реферат
Главная

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Контрольная работа: Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

Контрольная работа: Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

Кафедра бухгалтерського обліку аудиту

РЕФЕРАТ

з дисципліни: «Організація обліку»

ТЕМА:

Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства


Вступ

В умовах переходу України до ринкових відносин бухгалтерський облік перетворився на мову бізнесу засіб забезпечення користувачів бухгалтерської інформації високоякісною обліковою інформацією для прийняття необхідних економічних рішень. Бухгалтерський облік на підприємстві зможе досягти своєї мети лише за умови його раціональної організації. Тому проблеми організації бухгалтерського обліку потребують вивчення спеціалістами вищої кваліфікації, керівниками підприємства та його функціональних підрозділів.

Розпочинаючи роботу над контрольною необхідно звернутися до Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, який набрав чинності з 01.01.2000. Необхідно усвідомлювати, що даний закон є основою організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Особливу увагу слід звернути на сутність принципів бухгалтерського обліку. Принцип бухгалтерського обліку – правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрац господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності. Бухгалтерський облік і фінансова звітність ґрунтуються на наступних принципах: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність.

Під організацією бухгалтерського обліку слід розуміти науково-обґрунтовану систему умов та елементів побудови облікового процесу з метою отримання достовірної та своєчасної інформації про господарську діяльність підприємства та здійснення контролю з раціональним використанням його ресурсів.

Слід усвідомлювати, що бухгалтерський облік є засобом і функцією управління підприємства. Від раціональної організації бухгалтерського обліку залежить ефективність управління. Тому метою організації бухгалтерського обліку ефективне виконання обліком інформаційних і контрольних функцій.

На практиці організація бухгалтерського обліку – цілеспрямована діяльність керівника і головного бухгалтера підприємства зі створення, постійного упорядкування та вдосконалення системи бухгалтерського обліку з метою забезпечення нформацією зовнішніх і внутрішніх користувачів.

Задачі організації бухгалтерського обліку:

−          своєчасне, повне, достовірне, безперервне відображення господарських операцій;

−          обробка даних з використанням відповідних прийомів і способів П(С)БО, нормативних документів;

−          складання бухгалтерської звітності та своєчасне її подання користувачам.

Суб’єктами організації бухгалтерського обліку є керівник і головний бухгалтер підприємства, об’єктами – обліковий процес, праця виконавців, система бухгалтерського обліку.


Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

Організувати підприємство - це означає створити його, зареєструвати для початку діяльності, яка в майбутньому як очікується, приведе до кінцевої мети - отримання прибутку. Бухгалтерський облік ведуть безперервно протягом всього часу, поки підприємницька структура здійснює господарську діяльність, аж до ліквідації.

Бухгалтер, як правило, не бере участі в розробці статуту і порядку організації підприємства. Офіційно робота бухгалтера розпочинається після реєстрації підприємства. Проте, досить часто бухгалтеру самому доводиться здійснювати реєстрацію. В основному така ситуація складається на невеликих підприємствах.

Перед тим, як зареєструвати підприємство, необхідно оцінити рівень витрат, які доведеться здійснити при реєстрації підприємства. Цю роботу можуть здійснювати сам засновники або звернутись до фірми чи кваліфікованого спеціаліста і, сплативши певну суму коштів, отримати від них документи про створене підприємство. Спеціалісти юридичної фірми підготують всі необхідні документи, відкриють рахунок у банку, зареєструють підприємство в державній адміністрації, податковій нспекції, Пенсійному фонді та інших установах. Замовникам буде потрібно тільки з'явитись до нотаріуса для засвідчення документів, а також в банк і до податково міліції.

За цією схемою створюються тисячі підприємств, але працюють з них сотні, а ефективно діють лише десятки. Звідси, організувати підприємство і розпочати його ефективну діяльність це різні речі. Адже давно відомо, що утворене підприємство не завжди працює.

Поряд з цим необхідно пам'ятати, що дореєстраційному періоду передує ряд організаційних етапів (див. рис. 1).

Важливим моментом дореєстраційного періоду є розробка основних установчих документів (рис. 2).

На етап створення підприємства в засновницьких документах в розділі, в якому визначають права і обов`язки вищого органу підприємства (власника, зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю (ТзОВ), зборів акціонерів (ВАТ або ЗАТ)) або в розділі, присвяченому правам і обов'язкам органу управління підприємством (директор підприємства, генеральний директор, правління акціонерного товариства тощо), повинно бути передбачено, хто з вищевказаних органів визнача питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Рис. 1. Дореєстраційні етапи створення підприємства

Статут

Дає повне уявленій про правовий статус підприємства як самостійного господарюючого суб`єкта, що має всі права юридичної особа, про його внутрішній механізм управління і самоуправління, режим формування використання майна, розпорядження коштами і прибутком підприємства

Установчий договір

С одним з різновидів згоди про спільну господарську діяльність. Його зміст – об'єднання майна (капіталів) і підприємницьких зусиль з метою одержання прибутку. Основнім для установчого договору визначення всіх параметрів взаємовідносин між учасниками фірми, насамперед, майнового та організаційного характеру

Протокол зборів засновників

Відображає рішення власника створити юридичну особу. Якщо засновниками є лише юридичні особи, їм потрібні підстави для входження в якості таких в нове господарське товариство. Такою підставою є протокол зборів учасників з вираженим в ньому наміром стати співзасновниками створюваного підприємства. Крім інших питань, обов'язково визначається, хто має право підписувати документи новоствореного господарського товариства

Рис. 2. Установч документи

Крім того в засновницьких документах підприємства в розділі, присвяченому органам управління підприємством, як правило, обумовлюється статус головного бухгалтера (бухгалтера) підприємства.

Зокрема, може бути вказано, що головний бухгалтер (бухгалтер) підприємства призначається на посаду за рішенням зборів учасників ТзОВ (або за поданням директора кандидатури на посаду головного бухгалтера затверджується зборами учасників ТзОВ чи просто наказом директора підприємства тощо). Іноді обумовлюється, що з головним бухгалтером укладається трудовий контракт на визначений строк.

Після здійснення описаних вище процедур підприємство реєструють в органах державної реєстрації.

Охарактеризуємо етапи реєстрації підприємства.

1. Відкриття у банку тимчасового рахунку для формування статутного капіталу, якщо він або його частина вноситься грошовими коштами

Рис. 3. Склад документів, що подаються до банку

Для відкриття тимчасового рахунку до установи банку слід подати наступні документи (див. рис. 3). Банк, в якому відкривається тимчасовий рахунок, видає довідку про внесення частини статутного капіталу, яка потім надається до органів державно реєстрації.

2. Державна реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності

Державну реєстрацію проводять виконавчі комітети міських рад, виконавчі комітети районних рад, районні державні адміністрації тощо. Підприємство, як правило, реєстру особисто власник (він повинен мати при собі паспорт) або уповноважена ним особа. Органи чи фізичні особи, уповноважені власником (власниками), засвідчують свої повноваження документально.

3. Відкриття рахунка в банку

Вибір банку залежить від багатьох критеріїв (рис. 4).

Рис. 4. Критер вибору банку

Обрати надійний банк без обліку і порівняння даних різних рейтингів – неможливо. Найбільш надійними і об'єктивними є рейтинги, підготовлені з участю спеціалістів НБУ. Можна для початку просто обрати першу двадцятку банків по таких показниках, як розмір статутного капіталу, прибутковість і кількість філій. Далі вже потрібно обирати з використанням інших критеріїв.

Підприємцю-початківцю з невеликими оборотами доцільно взяти карту міста, звичайний циркуль і провести коло навколо свого офісу. Сюди обов'язково потрапить 2 – 3 найближчих банки. Далі слід дивитися на перелік послуг, що надаються, тарифи на обслуговування уважно вивчити запропонований договір.

Багато що залежить від спеціалізації того бізнесу, яким займається власник рахунку. Від цього залежить набір банківських послуг, які представляють інтерес для клієнта. Якщо це роздрібна торгівля, тобто обіг готівкових грошей, то клієнта повинн цікавити умови інкасації виручки і розмір плати за такі послуги. Працюючих на ринку цінних паперів цікавить банк, де є спеціальний структурний підрозділ, що працює з цінними паперами. Тут також важлива ліцензія на ведення депозитарно діяльності і на операції з цінними паперами, щоб торговець цінними паперами деякі із своїх операцій міг доручати обраному банку.

Необхідно звертати увагу:

-          на зовнішній вигляд споруди банку, займає він окреме, спеціально для цього збудоване чи реконструйоване приміщення, або просто орендує десь частину приміщення;

-          чи проходив банк міжнародний аудит і який аудит є необов'язковим і дорого коштує, однак якщо банк турбується про свій імідж і хоче мати серйозних зарубіжних партнерів, то піде на подібні витрати.

Директора цікавить банк з такими показниками:

-          висока швидкість обслуговування, коли проплата йде не через 2 дні, а в той же день, коли здані платіжні документи;

-          наявність електронної системи розрахунків "Клієнт-банк", що дає можливість здійснювати платежі і контролювати розрахунки не виходячи з офісу;

-          операційний день банку максимально можливої тривалості;

-          банк працює в суботу;

-          нкасація грошової виручки проводиться ближче до кінця дня, особливо в п'ятницю, щоб гроші не залишалися в касі на вихідні дні.

Варто звернути увагу на ті банки, де у випадку тимчасової відсутності коштів на рахунку можна отримати кредит для оплати термінової угоди.

Привабливість банку підвищується, якщо тут клієнтам надається також і консультаційна допомога, особливо цінним це є для підприємців-початківців.

Документи на відкриття банківських рахунків (див. рис. 5) суб'єкти підприємницько діяльності подають до банку особи, які мають право першого і другого підписів з пред'явленням своїх паспортів. Уповноважений працівник банку в присутност осіб, які відкривають рахунки, знімає копи з чотирьох сторінок паспорта або документа, що його замінює, які зберігаються у справі.

Документи, що подаються до банку для відкриття рахунку
Юридичні особи

Þ   заява встановленого зразка про відкриття рахунку. Її підписують керівник та головний бухгалтер підприємства. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншо службової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник

Þ   копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію

Þ   копія належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчена нотаріально чи органом, який здійснює реєстрацію

Þ   копія документу, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку

Þ   картка із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, завірена нотаріально або вищестоящою організацією в установленому порядку. У картці має бути також зразок відбитку печатки підприємства

Þ   довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України

Фізичні особи

Þ   заява встановленого зразка про відкриття поточного рахунку (бланк можна отримати в банку), підписана суб'єктом підприємницької діяльності

Þ   копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом, що його видав

Þ   копія документу, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку

Þ   довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України

картка із зразками підписів, що надаються в присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником або нотаріально

Рис. 5. Документи, що подаються до банку для відкриття рахунку

Фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний та інші рахунки відкриваються на їх ім'я за умови надання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу.

При відкритт поточного рахунку (після державної реєстрації підприємства) банк видає для підписання договір про відкриття та обслуговування поточного рахунку. До нього, як правило, додаються дані про тарифи на обслуговування. Після відкриття рахунку в банку про це необхідно повідомити податкову інспекцію, для чого подається два повідомлення з банку та одне від підприємства.

По закінченню реєстрації підприємство повинно мати наступні документи (див. рис. 6).

Д

О

К

У

М

Е

Н

Т

И

Статут (1-й примірник)
Свідоцтво про державну реєстрацію (1-й примірник)
Свідоцтво про реєстрацію в статуправлінні (1-й примірник)
Свідоцтво про реєстрацію в податковій інспекції
Свідоцтво платника ПДВ (якщо це передбачено законом)
Договір з банком про обслуговування
Довідка про реєстрацію в Пенсійному фонді
Довідка з фонду зайнятості
Печатка та кутовий штамп

Рис. 6. Документи суб'єкта підприємницької діяльності

Витрати, понесен підприємством при його створенні, відображаються в бухгалтерському обліку наступним чином (Табл.1):


Таблиця 1

№ oп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, гри.
Д-т К-т
1 2 3 4 5
1 Віднесено на витрати послуги юридичної фірми, оплачені засновником (підприємство - неплатник ПДВ) 92 685 600
2 Відображено послуги юридичної фірми, оплачен засновником (підприємство - платник ПДВ) 92 685 500
3 Виділено податковий кредит із вартості послуг юридичної фірми. оплачених засновником (підприємство - платник ПДВ) 641 685 100
4 Відображено оплату послуг юридичної фірми, оплачених засновником 685 372 600
5 Оголошено розмір статутного капіталу 46 40 11800
6 Внесено до статутного капіталу грошові кошти засновником 311 46 3540
7 Віднесено на витрати нотаріальні послуги, оплачен засновником (крім вартості нотаріальних послуг, оплачених до реєстрац підприємства) 92 372 30
8 Відображено вартість послуг з реєстрації в управлінні статистики, оплачених засновником 92 372 119
9 Відображено вартість послуг з реєстрації в управлінні статистики, оплачених засновником 92 372 15,5
10 Віднесено на витрати вартість послуг з ксерокопіювання, оплачених засновником 92 372 5
11 Віднесено їй витрати вартість реєстрації як платника ПДВ 92 372 23
12 Віднесено на витрати банківські послуги з відкриття поточного рахунку, які оплачені грошовими коштами, внесеними до статутного капіталу 92 311 100
13 Відображено послуги дозвільної системи, оплачених засновником 92 372 51
14 Послуги з виготовлення печатки сплачені засновником 631 372 60
15 Оприбутковано печатку (підприємство - неплатник ПДВ) 112 685 60
16 Оприбутковано печатку (підприємство - платник ПДВ) 112 685 50
17 Виділено податковий кредит з вартості послуг з виготовлення печатки (підприємство - платник ПДВ) 641 685 10
18 Нараховано амортизацію печатки 92 131 3
19 Оплачено вартість патенту з поточного рахунку підприємства 39 311 30
20 Віднесено на зменшення початку на прибуток вартість патенту 641 (при­буток) 39 30
21 Відображено вартість оплаченої з поточного рахунку підприємства ліцензії 92 311 200
22 Відшкодовано витрати понесені засновником згідно авансового звіту (компенсація витрат з реєстрації підприємства) 372 301 903,5

Список літератури

1.         Бухгалтерский учёт: сборник систематизированного законодательства [Текст]: сборник. - 12-е изд., перераб. и доп. - Х.: Фактор, 2005. - 564 с.

2.         Бухгалтерський облік в Україні [Текст]: навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; ред. Р. Л. Хом`як. - 7-е вид., доп. і перероб. - Львів: Інтелект-Захід, 2008. - 1224 с.

3.         Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [Текст]: наказ / Україна. Міністерство фінансів. - [Б. м.: б. и.], 1999. - Б. ц.

4.         Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник / В. Э. Керимов. - 2-е изд., изм. и доп. - М.: Дашков и К, 2008. - 704 с.

5.         Організація бухгалтерського обліку [Текст]: навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України, Чернігівський держ. технолог. ун-т ; ред. В.С. Лень. - К.: ЦНЛ, 2006. - 696 с.

6.         План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [Текст]: наказ / Україна. Міністерство фінансів. - [Б. м.: б. и.], 1999. - Б. ц.

7.         Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст]: закон України / Україна. Закон. - [Б. м.: б. и.], 1999. - Б. ц.

8.         Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст]: навчальний посібник / В.В. Сопко; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. - К.: КНЕУ, 2006. - 526 с.

9.         Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України [Текст]: підручник / Н.М. Ткаченко. - 6-е вид. - К.: А.С.К., 2005. - 784 с.

© 2010 Интернет База Рефератов