищем


На основ результатів аналізу матеріалів, що надійшли від підприємства-заявника на етап попередньої оцінки, комісія розробляє програму (план) заключної перевірки системи управління навколишнім середовищем (з урахуванням специфіки підприємства, що випускає продукції, вимог споживачів і ін.), програми й методики перевірки й оцінки стану виробництва й готовить необхідні робоч документи.

Програма (план) перевірки в загальному випадку повинна містити: мета й область перевірки; склад комісії з перевірки; дату й місце проведення перевірки; перелік документів, на відповідність яким здійснюється перевірка; перелік структурних підрозділів, що перевіряють; назва елементів системи управління навколишнім середовищем й виробництва, що підлягають перевірці, розподіл перевірки елементів системи управління навколишнім середовищем й стани виробництва; орієнтовні строки проведення кожного з основних заходів програми: вимоги щодо забезпечення конфіденційності інформації, що є комерційною таємницею; перелік організацій і осіб, якою представляється звіт про перевірку.

Для реалізац програми (плану) перевірки й відображення її результатів щодо конкретних розділів програми якщо буде потреба розробляють форми таких робочих документів:

-     переліки контрольних питань, які використаються для оцінки елементів системи управління навколишнім середовищем;

-     форми для реєстрації спостереження під час перевірки;

-     форми для документування допоміжних даних, що підтверджують висновки аудиторів.

Робочі документи розробляють аудитори під керівництвом головного аудитора й цих документів не повинні обмежувати проведення додаткових заходів щодо перевірки, необхідність у які може бути виявлена на основі інформації, отриманої під час перевірки.

Перевірка включа такі процедури:

-      проведення попередньої наради;

-      проведення обстеження;

-      проведення заключної наради;

-      підготовка звіту про перевірку.

Попередню нараду організовують і проводять підприємства й головний аудитор. У ньому беруть участь члени комісії й персонал підприємства-заявника, призначений для участі в проведенні перевірки. Під час попередньої наради:

-     рекомендують членів комісії керівництву підприємства-заявника;

-     нформують учасників наради про мету й завдання перевірки, програмі, методах і процедурах перевірки;

-     установлюють офіційні способи спілкування між аудиторами й персоналом підприємства;

-     погоджують дату проведення заключної наради й проміжних нарад (у випадку виникнення необхідності їхнього проведення);

-     становлять графік перевірки підрозділів і виробництв підприємства;

-     з'ясовують всі незрозумілі питання програми перевірки.

За результатами попередньої наради складається й підписується головним аудитором протокол, а також розподіл обов'язків між аудиторами, що є додатком до протоколу.

Обстеження включає роботи з оцінки стану виробництва, аналізу фактичного матеріалу й підготовки попередніх висновків для заключної наради.

Оцінка здатност виробництва забезпечує стабільний випуск продукції необхідного рівня якості, здійснюється на основі аналізу відповідної інформації про якість продукції й спостережень за станом виробництва відповідно до програми й методиці, розробленими комісією для даного підприємства або діючими на підприємстві й погодженими з органом по сертифікації систем системи управління навколишнім середовищем.

У випадку наявності на підприємстві атестованого у встановленому порядку виробництва оцінка стану виробництва за рішенням комісії може не проводитися.

Аналіз фактичного матеріалу здійснюється з метою встановлення відповідності або невідповідност елементів системи управління навколишнім середовищем підприємства-заявника вимогам стандарту на системи управління навколишнім середовищем, а також здатності виробництва забезпечувати стабільний випуск продукції необхідного екологічного рівня. Аналіз проводиться відповідно до програми й контрольних питань по перевірці й оцінці системи управління навколишнім середовищем.

На основ результатів аналізу фактичного матеріалу підготовляють попередні висновки про відповідність або невідповідність:

-     системи управління навколишнім середовищем в цілому, вимоги нормативних документів на системи управління навколишнім середовищем;

-     виробництво вимогам стабільного забезпечення необхідного екологічного рівня продукції.

Після обстеження комісія повинна провести заключну нараду з керівництвом підприємства й особами, відповідальними за об'єкти перевірки. Основна мета наради  - надати керівництву підприємства зауваження, складені за результатами перевірки й оцінки, а також зробити попередні висновки щодо можливості (або неможливості) видач сертифіката відповідності системи управління навколишнім середовищем підприємства вимогам нормативним документам. Зауваження пред'являються головним експертом в усній формі й викладаються в протоколі залежно від їхньої вагомост й у формі, що забезпечує підприємству розуміння результатів перевірки.

Звіт про перевірку підготовляє комісія під керівництвом головного аудитора.

Звіт повинен містити:

-   загальні відомості про підприємство-заявника (назва, адреса, банківські реквізити) і про орган по сертифікації (назва, адреса, банківські реквізити, реєстраційний номер атестата акредитації органа);

-   відомості про експертів, про підстави для проведення перевірки, мета, завдання й масштаби перевірки;

-   перелік основних документів, на відповідність яким здійснювалася перевірка;

-   відомість про програму перевірки;

-   результати попередньо оцінки й висновок по них;

-   характеристика фактичного стану об'єктів перевірки;

-   зауваження щодо невідповідностей;

-   висновки комісії про відповідність або невідповідність системи  якості вимогам нормативних документів;

-   вказівки про конфіденційність інформації, використаної у звіті;

-   висновок про можливість або неможливість видачі сертифіката;

-   відомості про організації й осіб, яким надається звіт.

Строк підготовки звіту - протягом місяця після заключної наради.

Орган по сертифікації передає заявникові два екземпляри звіту. Заявник сам вирішує, кому відіслати звіт.

Оформлення результатів перевірки

У результат перевірки й оцінки системи управління навколишнім середовищем можливі так основні висновки:

-  система повністю відповіда нормативним документам на системи управління навколишнім середовищем, на відповідність яким здійснювалася перевірка (варіант);

-  система в цілому відповіда нормативним документам на системи управління навколишнім середовищем, на відповідність яким здійснювалася перевірка, але виявлені деякі незначн невідповідності щодо окремих елементів системи, які можуть бути усунуті досить швидко (у строк до шести місяців) (варіант 2);

-  система має серйозн невідповідності, які можна усунути лише в результаті доробки протягом досить довгостроково тривалого часу (варіант 3).

У випадку позитивного висновку комісії орган по сертифікації оформляє сертифікат установленого зразка, реєструє його в Реєстрі Системи, вида підприємству-заявникові й відправляє копію органу по сертифікації продукції. Термін дії сертифіката визначає орган по сертифікації, але він не може перевищувати п'ять років.

У випадку варіанта 2, якщо підприємство в строк, установлений органом по сертифікації, усуне зауваження й звернеться з повторною заявкою на сертифікацію, робота із сертифікації може здійснюватися по повній або скороченій схемі, коли перевіряються лише ті елементи системи управління навколишнім середовищем, щодо яких були зроблені зауваження. У випадку позитивного рішення за результатами цієї роботи виготовлювачеві видається сертифікат.

У випадку варіанта 3 оцінка системи якості підприємства здійснюється повторно в обсяз всіх робіт і етапів, установлених цим розділом за повною схемою.

Продовження терміну дії сертифіката на систему якості

Термін д сертифіката не продляє. Для одержання сертифіката на новий строк підприємство не пізніше, ніж за три місяці до закінчення строку його дії посилає в орган  по сертифікації системи управління навколишнім середовищем заявку.

Порядок повторно перевірки й оцінювання системи управління навколишнім середовищем визнача орган по сертифікації в кожному конкретному випадку з урахуванням результатів технічного нагляду за сертифікованою системи управління навколишнім середовищем.


5 СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛННЯ НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ НА ПІДПРИЄМСТВІ «БІОЛА»

5.1 Гармонізація нормативних документів з якості води

На Україні, де значними темпами розвивається сертифікація систем управління якості  за стандартами ISO сери 9000, у Реєстрі Державної системи сертифікації – УкрСЕПРО станом на 01.01.2005 зареєстровано лише 16 сертифікованих систем СУНС. Серед, них підприємства, на яких системи були сертифіковані ДП «Укрметртестстандартом» (м. Київ) - акредитованим органом з сертифікації систем управління навколишнім середовищем. Компанія «Біола» одна з перших підприємств на якому була сертифікована СУНС.

Однією з основних проблем при розробці СУНС на підприємстві по виготовленню питних напоїв контроль якості води. На підприємстві «Біола» вода, яку завод споживає на технологічні потреби, після біологічної очистки та лабораторних тестів, частково використовується знову. У наповненому очищеними стічними водами озерці, що розташоване на території заводу, розводять рибу. Всі відходи виробництва (картон, папір, пластик, метал тощо) уважно сортуються, пресуються та відвозяться до компанії, що займається утилізацією відходів. Спеціальне сучасне обладнання використовується для абсорбції продуктів згоряння природного газу, які надалі стають сировиною для виробництва вуглекислоти.

У цей час контроль якості води проводиться на відповідність стандарту колишнього Радянського Союзу й має потребу в подальшому розвитку. Одним з принципів державної політики є наближення вимог національних стандартів на питну воду, технологій виробництва, а також засобів вимірювання i методів оцінки до стандартів, технологій, засобів i методів, прийнятих в ЄС.

У процесі розроблення та переглядання стандартів на питну воду враховують показники державних санітарних правил i норм, а також європейські нормативи вимоги щодо якості питної води.

Повноваження стосовно організації розроблення державних, міждержавних i рeгіoнальних програм у сфері питної води та питного водопостачання покладено на Кабінет Міністрів України.

Основними регулювальними документами є [28,29] та інші законодавчі акти. Розроблено також ряд нових нормативних документів з питань водопостачання, але вони за своїми параметрами не відповідають тим вимогам, які встановлено аналогічними нормативними документами ЄC та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Слід зазначити, що у Російській Федерації з 1 липня 1997 року діє документ [30], який за кількістю та якістю нормованих показників максимально наближено до міжнародних НД аналогічного призначення.

У таблиці 5.1 показано порівняльну характеристику нормування показників якост води.

Таблиця 5.1 Порівняльна характеристика нормування показників якості питної води

Нормативні

документи

Категор показників Разом
Хі-мічні Органо-лептичні Мікро-біологічні Радіо-логічні Органіч-ні речо-вини Неорга-нічні речо-вини
Кількість показників за категоріями
НД Всесвітньої організації охорони здоров'я 1 2 2 2 26 61 94
НД Європейського Союзу 6 2 6 2 28 11 55
СанПиН РФ [30] 4 5 6 2 43 37 97
ДСанПіН України [31] 4 4 6 2 15 5 36
ГОСТ 2874-82 [32] 3 4 2 0 17 1 27

Начасі в Україні є чинні нормативні документи ДСанПіН України [31] та ГОСТ 2874-82 [32]. Якщо їх проаналізувати, то легко побачити, що вони нормують набагато менше параметрів якості питної води, ніж аналогічні міжнародні документи.

Як видно з таблиці, у ДСанПіН [31] України та ГОСТ 2874-82 [32] нормовано приблизно однакову кількість показників якості води, тобто прийняття ДСанПіН [31] України не спричинило суттєвих змін у нормуванн показників якості води: їх кількість є набагато меншою за кількість показників у документах ВООЗ, ЄC та РФ.

Тому доцільно в Україні розробити i ввести в дію новий національний стандарт, котрий за кількістю нормованих параметрів та за хніми числовими значеннями максимально наблизити до аналогічних НД, чинних в ЄC, врахувавши існуючу в Україні загострену екологічну ситуацію.

5.2 Статистична обробка результатів прямих багаторазових вимірів з незалежними рівноточними спостереженнями

На підприємстві з виробництва питних напоїв «Біола» постійно контролюють якість води відповідно до ГОСТ 2874-82 [32].

Одним з контрольованих параметрів є водневий показник рН. Водневий показник виміряється при рН метрі будь-якої моделі зі скляним електродом з похибкою вимірів не перевищуючої 0,1 рН.

Скляний електрод у більшості випадків являє собою трубку з горлового скла, на кінці якої напаяна чутлива мембрана зі спеціального електродного скла [33]. Мембрана викону функцію одночасно двох водневих електродів: зовнішнього, дотичного з контрольованим розчином, і внутрішнього, дотичного із приелектродній рідиною, що має відому сполуку й певне значення рН. Контакт між обома електродами здійснюється через скляну мембрану, що  володіє електричним опором.

Для зняття потенціалу із внутрішньої поверхні скляного електрода служить допоміжний електрод контактної системи.

Таким чином, потенціал скляного електрода є алгебраїчною сумою потенціалів внутрішньої й зовнішньої поверхні вимірювальної мембрани. За умови сталості величини рН приелектродній рідині результуюча э.д.с. скляного електрода буде функцією величини рН контрольованого розчину.

Для виміру показника рН води проводять багаторазові виміри експериментальним шляхом. Данн занесемо у таблицю 5.2.

Таблиця 5.2 ‑ Експериментальні результати вимірювань

1 6,888 -0,0106 0,00011342 1 6,881
2 6,910 0,0114 0,00012882 2 6,884
3 6,901 0,0024 0,00000552 3 6,886
4 6,904 0,0054 0,00002862 4 6,888
5 6,913 0,0144 0,00020592 5 6,889
6 6,900 0,0014 0,00000182 6 6,891
7 6,906 0,0074 0,00005402 7 6,891
8 6,894 -0,0046 0,00002162 8 6,894
9 6,886 -0,0126 0,00016002 9 6,896
10 6,902 0,0034 0,00001122 10 6,900
11 6,881 -0,0176 0,00031152 11 6,901
12 6,903 0,0044 0,00001892 12 6,902
13 6,884 -0,0146 0,00021462 13 6,903
14 6,889 -0,0096 0,00009312 14 6,904
15 6,909 0,0104 0,00010712 15 6,906
16 6,919 0,0204 0,00041412 16 6,906
17 6,906 0,0074 0,00005402 17 6,909
18 6,891 -0,0076 0,00005852 18 6,910
19 6,896 -0,0026 0,00000702 19 6,913
20 6,891 -0,0076 0,00005852 20 6,919

Результати вважаються незалежними й рівноточними. У загальному випадку вони можуть містити систематичні й випадкову складові погрішності вимірів. Зазначено довірчу ймовірність P=0,95; =3,42 поправковий коефіцієнт.

За результатами багаторазових спостережень визначити найбільш достовірне значення рН і його довірчі границі.

З результатів спостережень виключити систематичні погрішності не вдається, тому ми їх відносимо до невиключених систематичних погрішностей або до невиключених залишків систематичних погрішностей.

Перевіримо відповідність експериментального закону розподілу результатів спостережень нормальному.

Для цього використаємо 2 критерії згоди.

a)     для перевірки гіпотези про нормальність розподілу вихідної серії результатів спостережень за критерієм 1 обчислимо параметр (показник) d, обумовлений співвідношенням

,  (5.1)

де  – середнє арифметичне результатів спостережень X,

,  (5.2)

*,

 – зміщена оцінка СКВ результатів спостережень Xi

,  (5.3)

,

.

Результати спостережень , вважаються розподіленими за нормальним законом, якщо виконується умова:

.                                              (5.4)

Значення -процентних точок розподілу показника (статистики) d

,  (5.5)

.

Одержав квантіл розподілу параметра = 0,025 знайдемо показник  (див. таб. 5.3).

Таблиця 5.3 ‑ Значення показника

x1

x

x2

a 0.01 0.025 0.05
d 0.9001

d

0.8768

,  (5.6)

.

Одержав квантіл розподілу параметра  знайдемо показник  (див. таб. 5.4).


Таблиця 5.4 ‑ Значення показника

X1

X

X2

d 0.95 0.975 0.99
a 0.7304 d 0.6950

Тому що розрахункове значення d не виходить за межі теоретичних значень,  можна вважати, що за першим критерієм розподіл отриманих результатів підкоряється нормальному закону;

б) визначимо приналежність результатів спостережень до нормального розподілу по 2 критерію. Відповідно до  критерію 2.

Визначаємо число m різностей , які перевершують деяке теоретичне значення ,

де  – незміщена оцінка СКО результатів спостережень

,  (5.7)

,

– верхня квантiль розподілу нтегральної функції нормованого нормального розподілу, що відповідає довірчо ймовірності P2. Значення m=1 і P2=0.975 знаходимо по числу спостережень n=20 і рівню значимості  для критерію 2. Потім обчислюємо  і по табл. П.3 [34] додатка інтегральної функції нормованого нормального розподілу знаходимо , відповідне вичисленому значенню функції

.

.

Аналізуючи значення модулів відхилення  результату спостережень, ми бачимо, що не один з їх не перевищує значення , при m=1, що підтверджу теоретичне допущення.

Проведемо перевірку грубих погрішностей результатів спостережень.

Для цього: а) складемо впорядкований ряд результатів спостережень, розташувавши вихідн елементи в порядку зростання й виконавши їхню перенумерацію (див. таблицю 5.2);

б) для крайніх членів (результатів спостережень) упорядкованого ряду, які найбільш вилучені від центра розподілу (обумовленого як середнє арифметичне  цього ряду) і тому з найбільшою ймовірністю можуть містити грубі похибки, знаходимо модулі різностей ,  і для більшого з них обчислюємо параметр:

,  (5.8)

де  – найбільше значення  при

,

,

;

в) по таблиці tT (табл. П.7 додатка [34]), входом якої є число елементів вибірки  і задана довірча ймовірність  (або рівень значимості a), знаходимо теоретичне або граничне значення параметра  і порівнюємо його з обчисленим фактичним значенням параметра.

Критерієм анормальності результату спостережень є умова .

Одержуємо, що умова не виконалася , значить результати вимірів грубих похибок не містять.

Обчислюємо незміщену оцінку СКВ результату виміру відповідно до  вираження:

,  (5.9)

,

де значення незміщеної оцінки СКВ  результатів спостережень Xi, обчислено для обсягу вибірки , не утримуючої аномальних (грубих) результатів спостережень. Визначаємо довірч границі  випадкової складової погрішності вимірів з багаторазовими спостереженнями залежно від числа спостережень n у вибірці, що не містить анормальних результатів, границі  довірчого нтервалу обчислюємо по формулі при n<30:

,  (5.10)

де ts=2,09 – коефіцієнт Стьюдента, обумовлений на підставі розподілу Стьюдента по заданій довірчій мовірності Р=0.95 або рівню значимості а й числу ступенів волі Кs= n – 1=19 .

 

Визначаємо довірчі границі  сумарної невиключено систематичної складової погрішності результату вимірів з багаторазовими спостереженнями.

Вихідними даними на цьому етапі обробки границі невиключених залишків систематичних погрішностей, отримані в процес попереднього аналізу умов проведення експерименту.

,  (5.11)

де = 3,42 – числовий коефіцієнт, що залежить від довірчої ймовірності Р.

.

Визначаємо довірчі границі  сумарної (повної) погрішності вимірів з багаторазовими спостереженнями.

Обчислення  засновано на співвідношенні між СКВ  випадковою складовою й довірчими границями  невиключено систематичної складової погрішності вимірів з багаторазовими спостереженнями. При цьому можливі три випадки з яких ми вибираємо случай при якому .

Для знаходження повної похибки необхідно побудувати композицію розподілу випадкових і невилучених систематичних похибок вимірювань. Проте побудова композиції утруднена, тому використовують емпіричну формулу розрахунку довірчої повної похибки результату вимірювань

, (5.12)

.

Записуємо результат вимірів з багаторазовими спостереженнями. Його представляємо у вигляді:

.


6 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ НДР

6.1 Мета й призначення розробки

Метою даної роботи є підвищення екологічної безпеки виробництва продукції – питних напоїв.

У результаті проведення НДР була розглянута модель сертифікації системи управління навколишнім середовищем і методи впровадження на підприємстві.

Результати НДР можуть бути використані для підвищення екологічної безпеки виробництва продукції на підприємствах у будь-якій галуз виробництва.

6.2 Розрахунок кошторисної вартості й ціни НДР

Виробнича собівартість промислової продукції (робіт, послуг)- це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво. Це один з основних економічних показників підприємства, і це спричиняється необхідність однозначного визначення методики його розрахунку не залежно від того, де буде використатися показник виробничої собівартості. Як така методика є «Методичн вказівки по формуванню собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості», затвердженої наказом №7 Держкомітету промислової політики України від 2.02.2002р.

Ціль планування собівартості є економічно обґрунтоване визначення величини витрат необхідних у планованому періоді для виробництва кожного виду й всієї промислової продукц підприємства, що відповідає вимогам по її якості.

Метою обліку собівартості продукції є своєчасне, повне й достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом продукції, вирахування фактичної собівартост окремих видів і всієї продукції, а так само контроль за використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів.

Витрати, що включають у собівартість продукції (робіт, послуг) групуються по наступних економічних елементах

¾     матеріальн витрати

¾     витрати на оплату праці

¾     відрахування на соціальні заходи

¾     амортизація

¾     нш операційні витрати

Статт калькуляції показують, як формуються ці витрати для визначення собівартост продукції - одні витрати показуються по їхніх видах (елементам), інші - по комплексних статтях (включаючи кілька елементів). При цьому один елемент витрат може бути присутнім у декількох статтях калькуляції.

 Матеріальн витрати.

До складу елемента «Матеріальні витрати» включаються витрати:

На сировину й матеріали у виробничій діяльності підприємства. При виготовленні продукц (робіт, послуг) або для господарських потреб, технічних цілей і сприяння у виробничому процесі.

Розрахунок ведеться по формулі:

,                                              (6.1)

де  – норма витрати -го матеріалу на одиницю продукції;

 – ціна одиниці -го матеріалу;

- кількість видів матеріалу.

Розрахунки вартості сировини й матеріалів наведені в таблиці 6.1.


Таблиця 6.1 - Розрахунок вартості сировини й матеріалів

Перелік матеріалів і покупних виробів Кількість Ціна одиниці, грн. Вартість  грн.
1. Дискети 3шт. 2.00 6.00
2. Картридж для принтера 1шт. 41.50 41.50
3. Папір А-4 500 аркушів 16.00
4. CD-RW-диск 1шт. 8.50 8.50
Разом: 72.50

Транспортно-заготівельні витрати включають витрати на заготівлю матеріалів, оплату за вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування матеріальних цінностей, а так само враховують витрати, по страхуванню ризиків транспортировки.

У даній роботі транспортно-заготівельні витрати приймають 12 % вартості сировини, матеріалів і покупних комплектуючих виробів.

 ,                                            (6.2)

.

Витрати на оплату праці.

До складу елемента включається: заробітна плата по окладах і тарифам, надбавки та доплати до тарифних ставок і посадових окладів у розмірах, передбаченим чинним законодавством; премії й заохочення матеріальна допомога, компенсаційн виплати, оплату відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці персоналу, зайнятого безпосередньо на виконанні конкретної теми (науковці, науково-технічний, науково-допоміжний персонал і виробнич робітники). Розрахунок витрат на основну заробітну плату по темі наведеної в таблиці 6.2.


Таблиця 6.2 Розрахунок витрат на основну заробітну плату.

Посада Оклад, грн. /міс. Кількість місяців Участі на паях, % Сума, грн.
Керівник теми 650,00 4 15 390,00
Інженер 332,00 4 85 1128,80
Разом                                                                                                                                1518,80

Додаткова заробітна плата. Вона включа доплати й надбавки до тарифних ставок і посадових окладів у розмірах передбачених чинним законодавством; премії й заохочення робітником, керівникам, фахівцям й ншому службовцям за виробничі результати; і інші витрати на оплату праці. Додаткову заробітну плату приймаємо в розмірі 10% від .

,                                              (6.3)

.

Відрахування на соціальні заходи.

До складу елемента “Відрахування на соціальні заходи” включаються:

– відрахування на обов'язкове державне пенсійне страхування – 32% від ;

,                                     (6.4)

;

– відрахування на обов'язкове соціальне страхування – 2,5% від ;

,                                   (6.5)

грн;

– відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на фонд зайнятості – 2,5% від ;

,                                   (6.6)

грн;

– відрахування на ндивідуальне страхування персоналу підприємства – 1% від .

,                                   (6.7)

грн.

Витрати на оренду остаткування

Витрати на оренду встаткування наведені в таблиці 6.3

Таблиця 6.3 - Витрати на оренду встаткування

Вид обладнання Кількість

Вартість

оренди, грн.

Тривалість оренди, міс. Сума, грн. Примітка
ПЕВМ 1 60 3,5 210 Для обробки результатів вимірювань
Принтер 1 40 1 40 Для документування
Пишучий CD-ROM 1 30 1 30 Для перезапису великих об’ємів інформації та статистичних даних на CD-диски.
Разом: 290

Витрати на машинний час розраховуються по формулі:

,                                       (6.8)

де  – кількість днів у місяці;

 – години роботи на ПК;

 – вартість машино-години, грн.

грн.

Накладні витрати. Допоміжні витрати по керуванню підприємством, амортизаційні відрахування по діючих нормах, витрати на охорону праці, опалення, освітлення, послуги сторонніх організацій. Накладні витрати розраховуються як 25% .

,                                           (6.9)

грн.

За результатами зроблених розрахунків становимо калькуляцію собівартості, що наведена в таблиц 6.4

Таблиця 6.4 Калькуляція на проведення НДР

Найменування статей калькуляції Сума
1. Сировина й матеріали 72,00
2. Транспортно - заготівельні витрати 8,64
3. Основна заробітна плата 1518,80
4. Додаткова заробітна плата 151,88

5. Відрахування на соціальні заходи:

– відрахування на обов'язкове державне пенсійне страхування;

– відрахування на обов'язкове соціальне страхування;

– відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на фонд зайнятості;

– відрахування на ндивідуальне страхування персоналу підприємства

534,62

41,77

41,77

16,71

6. Витрати на аренду 290,00
7. Витрати на машинний час 176,00
8. Накладн витрати 379,70
9. Собівартість 3231,89
10. Прибуток 25% 807,97
11. Ціна продажу 4039,86

6.3 Економічна ефективність НДР

Специфічною особливістю проведення розрахунків економічної ефективності НДР є їхній прогнозний характер, а також наявність невизначеності в галузі застосування й об'ємах використання результатів НДР, у рівні витрат на виробництво, в оцінці впливу приладів на характеристики більше складних систем.

Економічну ефективність даної НДР розрахувати неможливо через наявність великої кількості невизначеностей. Тому приведемо якісний опис соціально-економічної ефективності НДР.

Визначимо коефіцієнт науково-технічного ефекту НДР по формулі:

,  (6.10)

де ri – вагарні коефіцієнт i-го ознаки науково-технічного ефекту;

ki – кількісна оцінка i-го ознаки науково-технічного ефекту.

Кількістні характеристики вагомості та класифікатор ознак наукової новизни ознак наведені в таблиці 6.5 та 6.6 відповідно.

Таблиця 6.5 - Коефіцієнти вагомості ознак

Ознака науково-технічного ефекту НДР Значення вагового коефіцієнта
Рівень новизни 0,6
Теоретичний рівень 0,4
Можливість реалізації 0,2

Таблиця 6.6 – Класифікатор ознак наукової новизни

Рівень новизни Розробки Характеристика новизни Бали
Відносно нова Результати досліджень систематизують і узагальнюють наявні відомості, визначають шляхи подальших досліджень, уперше знайдений зв'язок (або знайдений новий зв’язок) між відомими фактами, відомими об'єктами, в результаті чого знайдено ефективне рішення; розроблені більше прості способи для досягнення колишніх результатів; проведена часткова раціональна модифікація 4

По таблиці 6.7 визначаємо ознаку теоретичного рівня розробки.

Таблиця 6.7 – Класифікатор ознак теоретичного рівня

Теоретичний рівень отриманих результатів Бали
Элементарный анализ связей между фактами с наличием гипотезы, симплексного прогноза, классификация, объясняющей версии, или практических рекомендаций частного характера. 2

У таблиці 6.8 наведено термін реалізації розробки.

Таблиця 6.8 – Класифікатор ознак часових реалізацій

Час реалізації Бали
Протягом перших п’яти років 10

Коефіцієнт науково-технічного ефекту НДР дорівнює:

 бали.

Максимальне значення узагальнюючого показника науково-технічного ефекту - 12 балів.

Розрахуємо економічний ефект НДР по формулі:

Э %,  (6.11)

Э.

Э = 60%. Таким чином, коефіцієнт показує, що проведення НДР по даній тематиці доцільно.


7 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

7.1 Загальні питання

Охорона прац система правових актів, соціально-економічних, організаційно - технічних, санітарно - гігієнічних і лікувально - профілактичних мір і засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я, життя і працездатності людини в процесі праці.

Завдання охорони праці – звести до мінімуму імовірність поразки або захворювання працюючих з одночасним забезпеченням комфорту при максимальній продуктивності праці.

Реальні виробнич умови характеризуються наявністю технічних або інших шкідливих, небезпечних виробничих факторів .

Основа охорони праці – нормативна дисципліна, вона вивчає виробничі небезпеки і професійн шкідливості і розробляє методи їхнього запобігання або ослаблення з метою усунення нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, пожеж.

Тема дано бакалаврської роботи – «Сертифікація систем управління навколишнім середовищем на підприємстві з виробництва питних напоїв». У даному розділі розглянемо охорону праці стосовно дослідницької роботи, яка була виконана на персональному комп'ютері в навчальній лабораторії.

7.2 Характеристика виробничого середовища в приміщенні

Приміщення, у яких проводиться розробка, повинні відповідати нормам, які розглядаються нижче. У даному розділі розглядаються питання охорони праці для співробітників, що працюють у навчальній лабораторії площею 15 м2, розташованої на другому поверсі триповерхового будинку електротехнічного корпусу НТУ «ХПІ»

Санітарні норми до навчальної лабораторії на одну людину становлять: площа – 6 м2 обсяг повітря – 20 м3. У нашій навчальній лабораторії всі ці норми виконуються.

У дослідницькій роботі була розроблена сертифікація системи управління навколишнім середовищем. Дана розробка проводилась в навчальному кабінеті – лабораторії НТУ «ХПІ» за допомогою роботи за комп'ютером і включав етапи як власне самого аналізу: огляд літератури (електронний варіант), пошук нової інформації (ресурси Інтернету) так і оформлення, приведення до відповідного виду (створення таблиць, малюнків т.д.).

Лабораторія – це приміщення без виділення шкідливих парів, газу і пилу.

По пожежовибуховій і пожежній небезпеці приміщення лабораторії характеризується наступними показниками:

1)   категорія В пожежонебезпечна, тому що характеризується наявністю твердих спалених речовин и матеріалів [35];

2)   клас П-ІІ, П-ІІа, тому що приміщення містить тверді або волокнисті речовини ;

3)   дослідження проводилися в приміщенні, виконаному переважно із залізобетону, які належать до неспалених матеріалів, по ступеню вогнестійкості відносяться до ІІІ ступеня у відповідності із ДБН В.1.1-7-02 [36]

По ступеню ураження електричним струмом приміщення лабораторії згідно ПУЕ – 87 [37] відноситься до приміщень з підвищеною небезпекою, тому що існує можливість одночасного дотику людини до існуючих з’єднань із землею металоконструкцій будинків і тому подібного, з одного боку, і до металевих корпусів – з іншого боку.

По характеру навколишнього середовища, приміщення лабораторії відноситься до класу нормальних, тому що в ньому відсутні ознаки властиві приміщенням спекотним, пильним й з хімічно активним середовищем.

Вимірювальн прилади відносяться до електроустановок до 1000 В, закрите виконання.

Персональн електронно-обчислювальні машини (ПЕОМ), за способом захисту людини від поразки електричним струмом мають робочу ізоляцію, елемент заземлення і дріт без заземлюючої жили для приєднання до джерела згідно ПУЕ-87 [37].

Джерелом живлення ПЕОМ є трифазна чотирьохпровідна мережа з глухо - заземленою нейтралью, напругою 220 В, частотою 50 Гц, потужністю 2 кВт. Електроживлення здійснюється від електроустановки (трансформатора) з регульованою напругою під навантаженням. Напруга від мережі подається в розподільні шафи.

Відповідно до ГОСТ 12.0.003-74* [38] при проведенні аналізу, що виконується на комп'ютері, на людину впливають шкідливі і небезпечні фактори. Перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів наведені у таблиці 7.1

Таблиця 7.1 Перелік небезпечних і шкідливих факторів

Найменування небезпечного шкідливого виробничого фактора Джерело утворення фактора Характер впливу на людину Нормоване значення фактора Нормативний документ
1 2 3 4 5

Фізичні:

Підвищений рівень іонізуючих випромінювань у робочій зоні

Екрани й інші поверхні ЕОМ Мутагенні процеси, що виникають усередині організму

Кількість у 1 см3 повітря: позитивних іонів Ф=1500-3000, негативних іонів Ф=3000-5000

ДНАОП

0.00-3.06-80

[39]

Пряма і відбита блесткість Неправильне розташування ПК Перевтома зорового аналізатора Показник засліпленості Р=20

ДНАОП

0.00-1.31-91

[40]

Підвищений рівень шуму на робочому місці Друкована техніка, системний блок ЕОМ Загальне стомлення організму

Рівень шуму

 дБА

ДНАОП

0.00-1.31-91

[40]

Вібрація (технологічна 3 “в (комфорт)) Друкована техніка, системний блок ЕОМ Загальне стомлення організму

Віброшвидкість, м/с;

віброприскорення, м/с2;

або їх рівні.

дБА

ДНАОП

0.00-1.31-91

[40]

Підвищене значення напруги в електричному ланцюзі Електрична мережа, електроапаратура Термічна, електролітична, механічна дія

I=0,6 мА

(U=220 В)

ГОСТ

12.1.002-84

[41]

Рівень електромагнітних випромінювань Монітор ЕОМ і неекранований корпус Головний біль, запаморочення, сонливість, стомлюваність

Напруженість електричного поля

Е 5 кВ/м, напруженість маггнітного поля Н 8 кА/м

ГОСТ

12.1.002-84*

[41]

Виробничий пил Статична електрика, накопичена на поверхні комп’ютера Роздратування слизової оболонки

ПДК=4 мг/м3

ГОСТ

12.1.002-84

[41]

Психологічні:

Статичні 1С

Постійна поза сидіння М’язова утома Зниження статичної витривалості на 40%

ДНАОП

0.00-1.31-91

[40]

Розумова напруга Складність завдання Загальна утома

ДНАОП

0.00-1.31-91

[40]

Емоційні перевантаження Процес роботи Перенапруга центральної нервово системи

ДНАОП

0.00-1.31-91

[40]

Перенапруга очних аналізаторів Монітор ЕОМ Головний біль

ДНАОП

0.00-1.31-91

[40]

7.3 Промислова санітарія

Продуктивність праці багато в чому залежить від умов праці на виробництві. До них відносяться: освітлення, склад повітря, шуми, шкідливі випромінювання. Ці параметри окремо й у комплексі впливають на організм людини, впливаючи його самопочуття.

Внутрішнє середовище приміщення визначається діючої на організм людини сполученням температури, відносній вологості і швидкості руху повітря.

Дослідницька робота відноситься до категорії легкої 1а, фізичні витрати – 90-120 ккал/год, метеорологічні умови повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005-88 [42], приведеним у таблиці 7.2.

Таблиця 7.2 Оптимальні параметри мікроклімату

Категорія робіт Період року

Температура t,

Відносна вологість, % Швидкість руху повітря не більш, м/с
Легка - Iа холодний 22-24 40-60 0,1
Легка - Iа теплий 23-25 40-60 0,1

Для підтримки параметрів на необхідному рівні застосовуються кондиціонування, вентиляція центральне опалення в холодну пору року згідно СНиП 2.04.05-92 [43].

У лабораторії, де проводиться розробка системи передбачена природна і штучна (загально-обмінна приливно-витяжна) вентиляція.

Характер опалення центральне, водяне й відповідає вимогам санітарних норм.

7.4 Виробниче освітлення

Характеристика зорової роботи з урахуванням найменшого об`єкта розрізнення в цьому випадку високої точності, тому що об’єктом розрізнення є розмір цифр та букв на моніторі.

Раціональне освітлення одним з найважливіших факторів у боротьбі з виробничим травматизмом. Правильна організація освітлення створює сприятливі умови праці, підвищу працездатність.

Освітлення повинне забезпечувати необхідний спектральний склад світла для правильної світло передачі. Правильну світло передачу створює природне освітлення й штучн джерела світла зі спектральною характеристикою, близької до природного освітлення.

Для забезпечення нормального освітлення в залежності від точності виконуваних робіт комп'ютерний клас повинний оснащуватися природним і штучним освітленням, а також комбінованим, з огляду на напруженість очного аналізатора, згідно СНиП II-4-79 [44].

Навчальна лабораторія має природне освітлення, а планування навчального кабінету розміщення в ньому устаткування забезпечують також бічне освітлення робочого місця природним світлом ліворуч. Віконні плетіння в приміщенні – зі стулками, що відкриваються, кватирками у верхній зоні вікна.

Природне висвітлення нормується коефіцієнтом природної освітленості (КПО) по СНиП II-4-79 [44]. Нормовані значення КПО (, %) для будинків, розташованих у IV поясі світлового клімату визначається по формулі:

,  (7.1)

де  - значення КЕО для III світлового клімату, складає 2 % ( для ІІІ розряду зорових робіт);

m – коефіцієнт світлового клімату (для міста Харкова m=0,9);

с – коефіцієнт сонячності клімату, дорівнює 1,0.

Таким чином значення КПО для природного освітлення (IV пояс):

%

У лаборатор застосовується загальне та комбіноване освітлення, як штучне джерело світла рекомендується використати люмінесцентні лампи типу ЛБ40-4 тип світильника ЛСП 01240.


7.5 Шум і вібрація

Шум – це безладне неритмічне змішання звуків різної сили й частоти. Рівень звуку в приміщенні лабораторії не перевищує 50 дБА, що є нормою для даного виду трудової діяльності.

Робота будь-яких приладів, у тому числі й електровимірювальна апаратура, супроводжується виникненням електромагнітного поля. Рівень електромагнітних полів не перевищу 1,4 кА/м – магнітне поле , 5 кВ/м – електричне поле, що відповідає ГОСТ 12.1.002 – 84.

7.6 Пожежна безпека

Поняття пожежна безпека означає стан об’єкта, при якому виключається можливість пожежі, а у випадках його виникнення запобігає вплив на людей небезпечних факторів пожежі й забезпечується захист матеріальних цінностей.

Причини, як можуть викликати пожену в розглянутому приміщенні, є: несправність електропроводки й приладів; коротке замикання електричних ланцюгів; перегрів апаратури й електропроводки; розряд статичної електрики; блискавка.

Відповідно ГОСТ 12.1.004-91* [45] пожежна безпека в лабораторії забезпечується системами протипожежного захисту запобігання пожежі й організаційно-технічних заходів.

Заходи системи протипожежного захисту є:

1)   наявність засобів повідомлення про пожежу (електрична пожежна сигналізація, телефонний зв’язок т. п.);

2)   застосування засобів пожежегасіння (зовнішній водопровід, внутрішній водопровід);

3)   первинні засоби пожежегасіння:

- вуглекислотн вогнегасники ВВК – 2А, 2 шт. (на площі 20 м2);

- повітрянно-пінні вогнегасники ППВ – 10, 1 шт.;

- ящик з піском;

- войлок.

7.7 Охорона навколишнього середовища

Питання охорони здоров’я населення від впливу електромагнітних випромінювань має важливе медичне и соціально-економічне значення.

Джерелами електромагнітного випромінювання є передавальні радіотелевізійні й радіолокаційні станції, радіотелефонний стаціонарний і мобільний зв’язок, комп’ютери, а також високовольтні лінії електропередачі. Результати наукових досліджень показали, що електромагнітне випромінювання, створюване цими джерелами, впливає на стан здоров’я окремих людей.


ВИСНОВКИ

У роботі наведено огляд нормативної бази екологічного менеджменту. Розглянута модель системи управління навколишнім середовищем. Особлива увага приділяється опису розробки й впровадженню системи управління навколишнім середовищем на підприємстві з виробництва питних напоїв.

Дана оцінка точності й вірогідності сертифікаційних випробувань і контролю. Проведен сравнительный анализ нормативных документов по оценке качества воды. Розглянут засоби використання методів статистичного аналізу в керуванні якістю сертифікації й проведена обробка багаторазових вимірів при оцінці якості води.

Отриман результати можуть бути використані при виробництві та сертифікації продукції в будь-яких галузях промисловості.


ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1.   ISO 14001:2004. Системы менеджмента окружающей среды. Требования и руководство по применению. Введен с 01.09.04.

2.   ISO 14001:1996. Системы менеджмента окружающей среды. Требования и руководство по применению. Введен с 15.04.96.

3.   ISO 9001:2000. Системы управления качеством. Основные положения. Введен с 01.10.00.

4.   ISO 19011:2002. Указания относительно осуществления аудитов системы управления качеством и экологического управления. Введен с 01.04.02.

5.   ISO 14015 Екологічна оцінка цехів і підрозділів. У розробці

6.   ISO 14031:1996. Оцінювання екологічної ефективності. Загальні вимоги. Чинний від 15.06.96.

7.   ISO 14040:1997. Оцінка життєвого циклу. Принципи й структура. Чинний від 01.10.97.

8.   ISO 14041:1998. Оцінка життєвого циклу. Мети, сфера й аналіз. Чинний від 01.01.98.

9.   ISO 14042:2000. Оцінка життєвого циклу. Оцінка впливу. Чинний від 01.11.00.

10.             ISO 14043:2000. Оцінка життєвого циклу. Інтерпретація. Чинний від 01.11.00.

11.              ISO 14050:1998. Терміни й визначення. Чинний від 01.01.98.

12.              ISO Guide 64. Посібник із включення екологічних аспектів у стандарти продукції. Чинний від 01.01.98.

13.              ДСТУ ISO 14001-97. Системи управління навколишнім середовищем. Склад і опис елементів, провідних вказівок по їхньому застосуванню. Чинний від 01.01.98.

14.              ДСТУ ISO 14004-97. Системи управління навколишнім середовищем. Загальні провідн вказівки по принципах управління, системам і коштам забезпечення. Чинний від 01.01.98.

15.              ДСТУ ISO 14020:2003. Екологічні маркування й декларації. Загальні принципи. Чинний з 01.11.04.

16.              ДСТУ ISO 14021:2002. Екологічні маркування й декларації. Екологічні само декларації. (Екологічне маркування типу II). Чинний з 01.11.04.

17.              ДСТУ ISO 14024:2002. Екологічні маркування й декларації. Екологічне маркування типу I. Принципи й методи. Чинний з 01.10.04.

18.              ДСТУ ISO/TR 14025:2002. Екологічні маркування й декларації. Екологічні декларац типу III. Чинний з 01.10.04.

19.              ДСТУ 2195-99. Охорона природи. Обіг з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, зміст, виклад і правила внесення змін. Чинний з 01.11.99.

20.              ДСТУ 3910-99. Охорона природи. Обіг з відходами. Класифікація відходів. Порядок застосування відходів по генетичному принципі й віднесення їх до класифікаційних категорій. Чинний з 01.11.99.

21.              ДСТУ 3911-99. Охорона природи. Обіг з відходами. Виявлення відходів і надання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги. Чинний з 01.11.99.

22.             ДСТУ ISO 19011:2003. Настанови щодо здійснення аудитів системи управління якістю та екологічного управління. Чинний з 01.01.04.

23.              Бабина Ю.В. Экологический менеджмент/ Ю.В. Бабина, Э.А Варфоломеева. М.: ИД «Социальные отношения»: Изд-во «Перспектива», 2002

24.              Егоровна Л.Г. Проблемы и перспективы интеграции систем менеджмента// Сертификация. 2004. 2

25.              Крілова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. Учебное пособие для вузов /Г.Д.Крылова. ‑ 3-е изд. перераб. и доп. ‑ М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. ‑ 671с

26.              Бичківський Р.В. та ін. "Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підручник /Р.В.Бичківський, П.Г.Столярчук, П.Р.Гамула. ‑ Львів: Видавн. нац. університету "Львівська політехніка", 2004.-506с.

27.              ДСТУ 3419-96.Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення. Чинний від 01.04.97

28.              Водний кодекс України від 06 червня 1995 року.

29.              Закон «Про питну воду та питне водопостачання» від 10 січня 2002 року, № 2918-ІІІ

30.              Сан ПиН 2.1.4.599-96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Введен с 01.07.97.

31.              ДСан ПіН. Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого водопостачання. 1996.

32.              ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. Введен с 01.01.85.

33.              Кантере В.М и др. Потенциометрические и титрометрические приборы. – М., Машиностроение, 1970

34.              Чинков В.М. Основи метрології та вимірювальної техніки: Навч.посібн.–2-ге вид., перероб. і доп.–Харків: НТУ «ХПІ», 2005.

35.              НАПБ Б. 07.005‑86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. ‑ Действует с 01.10.87.

36.              ДБН В.1.1-7-02. Пожежна безпека об’єктів будівництва. – Чинний з 01.01.03.

37.              ПУЭ-87. Правила устройства электроустановок. – Москва: Энергоатомиздат, 1987.

38.              ГОСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. Введен с 01.01.76.

39.             ДНАОП 0.03-3.06-80. Санітарно-гігієнічні нормі допустимих рівнів іонізації повітря виробничих та громадських приміщень.

40.              ДНАОП 0.00‑1.31‑99. Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ. Чинний з 01.01.00.

41.              ГОСТ 12.1.002-84. Электрические поля промышленной частоты. Введен 01.01.85.

42.              ГОСТ 12.1.005–88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Введен 01.01.89.

43.              СНиП 2.04.05–92. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. – М.: Стройиздат, 1992.

44.              СНиП II–4–79. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования. Изменения и дополнения № 205 от 04.12.85. – М.: Стройиздат, 1985.

45.              ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Введен 01.07.95.

© 2010 Интернет База Рефератов