реферат
Главная

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Курсовая работа: Організаційні процедури аудиту заробітної плати

Курсовая работа: Організаційні процедури аудиту заробітної плати

АНОТАЦІЯ

В курсовому проекті розглянуто особливості теоретичних засад та методики проведення аудиту нарахування заробітної плати та її використання на матеріалах відкритого акціонерного товариства "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" (надал ВАТ "ЖЦПК"). Аудит проводиться для того, щоб встановити дотримання підприємством чинного законодавства розрахунків із оплати праці та правильність відображення господарських операцій в обліку.

Курсовий проект складається з трьох розділів.

У першій частині курсового проекту розкриваються теоретичні основи, етапи та стадії проведення аудиторської перевірки. Обсяг першої частини становить 15 сторінок, складається з п’яти параграфів, а також містить чотири рисунки чотири таблиці.

У другій частині курсового проекту розкривається методика проведення аудиту нарахування та використання заробітної плати у ВАТ "ЖЦПК". Друга частина складається з семи параграфів, містить дві таблиці, а її обсяг – 15 сторінок.

У третій частині курсового проекту висвітлені особливості проведення аудиту за умови використання товариством обчислювальної техніки для ведення обліку. Обсяг третьої частини становить 5 сторінок і мітить один рисунок.


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи організації аудиторської перевірки нарахування заробітної плати та використання

1.1 Заробітна плата як економічна категорія

1.2 Особливості нормативної бази нарахування заробітної плати і її використання

1.3 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ВАТ "ЖЦПК"

1.4 Оцінка аудиторського ризику

1.5 Планування проведення аудиту нарахування заробітної плати та її використання у ВАТ "ЖЦПК"

РОЗДІЛ 2. Методика аудиторсько перевірки нарахування та використання заробітної плати у ВАТ "ЖЦПК"

2.1 Опис альтернативних облікових рішень при здійсненні нарахування заробітної плати та її використання у ВАТ "ЖЦПК"

2.2 Перевірка наявної системи документообігу щодо розрахунків із заробітної плати у ВАТ "ЖЦПК"

2.3 Реєстри синтетичного та аналітичного обліку щодо розрахунків із заробітної плати у ВАТ "ЖЦПК"

2.4 Класифікатор можливих порушень при обліку нарахування та виплати заробітної плати

2.5 Методи збору аудиторських доказів

2.6 Опис контрольних процедур для виявлення можливих порушень при нарахуванні та використанні заробітної плати у ВАТ "ЖЦПК"

2.7 Проведення аудиту фінансового стану ВАТ "ЖЦПК"

2.8 Оформлення результатів аудиту нарахування та використання заробітної плати у ВАТ "ЖЦПК"

РОЗДІЛ 3. Особливості проведення аудиту в умовах використання клієнтом обчислювальної техніки для ведення обліку

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП

В умовах переходу нашої економіки на ринковий механізм функціонування найважливішими задачами є прискорення науково-технічного прогресу, зниження витрат живо праці, механізація трудомістких робіт, поліпшення використання трудових ресурсів, зменшення витрат робочого часу. Тому досить важливим питанням на будь-якому великому підприємстві є правильне ведення бухгалтерського обліку витрат на оплату праці та його автоматизація.

Облік прац заробітної плати займає одне з центральних місць у всій системі бухгалтерського обліку на підприємстві. Заробітна плата є основним джерелом прибутків робітників підприємства.

Законом визначено, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Заробітна плата найважливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, продуктивності, збільшення обсягів

вироблено продукції, поліпшення її якості та асортименту.

Облік заробітно плати в системі рахунків — це синтетичний облік нарахування і розподілу заробітної плати, визначення належної суми працюючим і віднесення нараховано оплати праці на відповідні рахунки витрат за статтями і об'єктами калькулювання.

В даному курсовому проекті повністю розкрито особливості проведення аудиту нарахування та використання заробітно плати у ВАТ "ЖЦПК" згідно з чинним законодавством та міжнародними стандартами аудиту. Отже, об’єктом дослідження є процес організації та методики проведення аудиту розрахунків із заробітної плати. Відповідно предметом дослідження є теоретичні засади та існуюча практика обліку і аудиту заробітної плати на підприємстві, її вдосконалення в умовах ринкових відносин.

Аудит проводиться з метою встановити дотримання підприємством чинного законодавства розрахунків із оплати праці та правильність відображення господарських операцій в обліку.

Завдання аудиту полягає в тому, щоб встановити ефективність внутрішнього контролю витрат на оплату праці; обґрунтованість техніко-економічних показників целюлозно-паперового комбінату; правильність розрахунків виробітку за виконан роботи, надані послуги та їх відображення в обліку; обґрунтованість виплат заробітної плати за трудовими угодами та достовірність відображення в обліку; обґрунтованість розмірів додаткової оплати та премій; дотримання встановленого порядку віднесення витрат на оплату праці на собівартість продукції; правильність визначення розміру сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню; повноту й правильність проведених в кінці року перерахунків прибуткового податку, відповідних нарахувань чи утримань; своєчасність перерахувань до бюджету утриманих сум податків та обов’язкових платежів; резервування коштів для оплати відпусток; дотримання вказівок щодо організації бухгалтерського обліку заробітної плати в Україні тощо.

Курсовий проект складається з трьох розділів, а також містить підшиті додатки, в яких наведен основні документи, що засвідчують проведення аудиту нарахування та використання заробітної плати, робочі документи аудитора та додатки, що містять додаткову нформацію.

У першому розділ розглянуто теоретичні основи організації аудиторської перевірки, охарактеризовано об’єкт аудиту та проведено аналіз основних техніко-економічних показників досліджуваного підприємства. У другому розділі розкрито методику аудиторської перевірки, за результатами якої складено звіт та аудиторський висновок, в яких викладено пропозиції, спрямовані на удосконалення системи бухгалтерського обліку розрахунків із оплати праці, обґрунтовано доцільність та ефективність використання на практиці кожної з поданих у розділі пропозицій. У третьому розділі проаналізовано особливості проведення аудиту в умовах використання клієнтом обчислювальної техніки для ведення обліку, а також подано характеристику системи “Асистент Аудитора” фірми “Сервіс-Аудит”, яка використовується аудитором в ході перевірки.


РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Заробітна плата як економічна категорія

Заробітна плата як соціально-економічна категорія, з одного боку, є основним джерелом грошових доходів працівників, тому її величина значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства. З іншого боку, її правильна організація зацікавлює працівників підвищувати ефективність виробництва, а відтак безпосередньо впливає на темпи й масштаби соціально-економічного розвитку країни.

Заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робочої сили, а також статтею витрат на виробництво, що включається до собівартості продукції, робіт (послуг) на окремому підприємстві.

Відповідно до Закону України "Про оплату праці" [2] заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарсько діяльності підприємства.

Заробітна плата сьогодні виконує інші функції, а саме: збереження зайнятості, запобігання безробіттю; забезпечення соціальних гарантій; збереження попереднього статусу, пов'язаного із попереднім робочим місцем; стримування інфляції (шляхом заборгованості із заробітної плати); перерозподіл зайнятих по галузях і сферах економіки; поширення нелегальної діяльності та вторинної зайнятості; посилення мобільності робочої сили [18, с. 15].

Організація оплати праці – це приведення складових елементів її механізму в певну систему й встановлення між ними взаємозалежності, завдяки чому забезпечується додержання принципів організації заробітної плати та реалізація її функцій.

Для оцінки розміру заробітної плати найманих працівників застосовують показник фонду оплати праці. До фонду оплати праці належать нарахування найманим працівникам у грошовій та натуральній формах за відпрацьований та невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за виконану роботу незалежно від джерела фінансування цих виплат.

Структура фонду заробітної плати, згідно зі статтею 2 Закону України "Про оплату праці", наведена на рис. 1.1 [35, с. 268].


Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків)

Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи,

винахідливість за особливі умови праці

Виплати у форм винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами положеннями, компенсаційні та інші грошові та матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми

Рис. 1.1. Структура фонду заробітної плати


Особливе місце в системі оплати праці посідає мінімальна заробітна плата, що являє собою законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності та господарювання [24, с. 280].

Основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці, яка використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників – залежно від хньої кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Тарифна система включає: тарифн сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційн характеристики (довідники). Основні форми тарифної системи оплати прац наведено на рис. 1.2 [35, с. 264].

Овал: Форми оплати праці

Погодинна

 


Рис. 1.2. Різновиди форм та систем оплати праці

Погодинна оплата праці передбачає нарахування заробітної плати працівникам на підставі годинно тарифної ставки, яка встановлюється за домовленістю сторін або в колективному договорі, і фактичної кількості відпрацьованих ними годин за розрахунковий період. Чинним законодавством передбачено у разі застосування погодинної оплати праці встановлення працівникам нормованих завдань. Нормоване завдання за погодинної системи оплати праці – це той обсяг робіт, що його працівник повинен виконати за годину праці.

За відрядної форми основу оплати праці становить відрядна розцінка, котра визначається діленням годинної ставки, що відповідає розряду конкретної роботи, на годинну норму виробітку. Заробіток працівника за прямої відрядної оплати праці визначається множенням розцінки на кількість виробленої продукції.

Отже, заробітна плата є найважливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту.

Під час визначення заробітної плати як ціни робочої сили необхідно враховувати єдину міру оплати праці, критерієм якої є реальна вартість життя працівника та його сім'ї. Як ціна робочої сили заробітна плата формується на ринку праці і є зовнішньою відносно підприємства. Як елемент ціни виробництва заробітна плата ма визначатися часткою у створеній підприємством вартості. Під час формування частки заробітної плати необхідно забезпечувати її підвищення тільки у зв'язку зі збільшенням кількості випущеної продукції, ефективнішим використанням ресурсів, зростанням продуктивності праці.

1.2 Особливості нормативної бази нарахування заробітної плати і її використання

Аудитор у своїй роботі постійно працює з різними нормативно-правовими документами. Сукупність нормативних актів складає нормативну базу аудитора. В процесі здійснення аудиторської перевірки аудитор керується основними положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність" [1] та міжнародними стандартами аудиту.

Нарахування заробітної плати та її виплата працівникам здійснюється на підставі Закону України "Про оплату праці", який визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підстав трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювально стимулюючої функцій заробітної плати.

Закон України "Про відпустки" [4] встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.

Закон України "Про прожитковий мінімум" дає визначення прожитковому мінімуму, заклада правову основу для його встановлення, затвердження та врахування при реалізац державою конституційної гарантії громадян на достатній життєвий рівень [3].

Важливу роль в обліку витрат на оплату праці є обчислення середньої заробітної плати, що здійснюється на підставі Постанови КМУ "Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати" [10].

Для складання статистичної звітності з праці всіма господарюючими суб’єктами незалежно від форм власності наказом Державного комітету статистики України затверджена Інструкція зі статистики заробітної плати [11]. Зазначена інструкція наводить перелік виплат, які включаються до конкретної складової фонду оплати праці, а також виплат, які до нього не входять і показуються у звітах з прац окремо.

Основні методологічні положення щодо визначення показників кількост працівників у формах державних статистичних спостережень з метою одержання об’єктивної статистичної інформації щодо зайнятості працівників та розмірів їхнього заробітку розроблені в Інструкції зі статистики кількості працівників [12].

При здійсненні аудиту нарахування заробітної плати важливим кроком є перевірка правильност здійснення всіх нарахувань та утримань із заробітної плати згідно з Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" [6], Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" [7], Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" [8], Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" [9] і Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" [5].

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про виплати працівникам (поточні виплати працівникам, виплати при звільненні, виплати по закінченні трудової діяльності, виплати працівникам інструментами власного капіталу, інші довгострокові виплати працівникам) та її розкриття у фінансовій звітності визначені Положенням бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" [14], затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 601.

1.3 Загальна характеристика фінансово-господарсько діяльності ВАТ "ЖЦПК"

Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" (надалі ВАТ "ЖЦПК") створене за наказом Фонду державного майна України № 56-АТ від 25 грудня 1995 року відповідно до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" шляхом перетворення державного підприємства "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" у відкрите акціонерне товариство та наступного продажу акцій, що належали державі в майні товариства згідно плану приватизації. ВАТ "ЖЦПК" розташоване на земельній ділянці загальною площею 170 гектарів.

Метою діяльност підприємства є одержання прибутку від діяльності по виготовленню із давальницької сировини газетного та обгорткового паперу, тарного картону, таропакувальної продукції, паперово-білових виробів, а також інших видів підприємницької діяльності у відповідності з чинним законодавством.

Комбінат є багатопрофільним підприємством, предметом його діяльності є виготовлення із деревини, макулатури, хімікатів і т.п. напівфабрикатів для виробництва паперу і картону деревинної маси і целюлози; виробництво паперу для потреб поліграфії, інших видів промисловості та власних потреб; таропакувальної продукції (гофрокартону, ящиків з нього, прокладок для пакування яєць, мішків і т.п.); технічних видів паперу; товарів народного споживання; гуртова і роздрібна торгівля картонно-паперовою і пакувальною продукцією; експортно-імпортна діяльність; купівля-продаж акцій товариства, діяльність з іноземними інвестиціями; надання послуг населенню, транспортні перевезення, проектно-конструкторські роботи та нше.

Обсяг продажу продукції підприємства становить 50 млн. дол. США на рік, а внесок ВАТ "ЖЦПК" у структуру районного бюджету — понад 80%. Завдяки комбінату район за обсягами виробництва посідає друге місце в області. Потенційно комбінат може забезпечити 60% потреб України в газетному папері, щорічна потреба в якому становить 110-120 тис. тонн.

Частка основних видів продукції в загальному обсязі виробництва на ВАТ "ЖЦПК" у 2008 році зображена на рис. 1.3.

 

Рис. 1.3. Частка основних видів продукції в загальному обсязі виробництва на ВАТ "ЖЦПК"

Визначальним ринком для комбінату є ринок гофротари, який дає 50% всіх надходжень. Сектор, який займає продукція комбінату на цьому ринку, складає 27,5% і розмір його зріс проти минулорічного на 34,7%.

Зовнішні ринки платоспроможними, сприятливими для розширення продаж продукції комбінату, в т.ч. картону тарного, газетного паперу. З врахуванням діючих цін та перспектив росту якості продукції обсяги експортних продаж можуть збільшуватися.

Основною сировиною, необхідною для комбінату є целюлоза, ліс, макулатура, каолін, клей каніфольний, глинозем, крохмаль, друкарські фарби та інше.

Сьогодні папером, виготовленим ВАТ "ЖЦПК" користуються всі найбільші друкарні нашої держави: "Преса України", "Зоря", "Таврида", "Експрес" та ін.

Основними завданнями по раціоналізації структури випуску продукції є: розширення ринку збуту гофрованої тари на 10-15% (за рахунок покращення її якості, нових типів конфігурації); закріплення на ринку тарних видів продукції з папером для гофрування картону; покращення якості газетного паперу.

Фінансова звітність за 2006-2008 роки (Додаток 1) вказує на незадовільний фінансовий стан підприємства. Внаслідок економічної кризи було скорочено обсяги виробництва через значні простої на виробництві в зв’язку з нестачею сировинної бази, що спричинило масове скорочення працівників, зменшення заробітної плати тощо. Основні фінансово-економічні показники діяльності ВАТ "ЖЦПК" за 2006-2008 роки наведені у табл. 1.1.


Таблиця 1.1

Динаміка основних фінансово-економічних показників діяльності ВАТ "ЖЦПК" за 2006-2008 роки

Показники Роки Динаміка показників
Абсолютна Відносна, %
2006 2007 2008 2007 рік до 2006 року 2008 рік до 2007 року 2007 рік до 2006 року 2008 рік до 2007 року
Чистий дохід від реалізації продукції, млн. грн. 400,9 424,3 464,7 23,4 40,4 5,8 9,5
Собівартість реалізованої продукції, млн. грн. 347,7 370,9 417,2 23,2 46,9 6,7 11,2
Чистий прибуток (збиток) підприємства, млн. грн. 10,62 4,43 (104,9) - 6,19 - 109,3 - 58,3 - 2467
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб: 2529 2480 2230 - 49 - 250 - 1,9 -10
 - в т. ч. працівників основної діяльності 2492 2458 2202 - 34 - 256 - 1,4 - 10,4
Фонд оплати праці, тис. грн. 32253 37739 30679 5486 - 7060 17 - 18,7
Середньорічна оплата праці одного працівника, грн. 15435,4 16107,1 15001,9 - 671,7 - 1105,2 4,4 - 6,9
Середньомісячна оплата праці одного працівника, грн. 1286,3 1342,2 1250,2 55,9 - 92,1 4,3 - 6,8
Середньо-годинна оплата праці одного працівника, грн. 7,5 8,4 7,0 0,9 - 1,3 12 - 16,0

Чисельність працюючих на підприємств становить 2299 чол., з них – 1905 робітників, а 394 – інженерно-технічний персонал. Організаційна структура ВАТ "ЖЦПК" перебуває в процесі постійного вдосконалення; вона зазнала ряд змін, які були покликані оптимізувати організацію комбінату, кількість і склад виробничого та інженерно-технічного персоналу привести у відповідність до потреб господарської діяльності.

Нормальна тривалість робочого часу працівників становить сорок годин на тиждень, тобто на підприємстві встановлений п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Для робітників запроваджено трьохзмінний режим роботи. Перша зміна триває від 0000 до 0800 год., друга зміна – 0800 - 1600 год., третя зміна – 1600 - 0000 год.

Основними системами оплати праці у ВАТ "ЖЦПК" є погодинно-преміальна, яка передбачає отримання працівником, окрім тарифного заробітку, премії за досягнення кращих результатів, та відрядно-преміальної, при якій, окрім оплати за звичайними розцінками за кількість виробленої продукції або виконаних робіт в межах встановленого завдання, здійснюється преміювання працівників за перевиконання завдання, поліпшення якості продукції, збільшення обсягу виконуваних робіт. Схема нарахування заробітної плати та важелі впливу на показники преміювання наведена в Додатку 2.

Комбінат займа третину ринку України в усіх основних видах паперової продукції. У підприємства сильна виробнича база, великий практичний досвід виробничого персоналу рекламна підтримка. Але об’єктивна реальність така, що на виробництві застаріле обладнання і, частково, технологія випуску продукції. На жаль на такому обладнанні, яке є сьогодні, важко досягти стабільної якості продукції. Багато необхідно зробити й для підвищення її іміджу. Максимальну увагу потрібно приділяти також сервісному обслуговуванню клієнтів.

1.4 Оцінка аудиторського ризику

Ризик аудиту або загальний ризик — це ризик того, що аудитор може висловити неадекватну думку в тих випадках, коли в документах фінансової звітност снують суттєві перекручення, тобто за неправильно підготовленою звітністю буде представлено аудиторський висновок без зауважень. Українські фахівц розглядають загальний аудиторський ризик як сукупність властивого ризику, ризику контролю та ризику невиявлення помилок і розраховують його за такою факторною моделлю:

АР = ВР*РК*РН,                                                                                    (1.1)

де АР - загальний аудиторський ризик; ВР - властивий ризик; РК - ризик системи контролю, РН - ризик невиявлення помилок.

Підприємницький ризик аудитора – це, по-перше, небезпека виставлення претензій клієнтами та ншими сторонами, зацікавленими в результатах аудиту, а, по-друге, небезпека виникнення фінансових втрат від заняття аудиторською діяльністю. Такий ризик характерним для кожного виду підприємницької діяльності і може призвести до банкрутства будь-яке підприємство [30, с.70].

Для здійснення оцінки аудиторського ризику через підприємницький ризик необхідно проаналізувати результати таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Анкета оцінювання підприємницького ризику (на прикладі ВАТ "ЖЦПК")

Назва фактора Стан фактора Рівень підприємницького ризику
1 2 3 4
ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ
Загальне становище економіки та галузі
1 Чи зробили негативний вплив на бізнес клієнта наступні фактори:
2 • кредитні ставки Різке зростання Вище середнього ( 65%)
3 • рівень безробіття Масове скорочення Нижче середнього (22%)
4 • зміни грошової маси в обігу Зменшення Нижче середнього (23%)
5 • курс в НБУ іноземних валют Зростання Середній (42%)
6 Чи прямо впливають закони на бізнес клієнта? Безпосередньо Нижче середнього (21%)
7 Вплив інфляції Високий рівень Середній ( 46%)
Економічне та фінансове становище галузі
1 Як швидко старіє продукція галузі? Дуже повільно Низький (1%)
2 Рівень конкурентоспроможності галузі Середній Середній ( 44%)
3 Рівень банкрутств у галузі Незначний Середній (52%)
Користувачі фінансової звітності
1 Чи буде фінансова звітність надаватися до Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку? В обов’язковому порядку -
2 Чи буде фінансова звітність надаватися акціонерам? В обов’язковому порядку -
ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ
Керівництво підприємства
1 Чи прагне керівництво зменшити прибуток з метою зниження податку на прибуток ? Ні Середній (45%)
2 Хто відіграє домінуючу роль в управлінні (скільки осіб) підприємством?

Група "Приват"

(5 осіб)

Середній (42%)
3 Наскільки схильна адміністрація до невиправданого ризику? Обережна до таких ризиків Нижче середнього (22%)
Організаційна структура підприємства
1 Наявність служби внутрішнього аудиту Так Низький (6%)
2 Чи відсутні на підприємстві посадові інструкції, що визначають кваліфікаційні вимоги? Ні Низький (1%)
3 Чи здійснюється документування операцій за допомогою електронно системи обробки інформації? Так Нижче середнього (21%)
4 Наскільки плинні бухгалтерські кадри? Повільна плинність Низький (4%)
5 Які відносини між персоналом підприємства і персоналом аудиторсько фірми? Відсутні зв’язки -
Фінансовий стан підприємства
1 Чи має підприємство достатній обсяг оборотних коштів? Ні Вище середнього (62%)
2 Чи має підприємство можливість одержати кредити? Так Вище середнього (61%)
3 Чи залежить підприємство від кількості покупців та постачальників? Так Нижче середнього (23%)
4 Чи мають місце порушення боргових зобов'язань? Ні Низький (7%)
Характер угод
1 Чи здійснює підприємство велику кількість продажів і закупівель за готівку? Так Вище середнього (62%)
2 Чи здійснює підприємство велику кількість товарообмінних операцій? Ні Низький (4%)
3 Чи здійснює підприємство велику кількість зовнішньоекономічних операцій? Так Середній (45%)

Користуючись шкалою оцінювання ризиків, яка наведена у табл. 1.3, можна оцінити середній рівень підприємницького ризику, який в даному випадку співпадає з властивим ризиком і дорівнює 27,7 %.

Ризик невиявлення помилок поляга в тому, що аудиторські процедури не завжди можуть виявити помилки за залишками на певному рахунку і за певною операцією. Тому варто прийняти значення даного ризику 25%.

Таблиця 1.3

Шкала оцінювання ризиків

Низький 0% - 20%
Нижче середнього 21% - 40%
Середній 41% - 60%
Вище середнього 61% -80%
Високий 81% - 100%

Завершальним кроком у оцінюванні аудиторського ризику є визначення ризику контролю від неефективності системи внутрішнього контролю. Адже система внутрішнього контролю і аудиту не завжди функціонує ефективно, і помилки, які можуть трапитися у системі бухгалтерського обліку підприємства, могли бути своєчасно попереджені та виправлені персоналом підприємства. Для визначення ризику контролю слід використати дані табл. 1.4.

Таблиця 1.4

Тести перевірки системи внутрішнього контролю (на прикладі ВАТ "ЖЦПК")

Питання Варіант відповіді Стан ефективності СВК Інформація або документи, які необхідно перевірити Рівень ризику контролю
Чи є відділ внутрішнього контролю на підприємстві?

а) Так

б) Ні

Високий (95%) Положення про відділ внутрішнього аудиту Низький (5%)
Яка періодичність проведення контролю?

а) Часто

б) Рідко

в) Ніколи

Вище середнього (87%) Акти перевірки Нижче середнього (24%)
 Відповідність наявної документації вимогам чинного законодавства?

а) Відповідає

б) Не відповідає

Вище середнього (77%) Документація підприємства Нижче середнього (22%)
Чи є ефективними процедури внутрішнього контролю?

а) Ефективні

б) Неефективні

Вище середнього (61%) Акти перевірок Нижче середнього (21%)
Чи враховувались попередні результати перевірок до вдосконалення діяльності підприємства?

а) Враховувались

б) Частково враховувались

в) Не враховувались

Високий (85%) Документація, де враховані результати попередніх перевірок Низький (15%)
Облік заробітної плати ведеться окремо від обліку кадрів і обліку робочого часу?

а) Так

б) Ні

Високий (97%) Первинні документи з обліку заробітної плати, робочого часу та чисельності працівників Низький (3%)
Яка форма ведення обліку нарахування та виплати заробітної плати?

а) облік ведеться вручну

б) облік частково автоматизовано

в) облік повністю автоматизований

Високий (90%) Первинні документи з обліку заробітної плати Низький (10%)
 Чи є на підприємстві затверджений штатний розпис?

Так

Ні

Високий (91%) Штатний розпис Низький (9%)
Як часто приймаються скарги працівників з приводу оплати праці ?

а) Періодично

б) Рідко

в) Ніколи

Вище середнього (62%) Заяви працівників про скарги з приводу оплати праці Нижче середнього (38%)
Посадові оклади встановлюються наказом керівника і передбачені штатним розписом?

а) Так

б) Ні

Високий (85%) Штатний розпис Низький (15%)
Оплата праці нараховується, виплачується і в обліку відображається щомісяця?

а) Так

б) Ні

Високий (80%) Розрахунково-платіжні відомості Низький (18%)
Витрати на оплату праці зіставляються із собівартістю продукції, робіт послуг?

а) Так

б) Ні

Високий (82%) Розрахунково-платіжні відомості, калькулювання собівартості продукції Низький (20%)
Загальний рівень ризику контролю Низький (16,7%)

В процес тестування системи внутрішнього контролю на підприємстві використовуються так аудиторські процедури: перевірка та зіставлення документів з обліку нарахування та використання заробітної плати.

Внаслідок проведених тестувань загальний аудиторський ризик буде дорівнювати:

АР = ВР*РК*РН = 0,277*0,167*0,25 = 0,015 (1,5%)

Отже, для того, щоб визначити аудиторських ризик, необхідно, перш за все, правильно оцінити всі його складові. Щоб зробити оцінку властивого ризику, аудитору слід використати свої професійні знання з метою врахування й оцінки численних факторів потенційних ризиків. До того, щоб проаналізувати ризик контролю, аудитор повинен переглянути складені ним попередні оцінки ризику внутрішнього контролю, а для зниження рівня ризику невиявлення помилок аудитору слід дотримуватися принципу репрезентативності відбору даних для перевірки прогнозувати випадкові помилки.


1.5 Планування проведення аудиту нарахування заробітної плати та її використання у ВАТ "ЖЦПК"

Для успішного і якісного проведення аудиту аудитор повинен спланувати процес аудиторського контролю. Планування – це вироблення головної стратег конкретних підходів до характеру, періоду, а також часу проведення аудиту. У ході планування аудитор розробляє план і програму аудиту (Додаток 4, 5). Загальний план аудиту розробляється дуже детально, щоб аудитор мав можливість підготувати конкретну програму аудиту, а аудиторська програма складається з моменту конкретизац загального плану. Метою планування є звернення уваги аудитора на найважливіш напрямки аудиту, на виявлення проблем, які слід перевірити найретельніше.

Після проведення попередніх переговорів з обраним підприємством-клієнтом (ВАТ "ЖЦПК") та укладення договору на проведення аудиту, який наведено в Додатку 3, аудитор розпочинає процес планування майбутньо перевірки. Поряд з цим, як продовження договірної роботи, аудитор надсила замовнику лист-зобов’язання, який можна вважати додатком до договору. У цьому листі аудитором документально підтверджується згода на проведення ним перевірки, зазначаються обсяг та основні завдання аудиту, відповідальність сторін, у тому числі і за планування аудиту, форма надання звіту та терміни перевірки. Перед початком проведення перевірки аудитором також розробляється завдання (Додаток 7) та план-графік на проведення аудиту (Додаток 8). Загальна схема планування аудиту наведена на рис. 1.4.Рис. 1.3. Загальна схема планування аудиту

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ НАРАХУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАНЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У ВАТ "ЖЦПК"

2.1 Опис альтернативних облікових рішень при здійсненні нарахування заробітної плати та використання у ВАТ "ЖЦПК"

Під час економічної кризи керівництво ВАТ "ЖЦПК" почало вживати заходів щодо економії витрат за рахунок зниження розміру фонду оплати праці та проводити так звану оптимізацію штатної структури. Проте неможна процес нарахування заробітної плати пускати на самоплив – треба розробити сталу систему. Адже наявність такої системи спрощує роботу управлінському персоналу, створю прозорі правила як для роботодавців, так і для працівників, допомагає їм досягти порозуміння, а також полегшує процес аудиту розрахунків із заробітно плати.

Під час формування систем оплати праці на підприємстві слід дотримуватись таких основних правил:

– система нарахування оплати праці має бути прозорою та зрозумілою насамперед будь-якому працівникові, бо якщо він не розуміє, за що йому платять, то не працюватиме ефективно;

– визначення показників преміювання та їх розрахунок для кожного працівника має бути простим та системним, що дасть змогу не витрачати зайвого часу на нарахування заробітної плати;

– показники преміювання слід періодично переглядати, тому що змінюються пріоритети в діяльності товариства, працівники звикають до системи штрафів та заохочень і, як наслідок, ефективність їх праці знижується.

Доречно ввести у товаристві систему так званих відкладних премій. Це означає, що за створення нової продукції встановлюються премії для персоналу, залученого до процесу нововведень, але виплата їх відкладається на фіксований термін, наприклад на один або два роки. Після закінчення цього терміну попередньо встановлений розмір премії коригується на відповідні розроблені коефіцієнти залежно від “поведінки” нової продукції на ринку, оцінки її споживачем та комерційних результатів від продажу цієї продукції.

Ще одним з вагомих облікових рішень є рішення про перебудову існуючої тарифної системи (її розгалуження та введення проміжних розрядів) у товаристві, зокрема тарифно сітки, яка містить тільки шість розрядів робітників і не враховує їх вік стаж, а тільки кваліфікацію і результативність праці робітників.

Прийнят до уваги вищенаведені облікові рішення призведуть до посилення ефективност діяльності підприємства, сформують нові стимули для робітників щодо підвищення результативності їх праці, не допустять негативний процес виникнення плинност кадрів, а також створять умови для ефективного проведення аудиту нарахування заробітної плати та її використання на підприємстві.

2.2 Перевірка наявної системи документообігу щодо розрахунків із заробітної плати у ВАТ "ЖЦПК"

В процес проведення аудиту нарахування заробітної плати та її використання аудитор розгляда типові первинні документи, реєстри аналітичного та синтетичного обліку звітності, що використовуються ВАТ "ЖЦПК" при обліку об’єкта аудиту.

Для нарахування основної заробітної плати працівникам з погодинною оплатою праці на підприємстві використовують відомості про посадові оклади на підставі штатного розпису, який застосовується для оплати праці керівників, фахівців та службовців, а також дані табельного обліку відпрацьованого ними часу за відповідний період. "Табель обліку використання робочого часу" (типова форма № П-14) є іменним списком усіх працівників відділу, служби та ншого структурного підрозділу підприємства з позначками проти кожного прізвища про використання робочого часу і ведеться окремо за категоріями працівників. Даний документ містить відомості про відпрацьований час, години понад нормованої роботи, запізнення і неявки, причини яких зашифровуються умовними позначками.

Для обліку обсягів виконаних робіт, затрат робочого часу і нарахованої заробітної плати членам бригади, оплата праці яких здійснюється за відрядною формою оплати праці, у виробничих підрозділах використовують "Наряд на відрядну роботу (для бригади)", який виписують строком до одного місяця в одному екземплярі. В ньому на протязі місяця поряд із обсягами виконаних бригадою робіт, на зворотній стороні щоденно відмічається також кількість відпрацьованого часу кожним працівником бригади. По факту виконання завдання або закінчення календарного місяця визначається загальна сума заробітку, яка належить бригад за виконані роботи. Заробіток кожного працівника визначається, виходячи з його кваліфікаційного розряду та кількості відпрацьованого ним часу. Крім того, аудитор перевіряє "Наряди на відрядну роботу (індивідуальні)", як відкривається на кожного працівника у розрахунку на календарний місяць.

Основним документом, який підлягає детальній перевірці і засвідчує суми нарахованої та виплаченої суми заробітної плати, є форма № П-52 "Розрахунково-платіжна відомість", яка складається в одному примірнику в розрізі працівників структурного підрозділу та класифікаційних характеристик установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією, за статтями: нараховано за видами оплат; утримано та вирахувано; сума до видачі.

Аудитор також перевіряє чи повідомляють кожному працівнику під час виплати заробітної плати такі дані стосовно оплачуваного періоду:

- загальна сум заробітної плати за видами виплат;

- розміри та підстави відрахувань та утримань із заробітної плати;

- сума заробітно плати, що підлягає виплаті.

2.3 Реєстри синтетичного та аналітичного обліку щодо розрахунків із заробітної плати у "ЖЦПК"

Наступним кроком аудиторсько перевірки є зіставлення даних первинного обліку з даними синтетичного та аналітичного обліку. Аналітичний облік розрахунків із працівниками ведеться в розрахункових відомостях і являє собою облік розрахунків по заробітній платі по кожному працюючому окремо. Нараховані суми відображаються, крім того, в особових рахунках працівників. Сума всіх нарахувань заробітної плати по кожному аналітичному рахунку (тобто по кожному працівнику ВАТ "ЖЦПК") дорівнює кредитовому обороту синтетичного рахунка 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" за звітний місяць, тобто сумі нараховано заробітної плати по цеху, відділу, підприємству в цілому. Сума всіх відрахувань за аналітичними рахунками дорівнює дебетовому обороту синтетичного рахунка 66 "Розрахунки за виплатами працівникам". Сума в графі Розрахунково відомості "Сума, належна до виплати" аналітичних рахунків дорівню кредитовому сальдо синтетичного рахунка 66 "Розрахунки за виплатами працівникам". Кредитове сальдо цього рахунка показує заборгованість підприємства робітникам і службовцям на перше число кожного за звітним місяця. Наказом про облікову політику передбачено ведення Головної книги, де відображаються обороти та залишки по рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" та Відомості № 8, в якій наводяться зведені дані по нарахованій та виплаченій заробітній платі.

Відображення затрат підприємства на оплату праці здійснюється за допомогою рахунків класів 8 "Витрати за елементами" і 9 "Витрати діяльності".

Заборгованість підприємства по виплаті заробітної плати відображається у Балансі у рядку 580 "Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці" та у другому розділі Звіту про фінансові результати у рядку 240 "Витрати на оплату праці".

На завершальному етапі перевірки документування операцій, пов’язаних з нарахуванням та використанням заробітної плати, аудитор перевіряє наявність та достовірність основних форм статистичної звітності, а саме: форму № 1 – ПВ "Звіт з праці", який складається з двох розділів: у першому зіставляється фонд оплати праці за звітний період і період з початку року та кількість працівників, а у другому заборгованість перед працівниками по заробітній платі та допомозі із соціального страхування, форму № 3 – ПВ "Звіт з використання робочого часу", та форму № 4 – ПВ "Звіт про використання норм виробітку і стан нормування праці".

2.4 Класифікатор можливих порушень при обліку нарахування та виплати заробітної плати

Основні порушення зловживання, розкрадання, помилки в області нарахування та використання заробітної плати на підприємстві можуть бути класифіковані в такий спосіб:

1. Неправильне нарахування заробітної плати персоналу підприємства.

1.1. Нерегламентоване використання посадових окладів, годинних ставок, норм та розцінок за виконану роботу.

1.2. Недостовірне визначення середньої заробітної плати.

1.3. Необґрунтоване нарахування премій, доплат, надбавок та інших виплат компенсаційного характеру працівникам.

1.4. Незаконність нарахування відпускних та матеріальної допомоги працівникам.

1.5. Непроведення ндексації заробітної плати.

1.6. Перевищення додаткової заробітної плати над основною.

2. Зловживання при здійсненні утримань із заробітної плати працівників.

2.1. Застосування завищених або занижених ставок утримань до фондів соціального страхування із заробітної плати працівників.

2.2. Неправильне обрахування податку з доходів фізичних осіб.

2.3. Незаконне застосування соціальної пільги при визначенні податку з доходів фізичних осіб.

2.4. Безпідставне або помилкове здійснення утримань за виконавчими листами, аліментів, профспілкових внесків.

3. Документальн порушення.

3.1. Відсутність типових форм первинного обліку нарахування та виплати заробітної плати.

3.2. Розбіжність сум по платіжних та розрахункових відомостях.

3.3. Відсутність у платіжних відомостях підписів осіб, що отримали заробітну плату, підробка підписів, наявність підчищань, перекручень тощо.

3.4. Невідповідність даних аналітичного та синтетичного обліку.

4. Розкрадання грошових коштів за рахунок заробітної плати.

4.1. Введення в розрахунково-платіжні відомості підставних осіб.

4.2. Дописування різних цифр до сум виплат в розрахунково-платіжних відомостях після підписів одержувачів заробітної плати.

4.3. Привласнення грошових коштів шляхом виправлення раніше виданої суми на нову, виправлену.

4.4. Нецільове використання коштів, призначених на оплату праці.

4.5. Порушення встановлених термінів виплати заробітної плати та виплата її не в повному обсязі.

2.5 Методи збору аудиторських доказів

Під час аудиту нарахування та використання заробітної плати використовуються різні методи й методичні прийоми збирання аудиторських доказів: спостереження за виконанням бухгалтерських операцій, усне опитування, перевірка документів клієнта, перевірка арифметичних розрахунків, зіставлення документів, проведення аналізу.

Використання способів і прийомів економічного аналізу в процесі аудиту є обов’язковим. Перш ніж приступити до перевірки документів по обліку заробітної плати, доцільно зробити попередній аналітичний огляд (аналітичне обстеження) підприємства. Суть такого обстеження полягає в тому, що аудитором порівнюються величини фонду оплати праці (основної та додаткової), середньорічної, середньомісячної та середньогодинної оплати праці одного працівника за кілька років та з’ясовуються причини їхньої зміни.

Перевірка стану розрахунків з оплати праці розпочинається з зіставлення показників поточної та річної звітності з даними аналітичного і синтетичного обліку заробітної плати, а також даних бухгалтерського обліку з первинними документами (оклади, затверджені в штатному розписі, і фактичні нарахування, табель обліку робочого часу і розрахунок зарплати).

Перевіряються розрахунково-платіжні відомості, особові рахунки співробітників, а також первинні документи (табелі робочого часу, наряди тощо), на основі яких здійснюються нарахування заробітної плати. Потрібно звернути увагу на правильність заповнення цих документів, відповідність їх заповнення чинному законодавству та нормативним документам. Під час перевірки первинних документів установлюється повнота заповнення усіх реквізитів, наявність відповідних підписів уповноважених осіб, які відповідають за облік виконаних робіт, відсутність у документах виправлень.

Аудитором з'ясовується обґрунтованість застосування тарифних ставок та дотримання умов контрактів, а також виконання кількісних та якісних показників, правильність використання норм та розцінок.

Аналізуючи наряди на відрядну роботу за датами їх видачі потрібно зіставити прізвища робітників у нарядах та в табелях обліку робочого часу з даними обліку особового складу. Методом арифметичного контролю встановлюються помилки в підрахунках у первинних документах або у розрахунково-платіжних відомостях.

Звертається увага на правильність оформлення та нарахування різних виплат робітникам. До них відносять виплати стимулюючого характеру (премії, винагороди за підсумками роботи за рік), виплати компенсаційного характеру (надбавки та доплати за роботу в нічний час, за сумісництво тощо), виплати за невідпрацьований час (оплата щорічних і додаткових відпусток, тимчасової непрацездатності тощо), оплата простоїв, браку. Аудитор повинен враховувати, що нарахування премій ма бути затверджено наказом керівника.

Аудитор вивча також своєчасність та повноту утримань з нарахованої заробітної плати. Основна увага приділяється прибутковому податку з фізичних осіб. Під час перевірки здійснюється арифметичний контроль сум утриманого податку. Підтверджується законність застосування пільг, які передбачені чинним законодавством. Установлюються випадки неутримань або часткових утримань прибуткового податку з сум матеріальної допомоги, подарунків та компенсаційних виплат.

Дал встановлюється правильність указаної в облікових реєстрах кореспонденц рахунків і суми нарахованої заробітної плати та утримань з неї в обліковому періоді.

Досліджується відповідність аналітичного обліку по заробітній платі синтетичному обліку за рахунком 66 "Розрахунки з оплати праці". При цьому порівнюється залишок, який відображається в балансі за рахунком на перше число місяця, з даними розрахунково-платіжної відомості. На практиці мають місце випадки підроблення документів при виплатах заробітної плати робітникам. Аудитор повинен упевнитись, чи отримали насправді зазначену суму грошей особи, як вказані в платіжній відомості шляхом усного опитування працівників.

Таким чином, аудитор повинен використати свідчення, які б дозволили забезпечити високу чіткість аудиторського висновку відносно передбаченого в договорі на проведення аудиту об’єкту контролю, тобто розрахунків по заробітній платі на ВАТ "ЖЦПК".


2.6 Опис контрольних процедур для виявлення можливих порушень при нарахуванні та використанні заробітної плати у ВАТ "ЖЦПК"

Аудиторська процедура - це певний порядок і послідовність дій аудитора для отримання необхідних аудиторських доказів на конкретній ділянці аудиту (документальна перевірка, спостереження опитування, арифметичний контроль та аналітичні процедури). Опис контрольних процедур для виявлення можливих порушень при нарахуванні та використанні заробітної плати у ВАТ "ЖЦПК" наведено у табл. 2.1.

В результат проведення контрольно-аудиторських процедур у ВАТ "ЖЦПК" було виявлено такі порушення: неправильне здійснення утримань податку з доходів фізичних осіб за жовтень при розрахунку заробітної плати працівників конструкторського відділу (зокрема, Ісаєвича Ю.Т., Картофель Ю.М., Рибціва О.В.), невідповідність форми Розрахункової відомості на звільнення формі, встановленій чинним законодавством, наявність в документах підчищань, виправлень, дописувань, відсутність деяких підписів та окремих фотографій на особових картках, не створюється забезпечення з оплати відпусток. Виявлені порушення наведено у Додатку 9.

Таблиця 2.1

Опис контрольних процедур для виявлення можливих порушень у ВАТ «ЖЦПК»

Найменування контрольної процедури Зміст контрольної процедури Перелік засобів, необхідних для виконання процедури Опис техніки виконання процедури
1 2 3 4
Документальна перевірка Документальна перевірка складається із вивчення бухгалтерських регістрів та документів. Перевірка бухгалтерських регістрів і документів да аудиторські докази різного рівня надійності залежно від їх характеру, джерела отримання й ефективності засобів внутрішнього контролю підприємства Первинні документи з обліку робочого часу, обліку особового складу працівників, обліку розрахунків із працівниками, реєстри синтетичного та аналітичного обліку, фінансова та статистична звітність підприємства Первинні документи, які є основою для нарахування і виплати заробітно плати вивчаються комбіновано, тобто суцільним і вибірковим способом (якщо аудитор перевірив деяку кількість однотипних первинних документів і не знайшов помилок, то він може вважати, що документи з цієї папки всі без помилок). Під час перевірки первинних документів установлюється повнота заповнення усіх реквізитів, наявність відповідних підписів уповноважених осіб, які відповідають за облік виконаних робіт, відсутність у документах виправлень, підчищань чи дописувань
Спостереження Процедура спостереження полягає в нагляді за процесами чи процедурами, які виконуються іншими особами Розрахунково-платіжні відомості, реєстри синтетичного та аналітичного обліку, фінансова звітність, електронні документи Аудитор безпосередньо приймає участь у процесі здійснення табельного обліку, заповнення розрахункових та платіжних відомостей, фінансової та статистичної звітності
Опитування Опитування полягає в пошуку інформації, яку можна отримати від обізнаних осіб підприємства чи за його межами. Розрахунково-платіжні відомості, особові рахунки працівників, особист розрахункові листи, анкети, тести Аудитор особисто проводить опитування працівників щодо сум виплачено м заробітної плати (на приклад, за місяць) шляхом усного опитування чи проведення тестування і зіставляє результати опитування з сумами, вказаними в розрахунково-платіжних відомостях.
Арифметичний підрахунок Процедура підрахунку полягає в перевірці арифметичної точност первинних документів і регістрів обліку або у самостійному здійсненн підрахунків Розрахунково-платіжні відомості, розрахунок відпускних, матеріально допомоги, табелі обліку робочого часу, наряди на виконані роботи, регістри синтетичного та аналітичного обліку Проводиться арифметичний контроль розрахунку основної та додатково заробітної плати, відпускних, матеріальної допомоги, утримань до фондів соціального страхування та податку з доходів фізичних осіб. Досліджується відповідність аналітичного обліку по заробітній платі синтетичному обліку за рахунком 66 "Розрахунки з оплати праці". При цьому порівнюється залишок, який відображається в балансі за рахунком на перше число місяця, з даними розрахунково-платіжної відомості.
Аналітичні процедури Аналітичні процедури передбачають аналіз найважливіших показників співвідношень, включаючи підсумкове дослідження відхилень і взаємозв'язків, що суперечать іншій інформації, які стосуються даної справи, або відхиляються від очікуваних показників

Фінансова звітність підприємства, статистична звітність: "Звіт з праці",

"Звіт з використання робочого часу", "Звіт про використання норм виробітку і стан нормування праці"

Важливими показниками, які досліджує аудитор, є продуктивність праці, динаміка середньомісячної, середньоденної та середньогодинної заробітно плати, вивчаються організація та ефективність праці, правильне застосування нових умов оплати праці робітникам, контроль за використанням фонду оплати праці, а також аналізуються його зміни в динаміці та структурі, економічна обґрунтованість норм виробітку і зацікавленість працівників у збільшенн випуску продукції і зростанні продуктивності праці.

Кожна здійснена аудитором аудиторська процедура відображається в Журналі обліку роботи аудитора. Внаслідок виявлення недоліків, ознак порушень чи порушень також складається довідка. У довідці, складеній за результатами поточних аудиторських процедур, зазначаються документи, які містять недоліки чи ознаки порушень, а у разі виявлення порушень - по можливості, їх суть, сума та наслідки, а також рекомендації щодо усунення недоліків (порушень) та недопущення їх у подальшій діяльності підприємства. У довідці мають бути додержані принципи об’єктивност обґрунтованості, повноти і комплексності відображення всіх суттєвих обставин, які мають відношення до справи, чіткості, лаконічності, доступност системності викладу.

2.7 Проведення аудиту фінансового стану ВАТ "ЖЦПК"

Для перевірки фінансового стану ВАТ "ЖЦПК" аудитор здійснює перевірку фінансово звітності за три останні роки. Аналізуючи фінансову звітність за 2006-2008 роки, можна зробити висновок, що основні показники платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості вказують на незадовільний фінансовий стан підприємства. Внаслідок економічної кризи було скорочено обсяги виробництва через значн простої на виробництві в зв’язку з нестачею сировинної бази, що спричинило масове скорочення працівників, зменшення заробітної плати тощо. Основн фінансово-економічні показники діяльності ВАТ "ЖЦПК" за 2006-2008 роки наведені у табл. 2.2.

Дані табл. 2.2 свідчать про зменшення частки власного капіталу в загальній сумі всіх джерел фінансування й, відповідно, про збільшення залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Зниження коефіцієнта фінансової стабільност свідчить про перевищення позикових коштів над власними. Про тенденцію до спаду фінансового потенціалу майбутнього розвитку підприємства свідчить і зменшення коефіцієнта фінансової стійкості. Позитивним

явищем зменшення залежності від довгострокового позикового капіталу, на що вказу показник фінансового левериджу.

Розрахунки показують, що підприємство має досить низький рівень всіх показників ліквідності. Жоден з показників не досяг нормативного значення. Це пояснюється передусім високою часткою поточних зобов’язань у структурі джерел фінансування. Коефіцієнт покриття в даному випадку менший одиниці, що свідчить про неліквідний баланс і такий фінансовий стан характеризується ознаками критично неплатоспроможності. Як позитивну можна оцінити тенденцію до зростання коефіцієнта абсолютної ліквідності у 2008 році (з 0,0001 до 0,05).

Таблиця 2.2

Динаміка основних фінансово-економічних показників діяльності ВАТ "ЖЦПК" за 2006-2008 роки

Показники Роки Динаміка показників
Абсолютна Відносна, %
2006 2007 2008 2007 рік до 2006 року 2008 рік до 2007 року 2007 рік до 2006 року 2008 рік до 2007 року
Показник фінансового левериджу 0,46 0,13 0 - 0,33 - 0,13 - 71,7 - 100
Коефіцієнт фінансової стійкості 0,68 0,51 0,09 - 0,17 - 0,42 - 25 - 82,3
Коефіцієнт поточної ліквідності 0,98 0,79 0,47 - 0,19 - 0,32 - 19,3 - 40,5
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,59 0,56 0,36 - 0,03 - 0,2 - 5,1 - 35,7
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,02 0,0001 0,05 - 0,019 0,049 - 95 - 49900
Коефіцієнт оборотності активів 1,5 1,41 1,35 - 0,09 - 0,06 - 6 - 4,2
Фондовіддача 2,37 2,6 2,74 0,23 0,14 9,7 5,4
Коефіцієнт оборотності запасів 10,62 10,9 12,02 0,28 1,12 2,6 10,3
Коефіцієнт оборотності дебіторсь-кої заборгованості 39,47 9,53 11,46 - 29,94 1,93 - 75,8 20,2
Коефіцієнт оборотності власного капіталу 3,2 3,10 14,53 - 0,1 11,43 - 3,1 368,7
Рентабельність активів 0,04 0,015 - 0,3 - 0,025 - 0,315 - 62,5 - 2100
Рентабельність капіталу 0,08 0,03 - 3,28 - 0,05 - 3,31 - 62,5 - 11033
Рентабельність продукції 0,03 0,01 - 0,22 - 0,02 - 0,23 - 67,7 - 2300

Як видно з наведених в табл. 2.2 результатів розрахунків, значення і динаміка більшост показників ділової активності оцінюються позитивно. Суттєво зріс коефіцієнт оборотності власного капіталу, що для акціонерного товариства означа нтенсивність використання коштів, що належать акціонерам, сприятливу тенденцію підвищення ефективності використання власного капіталу, зростання ділово активності.

Зменшення коефіцієнту оборотності дебіторської заборгованості означає погіршення платіжної дисципліни покупців та збільшення обсягів товарного кредиту, що надається підприємством своїм покупцям. Зростання у 2008 році оборотност товарно-матеріальних запасів свідчить про ефективне і економне їх використання, про інтенсифікацію процесів постачання, виробництва та збуту.

Рентабельність активів, пасивів та продукції підприємства за останні три роки значно погіршилась. В 2008 році ВАТ "ЖЦПК" зазнало вагомих збитків внаслідок понесених значних фінансових витрат. Проте у другому кварталі поточного 2009 року на підприємстві спостерігаються позитивні зрушення у динаміці виробництва реалізації продукції.

Для виходу із кризового стану ВАТ "ЖЦПК" необхідно сформувати, перш за все, оптимальну структуру джерел фінансування майна товариства, яка полягає у тому, що основним джерелом фінансування повинен бути тільки власний капітал і в деякій мірі довгостроковий позиковий капітал. Збільшення чистого прибутку можливе за рахунок підвищення ефективності використання власного капіталу, тобто збільшення оборотності та підвищення рентабельності власного капіталу. Випуск акцій повинен проводитися з урахуванням вартості залученого капіталу, а також товариство повинне забезпечити максимальний обсяг залучених власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел: чистого прибутку та амортизаційних відрахувань.


2.8 Оформлення результатів аудиту нарахування та використання заробітної плати у ВАТ "ЖЦПК"

За результатами проведеного аудиту аудитором складається звіт та аудиторський висновок (Додаток 10,11). Оскільки аудитору надана вся інформація, яка достатня для відображення реального стану процесу нарахування та використання заробітної плати, та пояснення, необхідні для цілей аудиту, фінансова документація складена на основ прийнятої на підприємстві системи бухгалтерського обліку, а сама система задовольняє існуючі законодавчі та нормативні вимоги, звітність складена на основі дійсних облікових даних, проте є незначні помилки, тому аудиторський висновок є умовно-позитивним.

Як показала перевірка, автоматизація системи бухгалтерського обліку розрахунків із оплати праці призвела до підвищення ефективності ведення даного виду обліку. Проте снує ще ряд невирішених проблем, зокрема велика наповненість первинних документів постійними реквізитами, повільна заміна паперових первинних документів машинними носіями інформації, відсутність чіткої системи мотивування працівників до виконання своїх обов’язків. Для покращення організації обліку на підприємстві пропонується запровадити ряд наступних заходів: скорочення та невикористання із первинних документів постійних реквізитів та запис їх в ЕОМ; заміна великої кількості паперових первинних документів машинними носіями нформації; використання уніфікованих первинних документів.

На підприємстві є відмінності в рівнях технічного і технологічного оснащення кожного робочого місця, які являються головною причиною різниці в складності, нтенсивності, в якісному змісті індивідуальної праці, що обумовлює відносну відокремленість вкладу кожного працівника. Для виправлення положення необхідно науково обґрунтувати оптимальний рівень заробітної плати, який дозволив би забезпечити повне відтворення робочої сили з урахуванням всіх особливостей кожного об’єкту живої праці.

Ще одним із шляхів вдосконалення оплати праці на досліджуваному підприємств втілення прогресивних форм оплати праці, перебудова існуючої тарифної сітки, а також вдосконалення системи преміювання, оскільки внаслідок економічної кризи було скасовано видачу премій працівникам підприємства. Для встановлення правильної системи преміювання необхідно проаналізувати всі її елементи, встановити оптимальну величину кожного з них з урахуванням не тільки досвіду нших підприємств, але із урахуванням особливостей свого підприємства. Підприємству необхідно змінити орієнтири кадрової політики, адже недосконала система мотивації працівників може призвести до плинності кадрів та погіршення ставлення людей до праці. Відбір кадрів необхідно здійснювати відповідно до загального плану розвитку товариства, а також варто удосконалити кадрове планування та створити планування кар’єри працівників в товаристві.


РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ КЛІЄНТОМ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ

Для проведення аудиту в комп’ютерному середовищі аудитор повинен володіти додатковими знаннями в області систем обробки економічної інформації: мати уявлення про технічне, програмне, математичне і інші забезпечення АІС-БО; володіти термінологією в області комп’ютеризації; чітко представляти особливості технолог послідовність процедур комп’ютерної обробки облікової інформації; організацію роботи бухгалтерії в умовах АІС. Він повинен вміти працювати на комп’ютері з основними офісними програмами, мати практичний навик роботи з різними системами бухгалтерського обліку, аналізу, правовими і довідковими системами, спеціальними інформаційними системами аудиту. Усі ці знання йому необхідні, щоб правильно визначити, який вплив на організацію, планування, проведення аудиту мають умови використання АІС на економічному об’єкті, що перевіряється.

Аудитори на різних стадіях аудиту і при розв’язанні різних задач все частіше застосовують комп’ютер і відповідне програмне забезпечення. На даний час програмне забезпечення в аудиторській діяльності представлене двома основними групами: пакетами прикладних програм загального і проблемно-орієнтованого призначення та спеціальними інформаційними системами аудиту.

В Україні ринок спеціалізованого аудиторського програмного забезпечення на сьогодні тільки починає розвиватися, і серед завершених програмних продуктів для продажу можна назвати лише такі: „Асистент Аудитора” (розробник фірма „Сервіс-аудит”); Помічник аудитора” (фірма „Гольдберг-аудит”); „Abacus Professional”; Экспресс-Аудит: ПРОФ” та „IT Audit: Аудитор” (КСБ „Мастер-Софт”).

На даний час деякими аудиторськими фірмами розробляються спеціальні інформаційні системи, орієнтовані на внутрішню регламентацію аудиторської діяльності із застосуванням внутрішньофірмових стандартів. Можливості таких систем можна розглянути на прикладі системи “Асистент аудитора”, розробленої фірмою “Сервіс-Аудит”, яка використовуватиметься при проведенні аудиту нарахування та використання заробітної плати у ВАТ «ЖЦПК».

Система “Асистент Аудитора” фірми “Сервіс-Аудит” є професійною інформаційно-довідковою системою, нтегровану в інформаційно-пошукову систему (ІПС) “Кодекс”.

Система складається з чотирьох умовно незалежних тематичних розділів.

Розділ “Плани програми аудиту” містить бланки документів, які слід формувати до того, як підписаний договір на проведення аудиту, зразки договорів на різні види аудиторських послуг, методичні матеріали, які можуть використовуватися для розробки внутрішньофірмових стандартів аудиторської фірми і ін. Анкети-питальники, як входять в цей розділ, можуть застосовуватися не лише аудиторськими фірмами. За х допомогою служби внутрішнього аудиту або фінансово-економічні служби підприємства можуть провести тестування системи внутрішнього контролю організації бухгалтерського обліку.

 Розділ “Робоч документи аудитора” містить анкети-питальники за різними розділами бухгалтерського обліку. Вони покликані допомогти при виконанні аудиторських процедур і тестуванні окремих ділянок обліку на підприємстві. В цей же розділ включені також методичні матеріали, які повинні допомогти в підготовц оформлення аудиторського висновку за підсумками аудиторської перевірки.

Розділ Консультант аудитора” містить довідкові таблиці щодо питань з бухгалтерського обліку, оподаткування, фінансового аналізу діяльності підприємств, а також оформлені у вигляді таблиць нормативи, ставки, індекси, які використовуються для розрахунку показників окремих господарських операцій, сум податків.

Розділ “Основн нормативні документи” носить довідковий характер і включає основні законодавч нормативні відомчі акти, які регулюють аудиторську діяльність і порядок ведення бухгалтерського обліку.

Бази даних системи “Асистент Аудитора” представляють собою набір аудиторських процедур, оформлених у вигляді анкет-питальників, бланків, робочих карт, методик, довідкових таблиць. Більша частина документів, включених в бази даних, оригінальними авторськими розробками, створеними спеціалістами з великим практичним досвідом аудитора.

Обробка нформації на ЕОМ для використання у контрольно-аудиторському процесі включа алгоритмізацію і постановку задач, які мають бути компетенцією ревізора, аудитора, розв'язання задач і видавання обробленої інформації для доказу недоліків у господарській діяльності, узагальнення висновків, розробку рекомендацій до усунення недоліків, виявлених ревізією й аудитом.

В ході перевірки аудитор повинен вивчити і задокументувати усі найбільш істотні сторони, пов'язані з організацією обробки облікових даних в АІС економічного суб'єкта. Він повинен прийняти до уваги особливості організації і ведення комп'ютерного обліку. Слід пам'ятати, що в умовах АІС господарські операції відображаються не лише в традиційних паперових документах, але і в первинних документах, як мають електронну форму, в інформаційній базі обліку. Приступаючи до проведення аудиторсько перевірки на економічному об'єкті, аудитору, перш за все, слід ознайомитися з організаційною формою обробки даних і рівнем автоматизації управлінських задач, в тому числі задач бухгалтерського обліку.

Згідно наказу про облікову політику ВАТ "ЖЦПК" застосовує автоматизовану форму ведення обліку розрахунків з працівниками. Для ефективного управління роботою на підприємстві використовується система автоматизованого управління R/3 німецько фірми SAP AG. Дана система включає в себе пакет стандартних програм у таких сферах бізнесу, як фінансові розрахунки, бухгалтерський облік, логістика, керівництво персоналом та інше. Система забезпечує постійний контроль ділових процесів та інтеграцію потоків даних незалежно від меж структурних підрозділів. У ній забезпечена тісна взаємодія всіх модулів та обмін даних між ними, оперативне та одноразове введення інформації в момент здійснення господарсько діяльності, одночасне формування бухгалтерських проводок в головну книгу, що дозволяє будь-коли отримати повну інформацію про комбінат. Різноманітний нструмент QUERY, Report-Writer, дозволяють без знань мови програмування створювати різноманітні звіти, формуляри вихідних документів, бази даних з різних аспектів діяльності ВАТ "ЖЦПК". Об’єктивно орієнтована мова програмування АВАР/4 дає змогу розробляти цілі модулі та системи, специфічн для підприємства.

Автоматизація обробки інформації обліку праці та заробітної плати сприяє скороченню матеріальних і трудових затрат на збір, обробку та а наліз даних, необхідних для правильного ведення облікової роботи бухгалтерією та прийняття управлінських рішень керівництвом підприємства. У свою чергу, комплекс задач з обліку праці та заробітної плати не являється уособленою системою, а функціону в тісній взаємодії з ділянками обліку фінансово-розрахункових операцій, витрат на виробництво, зведеного обліку та складання звітності та підсистемою обліку та управління кадрами (рис. 3.1).


 Підсистема бухгалтерського обліку


Ділянка обліку праці та заробітної плати

Ділянка обліку фінансово-розрахункових операцій


Ділянка обліку витрат на виробництво

Ділянка зведеного обліку та складання звітності

Підсистема обліку

та управління

кадрами

Рис. 3.1. Схема інформаційних взаємозв’язків ділянки обліку праці та заробітної плати

Комплексом задач обліку фінансово-розрахункових операцій використовується інформація про виплати заробітної плати, нарахування та сплату страхових внесків тощо, отримана з ділянки обліку праці та заробітної плати. Комплекси задач обліку витрат на виробництво та зведеного обліку і складання звітності з цієї ж ділянки отримують дані про нарахування зарплати за кореспондуючими рахунками та кодами витрат, а також утримання із зарплати.

Отже, застосування комп'ютерної техніки вносить значні зміни до організац бухгалтерського обліку та проведення аудиту, причому з допоміжного засобу обчислювальна техніка перетворюється на визначний фактор opгaнізацiї обліку та ефективност аудиту. Проведення аудиту в середовищі комп’ютерної обробки даних має ряд відмінностей. Основні принципи самого аудиту тут не змінюються. Зберігаються його цілі, задачі, діють основн елементи його методології. В той же час комп’ютерна обробка даних впливає на процес вивчення аудитором системи обліку внутрішнього контролю економічного суб’єкта, якого перевіряють, а також варто враховувати те, що використання клієнтом комп’ютерних систем обробки даних вносить додаткові аудиторські ризики, які пов’язані з технічними аспектами, конкретною системою обробки нформації, що використовується, організацією обліку і контролю при використанні АІС, кваліфікацією самого аудитора.


ВИСНОВКИ

В результаті проведення аудиту нарахування та використання заробітної плати на підставі вивчення первинної документації та аналізу обліку в ВАТ "ЖЦПК" можна зробити наступний висновок, що бухгалтерський облік як важливий засіб контролю та управління господарськими процесами вирішує завдання, форму достовірну інформацію про діяльність організації, забезпечує інформацією яка необхідна зовнішнім і внутрішнім користувачам, передбачає негативні результати господарської діяльності та виявляє резерви забезпечення її фінансово стабільності. Особлива увага аудитора направлена на проведення аналізу, виявлення недоліків та надання рекомендацій щодо вдосконалення обліку розрахунків із оплати праці.

Отже, підсумовуючи перший розділ, можна зробити висновок, що заробітна плата найважливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах сво праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення якості та асортименту. Враховуючи особливості об’єкта аудиту складено план та програму проведення перевірки, а також розраховано аудиторський ризик, який становить 1,1 %.

Обов’язковою умовою написання другого розділу курсової роботи є фактичне проведення аудиту нарахування та використання заробітної плати. В ході перевірки аудитором для одержання аудиторських доказів проведено наступні процедури: документальну перевірку, спостереження, опитування, арифметичний контроль та аналітичні процедури. В результаті особливих правопорушень не було виявлено, проте в деяких документах спостерігалися виправлення, дописування, арифметична неточність та перекручування даних.

На підприємств облік чисельності робітників та службовців, їх заробітної плати документальним та достовірним. Всі суми в бухгалтерській звітності підтверджен відповідними первинними документами. Тому за результатами проведеного аудиту складено безумовно позитивний висновок.

Проте існує ще ряд невирішених проблем, зокрема велика наповненість первинних документів постійними реквізитами, повільна заміна паперових первинних документів машинними носіями інформації, відсутність чіткої системи мотивування працівників до виконання своїх обов’язків. Для покращення організації обліку на підприємстві пропонується запровадити ряд наступних заходів: скорочення та невикористання із первинних документів постійних реквізитів та запис їх в ЕОМ; заміна великої кількості паперових первинних документів машинними носіями нформації; використання уніфікованих первинних документів.

На підприємстві є відмінності в рівнях технічного і технологічного оснащення кожного робочого місця, які являються головною причиною різниці в складності, нтенсивності, в якісному змісті індивідуальної праці, що обумовлює відносну відокремленість вкладу кожного працівника. Для виправлення положення необхідно науково обґрунтувати оптимальний рівень заробітної плати, який дозволив би забезпечити повне відтворення робочої сили з урахуванням всіх особливостей кожного об’єкту живої праці.

Ще одним із шляхів вдосконалення оплати праці на досліджуваному підприємств втілення прогресивних форм оплати праці, перебудова існуючої тарифної сітки, створення умов для кар’єрного росту працівників, а також вдосконалення системи преміювання, оскільки внаслідок економічної кризи було скасовано видачу премій працівникам підприємства. Підприємству необхідно змінити орієнтири кадрово політики, адже недосконала система мотивації працівників може призвести до плинності кадрів та погіршення ставлення людей до праці. Відбір кадрів необхідно здійснювати відповідно до загального плану розвитку товариства, а також варто удосконалити кадрове планування та створити планування кар’єри працівників в товаристві.

Основні показники платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості вказують на незадовільний фінансовий стан ВАТ "ЖЦПК". Внаслідок економічної кризи було скорочено обсяги виробництва через значні простої на виробництві в зв’язку з нестачею сировинної бази, що спричинило масове скорочення працівників, зменшення заробітної плати тощо. Для виходу із кризового стану підприємству необхідно сформувати, перш за все, оптимальну структуру джерел фінансування майна товариства, яка полягає у тому, що основним джерелом фінансування повинен бути тільки власний капітал і в деякій мірі довгостроковий позиковий капітал. Збільшення чистого прибутку можливе за рахунок підвищення ефективност використання власного капіталу, тобто збільшення оборотності та підвищення рентабельності власного капіталу. Випуск акцій повинен проводитися з урахуванням вартості залученого капіталу, а також товариство повинне забезпечити максимальний обсяг залучених власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел: чистого прибутку та амортизаційних відрахувань.

Аналізуючи третій розділ застосування комп'ютерної техніки вносить значні зміни до організац бухгалтерського обліку та проведення аудиту, причому з допоміжного засобу обчислювальна техніка перетворюється на визначний фактор opгaнізацiї обліку та ефективност аудиту. Проведення аудиту в середовищі комп’ютерної обробки даних має ряд відмінностей. Основні принципи самого аудиту тут не змінюються. Зберігаються його цілі, задачі, діють основн елементи його методології. В той же час комп’ютерна обробка даних впливає на процес вивчення аудитором системи обліку внутрішнього контролю економічного суб’єкта, якого перевіряють, а також варто враховувати те, що використання клієнтом комп’ютерних систем обробки даних вносить додаткові аудиторські ризики, які пов’язані з технічними аспектами, конкретною системою обробки нформації, що використовується, організацією обліку і контролю при використанні АІС, кваліфікацією самого аудитора.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про аудиторську діяльність: Закон України від

2. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 № 109-XIV.

3. Про прожитковий мінімум: Закон України від 15.07.1999 № 966-XIV.

4. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 504-XIV.

5. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22.05.2003 № 889-XIV.

6. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9.07.2003 № 1058-IV.

7. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2.03.2000 1533-III.

8. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням: Закон України від 18.01.2001 № 2240-III.

9. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.1999 № 1105-XIV.

10. Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати: Постанова КМУ від 08.02.1995 № 100.

11. Інструкція зі статистики заробітної плати: Наказ Державного комітету статистики України від 13.01.2004 5.

12. Інструкції зі статистики кількості працівників: Наказ Державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 286.

13. Міжнародні стандарти аудиту.

14. Положенням бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам": Наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 № 601.

15. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291.

16. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с. – (Економіка. Фінанси. Право). – Рос.

17. Бутинець Ф.Ф. Аудит. Підручник. 2-ге вид., перероб. та доп. – Житомир, 2002. – 672 с.

18. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Підручник. – К.: Знання, 2006. – 559 с.

19. Гончаров В.М., Донов О.В., Припотень В.Ю. та інші. Оплата праці у виробничій сфері: Монографія. – Донецьк: "Альматео", 2006. – 246 с.

20. Давидов Г.М. Аудит: Підручник.- К.: Знання, 2004.- 511с.

21. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник / За ред. проф. А.Г. Загороднього. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Львів: "Магнолія 2006", 2007. – 440 с.

22. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навчальний посіб. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2005. – 560 с.

23. Левицька С.О. Правове регулювання аудиту ефективності // Економіка України. – 2005. – № 3. – С. 68 – 76.

24. Лишиленко О.В. Фінансовий облік: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Вид-во "Центр навчально літератури", 2008. – 556 с.

25. Науково-практичний журнал "Бухгалтерський облік і аудит" – №1 від 01.01.2008 р. за редакцією Світлани Зубілевич.

26. Петрик О.А. Аудит: методологія організація: Монографія. – К., 2003. – 260 с.

27. Полякова Л.М, Борщук І.В., Яцишин Н.І. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни "Організація і методика аудиту" для студентів спеціальності "Облік і аудит".– Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. 20 с.

28. Рудницький В.С. Методологія організація аудиту. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – 576 с.

29. Рудницький В.С., Гончарук А.Я. Аудит: Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. 292 с.

30. Усач Б.Ф. Аудит: Навчальний посіб. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 231 с.

 31. Савченко В.Я. Аудит.- К.: КНЕУ, 2003.- 322 с.

32. Сопко В.В., В.П. Шило, Верхоглядова Н.І. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник – 2-ге вид., перероб. та доповн. – К.: ВД "Професіонал", 2006. – 576 с.

33. Хом’як Р.Л., Лемішовський В.І. Бухгалтерський облік та оподаткування. Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008.- 1112 с.

34. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит: теорія і практика: Навч. посібник. – К.: "Хай - Тек Прес", 2008. – 560 с.

35. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи та технології в обліку: Навч. посібн. – 3-т вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 439 с.

© 2010 Интернет База Рефератов