реферат
Главная

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Дипломная работа: Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

Дипломная работа: Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку


Дипломна робота

НАСТУПНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ


Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ЛАНОК ОСВІТИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

1.1 Теоретичні основи наступності дошкільної та початково освіти

1.2 Вікові особливості дітей шестилітнього віку

1.3 Стан реалізації наступності у формуванн природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З забезпечення наступності у формуванн природничих знань У ПЕРШОКЛАСНИКІВ

2.1 Педагогічні умови забезпечення наступності у формуванні природничих знань у першокласників

2.2 Результати експериментальної роботи

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ


ВСТУП

У реалізації нових навчально-виховних завдань сучасної освіти початкова школа покликана стати фундаментом, на якому будується засвоєння системи наукових понять. Вона першим етапом у розвитку інтелектуальних можливостей, формуванні творчих здібностей, самостійності учнів у навчанні, у спрямуванні їхньої навчально діяльності.

Перший клас — це своєрідна сходинка в системі початкового навчання. З одного боку, шестилітн учні за своїм статусом — школярі, які навчаються за чітко визначеними вимогами навчальних програм, підручниками у певних часових нормах. А з іншого, — це діти, які за своїм віком перебувають на межі вікових періодів — дошкілля молодшого шкільного. Саме це зумовлює тривалу перебудову їхньої психіки, складність адаптації до умов шкільного навчання.

Національна доктрина розвитку освіти в Україні як один із пріоритетних напрямків розвитку освіти визнача забезпечення наступності і безперервності освіти [3, 96].

Дотримання принципу наступності значно полегшує адаптацію дитини до виконання нової ролі – школяра. В.О.Сухомлинський вказував, що "школа не повинна вносити різкий перелом у життя дітей. Нехай, ставши учнем, дитина продовжує робити сьогодні те, що вона робила вчора. Нехай нове з’являється в її житті поступово і не приголомшу зливою вражень" [56, 96].

Дотримання наступності у робот дошкільної і початкової ланок системи освіти передбачає в умовах навчання у початковій школі врахування того рівня її розвитку, з яким вона прийшла до школи, опора на нього.

У цьому процесі слід закріпити і розвинути всі позитивні надбання дошкільного дитинства: пізнавальну активність, рухливість, відкритість, контактність, схильність до наслідування водночас до фантазії, словотворення та ін.

Шестилітній першокласник за рівнем свого розвитку значною мірою залишається дошкільником. І це виявляється в особливостях мислення, пам'яті, нестійкості уваги, нетривалост вольових зусиль, слабкості координації м'язів, відсутності стійкої мотивації до навчання, невмінні самостійно працювати.

У працях психологів В. Клименко, Г. Люблінської, О. Скрипченко та інших зазначається, що навчання у першому клас має бути побудовано з врахування психологічних особливостей розвитку шестирічних дітей.

Першокласники ознайомлюються з навколишнім світом на уроках курсу "Я і Україна", у якому синтезуються суспільні і природничі знання. А отже у змісті, методах та формах навчання курсу "Я і Україна" повинні бути закладені ідеї сприяння всебічному розвитку школярів, забезпечення повноцінного переходу до провідної в перспективі навчальної діяльності і формування особистості в кризовий – від дошкільного до шкільного дитинства – період.

Проблемі забезпечення наступності між дошкільною і початковою освітою, організації навчання шестилітніх першокласників присвячені праці таких педагогів як Ш. Амонашвілі, Н. Бібік, А. Богуш, О. Калмикової, Н. Коваль, В. Котирло, З.Онишкова, В.Онищук, О.Савченко, В.Сухомлинського та інших вчених.

Актуальність даної проблеми зумовила вибір теми дипломної роботи "Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку".

Об’єктом дослідження навчально-виховний процес у першому класі.

Предмет дослідження – забезпечення наступності у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

Метою роботи є дослідження умов забезпечення наступності у формування природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

Гіпотеза дослідження: якщо у навчанні учнів курсу "Я і Україна" будуть реалізовані умови забезпечення наступності у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і шкільного молодшого віку, то це сприятиме ефективному засвоєнню першокласниками знань.

Для досягнення мети роботи необхідно виконати наступні завдання:

1)    вивчити стан розробки досліджуваної проблеми за літературними джерелами та в практиц роботи шкіл;

2)   виявити вікові особливості дітей молодшого шкільного віку;

3)   визначити умови забезпечення наступності у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку;

4) перевірити ефективність визначених умов шляхом експерименту.

З метою реалізації поставлених завдань застосовувались такі методи дослідження:

1) теоретичний аналіз методично літератури, навчальних програм, підручників;

2)  спостереження за навчально-виховним процесом початкової школи, бесіди з учителями;

3)  моделювання в процесі розробки методики навчання шестиліток, яка реалізує умови забезпечення наступності у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку;

4)   експериментальний ( констатуючий і формуючий експеримент);

5)  математичний у процес аналізу експериментальних даних.

Дослідження виконувалось протягом 2007-2008 років. Умовно його можна поділити на три етапи.

На першому етапі, констатуючому, проводився теоретичний аналіз проблеми. Вивчалась психолого-педагогічна, методична навчальна література з даного питання, аналізувався досвід роботи вчителів початкових класів, формувалися мета й завдання дослідження, розроблялись шляхи реалізації мети й завдань дослідження, матеріали експериментального дослідження. На другому етапі проводився формуючий експеримент. Третій етап дослідження був спрямований на обробку й узагальнення результатів формуючого експерименту, оформлення роботи.

Практичне значення дипломної роботи полягає в розробці методики формування природничих знань у першокласників з врахуванням наступності між дошкільною і початковою ланками освіти, яка може бути використана в практичній діяльності вчителів.

Експериментальна база дослідження. Педагогічне дослідження проводилось на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Мишковичі Тернопільського району Тернопільської області протягом 2007-2008 н.р. Дослідно-експериментальною роботою було охоплено 5 вчителів початкової школи. У формуючому експерименті взяли участь 41 учень першого класу даної школи.

Робота складається зі вступу, двох розділів, списку використаних джерел, додатків. Дипломна робота викладена на 80 сторінках.


РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ЛАНОК ОСВІТИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

1.1 Теоретичні основи наступності дошкільної та початкової освіти

Цілі початкової школи зумовлені її функціями у державній системі неперервної освіти та віковими особливостями молодших учнів. Насамперед вона має забезпечити подальше становлення і формування дитячої особистості, її загальний розвиток засобами класичної та народної педагогіки. У початковій школі дитина опановує знання з різних галузей людської культури, набуває міцних навичок і гнучких умінь з читання, письма, усного й писемного мовлення, навчається лічити, розв'язувати практично значущі задачі.

Виховання і навчання на першому ступені школи тісно взаємозв'язані і зорієнтовані на те, щоб формувати в учня бажання й уміння вчитися, задовольняти безпосередні інтереси до пізнання навколишнього світу й самого себе, разом із сім'єю навчити гуманно й етично поводитися з людьми.

Одним із основних принципів навчання у початковій школі є принцип наступності і перспективності. Його реалізація потребує насамперед якнайточнішого врахування вихідного рівня готовності дітей не лише "на стиках" освітніх ланок, а й у межах кожного етапу.

Поняття наступності в педагогічній літературі має достатньо різносторонній діапазон тлумачень, проте, в основному, автори сходяться в тому, що наступність передбачає певну послідовність і поетапність знань, умінь, навичок, способів діяльності, якими має оволодіти учень "по вертикалі" навчання. У цьому понятт виділяють три взаємозв’язані елементи.

—необхідний зв'язок і співвідношення меж частинами даної освітньо галузі на різних етапах навчання;

—взаємозв’язок методів, прийомів, форм навчання;

—певні послідовно зростаючі вимоги до результативності навчання, виховання, розвитку [2, 95].

Наступність в навчальному процесі має велике значення. Вона дає можливість поступово збільшувати об’єм понять и способів дій, а також утворювати у школярів цілісне уявлення про наукове знання даної галузі науки; впливає на мотивацію учення; дозволяє учителю застосовувати в навчальному процесі продуктивні способи навчання, дослідницьк пошукові ситуації. Тим самим активізувати пізнавальну діяльність учнів, поступово збільшувати навантаження на школярів. Наступність за звичай з’ясовується при зіставленні і логічному аналізі змісту, форм, методів и засобів викладання навчальних предметів даної освітньої галузі на різних ступенях навчання.

Що ж розуміють під поняттям наступності у роботі дошкільної і початкової ланки школи?

Під поняттям наступності у роботі дошкільної і початкової ланки системи освіти розуміють таку систему роботи, яка спрямована на підготовку дитини до умов шкільного навчання та врахування того рівня її розвитку, з яким вона прийшла до школи, опора на нього [45, 96].

А. Богуш вважає, що наступність - це обізнаність класоводів з програмами і методиками навчання виховання дітей в дошкільному навчальному закладі освіти, результатами розвиненості, навченості й вихованості дітей за всіма розділами програми врахування їх у подальшій роботі початкової школи. Перспективність - це погляд знизу вгору, це обізнаність педагогів дошкільної ланки освіти з програмами технологіями навчання і виховання учнів початкової школи, це той показник, який дає змогу визначити адекватні віку орієнтовні показники засвоєння дошкільниками знань, умінь і навичок, рівень розвиненості і вихованості дитини [10, 58].

Провідною функцією наступності є забезпечення ліричного (за термінологією Л. Виготського) розвитку дитини впродовж перехідних вікових періодів. Саме наступність запобігає кризов явища у психічному розвитку особистості.

Реалізації принципу наступності на сьогодні в значній мірі сприяє обов’язковість підготовки дитини до школи, яка може здійснюватися різними шляхами:

- через систему дошкільно освіти;

- через організацію занять з дітьми, які не охоплені суспільним дошкільним вихованням, у недільних школах або впродовж місяця заздалегідь до початку навчального року.

Сьогодн змінюються функції дошкільних закладів. Нова роль дошкільного закладу визначається як потребою підготовки дітей до навчання за чинними шкільними програмами, так і виявленими потенційними можливостями сучасних дітей до більш високого рівня інтелектуальної діяльності.

Яким же чином реалізовано принцип наступності і перспективності між першим, дошкільним дитинством, другим— навчанням дітей у початковій школі?

Як зазначають А. Богуш, О. Савченко та ін., не прослідковується принцип наступності й перспективності у змісті виховання і навчання дітей і учнів у державних стандартах освіти, дошкільної початкової ланок. Кожний із розроблених документів є вагомим доробком учених і заслуговує на схвалення. Натомість жодний із них не врахову ні досягнення в розвитку, навчанні і вихованні дітей перших 6 років, н перспектив того, що вони будуть мати у другому дитинстві.Та це й не дивно, оскільки відвідування дошкільних закладів дітьми 5-6 років не є обов'язковим, це зумовлює початкову школу починати навчання майже з нуля. Програми підручники 1 класів не містять рівня розвитку дітей 6 років, а це цілий період першого дитинства. Варіативні програми дошкільних закладів не враховують програм початкової школи. Як наслідок — окремі змістові лінії навчання виховання у дошкільників переобтяжені складними і непотрібними для цього віку "ЗУНами", у шкільних програмах передбачено цей матеріал у 2-3 класах. Відсутня наступність і перспективність у взаємовідносинах у систем "вихователь — дитина", "дитина — вихователь" "вчитель — учень", "учень — вчитель", особливо небезпечним відсутність такої спадкоємності у взаємовідносинах з шестилітками.

А. Богуш вважає, що наступність між дошкільною ланкою і початковою повинна передбачати успадкування школою системи взаємовідносин "педагог — дитина", "дитина — педагог", діяльнісного й комунікативного аспектів життя дитини на його дошкільному етапі [10, 58].

Діяльнісний аспект передбачає збереження унікальної провідної діяльності дошкільного віку з поступовим її ускладненням і ліричним переходом до нової, більш складно навчальної діяльності, яка вимагає від дитини довільності всіх психічних процесів.

Комунікативний аспект передбачає збереження на перших етапах навчання особистісно-інтимного спілкування вчителя з учнями, це лагідно-довірливе, гуманне ставлення до дитини, яка щойно ввійшла в новий колектив, вступила в нову соціальну позицію, що зветься "учень", "школяр". І поступово підводити дитину до усвідомлення її нової соціальної позиції, в якій змінюється система взаємовідносин "дитина — вихователь", що була панівною на етап дошкільного дитинства, на пріоритетність системи "вчитель — учень" із поступовою орієнтацією випускників дошкільних закладів на особистість учителя як стрижня особистісно-ділового спілкування у шкільному навчанні.

Отже, наступність перспективність розвитку особистості дитини впродовж двох перших періодів дитинства (дошкільної і початкової ланок) передбачає зміну типів сумісно діяльності дитини і дорослого.

Виокремлюють три типи сумісної діяльності дитини і дорослого, які по-різному впливають на психічний розвиток дитини [32].

Перший тип репродуктивний, побудований на інструктивно-виконавських початках. Дорослий для дитини виступає тільки як носій соціально заданої суми «ЗУНів», яку дитина обов'язково повинна засвоїти шляхом копіювання і наслідування під безпосереднім контролем педагога [32, 147].

Другий тип сумісно діяльності— квазіевристичний. Дорослий залишається носієм «ЗУНів», натомість намагається створити квазіпроблему для дитини, він наштовхує дитину на т способи вирішення навчального завдання, які сам добре знає. І в середин означеного типу сумісної діяльності також не виникає справжнього спілкування дитини з дорослим.

Насамкінець третій, розвивальний тип сумісної діяльності, який передбачає відкриту проблемність як для дитини, так і для педагога, виникає ситуація невизначеності, пошук шляхів вирішення, що зумовлює обов'язково розвивальне спілкування між педагогом дитиною, формування здібностей, які були відсутніми як у дитини, так і в педагога. Таке розвивальне спілкування призводить до саморозвитку, до формування творчої особистості як дитини, так і педагога. За цим типом дієвою формула: "Робимо разом", "Роби зі мною", "Роби краще за мене", що відповідає гуманістичній парадигмі освіти.

Отже, наступність та перспективність повинні передбачати орієнтацію і вихователів дошкільних закладів, і вчителів класоводів на третій, розвивальний тип — сумісну діяльність з дітьми, який враховує вікову дитячу індивідуальність, спонукає її до творчого самовиявлення, зберігає унікальність і самобутність дошкільного дитинства, забезпечу ліричний, безкризовий перехід дошкільника у позицію особистості другого дитинства і водночас віддзеркалює розвивальний характер освіти.

Розглянуті нами чинники наступність, перспективність — це педагогічний аспект неперервності освіти підготовки дітей дошкільної ланки до навчання в початковій школі. Водночас не можна стверджувати про ефективну, повноцінну підготовку дітей до навчання у школі, якщо не враховувати її психологічного аспекту, тобто стану внутрішньо готовності дитини до переходу в нову соціальну позицію "школяр", у нову соціальну ситуацію розвитку "школа".

Готовність— це усвідомлений стан організму до сприйняття певної нової діяльності, ново нформації, який запобігає виникненню кризових явищ [15].

Зі вступом дитини до школи перебудовується весь хід її життя. "Перехід від дошкільного дитинства до шкільного, – пише Л.І.Божович, – характеризується вирішальною зміною місця дитини в системі доступних їй соціальних взаємин і всього її способу життя" [11, 209]. Основні зміни відбуваються у внутрішній позиції школяра, яка зв’язана з наявністю певного ступеня готовності до шкільного життя.

Психологічна готовність до школи – це комплексна характеристика дитини, яка включає ті психологічн якості, які найбільше необхідні для нормального входження її у шкільне життя.

Психологічна готовність дітей до школи передбачає формування у дітей певного ставлення до школи (як серйозної і соціальнозначущої діяльності), тобто відповідну мотивацію навчання, або мотиваційну готовність, а також забезпечення рівня інтелектуального та емоційно-вольового розвитку дитини [32, 162].

Основними компонентами психологічної готовності є мотиваційна, емоційно-вольова, розумова і соціальна готовність, а також готовність до взаємодії з ровесниками та учителем.

Мотиваційна готовність до школи – це готовність до нової соціальної позиції, показником якої може бути внутрішня позиція школяра, "яка з’являється у дитини на кінець дошкільного віку і являє собою систему потреб, пов’язаних з учінням як з новою, серйозною, справжньою, суспільно значущою діяльністю, що втілює в собі новий. Серйозний, справжній, суспільно значущий і, отже, доросліший спосіб життя" [44, 24].

Наявність внутрішньої позиц школяра виявляється в позитивному ставленні до змісту і форм занять у школі, до шкільного типу взаємин з дорослими, що є найважливішою передумовою благополучного входження дитини у навчальну діяльність.

Готуючи дітей до школи, на думку А. Богуш, слід уникати надмірного перевантаження дітей дошкільного віку нформаційними відомостями з різних освітніх галузей, які не узгоджуються з потенційними віковими можливостями їх засвоєння. Наприклад, такими, як знання з фізики, математики, грамоти, геометрії, історії, астрономії, географії, валеології, анатомії і фізіології тощо, якими начинені і сьогодні варіативні програми дошкільних закладів [10]. Усе частіше можна почути сьогодні, що наші діти акселерати, вони мають неабиякі потенційні можливості для засвоєння складного матеріалу, потрібно лише розробити відповідну методику навчання. Запереченням цієї сентенції є слова В. Котирло про те, що "прямої і однозначно залежності розвитку від навчання немає" [32, 164].

Розвивальний ефект навчання залежить від його змісту і методів, тобто чого навчають і як навчають, а зміст і методи навчання обов'язково лімітуються віковими можливостями дітей, в доборі змісту навчання в жодному разі не можна ігнорувати вік дитини, оскільки, за образним виразом академіка О. Запорожця, "проблема віку, яку ми виштовхнули у двері, стукає у вікно". Не можна навчити дітей всього, чого захочуть дорослі і чого вони можуть навчити важливого для нас. Щоб одержані знання сприяли розвитку дитини, а не були "мертвим вантажем чи механічно відтворювалися", нам не потрібно, щоб дитина була схожою «на автоматичний устрій, який би видавав те, що в ньому було запрограмовано" [32, 164].

Проблема інтелектуально готовності дітей до навчання у школі набула надзвичайної актуальності сьогодн у зв'язку з переходом на навчання з 6 років та подовження його терміну до 12 років. У зв'язку з цим надзвичайно небезпечним для здоров'я дітей є перебування в одному першому класі дітей різного віку – 5 років і 10 місяців, 6 років і 5 місяців, з різним рівнем педагогічної підготовки до школи: діти з сім'ї (що сьогодні становить більшість — 60 %), із дошкільних закладів різного типу (державних, приватних, профільних і т. ін.), яких або зовсім не готували до школи, або готували за елітними програмами. За словами Ш. Амонашвілі, "чим менший вік, тим більшого значення у його визначенні надається місяцям і навіть тижням". Недиференційований підхід до дітей, уніфікація їх до загально категорії "учень", "першокласник" затримує адаптацію дітей до нових шкільних умов діяльності, веде до нервових зривів і кризових явищ [1, 16].

Як зазначають дослідники, сьогодні потрібна:

- координація змісту дошкільної та початкової освіти для визначення пріоритетних напрямів діяльност кожної з цих ланок та усунення диспропорції між провідними змістовими лініями дошкільної освіти, що полягає сьогодні в переважанні пізнавального розвитку над фізичним, соціально-особистісним, морально-етичним, художньо-естетичним;

- зміна методики навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку і початкової школи, за образним виразом академіка О. Савченко, «замість предметоцентризму дитиноцентризм з урахуванням "індивідуальності кожного" [53].

Як свідчать дослідження З. Онишкова, особливо забезпечується наступність у навчально-виховній роботі з дошкільниками молодшими школярами в умовах комплексу "дошкільний навчальний заклад початкова школа", який є характерним для малочисельних сільських населених пунктів, створюється він і в містах [45].

Підготовка до школи старших дошкільників в таких комплексах розглядається як процес цілеспрямованого становлення особистості в сім’ї, дошкільному закладі й школі, як об’єднаних взаємодією самостійних складових в умовах навчально-виховного комплексу.

В умовах комплексу "дошкільний навчальний заклад – початкова школа" полегшується процес адаптації дітей до умов шкільного життя. Діти мають можливість отримати належну психологічну підготовку до школи, спокійно, без страху перед невідомим сісти за шкільну парту.

В умовах комплексу "дошкільний навчальний заклад – початкова школа" можливостей для формування позитивного ставлення дітей до школи значно більше, ніж у випадку, коли діти відвідують тільки дитячий садок або не були охоплені суспільним дошкільним вихованням. Вихователь, спостерігаючи за діяльністю дітей у дошкільній групі, має можливість виявити, як часто діти цікавляться школою, граються у школу, ставлять питання, пов’язані зі шкільною темою.

У комплексі "дошкільний навчальний заклад – початкова школа" дошкільнята мають можливість безпосередньо бачити, що роблять молодші школярі в школі, в процесі спілкування з ними дізнатися про відмінності шкільного навчання від дошкільного. Прийшовши в перший клас, мотиви учіння дітей формуються в процесі навчальної діяльності. Завдання вчителя – підтримати бажання дитини вчитися.

Організація навчально-виховного процесу в умовах комплексу "дошкільний навчальний заклад – початкова школа" сприяє формуванню досвіду колективної творчої діяльності. Діти займаються в оточенні своїх ровесників. "Це створює можливості, вказувала А.П.Усова, – для активного впливу дітей один на одного, і якщо ц можливості правильно використати, то дорослий, що навчає дітей, набуде серйозної підтримки своїм зусиллям: ефект виходить значно більший, ніж тоді, коли дорослий працює з однією дитиною" [58, 41].

Старші дошкільники разом з учнями початкових класів беруть участь у концертах, підготовці і проведенн свят, у виставах лялькового театру, спортивних змаганнях, виготовляють матеріали до занять, до дня народження, разом доглядають за клумбами, готують вироби на виставку дитячої творчості. Зближенню дітей сприяє і організація їх спільної ігрової діяльності. Найбільш популярними серед дошкільників і молодших школярів є колективні рухливі ігри, які сприяють формуванню товариськості, взаємодопомоги, вміння підпорядковувати свої дії загальним правилам гри. Формуванню доброзичливих взаємин між дітьми сприяють ігри-драматизації. Підготовка костюмів, масок, декорацій зближує дітей дошкільних груп і учнів початкових класів.

Ще Я.А.Коменський позитивно відзивався про співпрацю дітей різного віку. "Якби навіть і були батьки, які б могли присвятити себе вихованню своїх дітей, то все-таки доцільніше навчати юнацтво спільно в більш значному об’єднанні, бо більше виходить корист задоволення, коли робота одних є прикладом і спонукою для інших. Адже цілком природно робити те, що на наших очах роблять інші, і йти туди, куди йдуть інші, ти за тими, хто попереду і випереджати тих, хто йде за нами" [29, 85].

Діти дошкільних груп займаються і в другій половині дня, що створює реальні можливості для функціонування різновікової групи продовженого дня, що включає і учнів початкових класів. Процес виховання в таких умовах характеризується більшою насиченістю. Організація навчальної роботи з учнями у другій половині дня створює реальні можливості для врахування їх індивідуальних особливостей, надання допомоги у підготовці домашніх завдань, оскільки батьки дітей зайнят веденням власного підсобного господарства, що скорочує обсяг їхнього вільного часу.

Взаємовідносини дітей в умовах комплексу стають значно різноманітними, багатшими. В.О.Сухомлинський писав: "Виховна сила колективу великою мірою залежить від багатства різноманітності стосунків між особистостями, які стоять на різних ступенях розвитку, тобто між вихованцями різного віку. Це стосунки ідейно-виховні, нтелектуальні, навчально-трудові, самодіяльно-творчі, ігрові. Колектив вплива на особистість у процесі такої діяльності, коли старший передає молодшому сво дейні переконання, знання, трудовий досвід, творчі вміння" [55, 165].

В умовах комплексу "дошкільний навчальний заклад – початкова школа" про дошкільників турбуються і учн початкових класів, вчать їх правильній поведінці, таким чином відбувається передача соціального досвіду від старших молодшим, і разом з тим вони розвивають у своєму характері такі якості, як турботливість, ніжність, доброта, взаємодопомога.

У різновіковому колектив комплексу докорінно змінюється статус учня початкових класів, який виступає не тільки як об’єкт виховного впливу, але і як суб’єкт виховання у відношенні до дошкільників. Дошкільнята намагаються у всьому бути такими, як старші діти, як служать взірцем для близьких за віком дітей. Наявність у такому закладі двох підсистем – дошкільної і шкільної – сприяє посиленню різноманітних стосунків між дошкільнятами і школярами.

Забезпеченню наступності у роботі дошкільників і молодших школярів в умовах комплексу "дошкільний навчальний заклад – початкова школа" сприяє співпраця вихователів вчителів з батьками дітей.

Провідним видом діяльності у дошкільному віці є ігрова діяльність. У першому класі вчителеві необхідно використати ті надбання, які дитина здобула в дошкільному віці. "Маємо створити в початковій школі такі умови, – підкреслює О.Я Савченко, – щоб т якості, уміння, здобутки довкілля, формування яких ще не завершилося на рівн дошкільного віку, могли б повноцінно розвиватися в початковій школі й водночас сприяли формуванню пріоритетної, провідної діяльності, новоутворення цього віку навчальної діяльності" [53, 5].

Методичний аспект наступност у комплексі "дошкільний навчальний заклад – початкова школа" реалізується через взаємовідвідування вихователями і вчителями занять у старшій дошкільній групі та уроків у першому класі з наступним спільним обговоренням; проведення спільних педагогічних рад, методичних об’єднань вихователів дошкільних груп та вчителів початкових класів, круглих столів.

Таким чином, в умовах комплексу "дошкільний навчальний заклад – початкова школа" відкривають великі можливості для забезпечення наступності в роботі з дошкільнятами і молодшими школярами.


1.2 Віков особливості розвитку дітей шестилітнього віку

Початкова школа вироста з дошкілля. Цей період психологи і педагоги визначають як унікальний у психічному становленні людини, оскільки саме тоді закладаються фундаментальн основи розвитку, пробуджуються і змінюються передумови та механізми оволодіння різноманітними видами людської діяльності. Для успішного навчання виховання шестирічної дитини вчителеві потрібно знати вікові особливост психічного і фізологічного розвитку

Молодший шкільний вік — перехідний період, в якому проявляються риси дошкільного дитинства і типові особливост школяра, вік багатий на приховані можливості розвитку, які дуже важливо своєчасно помічати й підтримувати. Це — час, коли закладаються та розвиваються основи багатьох психічних якостей. Особливо вдумливо слід ставитися до вікових особливостей фізичного і психічного розвитку дітей, що дасть учителев можливість цілеспрямовано, без шкоди для вихованців організувати їх якісне навчання.

Розвиток дитини складний психофізіологічний процес, який відбувається відповідно до власних особливостей та законів. Видатний український психолог Г.С. Костюк писав, що "... хоча кожна особистість і проходить закономірні стадії розвитку по-своєму, залежно від суспільних умов життя, але за всяких умов попередня стадія готує наступну, старий стан особистості перетворюється в новий, причому ці перетворення мають незворотний характер" [31, 379 ].

У переддошкільний період формується готовність до систематичного шкільного навчання. Про шестирічну дитину напередодні школи можна говорити як про особистість, бо вона вже може усвідомлювати свою поведінку, порівнювати себе з іншими. У більшості дітей формується мотиваційна готовність до школи, хоча дещо і своєрідна. Ось як пише про це відомий дослідник Ш.ОАмонашвілі. "Школа приваблює 6-річну дитину серйознішими справами, діти знають, що на них там чекає складніше життя. "Хочу вчитися" — по суті означає прагнення дитини змінити спосіб Школа приваблює 6-річну дитину серйознішими справами, діти знають, що на них там чекає складніше життя. "Хочу вчитися" — по суті означає прагнення дитини змінити спосіб дошкільного життя, увійти у широкі соціальні стосунки з оточенням. Дитина, звичайно, знає, що навчання — суспільно значуща справа, тому воно для неї — сходинка дорослості. Однак прохання дитини швидше віддати її до школи, навіть інколи сльози, що не беруть, не можна оцінювати як зрілий мотив учіння, бо дошкільника приваблює зміна своєї життєвої ситуації, результат (навчитися читати, писати тощо), а не праця, завдяки якій цього можна досягти" [1, 17]. .

Наскільки 6-річні діти готові до систематичної навчальної діяльності?

Рухова сфера шестирічно дитини добре сформована. Шестилітки люблять рухливі ігри, із задоволенням слухають музику і вміють ритмічно рухатись у співвідношенні з нею. Їхні рухи майже не відрізняються від рухів дорослих. Кістково-сполучний апарат молодших школярів відзначається гнучкістю, оскільки в їхніх кістках ще багато хрящів. Дещо змінюється м'язова система. Так, уже в першокласників маса м'язів становить близько 28% маси тіла. Збільшення її супроводжується зростанням сили дітей, що підвищує здатність організму до порівняно тривалої діяльності, сприя вдосконаленню координації рухів і володіння тілом. Проте дрібні м'язи кисті в першокласників розвиваються ще повільно. Тому в першому класі слід проводити дві фізкультхвилинки, які розслабляють дрібні м'язи пальців і кисті. Протягом молодшого шкільного віку діти набувають здатності розподіляти навантаження на різні групи м'язів. їхні рухи стають координованішими, точнішими, удосконалюється техніка письма [34].

Діти в цьому віці дихають частіше, ніж дорослі. Тому таке велике значення для їхньої нормально працездатності має перебування на свіжому повітрі. Частота серцевих скорочень у молодшого школяра сталіша, ніж у дошкільника, але дуже змінюється під впливом рухів, позитивних і негативних емоцій.

Вага мозку першокласника наближається до ваги мозку дорослої людини. Особливо збільшуються у вазі лобн частини, пов'язані з діяльністю другої сигнальної системи. Однак внутрішня структура мозку, його ана-літико-синтетична діяльність ще далеко не довершені, хоч значно досконаліші, ніж у дошкільників [34].

У цьому віці розвитку права півкулі відстає від розвитку лівої, тому шестилітки погано сприймають узагальнену інформацію, краще розділяють навчальний матеріал на складові, ніж синтезують частини у ціле.

На шостому році життя кіркова ділянка зорового аналізатора ще не досягає свого максимального розвитку. Для того, щоб створити чітке уявлення про складний об'єкт, дитин недостатньо його побачити, а необхідно помацати руками, аби порівняти образи, отримані від двох аналізаторів.

Процеси гальмування в молодших учнів переважають над процесами збудження частіше, ніж у дошкільників, що створює важливі фізіологічні передумови для формування таких вольових якостей, як здатність коритися вимогам, виявляти самостійність, утримуватися від небажаних вчинків, контролювати себе.

В учнів початкових класів рухливішими, порівняно з дошкільнятами, стають нервові процеси, завдяки чому діти можуть швидко змінювати поведінку відповідно до обставин, легше звикають до незнайомих людей, нових видів діяльності.

До кінця дошкільного віку в дитини формується ряд психічних новоутворень, а саме:

•   прагнення до суспільно значущої діяльності;

•   здатність довільно керувати своєю поведінкою, спрямовувати зусилля на розв'язання пізнавальних завдань;

•   уміння робити елементарні узагальнення;

•   практичне оволодіння мовою;

•   уміння налагоджувати стосунки з ровесниками, разом
гратися й працювати [35].

Шестилітній вік у психологічному відношенні є критичним. Важливо усвідомлювати, що шестилітній першокласник за рівнем свого психічного розвитку залишається дошкільником:

- у нього переважа мимовільна пам'ять (так що запам'ятовується, головним чином, те що цікаво, а не те, що потрібно запам'ятати);

- специфіка уваги така, що дитина здатна продуктивно займатись однією і тією ж справою не більше 10-15 хвилин.

- у них достатню розвинуте мовлення (можуть пояснити зміст знайомої гри, побудувати розповідь за малюнком, виразно розповісти вірш),

- мислення їх переважно наочне (думають образами, а не абстрактними поняттями, хоча розуміють і їх).

- увага, пам'ять, уява переважно мимовільні, однак уже помітні тенденції до виникнення довільно уваги, пам'яті, уяви. Потрібні лише спеціальні умови для їх цілеспрямованого розвитку [41].

Пізнавальні мотиви, адекватні завданням навчання, ще не стійкі і ситуативні, тому під час навчальних занять у більшості дітей вони з'являються і підтримуються тільки завдяки зусиллям вчителя. У шестиліток самооцінка тільки починає розвиватися. Уміння оцінити результати своєї діяльності формується не тільки в навчальній, але в інших видах діяльності [15].

Які вікові особливост молодших учнів проявляються у новій для них навчальній діяльності? Змістовну характеристику молодших школярів знаходимо в працях Г.О.Люблінської, Г.С.Костюка, О.В.Скрипченко та ін..

Психологи відзначають, що діти цього віку, як правило, слухняні, з готовністю виконують вимоги дорослих. Пізнавальні особливост першокласника проявляються в тому, що він:

—  любить ставити запитання;

—  любить нові ігри, деї;

—  любить розфарбовувати, малювати;

—  найбільше любить навчатися, роблячи самостійні відкриття;

—  більше подобається процес, ніж результат;

—  береться до більшої кількості справ, ніж у змозі виконати;

—  розігру драматичні сценки;

—  складає плани співробітництва у грі;

—  надає великого значення характерним символам;

—  краще розум особистісні стосунки і функціональні відносини;

—  починає розуміти події минулого, якщо вони тісно пов'язані з нинішніми;

—  виявляє інтерес до оволодіння навичками і методами навчальної діяльності.

У них яскраво виявляється наслідувальність — важливе джерело успіхів у початковому навчанні. Молодші учні схильні до приучування та емоційного сприймання.

Пізнання здійснюються за допомогою системи психічних процесів: сприймання, мислення, пам'яті, уваги та нших. Пізнання навколишньої дійсності починається з відчуття і сприймання. Сприймання є результатом аналітико-синтетичної діяльності аналізаторів. Воно пов'язане із безпосереднім чуттєвим пізнанням предметів і явищ — форми, звука, кольору, величини, ваги тощо. Активне, вибіркове, цілеспрямоване сприймання прийнято називати спостереженням. До шести років сприймання набуває вже рис цілеспрямовано діяльності: дитина спроможна виділяти предмет із ряду інших предметів, ум тривалий час його розглядати, виділяти його якості. У першу чергу і найбільш виразно дитина сприймає те, що викликає в неї емоційну реакцію, тобто все живе, наочне, яскраве. Особливістю їхньої розумової діяльності є те, що вони часто обмежуються сприйняттям зовнішніх ознак, понять, явищ. Ніби губка, вбирають знання, але не завжди усвідомлено.

У першокласників трапляються труднощі в сприйманні форми та її відображення. Деякі з них допускають помилки в зображенні фігур, написанні букв чи цифр. Більшість дітей відчуває труднощі також у сприйманні розміщення предметів у просторі; порівняно краще виділяють частини в сприйманих об'єктах, ніж розміщення цих об'єктів у просторі. Багато помилок шестилітки допускають у сприйнятті часу.[41].

Такі вікові особливості, як беззастережне підкорення авторитетові, підвищена сприйнятливість, вразливість, багато в чому визначають навчальні досягнення молодших школярів.

Учителі початкових класів відзначають зрослу поінформованість своїх вихованців про навколишнє життя. Багато дітей приходять до школи, вміючи читати, лічити, добре володіючи мовою. Однак непоодинокі випадки, коли інтелектуальний розвиток випереджає розвиток мотивації і вольових якостей.

Характерна особливість молодших школярів — їхня "демократичність" у поводженні з учителем, мимовільність поведінки, невміння узгоджувати свої дії з нормами шкільного життя.

У розвитку дітей 90-х років спостерігається зростання негативних тенденцій: неврологічні реакції в поведінці, невміння зосередитися на роботі, прояви агресивності щодо ровесників незнайомих людей.

Шестирічна дитина може розв'язувати завдання, що ставляться перед нею, застосовуючи всі форми мислення, хоча наочно-образне є основним видом її мислення (аналізуючи ситуацію, порівнюючи предмети, явища, дитина спирається на зовнішні одиничн ознаки; на наочні образи, відчуття, на те, що сама особисто спостерігала, помічала — схоже і різне (розміри, форми, кольори, явища), а засвоєна у більш ранньому віці дійова форма мислення — важливим його резервом. При зіткненні з новими розумовими завданнями шестирічна дитина нерідко відчуває потребу в тому, щоб при виконанні завдання включитись у реальні дії [35].

Під впливом навчання у молодших школярів розвивається теоретичне мислення, тобто вони засвоюють наукові поняття, закономірності, поступово оволодівають такими мислительними операціями, як аналіз, порівняння предметів, узагальнення істотних ознак відкидання неістотних. Але оперувати знаннями без опори на конкретні предмети, їх моделі або схеми дітям ще важко. Крім того, систематичне навчання сприя виникненню довільності психічних процесів, плануванню, контролю власних дій.

Показником розвитку мислення дитини є запитання пізнавального характеру. Їх кількість у шестилітньому віці збільшується, якщо підтримувати дитячу активність, зацікавленість, допитливість [15].

У 6 років розвиток мовлення досягає такого рівня, що дитина може вести діалог, зв'язно розповісти про якусь подію, викласти зміст простого малюнка ("Зимові розваги", "Літо" тощо), закінчити фразу (наприклад: "Дівчинка полива квіти, тому що..."), переказати зміст тільки що прослуханого невеличкого оповідання (казки) і відповісти на запитання за його змістом. Розповідь дорослих, прослухану казку дитина цього віку прагне передати своїми словами, вживаючи часом досить химерні словосполучення, нові, вигадані нею назви речей, визначень, виявляючи при цьому елементи монологічного мовлення, логічного мислення і творчої фантазії.

По-різному ставляться молодші учні до знань, нової інформації. У кожному класі є чимало дітей, які довірливо, з готовністю сприймають почуте, вбирають без обдумувань усе, що каже вчитель. У них постійна робоча установка: слухати, наслідувати, виконувати.

Як і дошкільники, молодш школярі — "чомучки". Вони часто запитують дорослих: "Що це? Як це трапилося? Звідки взялося?", і не задовольняються короткою відповіддю. Вони неодмінно хочуть знати причину події, обставини, як і що відбувалося тощо [42].

Психологічний вік дитини визначається насамперед її провідною діяльністю. Для шестилітніх дітей — це грова діяльність, яка притаманна дошкільному вікові. На жаль, діти, які приходять до школи, не здатні взяти на себе нову соціальну роль учня, правильно будувати стосунки з учителем та однолітками. Отже, за дитиною треба залишити право «дограти». Не можна недооцінювати значення ігрової (як і інших важливих для шестиліток видів діяльності — малювання, ліплення, конструювання тощо) для повноцінного розвитку особистості дитини. Тобто варто подбати про ампліфікацію її розвитку і не поспішати заміняти ці форми діяльності на інші, неспецифічні для віку дитини.

У процесі діяльност часті її зміни забезпечують дітям відпочинок і нагромадження нових сил, що й дає їй можливість безперервно діяти. "Так, змінюючи діяльність дитини, писав К.Д. Ушинський, — ви встигнете примусити її зробити значно більше і без утоми, ніж надаючи її діяльності одного й того ж напряму. Примусьте дитину йти вона стомиться дуже швидко, стрибати — також, стояти — також, сидіти — вона також стомиться; але вона змішує всі ці діяльності різних органів і пусту цілий день, не стомлюючись. Те саме спостерігається й при навчанні дітей" [59 с. 74].

Як і дошкільники, молодш школярі дуже люблять мультфільми, охоче слухають казки, пригодницьк оповідання, вигадують таємничі, неймовірні історії, фантазують. Дорослі інколи вважають дитячі фантазії брехнею і цим ображають почуття малих вигадників. Насправді ж дитяча уява створює неймовірні сюжети для того, щоб цікавіше було жити, щоб пояснити на свій розсуд те, що неможливо осягнути, усвідомити.

Вік шести років критично важливий для всього подальшого емоційного розвитку дитини. Характерна риса молодших школярів — підвищена чутливість, здатність глибоко й болісно переживати. Саме в цей час відбувається становлення функціональної системи моральних чинників. Дитина набуває здатності до гуманістичної емпатії— здатності емоційно відгукуватися на благополуччя або неблагополуччя іншої людини (співчувати, співпереживати, жаліти, радіти за іншого). Відбувається інтелектуалізація переживань, тобто свідома орієнтація у власних емоціях і переживаннях. Дитина починає виражати свій внутрішній стан словами ("Мені сумно", "мене образили", "мені соромно" тощо). Одночасно відбувається активне засвоєння етичних норм, яке здійснюється в ході раціонального та емоційного спілкування [57].

Отже, основною особливістю шестирічного віку є зміна соціальної позиції особистості: вчорашній дошкільник стає учнем, членом шкільного і класного колективу, де слід дотримуватись нових правил і норм поведінки.

1.3 Стан реалізації наступності у формуванні природничих знань у дітей дошкільного молодшого шкільного віку

Для з’ясування стану реалізації принципу наступності у формуванні природничих знань у дітей дошкільного молодшого шкільного віку у шкільній практиці проводився констатуючий експеримент. Він передбачав:

1. Порівняння програм для дошкільного виховання " Рідна природа" і курсу " Я і Україна" з метою визначення опорних природничих знань.

2. Вивчення досвіду вчителів щодо реалізації принципу наступності у процесі формування знань про природу у шестирічних учнів в практиці початкової школи.

З метою забезпечення наступності у вивченні навчального матеріалу учителеві початкових класів потрібно знати, з якими знаннями знайомлять дошкільнят старшої групи. Тому доцільно співставити програму початкової школи [50] і дошкільного закладу [38]. Результати порівняння змісту програм відображені у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.

Порівняння змісту програм курсу "Рідна природа" і " Я і Україна"

Старша група 1-ий клас

Нежива природа.

Учити помічати зміни в стані неба. Чим вище сходить сонце над землею, тим більше від нього тепла і світла. Від тепла вода нагрівається, випаровується й піднімається в гору, утворюючи хмари. Розрізняють деякі види хмар: купчасті, перисті та ін.

Показати, що повітря є скрізь: у воді, камінні, землі, ним дихають живі істоти. Повітря буває теплим, холодним, чистим, забрудненим. Пояснювати, що для дихання потрібне чисте, свіже повітря. Знайомити з використанням вітру людьми.

Розширювати знання про воду, здатність її набувати різних станів (твердий, газоподібний) від охолодження та нагрівання;про значення води для життя рослин. Учити дотримуватись правил користування водою: не забруднювати, використовувати за призначенням.

Уміти розрізняти землю за станом(тепла, холодна, суха, волога). Розуміти залежність росту рослин від стану землі. Вчити дбати про землю на квітниках та ділянках дитячого садка.

Що належить до природи:

Сонце, зорі, повітря, вода, ґрунт, рослини, тварини, людина та ін. Про що можна дізнатися, спостерігаючи за Сонцем (чому буває тепло і холодно; осінь, зима, зима, літо; замерзають калюжі розтає бурулька; опадає листя або розпускаються бруньки; відлітають або прилітають птахи, засинають мурашки, прокидається від сплячки їжак).

Повітря. Як переконатися, що навколо нас є повітря. :властивості повітря (прозоре, безбарвне, без запаху). Значення повітря в житті рослин, тварин, людини. Від чого буває вітер. Як людина використовує силу вітру. Згубна дія буревію. Як дбати про чистоту повітря.

Вода, властивості: прозора, рідка, без кольору, без запаху, розчиняє деякі речовини, є твердою, рідкою, газоподібною.

Як турбуватися про воду. "Жива" і "мертва" вода в казках.

Ґрунт. рунт верхній пухкий шар землі, на якому зростають рослини. Як переконатися, що у грунті є повітря. Значення грунту для рослин і тварин. Як люди дбають про грунт. Вшанування землі.

Жива природа.

Продовжувати збагачувати й уточнювати уявлення дітей про рослини, розрізняти ( 3 і більше видів) дерева, кущі, трав’янисті рослини, ягоди, гриби, овочі, фрукти.

Розширити уявлення про будову рослин, функції їх окремих частин (корінь, стебло, стовбур, гілки, листки, квітки, плоди). На конкретних прикладах показувати необхідність для росту рослин певних умов (світло, вода, тепло, поживний грунт). Учити розрізняти за характерними ознаками світлолюбні та тіньовитривалі рослини, вологолюбні та посухостійкі. Ознайомити дітей з живцюванням як одним із способів розмноження рослин.

Формувати узагальнене уявлення про овочі та фрукти за такими ознаками: овочі і фрукти дять, їх спеціально вирощують; овочі ростуть на городі ( у полі), фрукти – в саду. Уточнювати уявлення про місце зростання різних рослин (город, сад, поле, ліс, лука, степ, баштан).

Розрізняти 3-4 види лікарських рослин даної місцевості, знати правила їх збирання.

Розуміти значення рослин у природі: поліпшують повітря, грунт, воду, забезпечують їжею тварин, людей.

Рослини. Різноманітність рослин. Рослини в житті людини. Охорона рослин. Оспівування в усній народнопоетичній творчості рослин, якими прикрашали садибу (калина, верба, чорнобривці, мальви), якими лікувалися (звіробій, подорожник, татарське зілля, чебрець та ін.).

Продовжувати вчити дітей розпізнавати тварин своєї місцевості: птахів ( 3 і більше видів), метеликів ( 2-3 види), жуків ( 2-3 види), бабок, коників, мурашок, бджіл, жаб, ящірок; знайомити з тим, як вони живляться, де живуть, як пересуваються. Спостерігати за особливостями їх поведінки. Розуміти, що місцезнаходження тварин залежить від наявності корму і схованки від небезпеки.

Формувати уявлення про диких тварин ( на прикладі їжака, зайця, ведмедя, лисиці, вовка) у різні пори року. Підводити до розуміння особливостей пристосування тварин до умов середовища (спосіб живлення, пересування, захисту від небезпеки).

Розширювати знання про свійських тварин свого регіону, знайомити з тваринами інших регіонів ( верблюд, північний олень). Формувати узагальнене уявлення про свійських тварин на основі таких ознак: живуть поруч з людиною, дають користь , люди створюють для

їх життя умови.

На конкретних прикладах показувати взаємозв’язки між рослинами і тваринами (квіти-бджоли, метелики тощо). Підводити до розуміння єдності природи.

Тварини. Різноманітність тварин. Тварини у житті людини. Охорона тварин і турбота людини про них у різні пори року. Живий куточок у школі і вдома. Традиційні клички тварин, як живуть поряд з людиною.

Учити визначати стан погоди за певними народними прикметами.

Систематизувати уявлення про послідовність сезонних змін у природі, про зв’язок між зміною положення сонці, станом грунту, рослин, поведінкою тварин, діяльністю людини

Спостереження за:

висотою сонця над землею в різні пори року;

—    змінами в неживій природі, в житті рослин, тварин, у сільськогосподарській прац людей упродовж року.

Досдіди:

-      виявлення повітря навколо себе;

-      — вода-розчинник;

-      — виявлення повітря в гунті.

Залучати дітей до сезонної роботи на ділянці дитячого садка, до збирання насіння для підгодовування птахів; усвідомлено виконувати обов’язки чергових у куточку живої природи по догляду за рослинами і тваринами.

Практичн роботи:

- догляд за кімнатними рослинами;

підгодовування птахів узимку;

створення книг: "Клички тварин", "Скарги рослин і тварин"

Порівняння програм курсу "Я і Україна" для учнів першого класу і "Рідна природа" для дошкільного виховання показав, що вчитель початкової школи у процесі формування у першокласників природничих знань має великі можливості для опори на знання дітей, яких вони набули у дитячому садочку. Основними методами пізнання природи у початковій школі і дошкільній ланці освіти є спостереження, дослід, практична робота.

Вивчення досвіду вчителів щодо реалізації принципу наступності у процесі формування знань про природу у шестирічних учнів в практиці початкової школи проводили на базі загальноосвітньої школи I-IIІ ступенів с.Мишкович Тернопільського району Тернопільської області.

Констатуючим експериментом було охоплено 5 вчителів дано школи. Основними методами дослідження були бесіда з учителями, спостереження за навчально-виховним процесом.

Під час бесіди з учителями ми намагались отримати відповіді на наступні питання:

1. Чи розуміють в чому сутність принципу наступності у формуванні природничих знань у дітей дошкільного молодшого шкільного віку ?

2. Чи ознайомлені з програмою "Рідна природа" для дошкільних закладів?

3. Які методи використовують на уроці курсу "Я Україна" з метою формування в учнів природничих знань?

4. Чи використовують дидактичні ігри на уроках?

5. Які труднощі відчувають у процесі формування у першокласників знань про природу?

Аналіз відповідей вчителів показав, що усі вчител правильно розуміють сутність принципу наступності у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Проте жоден з них не знайомий і не цікавився програмою для дошкільного виховання "Рідна природа".

Учителі зазначили, що використовують різноманітн засоби, методи, прийоми навчання, прагнучи досягти утворення в першокласників чітких уявлень про ті чи інші об’єкти природи.

Відмітили, що найчастіше використовують метод бесіди у процесі формування в учнів природничих знань, іноді проводять дидактичні ігри. На уроці використовують часто загадки, приказки, прислів’я, організовують роботу учнів з малюнками, залучають їх до проведення спостережень у природі. Жоден не вказав, що проводить практичні роботи. Лише один згадав про досліди.

Вчителі зазначили, що відчувають труднощі у формуванн в учнів початкової школи природничих знань. Першокласники плутають називаючи предмети живої і неживої природи; часто об’єкти, що належать до живої природи, вони відносять до неживої і навпаки. А також предмети, які виготовлені руками людини, учні відносять до неживої природи.

Першокласники не вміють самостійно виділяти істотн ознаки об’єктів, віддиференційовувати їх від неістотних, відчувають труднощі в порівнянні об’єктів, встановленні взаємозв’язків між предметами природи. Учн часто користуються словами, не розуміючи їх змісту, що призводить до формалізму у знаннях.

Аналіз відвіданих 10 уроків вчителів показав, що недоліками у роботі вчителів з формування природничих знань у першокласників є: переважання на уроці словесних методів, а в такому разі діти запам’ятовують багато слів, які не мають у їхній свідомості ніякого реального змісту; не завжди вдале поєднання різних методів і засобів навчання.


РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З забезпечення наступності у формуванні природничих знань у ПЕРШОКЛАСНИКІВ

2.1 Педагогічні умови забезпечення наступності у формуванні природничих знань у першокласників

Відомі педагоги К. Ушинський, К. Ягодовський, В. Сухомлинський та ін. великого значення надавали формуванню у дітей природничих знань. Зокрема, К.Ушинський стверджував, що логіка природи є найдоступнішою найкориснішою логікою для дітей [59]. К. Ягодовський стверджував, що природознавчий курс необхідний молодшим школярам як основа майбутніх систематичних курсів; для розвитку мислення, мови, наповнення відповідним змістом "пустих" слів; для виправлення помилкових уявлень і понять у дітей, які утворилися в дошкільний період без відповідного керівництва [46].

Такими чином, завдання учителя в початковій школ полягає в тому, щоб він допоміг дитині розібратися у тих уявленнях, якими збагатилася вона внаслідок свого невеликого життєвого досвіду, перевірити, виправити, впорядкувати їх і водночас розвивати розумові здібності дитини, спостережливість, увагу.

У працях Т.Байбари, О. Біди, Ф.Кисельова, В.Пакулово та ін. зазначається, що природничі знання засвоюються молодшими школярами у формі таких видів знань – конкретних фактів, уявлень, понять [3; 9; 25; 46].

У педагогічній літературі [51] зазначається, що знання органічною єдністю чуттєвого і раціонального, без якого вони неможливі. До чуттєвого пізнання належать відчуття, сприймання, уявлення; до логічного або раціонального - поняття, судження, умовиводи. Ці форми відображення мають місце при засвоєнні знань, оскільки в процесі навчання в свідомості учня повинна бути відтворена реальна картина навколишнього світу.

Аналіз програми курсу "Я і Україна" [50] дав нам змогу визначити основні природничі знання, які формуються у першокласників у формі уявлень про:

-    - про предмети та явища природи - навколишній світ, живу і неживу природу, перетворювальну діяльність людини; властивості повітря, води; різноманітність рослин і тварин, умови їх зростання та проживання;

-    взаємозв’язки залежності в природі (взаємозв’язки в живій і неживій природі, зміни упродовж року - вплив висоти Сонця на зміну пір року);

-    значення сонячного світла і тепла, повітря, води, ґрунту для рослин, тварин, людини; необхідність охорони повітря, ґрунту, водойм;

-    значення рослин тварин для людини, необхідність охорони рослин і тварин;

-     спеціальн методи пізнання об’єктів природи (спостереження, дослід);

-    способи практичної діяльності з об’єктами природи;

-    норми етичного, естетичного, морального ставлення до об’єктів природи.

Пізнання навколишнього світу починається з відчуття. Відчуття – це процес відображення в мозку людини окремих властивостей, якостей предметів і явищ об’єктивної дійсності внаслідок їх безпосереднього впливу на органи чуттів. На базі відчуття виникає сприймання.

Сприймання – це відображення в корі мозку наочних образів предметів і явищ дійсності в результаті їх безпосереднього діяння на органи чуттів. Воно є результатом аналітико-синтетичної діяльност аналізаторів. Сприйняття відображають предмет як ціле з усіма його властивостями, а відчуття – тільки окремі властивості або ознаки предметів та явищ.

До шести років сприймання набуває рис цілеспрямовано діяльності: дитина спроможна виділити предмет з ряду інших предметів, зосередити увагу на ньому і визначити його специфічні якості. Сприйняття пов’язане із безпосереднім чуттєвим пізнанням предметів і явищ – форми, звуку, кольору, величини, ваги тощо.

Сприймання шестирічного учня розвивається як цілеспрямована і раціонально організована діяльність чуттєвого пізнання. Учн за допомогою вчителя вчаться обстежувати предмети, використовуючи різн аналізатори ( зоровий, слуховий, руховий, тактильний), порівнювати предмети за певними ознаками один з одним, розподіляти їх на певні групи на основ виділених суттєвих ознак. У кожної дитини сприймання проходить дещо по-різному, залежно від її індивідуальних особливостей, нахилів, здібностей, набутих раніше вмінь і навичок.

У зв’язку з цим, на думку методистів, вчитель повинен забезпечити:

- по-перше, достатню точність і повноту у сприйманн дитиною об’єкта, явища;

- по-друге, врахування сенсорного досвіду учнів;

- по-третє, виховання якостей спостерігача і бачити приховані закономірності;

- по-четверте, оволодіння сенсорними еталонами (загальноприйнятими зразками предметів та властивостей);

- по-п’яте , організацію зовнішнього сприймання об’єктів у поєднанні з осмисленням даного матеріалу [20].

Сприйняття становить основу для мислення, що спрямовані на виявлення відношень і закономірних зв’язків між предметами явищами об’єктивної дійсності.

У першокласників розвиваються внутрішні механізми мислення, а саме: операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, що створює основи для оволодіння логічними формами мислення. Але оперування знаннями без опори на конкретні предмети, їх моделі або схеми дітям ще важко. Школярам порівняно легко розв’язувати задачі, коли можна використати практичн дії із самими предметами або виділити ознаки частин предмета спостерігаючи їх.

На основі відчуття і сприймання в пам’яті людини виникають уявлення. Роль уявлень у процесі вивчення природи дуже велика: чим багатші у дітей уявлення, чим вони повніші за обсягом і точніші за змістом, тим краще розвивається у дітей пам’ять і мислення. Уявлення є також необхідною умовою формування понять, розуміння учнями слів вчителя, а також засвоєння матеріалу підручника.

Уявлення - це чуттєво-наочний узагальнюючий образ, в якому відображені зовнішні ознаки, властивості, зв’язки, раніше сприйнятого об’єкта чи групи об’єктів. Уявлення виникає на основ відчуттів і сприймання, як результат усвідомлення, запам’ятовування, відтворення [3, 64].

Кожне уявлення має зміст, тобто зовнішні ознаки, властивості і зв’язки чуттєво-наочного образу, які були сприйняті різними органами чуття і створили цей образ.

На думку Ф.Кисельова, Н.Казанського, уявлення – не завжди звичайний образ раніше сприйнятого предмета або явища. Воно може включати в себе деякі узагальнення, може бути осмисленим, певною мірою узагальненим образом ряду предметів і явищ. Наприклад, уявлення про собаку – це образ не якоїсь однієї певної собаки, а собаки взагалі з характерними загальними для цього виду звірів ознаками: формою та будовою тіла, забавлянням тощо [23; 25].

Як стверджують вчені, уявлення – це не тільки образи предметів, які ми колись сприймали. Можна мати уявлення і про такі предмети, яких ми ніколи не бачили. Вони створюються на основі осмислення ряду уявлень про навколишні предмети або явища [39; 43].

У методичній та психологічній літературі [9; 14; 42; 46] зазначається,

щоб сформувати у свідомості першокласників чітк уявлення про незнайомий предмет, треба показати їм його, дати можливість доторкнутися до нього, а іноді понюхати і попробувати на смак. Якщо предмет як певний комплекс подразників діє на ряд аналізаторів, у корі великих півкуль утворюються тимчасові зв’язки, в наслідок чого організм реагує на предмет, як дине ціле.

В. Сухомлинський вважав, що природа – величезної ваги виховний фактор, що накладає свій відбиток на весь характер педагогічного процесу.. Він домагався того, щоб перші наслідки своєї розумової праці дитина відчула під час активної взаємодії з природою [56].

Отже, одночасна робота різних аналізаторів найважливішою умовою переходу від окремих відчуттів до сприймання предмета в цілому.

Так першокласники, ознайомлюючись із снігом і льодом, за допомогою зорового аналізатора сприймають особливості кольору снігу і льоду; органами дотику – їх твердість, характер поверхні (гладенька, шорстка), температуру; органами нюху – відсутність запаху та інше.

Тримаючи сніг у руці, діти спостерігають певні зміни: білі сніжинки перетворюються на краплинки води, які відрізняються від снігу. Наявність цих сприймань є необхідною умовою сприймання учнями причинного зв’язку між явищами: "Від тепла сніг тане, перетворюється на воду." Цей простий приклад показує, як одночасно робота різних аналізаторів забезпечу відображення складних зв’язків явищ об’єктивного світу.

Уявлення формуються на основі спостережень. А для того, щоб в учнів утворювалися чіткі і правильні уявлення необхідне систематичне керівництво з боку вчителя процесом сприймання учнями предметів явищ [20].

В. Сухомлинський зазначав, що початкова школа повинна навчити дитину вчитися. Вміння вчитися включає в себе ряд умінь, пов’язаних з оволодінням знаннями: уміння спостерігати явища навколишнього світу, думати, висловлювати думки, читати, писати. В. Сухомлинський вважав, що навчити дитину вчитися, дати їй уміння, з допомогою яких вона буде самостійно підніматися із сходинки на сходинку довгого шляху пізнання – це одне з найскладніших завдань учителя [ 56, 100].

Щоб сформувати у першокласників загальне уявлення про той чи інший об’єкт найдоцільніше ознайомити їх з ним безпосередньо в природі. Тому великого значення набувають спостереження під час екскурсій, а також самостійні спостереження в природі. Під час тих спостережень учні не тільки запам’ятовують зовнішні особливості тих або інших об’єктів, а й звертають увагу на їхнє природне оточення. Це дає можливість виявити певні взаємозв’язки між об’єктом і середовищем. Під час спостережень тісно переплітаються елементи чуттєвого (емпіричного) і абстрактного (логічного), що забезпечує розуміння учнями суті явищ, які вивчаються. Наприклад, під час екскурсії до лісу треба не лише показати дітям сосну, звернути їхню увагу на колір кори на стовбурі, форму крони, розташування хвоїнок на гілках, колір і форму шишок, а й запропонувати порівняти дерева, що ростуть у гущавині, з деревами на відкритій місцевості [14].

Отже, чуттєва форма пізнання не виступатиме в чистому” вигляді. Чуттєві образи вивчаються в комплексі суджень та умовиводів, в результаті чого формуються чуттєво-логічні образи. Цим забезпечується єдність чуттєвого пізнання в процесі навчання.

Значна робота по формуванні у першокласників яскравих образів повинна проводитися і на предметних уроках, де діти під керівництвом учителя вивчають натуральні об’єкти [43].

Звичайно, на предметному уроці чуттєве сприйняття учнів поєднується із словом учителя, який спрямовує цей процес, бо шести річки ще не можуть самостійно виділити головні властивості об’єкта. Учні сприймають тільки ті його особливості, які відразу впадають в око, хоч вони можуть бути й неістотні.

Мало чути – треба вміти слухати, мало дивитися – треба вміти бачити. І вчитель керує цим процесом. Спочатку учні розглядають весь предмет, схоплюючи його загальний образ. Поступово учитель підводить учнів до різнобічного ознайомлення з об’єктом. Діти дають його словесний опис, встановлюють причинно-наслідкові зв’язки.

Великого значення набуває комплексне застосування засобів унаочнення, завдяки чому на уроці можна комбінувати показ різних та наочних посібників (стінних картин, таблиць, ілюстрацій та ін.). Пам’ять у шестирічок переважно мимовільна, наочно-образного характеру. Тому наочність допомагає дитині краще запам’ятати матеріал, який вчитель подає на уроці.

Аналіз педагогічної літератури [3, 9, 13, 43, 46] показав, що виділяють такі етапи у формуванні уявлень у молодших школярів:

1. Чуттєве сприймання ознак, властивостей, зовнішніх взаємозв’язків і взаємозалежностей об’єкта.

2. Усвідомлення суті уявлення і словесне його вираження.

3. Запам’ятовування змісту уявлення.

4. Відтворення змісту уявлення за допомогою пам’яті.

Т. Байбара визначає і умови формування природознавчих уявлень:

1. Організація цілеспрямованого відчуття і сприймання ознак, властивостей природних об’єктів, їх зовнішніх взаємозв’язків.

2. Поєднання чуттєвої суті сприйнятого із словесними позначеннями.

3. Організація усвідомлення змісту уявлення.

4. Організація запам’ятовування чуттєво-наочного образу об’єкта чи групи об’єктів.

5. Організація закріплення сформованого уявлення шляхом репродуктивного відтворення його змісту без наявності об’єкта.

6. Організація застосування сформованого уявлення при розв’язанні задач за зразком, у подібній і новій ситуаціях [3].

Сприймання та уявлення забезпечують чуттєве пізнання предметів і явищ, але не дозволяють проникнути в їх сутність, розкрити внутрішні зв’язки і взаємозалежності між ними, а також закономірност об’єктивної реальності. Пізнання було б занадто примітивним, якби воно сприймалося на першому, чуттєвому етапі. Рух пізнання від явища до сут пов’язаний з переходом від конкретного сприймання до абстрактного, логічного мислення, в результаті чого встановлюються і розкриваються внутрішні зв’язки й закономірності. Такий перехід здійснюється шляхом утворення наукових понять [9;13].

Формуючи природничі знання у першокласників слід дотримуватись певних дидактичних особливостей проведення уроку у 1 класі.

Як зазначає О. Савченко, у початкових класах, особливо в першому, мають продовжуватися лінії дошкільного розвитку:

- пріоритетність виховних завдань,

- цілісність впливу на дитину через взаємозв'язок навчальної і пізнавальної діяльностей,

- широке використання гри,

- цілеспрямований розвиток сенсорних умінь, вправності й координованості рухів, гостроти зору, уяви, саморегуляції поведінки й загальномовленнєвий розвиток [53, 96].

Учителі початкової школи повинні дуже точно й повно враховувати досягнення дошкільного віку не тільки в змістовому й методичному планах (хоча це дуже важливо), а й у план сформованості особистісних якостей дітей, їхньої вольової сфери, готовності до шкільного навчання. Тому в 1 — 2-х класах плавно продовжуються і розвиваються напрями дошкільного розвитку: широке використання ігрової діяльності, цілеспрямований розвиток сенсорних процесів (чутливості слуху, вправності руки, гостроти зору).

Повноцінна початкова школа має грунтуватися на такій дошкільній підготовці:

- добре розвиненій гровій діяльності дітей;

- пріоритетному розв'язанні виховних завдань, коли навчання здійснюється в контексті виховного процесу;

- добре розвиненому усному мовленні та уяві, достатній для навчання саморегуляції поведінки;

- розвиненій руховій просторовій координації. Особливе значення мають тренованість у дошкільників м'язів руки, добрий окомір, уміння співробітничати у групі й колективі, здатність до саморегуляції.

Здійснення наступност потребує координації зусиль вихователів і вчителів:

- у вивченні особистост дітей;

- забезпечення плавност переходу до навчальної діяльності, формування вмінь працювати за взірцем самостійно, а також організаційних, навчального слухання і різнобічного сприймання об'єктів [22].

Враховуючи те, що наступність передбачає певну послідовність і поетапність формування знань, умінь, навичок, способів діяльності, якими має оволодіти учень "по вертикалі" навчання, ми вважали, що наступність повинна включати взаємозв’язок методів, прийомів, форм навчання; певні послідовно зростаюч вимоги до результативності навчання, виховання, розвитку [2].

Таким чином, на підстав вищезазначеного нами визначено такі педагогічні умови забезпечення наступност у формуванні природничих знань у першокласників:

- врахування природничих знань першокласників, які вони отримали за період дошкілля;

- врахування вікових особливостей шестилітніх дітей;

- широке використання на уроках грових форм навчання;

- використання різноманітних завдань на впізнання розрізнення об’єктів і явищ природи, порівняння, аналіз;

- використання різноманітної наочності на уроці.

2.2 Результати експериментальної роботи

Гіпотезу дослідження, суть якої полягає у тому, що якщо у навчанні учнів курсу "Я і Україна" будуть реалізовані умови забезпечення наступності у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і шкільного молодшого віку, то це сприятиме ефективному засвоєнню першокласниками природничих знань, ми перевіряли у педагогічному експерименті.

Формуючий експеримент проводився на баз загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Мишковичі Тернопільського району Тернопільської області протягом 2007-2008 н.р. У педагогічному експеримент взяли участь 41 учень перших класів даної школи. Серед них визначено контрольний клас 1-Б - 21 учень та експериментальний клас 1–А – 20 учнів.

У контрольному класі навчальний процес здійснювався за методикою вчителя. В експериментальному класі ми навчальний процес побудували таким чином, щоб реалізувати власну методику формування у першокласників природничих знань з врахування умов наступності навчання. Показником ефективного формування знань у першокласників був рівень навчальних досягнень учнів.

У процесі експериментального дослідження проводився контрольний зріз знань. Критеріями оцінювання результатів контрольної роботи були якість виконання учнями завдань ( правильність ).

Підсумкова контрольна робота

1. Назви одним словом, що зображено на малюнку.

______________________

2. Закресли зайве.

3. Доповни речення.

Верхній пухкий шар землі на якому зростають рослини називають____.

4. З’єднай стрілками

Що дають рослини людям?

СоняшникЦукор

Цукровий бурякОлія

Пшениця Борошно

5. Доповни речення, використовуючи слова для довідок.

Чим вище Сонце, тим_________тепла воно посилає на землю.

Слова для довідок: більше, менше.

Ми вважали, якщо учні виконали правильно усі п’ять завдань, то вони досягли високого рівня знань. Якщо учні допустили одну помилку то вони досягли достатнього рівня знань, якщо учні допустили 2 помилки, то вони досягли середнього рівня знань та умінь. Учні, що допустили 3 помилки, досягли низького рівня знань та умінь.

Результати досягнень учнями рівня знань відображені у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Результати досягнень учнями рівня знань

зрізу знань

Кількість учнів, що досягли рівня знань (у %)
високого достатнього середнього низький
Е 1-А К 1-Б Е 1-А К 1-Б Е 1-А К 1-Б Е 1-А К 1-Б
1 3(15%) 2(9,5%) 10(50%) 8(38%) 6(30%) 10(48%) 1(5%) 1(4,5%)

Порівняння результатів формування у молодших школярів природничих знань в експериментальному і контрольному класах показало, що в експериментальному клас кількість учнів із високим і достатнім рівнем знань вища. Кількість учнів, що виявили середній рівень знань у експериментальному класі менша, ніж у контрольному.

Кількісний та якісний аналіз результатів проведеного дослідження свідчить про те, що розроблена нами методика формування в першокласників знань з врахуванням умов наступності навчання сприяє ефективному засвоєнню учнями знань.


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Проведене дослідження дає підстави зробити такі висновки:

1. У процесі вивчення педагогічної літератури з’ясовано, що одним із основних принципів навчання у початковій школі є принцип наступності. Його реалізація потребує якнайточнішого врахування вихідного рівня готовності дітей не лише "на стиках" освітніх дошкільної і шкільної ланок, а й в межах кожного етапу, передбачає певну послідовність поетапність формування знань, умінь, навичок, способів діяльності, якими ма оволодіти учень "по вертикалі" навчання. У понятті наступност виділяють три взаємозв’язані елементи необхідний зв'язок і співвідношення між частинами даної освітньої галузі на різних етапах навчання; взаємозв’язок методів, прийомів, форм навчання; певні послідовно зростаючі вимоги до результативності навчання, виховання, розвитку.

Наступність в навчальному процесі має велике значення. Вона дає можливість поступово збільшувати об’єм понять и способів дій, а також утворювати у школярів цілісне уявлення про наукове знання даної галузі науки; впливає на мотивацію учіння; дозволя учителю застосовувати в навчальному процесі продуктивні способи навчання, дослідницькі і пошукові ситуації, а отже активізувати пізнавальну діяльність учнів, поступово збільшувати навантаження на школярів.

Реалізації принципу наступності на сьогодні в значній мірі сприяє обов’язковість підготовки дитини до школи, яка може здійснюватися різними шляхами: через систему дошкільної освіти; через організацію занять з дітьми, які не охоплені суспільним дошкільним вихованням, у недільних школах або впродовж місяця заздалегідь до початку навчального року.

Визначено у процес реалізації наступності між дошкільною і початковою ланкою навчання вчител класоводи повинні організовувати сумісну діяльність з дітьми, яка врахову вікову дитячу індивідуальність, спонукає її до творчого самовиявлення, зберіга унікальність і самобутність дошкільного дитинства, забезпечує ліричний, безкризовий перехід дошкільника у позицію особистості другого дитинства водночас віддзеркалює розвивальний характер освіти. Вони повинні бути обізнаними з програмами і методиками навчання і виховання дітей в дошкільному навчальному закладі освіти, результатами розвиненості, навченості й вихованост дітей за всіма розділами програми і врахування їх у подальшій роботі початково школи.

2. З’ясовано, що важливим моментом у забезпечення наступності між дошкільною і початковою ланкою освіти є врахування вікових особливостей дітей. Зокрема, для першокласників характерними є:

- мимовільна пам’ять (він запам’ятовує не те, що потрібно, а те, що цікаво);

- уява надзвичайно бурхлива, яскрава, із характерними рисами некерованості;

- домінування мимовільної уваги, яка спрямована на нові, яскраві, несподівані та захоплюючі предмети;

- пізнавальні мотиви не стійкі і ситуативн підтримуються тільки завдяки зусиллям учителя;

- поверхневе сприймання і не завжди адекватне виділення суттєвих ознак;

- домінування наочно-образного мислення (аналізуючи ситуацію, порівнюючи предмети, учень спирається на зовнішні одиничні ознаки, наочні образи, відчуття, на те, що сама спостерігала, помічала);

- розвинуте діалогічне мовлення – дитина може вести діалог, зв’язно розповісти про якусь подію, переказати зміст невеликого тексту відповісти на запитання за його змістом.

3. На основі аналізу програми курсу "Я Україна" визначено основні природничі знання, які формуються у першокласників у формі уявлень про:

-    - про предмети та явища природи - навколишній світ, живу і неживу природу, перетворювальну діяльність людини; властивості повітря, води; різноманітність рослин і тварин, умови їх зростання та проживання;

-    взаємозв’язки залежності в природі (взаємозв’язки в живій і неживій природі, зміни упродовж року - вплив висоти Сонця на зміну пір року);

-    значення сонячного світла і тепла, повітря, води, ґрунту для рослин, тварин, людини; необхідність охорони повітря, ґрунту, водойм;

-    значення рослин і тварин для людини, необхідність охорони рослин і тварин;

-     спеціальн методи пізнання об’єктів природи (спостереження, дослід);

-    способи практичної діяльності з об’єктами природи;

-    норми етичного, естетичного, морального ставлення до об’єктів природи.

4. Виявлено етапи у формуванні природничих уявлень у молодших школярів: 1. Чуттєве сприймання ознак, властивостей, зовнішніх взаємозв’язків і взаємозалежностей об’єкта. 2. Усвідомлення суті уявлення словесне його вираження. 3. Запам’ятовування змісту уявлення. 4. Відтворення змісту уявлення за допомогою пам’яті.

5. Визначено так педагогічні умови забезпечення наступності у формуванні природничих знань у першокласників:

- врахування природничих знань першокласників, які вони отримали за період дошкілля;

- врахування вікових особливостей шестилітніх дітей;

- широке використання на уроках грових форм навчання;

- використання різноманітних завдань на впізнання розрізнення об’єктів і явищ природи, порівняння, аналіз, узагальнення;

- використання наочності на уроці.

6. У педагогічному експерименті доведено ефективність визначених умов забезпечення наступності у формуванн природничих знань в першокласників.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.   Амонашвили Ш.А. В школу- с шести лет - М.: Педагогика, 1986.- С. 16-19.

2.   Аквилева Г.Н., Клепина З.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе: Учеб. для студ. учреж. сред. проф. образования пед. профиля.- М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004 - 240 с.

3.   Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. – 334 с.

4.   Байбара Т.М., Бібік Н.М. Я і Україна. Віконечко: Підручник для 1 кл.- К. Форум,

5.   Бібік Н.М., Коваль Н.С. Орієнтовне планування уроків з інтегрованого курсу "Я і Україна" на 1 семестр (1 і 2 класи). // Початкова школа. – 2006. - №

6.   Бібік Н.М., Коваль Н.С. Орієнтовне планування уроків з інтегрованого курсу "Я Україна" на другий семестр. // Початкова школа. – 2007. - № 1. – С.33.

7.   Бібік Н.М., Коваль Н.С. Я і Україна: Віконечко: Підручник для 1 класу. – К.: А.С.К., 2002. 120 с.

8.   Біда О.А. Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання. – Київ; Ірпінь: ВТФ „Перун”, - 2000. – 400 с.

9.   Біда О. Формування природничих понять. // Початкова школа, - 2000 - № 7. – С.23-25.

10.Богуш А. Наступність дошкільної і початкової ланок освіти як педагогічна проблема //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2006. - № 2. – С.58 - 61.

11.Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1968. С.209.

12.Бутріт В. Ігрові завдання з природознавства. Тема „Тварини” // Початкова освіта, - 2004. - № 9. – С. 21-23.

13.Варакута О. Формування природничих понять в учнів початкових класів. // Початкова школа – 1999. - № 5. – С. 20-23.

14.Виноградова Н.Ф. "Окружающий мир" в начальной школе: Беседы с будущим учителем: Учебное пособие для студентов отделений и факультетов начальных классов средних и высших педагогических учебных заведений.- 2-е изд. – М.: Изд. Центр «Академия», 1999. – 144с.

15.Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416с.

16.Вітренко І. Формування пізнавального нтересу до природознавства засобами усної народної творчості. // Рідна школа, 2004.- 3. – С.54-56.

17.Грущинська І. Розв’язання текстових та ситуативних завдань на уроках з курсу „Я і Україна” 1-2 класи. // Початкова Школа, 2003. - 12. – С.14.

18.Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 2001. - № 1. – С.28-30.

19.Друзь З.В. Пізнавальн завдання з ознайомлення з навколишнім світом у 1-2 класах чотирирічно початкової школи: Посібник для вчителя. – К.: Рад. Шк.., 1990. – 128 с.

20.Жаркова І. Передумови ефективності сприймання природничих знань молодшими школярами. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2001. - № 5. – С.77-81.

21.Иванова К.М. Природоведческая подготовка: проблемы теории и практики. // Начальная школа. – 1988. - № 2. С.23-24.

22.Калмикова Л. О. Сучасн проблеми наступності й перспективності та шляхи їх упровадження / 36.: Дитинство: Наступність і перспективність. — Пеуеяслав-Хмельницький, 2000. – С. 29-52.

23.Казанский Н.Г., Назарова Г.С. Дидактика (начальные классы). – М.: Просвещение, 1978. – 222 с.

24.Кировцева М.И. Природоведческая подготовка в детском саду. // Дошкольное воспитание. – 1977. - 6. – С.47.

25.Кисельов Ф.С. Методика викладання природознавства в початкових класах. – К.: Вища школа, 1975. – 176 с.

26.Клименко В. Можливост психіки шестиліток // Психолог. – 2002. - № 29-32. – С. 71-73.

27.Коваль Н.С. Самостійна робота учнів на уроках природознавства. Посібник для вчителів. – К.: Рад. Школа, 1982. – 96 с.

28.Козацька М.П. Урок з курсу „Я і Україна” в 1 класі. // Початкове навчання та виховання. – Харків. – 2004.- № 8. С.2-3.

29.Коменський Я.А. Велика дидактика. – К.: Радянська школа, 1940. – С.85

30.Косоротова Ю. Використання творчих завдань на уроках природознавства. // Психолог, 2004. - 21-22. – С.94-100.

31.Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. — К.: Радянська школа, 1989. — 608 с.

32.Котнрло В. К. Завтра в школу. — К.: Радянська школа, 1977. - 210 с.

33.Котнрло В. К. Развитие волевого поведения у дошкольников. — К.:Радянська школа, 1971. – 160 с.

34.Кочерга О. Психофізіологічні особливості діяльності першокласників // Початкова школа. 2005. - №3. – С. 5-9.

35. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Шестилетний ребенок: Психологическая готовность к школе. – М.: Знание, 1987. – 68 с.

36.Люблинская Г.А. Учителю о психологии младшего школьника: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1977. 224с.

37.Майборода В., Друзі З. Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів. // Початкова школа. – 2000. - № 4. – С.7-10.

38.Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку /Науково-дослідний інститут педагогіки України. – К., 1991. – С. 110, 127 -128.

39.Миронов А.В. Методика изучения окружающего мира в начальных классах. – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 360 с.

40.Національна доктрина розвитку освіти /Збірник нормативних документів з освіти та виховання /Упоряд. З.М. Онишків. – Тернопіль, Тернопільський національний університет мені Володимира Гнатюка, 2006. – с.15-25

41.На які психологічн особливості розвитку дитини треба спиратись: Дитині 6 років. // Журнал для батьків. 2001. - № 3-4. – С.18-19.

42.Навчання і виховання 6-річних першокласників: Зб. статей / Упоряд. К.С.Прищепа. – К.: Рад. школа, 1000. 202 с.

43.Нарочна Л.К., Ковальчук Г.В., Гончарова К.Д. Методика викладання природознавства. – К.: Вища школа, 1990. – 302 с.

44.Нежнова Т.А. Формирование новой внутренней позиции //Особенности психического развития детей 6-7-летнего возраста. – М. : Педагогіка, 1988. – С.24.

45.Онишків З.М. Наступність у навчально-виховній роботі з дошкільниками і молодшими школярами в умовах комплексу"дошкільний навчальний заклад – початкова школа"/Гірська школа. - № 1. – С. 25-27.

46.Пакулова В.М., Кузнецова В.И. Методика преподавания природоведения. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с.

47.Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учебник для студентов высших и средних педагогических учебных заведений. Под ред. С.А.Смирнова. – 4-е изд., аспр.- М.: Изд. Центр «Академия», 2000. – 512 с.

48.Подласый И.П. Педагогика начальной школы. – М., 2000. – 400 с.

49.Постникова Е.А. Роль опорных схем в формировании природоведческих понятий. // Начальная школа, 1991. - 2. – С.44-47.

50.Програма для середньо загальноосвітньої школи 1-4 класи. – К.: Початкова школа. – 2006. – 429 с.

51.Российская педагогическая энциклопедия в 2 т. Т.2. / Гл. ред. В.В.Давыдов. – М.: Большая Российская энциклопедия, 199. – 672 с.

52.Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Генеза, 1999. – 366 с.

53.Савченко О.Я. Наступність і перспектива в роботі двох перших ланок освіти //Дошкільне виховання. – 2000. – № 11. – С.4 – 5.

54.Савченко О.Я. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів. – К. : Рад. Школа, 1982. – 176 с.

55.Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості //Вибр.тв.: В 5 т. К.: Радянська школа, 1977. – Т.1. – С.53 – 206.

56.Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям //Вибр. твори: В 5-ти томах. – К.: Радянська школа, 1977. – Т.3. – С.5 – 279.

57.Труднощі, які виникають у першокласників. // Журнал для батьків. – 2001. - № 3-4. – С. 11-13.

58.Усова А.П. Обучение в детском саду. – М.Педагогика, 1981. – С.41.

59.Ушинський К.Д. Твори в 6-ти томах. Т. 2. – К., 1954. – 500 с.

60.Харитонова З. Вправи на розвиток спостережливості. // Початкова школа, 1999. - № 4. – С.19-20.


ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

1) Користуючись малюнками й буквами слова "Природа", впишіть букви у незаповнені клітинки. Визначте предмети живої і неживої природи.

1) Користуючись малюнками й буквами слова "Зоопарк", впишіть букви у незаповнені клітинки. Визначте диких і свійських тварин. Назвіть тварин, що охороняються законом у нашій країні.

3) Користуючись малюнками, впишіть у незаповнені клітинки пропущені в словах букви. Прочитайте нове слово. Визначте, до яких груп рослин воно належить (овочі, фрукти, ягоди).ДОДАТОК В

ДИДАКТИЧНІ ІГРИ

Тема: "Рослини. Розмаїття рослин."

Гра "Що де росте?"(проводиться на етапі "Вивчення нового матеріалу")

Дидактична мета: розвивати у дітей уміння групувати, об'єднувати рослини за місцем зростання їх.

Підготовка до гри. Учитель готує малюнки великого формату із зображенням саду, городу, лісу та ін., на яких є порожні квадрати, а також невеличкі малюнки з різними рослинами.

Ігрова дія. Діти, змагаючись, підбирають малюнки, закривають ними порожні квадрати.

Правила гри. Виграє той, хто швидше і без помилок виконає завдання.

Хід гри. Учитель прикріплює на класній дошці малюнки з зображенням городу, саду та ін. Дітям роздає конверти з невеличкими картками, на яких зображено різні рослини. Діти класифікують рослини на групи — залежно від того, де вони ростуть. Тому, хто правильно виконав завдання, учитель дозволяє "посадити" рослину там, де вона росте, тобто закрити порожні квадрати на великому малюнку картками.

Гра "Упізнай рослину"( проводиться на етапі "Закріплення знань")

Дидактична мета: уточнити знання дітей про рослини

Ігрова дія. Учитель зачиту загадки. Учні знаходять малюнки - відгадки і піднімають малюнок.

Правила гри. За правильну відгадку учень одержує фішку. Перемагає той, у кого найбільше фішок.

Стоїть пані у лісочку,

Має червону сорочку,

Хто не йде, той поклониться. (Суниця).

Стоять сестрички,

Золотенькі очі, білі вії. (Ромашки).

У вінку зеленолистім, у червоному намисті,

Вдивляється у воду на свою хорошу вроду.(Калина).

В кожнім колосі зерно

Світиться янтарно,

Бо трудились на селі

Люди всі ударно.

Наче сонце на столі —

Свіжа паляниця,

То на славу уродила

Золота ...(Пшениця)

Довгий, зелений, добрий, солоний,

Добрий і сирий, хто він такий? (Огірок)

Я кругленька, червоненька,

З хвостиком тоненьким.

На городі мене рвуть

І до столу подають. (Редиска).

Біла кора, тоненькі віти.

Що то є? – Відгадайте .діти. (Береза).

Тема уроку: "Рослини людина: що дають рослини людям, вшанування рослин, охорона рослин"

Гра "Поштар приніс посилку" (проводиться на етапі "Вивчення нового матеріалу")

Дидактична мета: формувати вміння розрізняти дари рослин (овочі та фрукти) за описом.

Підготовка до гри. Учитель вкладає овочі та фрукти у пакети, які вміщує у коробку.

Ігрова дія. Складання опису предмета та відгадування за описом.

Правила гри. Розповісти про те, що приніс поштар, не називаючи предмет. Той, хто правильно виконав завдання, отримує фішку. перемагає той, хто отримав найбільше фішок.

Хід гри. Один із учнів ("поштар") за завданням учителя вносить коробку до класу. Учитель говорить: "Сьогодні нам поштар приніс посилку, в якій різні дари рослин. Він роздасть пакети кільком учням. Ви роздивитесь, що у пакеті, і по черзі, не називаючи предмет, розповісте усім дітям, що вам приніс поштар". Діти за описом відгадують, які овочі і фрукти приніс поштар.

Гра "З яко квітки бджілка зібрала мед"(проводиться на етапі "Вивчення нового матеріалу")

Дидактична мета: розширити поглибити знання дітей про рослини.

Ігрова дія. Пошук потрібно рослини на малюнку.

Правила гри .Учні мають на столі малюнки рослин. Вчитель називає рослину, з якої бджілка зібрала мед. Учні знаходять її на малюнку і піднімають малюнок. Хто перший підняв малюнок, той отримує фішку. Перемагає той, хто отримав найбільше фішок.

Кульбаба, фіалка, ромашка, пролісок, волошка, мак, барвінок, калина, троянда, соняшник.

Гра "Упізнай дерево" (проводиться на етапі "Закріплення знань")

Дидактична мета: розширити поглибити знання дітей про рослини.

Ігрова дія. Пошук потрібно рослини на малюнку.

Правила гри . Вчитель назива дерево. Учні знаходять його на малюнку . Хто перший підняв малюнок, той отримує фішку. Перемагає той, хто отримав найбільше фішок.

Яблуня, груша, ялина, сосна, верба, тополя, дуб, береза.

Гра "Треба – не можна" (проводиться на етапі "Закріплення знань")

Дидактична мета: закріпити знання дітей про шанобливе ставлення до рослин

Ігрова дія. Учитель пропону дітям уявити, що вони знаходяться в лісі. Він називає дію, а діти плескають в долоні, якщо можна її виконувати.

Правила гри. За правильний рух учень одержує фішку. Перемагає той, у кого найбільше фішок.

Саджати квіти.

Охороняти рідкісні рослини.

Ламати гілки дерев.

Поливати квіти.

Обдирати кору дерев.

Рвати багато квітів.

Збивати гриби ногами.

Обкопувати дерева.

Тема: Тварини. Різноманітність тварин

Гра "Відгадай, хто це?" (проводиться на етапі "Вивчення нового матеріалу")

Дидактична мета: розширити та поглибити знання дітей про тварин

Ігрова дія. Учитель пропону відгадати загадки. На малюнках, які роздані, знайти відгадку.

Правила гри. Учень, що першим підняв малюнок, одержує фішку. Перемагає той, у кого найбільше фішок.

В неї й очі, мов горішки,

Кожушина хутряна,

Гострі вушка, наче ріжки,—

У дуплі живе вона.(Білка)

Взимку ляже спати

Дядько волохатий.

Лиш тоді устане,

Як весна настане.(Ведмідь).

То зів'ється у клубок,

То розправить спинку,

Ніс — як чорний п'ятачок,

Очі — намистинки.(Їжачок)

Лиш ночами птиця ця

Полювати виліта.(Сова).

Довгонога,

Чорно-біла,

У гніздо на хату сіла,

Довгим дзьобом, знай, стукоче,

Ніби щось сказати хоче.

Де ж це ти була?

Далеко!

Як зовуть тебе? (Лелека).

Гра "Хто чим живиться?" (проводиться на етапі "Вивчення нового матеріалу")

Дидактична мета: уточнити розширити знання дітей про живлення тварин.

Підготовка до гри. Учитель підбирає і складає в конверт картинки із зображенням тварин і рослин.

Ігрова дія. Пошук потрібних картинок, поєднання їх.

Правила гри. Розпочинають гру лише за командою вчителя. Виграє той, хто швидко і правильно виконає завдання.

Хід гри. За командою вчителя діти дістають картинки з конверта і групують їх по дві — залежно від того, хто чим живиться. Наприклад, підбирають такі пари: лисиця і миша, вовк заєць, лось і сосна і т. д.

Гра "Впізнай за голосом" (проводиться на етапі " Закріплення знань")

Дидактична мета: уточнити розширити знання дітей про тварин.

Підготовка до гри. Учитель підбирає і складає в конверт картинки із зображенням тварин.

Ігрова дія. Пошук потрібних картинок

Правила гри. Розпочинають гру лише за командою вчителя. Вчитель наслідує голоси тварин. Учні повинні знайти малюнки даних тварин і підняти їх. Виграє той, хто швидко і правильно викона завдання. За правильно виконане завдання учень отримує фішку. Перемагає той, хто отримає найбільше фішок.

Кар-кар, тук-тук, цвірінь-цвірінь, гав-гав, няв-няв, му-му, ух-ух, ква-ква, бе-е-е, хрю-хрю.

Гра "П'ять назв" (проводиться на етапі " Закріплення знань")

Дидактична мета: розширити та закріпити уявлення учнів про тварини

Ігрова дія. Кожен крок супроводжувати назвою певного виду тварин.

Правила гри. Розпочинати за командою вчителя, не порушувати ритму, не повторювати названих раніше тварин.

Хід гри. Два учні, представники різних команд, стають у кінці проходів між партами. За сигналом учителя вони (спочатку один, потім — другий) повинні пройти вперед, зробивши п'ять кроків, і за кожним кроком називати звіра (птаха, комаху), їх зміню друга, третя пара учнів. Перемагає той, хто безпомилково виконає завдання. За кількістю переможців визначається місце команди.

Тема уроку: "Тварини і людина: що дають тварини людям, піклування про тварин, вшанування тварин, охорона тварин"

Гра "Допоможи знайти тварині свій дім"(проводиться на етап "Вивчення нового матеріалу")

Дидактична мета: розширити уявлення учнів про середовище існування тварин.

Ігрова дія. Пошук потрібних картинок.

Правила гри. Правильно розкласти картинки тварин і напроти його будиночок. Перемагає той, хто швидше виконає завдання.

Барліг –ведмідь; риба - річка; собака – будка; шпак –шпаківня; бджола – вулик; ластівка – гніздо; білка дупло; нора – миша.

Гра "Мисливці і пастухи"(проводиться на етапі "Вивчення нового матеріалу")

Дидактична мета: вчити дітей групувати тварин на тих, що живуть поруч з людиною і в природі.

Ігрова дія. Плескати в долоні.

Правила гри. Учитель поділя клас на "пастухів" і " мисливців". Називає тварин. Якщо тварина живе поруч з людиною і людина про неї турбується, плескають "пастухи". Якщо тварина живе в лісі, на лузі, річці плескають "мисливці". Перемагає та група учнів, яка менше допустить помилок.

Корова, мишка, ведмідь, кріль, заєць, овечка, собака, лисиця, дятел, їжак.

Гра "Треба – не можна" (проводиться на етапі "Закріплення знань")

Дидактична мета: закріпити знання дітей про шанобливе ставлення до тварин

Ігрова дія. Учитель пропону дітям уявити, що вони знаходяться в лісі. Він називає дію, а діти плескають в долоні, якщо можна її виконувати.

Правила гри. За правильний рух учень одержує фішку. Перемагає той, у кого найбільше фішок.

Спостерігати за птахами.

Ловити птахів.

Руйнувати мурашник.

Підгодовувати птахів.

Ловити метеликів.

Охороняти пташині гнізда.

Ловити їжачків і забирати їх додому.

Топтати дощових черв’яків.

Руйнувати пташині гнізда.

Охороняти мурашники.

© 2010 Интернет База Рефератов