реферат
Главная

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Курсовая работа: Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

Курсовая работа: Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ІНСТИТУТ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ФАХОВОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

Курсова робота

з дисципліни “Фінансовий аналіз”

на тему: Банкрутство: Метод комплексного фінансового аналізу.


Дніпропетровськ – 2008р.


ЗМІСТ

1. Вступ до курсової роботи

2. Теоритична частина курсової роботи

3. Банкрутство: Метод комплексного фінансового аналізу

4. Практична частина курсової роботи

5. Додаток 1

6. Додаток 2

7. Література


Вступ

Процес переходу економіки України на ринкові відносини відбувається у складних умовах спаду виробництва та інформації, що негативно впливає на фінанси підприємств, спрямовує їх на вирішення сьогоденних завдань виживання, робить неможливим зміцнення фінансової бази на скільки-небудь віддалену перспективу. Про складний фінансовий стан у всіх галузях економіки свідчить значна кількість збиткових підприємств і організацій. Основним джерелом інформації про фінансовий стан підприємства є бухгалтерська звітність, яка в ринковій економіці базується на узагальненні даних фінансового обліку і є інформаційною ланкою, яка повязу підприємство з товариством та діловими партнерами-використовувачами інформац про діяльність підприємства. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів її виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Кожне підприємство здійснює діяльність, в результаті якої відбувається використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. При цьому виникають недоліки у використанні ресурсів, які і є обєктом економічного і фінансового аналізу. В умовах ринкової економіки фінансовий аналіз є однією із базових дисциплін, знання основ якої обовязково для всіх спеціалістів, зайнятих у сфері фінансів, обліку, аудиту, управління.

До недавнього часу для більшост суб’єктів господарювання процеси банкрутства були мало відомі. Лише в період реформування економіки (після ліквідації планового розподілу використання грошових ресурсів) відчутними стали такі економічні явища як нерентабельність, неплатоспроможність підприємств. Характерними ознаками фінансової кризи підприємства є скорочення попиту на його продукцію, і, як наслідок, зниження обсягів виробництва; зростання заборгованості постачальникам, держбюджету та банкам; затримки з виплатою заробітної плати працівникам. Кількість таких підприємств в економіці України неухильно зростає. Причому тенденц банкрутства поширюються не лише на окремих суб’єктів господарювання, а й на цілі галузі економіки (наприклад, сільське господарство, яке вже впродовж багатьох років перебуває в глибокій фінансовій кризі і де понад 85% господарюючих суб’єктів закінчують свою діяльність щорічно із збитками; в промисловості збитковим є кожне друге підприємство).

На сьогоднішній день для більшості українських підприємств характерним є більш або менш однакове коло проблем:

- зміна економічного середовища, в якому вони існують;

- втрата традиційних ринків збуту власної продукції;

- зміна системи планування і, як результат – порушення ритмічності виробничої діяльності;

- нестабільність правового поля.

Крім того, процес приватизації також призвів до корінної зміни принципів управління підприємством, зачепив основи його існування. В ході приватизації держава втратила роль адміністратора, передав її акціонерам (новим господарям) та виконавчому органу управління – правлінню на чолі з головою. Саме ж підприємство опинилося в агресивному ринковому середовищі. З одного боку, вчорашні дружні колеги по галузі перетворилися на підступних конкурентів, з ншого – на утворений ринок хлинула більш якісна та часто більш дешева продукції іноземних виробників. По суті, у багатьох підприємств, в наслідок приватизації, так і не з’явився реальний господар, зацікавлений в розвитку підприємства і в стабільній його роботі. Це далеко не повний перелік проблем, які для багатьох українських підприємств стали причиною банкрутства ліквідації.

Щоб процеси банкрутства господарюючих суб’єктів завдавали найменшої шкоди економіці держава повинна активно виконувати свою регулюючу роль у формуванні відносин власності. А для цього необхідно мати відповідну зважену законодавчу базу.

Банкрутство – це один з ключових елементів ринкової економіки і інститут розвиненої системи громадянського та торговельного права, це механізм, який дає можливість уникнути катастрофи та вигідно розпорядитися засобами. Ситуація банкрутства підприємств типовою для економіки не лише країн, що розвиваються, а й будь-якої з розвинутих країн. Зокрема, у країнах Євросоюзу щороку банкрутує значна кількість підприємств і підприємців – з кожних 100 новостворених підприємств на ринку залишаються 20-30. І незважаючи на банкрутство частини фірм, економіка вропейських країн розвивається із передбачуваними темпами, що пояснюється тим, що законодавство і процедури банкрутства використовуються у них в першу чергу для оздоровлення економіки.

Банкрутство як одна з юридичних підстав ліквідації підприємств регулюється Законом “Про підприємства в Україн (ст.ст.24,34). Порядок і умови визнання будь-яких юридичних осіб — (суб’єктів підприємницької діяльності банкрутами з метою задоволення претензій кредиторів регулює спеціальний Закон України від 14 травня 1992 р. "Про банкрутство (Відомості Верховної Ради України. — 1992 — №31. — Ст. 440).

Провадження у справах про банкрутство та ліквідаційний процес регулюється також і законодавством України про орга­ні­зацію та діяльність Арбітражного суду, а провадження у справах про банкрутство банків регулюється, крім того, з урахуванням вимог Закону “Про банки і банківську діяльність”. Так основні законодавчі акти про банкрутство, поняття якого містить стаття 1 Закону “Про банкрутство”. Це пов'язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи — суб'єкта підприємницької діяльност задовольнити в установлений для нього строк пред'явлені до нього кредиторами вимоги і виконати зобов'язання перед бюджетом. З наведеного визначення випливає, що банкрутство має економічний і правовий характер.


Теоретична частина

Банкрутство: Метод комплексного фінансового аналізу

З економічно точки зору банкрутство є неспроможністю продовження суб'єктом своєї підприємницької діяльност внаслідок її економічної нерентабельності, безприбутковості. Суб’єкт підприємництва має стільки боргів перед кредиторами і зобов'язань перед бюджетом, що коли їх вимоги будуть пред'явлені у визначені для цього строки, то майна суб’єкта — активів у ліквідній формі — не вистачить для їх задоволення. Юридичним аспект банкрутства полягає насамперед у тому, що в суб'єкта є кредитори, тобто особи, що мають документовані майнові вимоги до нього як до боржника. Це майнов пра­вові відносини банкрутства, здійснення яких у встановленому законом порядку може призвести до ліквідації суб'єкта підприємництва.

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективност виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.

Під аналізом розуміється засіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, заснований на розчленовуванні цілого на складові частини і вивчення їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей. Зміст аналізу випливає з функцій. Однією з таких функцій являється вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних умовах підприємства. Наступна функція аналізу - контроль за виконанням планів управлінських рішень, за економічним використанням ресурсів. Центральна функція аналізу - пошук резервів підвищення ефективності виробництва на основі вивчення передового досвіду і досягнень науки і практики. Також інша функція анализу - оцінка результатів діяльності підприємства по виконанню планів, досягнутому рівню розвитку економіки, використанню наявних можливостей. І накінець - розробка заходів по використанню виявлених резервів у процесі господарсько діяльності.

Аналізом фінансового стану підприємства, організації займаються керівники і відповідні служби, також засновники, нвестори з метою вивчення ефективного використання ресурсів. Банки для оцінки умов надання кредиту і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного одержання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень засобів у бюджет і т.п. Фінансовий аналіз є гнучким інструментом у руках керівників підприємства. Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням використання засобів підприємства. Ця інформація представляється в баланс підприємства. Основними чинниками, що визначають фінансовий стан підприємства, , по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру виникнення потреби власного обороту капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів ( активів). Сигнальним показником, у якому виявляється фінансовий стан, виступає платоспроможність підприємства, під яким розуміють його спроможність вчасно задовольняти платіжні вимоги, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет. В аналіз фінансового стану підприємства входить аналіз бухгалтерської звітності, пасив актив, їхній взаємозв'язок і структура; аналіз використання капіталу й оцінка фінансової стійкості; аналіз платоспроможності і кредитоспроможност підприємства іт.п. Розділ І. Аналіз основних показників, які комплексно характеризують виробничо-господарську діяльність.

Ефективність використання виробничих та фінансових ресурсів характеризується кількісним співвідношенням інтенсивних екстенсивних факторів. Показниками екстенсивного розвитку є кількісні показники використання ресурсів: чисельність працюючих, величина використаних предметів праці, об’єм основних виробничих фондів, величина амортизації та авансованих оборотних засобів.

оказники інтенсивного розвитку якісні показники використання ресурсів: продуктивність праці, матеріаловіддача, матеріало місткість, фондовіддача, фондомісткість, кількість оборотів оборотних засобів або коефіцієнт закріплення оборотних засобів.

Процес екстенсивного нарощування виробничого потенціалу є необхідним, але обмежується фінансовими можливостями підприємства. Економічно виправданим є таке нарощування виробничого потенціалу, яке супроводжується більш високим проростом фінансових результатів. Визначальним напрямком мобілізації резервів виробництва є інтенсифікація виробничо-збутової діяльності, та використання виробничого потенціалу. Кінцеві результати діяльност формуються під дією як інтенсивних так і екстенсивних факторів. Особливістю нтенсивного і екстенсивного використання ресурсів є їх взаємозамінність. Так нехватку робочої сили можна поповнити підвищенням продуктивності праці.

Для комплексного аналізу фінансового стану підприємства необхідно оцінити тенденц найбільш загальних показників, які з різних сторін характеризують фінансовий стан підприємства.

Показниками та факторами доброго фінансового стану підприємства можуть бути: стійка платоспроможність, ефективне використання капіталу, своєчасна організація розрахунків, наявність стабільних фінансових ресурсів.

Показники та фактори незадовільного фінансового стану:

-       неефективне розміщення коштів,

-       брак власних оборотних коштів,

-       наявність стійко заборгованості за платежами,

-       негативн тенденції у виробництві.

До найзагальніших показників комплексного фінансового аналізу належать показники дохідності й рентабельності.

Велике значення має аналіз структури доходів підприємства та оцінка взаємозв'язку прибутку з показниками рентабельності. Важливо проаналізувати зв'язок прибутку підприємства з формуючими прибуток факторами, що полегшує практичну орієнтацію в цих питаннях.     Дохідність підприємства характеризується абсолютними й відносними показниками.

Абсолютний показник дохідності - це сума прибутку або доходів. Відносний показник - рівень рентабельності. Рівень рентабельності підприємств, пов'язаних із виробництвом продукції, визначається як відсоткове відношення прибутку від реалізац продукції до її собівартості:

Р = (П/С) 100,

де Р - рівень рентабельності, %;

П - прибуток від реалізації продукції, грн.;

С - собівартість продукції, грн.

Рівень рентабельності підприємств торгівлі та громадського харчування визначається як відсоткове відношення прибутку від реалізації товарів (продукції громадського харчування) до товарообігу.

Під час аналізу вивчають динаміку змін обсягу чистого прибутку, рівня рентабельності та фактори, які впливають на них. Основними факторами, що впливають на чистий прибуток, є обсяг виручки від реалізації продукції, рівень собівартості, рівень рентабельності продукції, фінансові результати та витрати від операційної звичайної діяльності, величина податку на прибуток та інших податків, що виплачуються з прибутку.

Аналіз дохідності підприємства проводиться в порівнянні з планом та попереднім періодом. За умов інфляції важливо забезпечити об'єктивність показників та запобігти їх викривленню через постійне підвищення цін. Аналіз проводиться за даними роботи за рік. Торішні показники треба привести у відповідність із показниками звітного року за допомогою індексації цін.

За ринкових відносин існує персоніфікований інтерес керівництва та колективів підприємств до фактично досягнутого рівня рентабельності, що суттєво впливає на результативність господарської діяльності.

На підприємствах недержавних форм власності для акціонерів та засновників найважливіше значення має рентабельність їхніх пайових і статутних внесків у складі загальних інвестицій. Тому цьому аспекту оцінки фінансового стану підприємства треба приділити серйозну увагу.

Практика рекомендує для оцінки рентабельності підприємства використовувати систему взаємозв'язаних показників рентабельності. З цією метою необхідно використовувати дві основні групи показників рентабельності:

а) показники, розрахован на підставі поточних витрат (вартості продажу);

б) показники, розраховані у зв'язку з використанням виробничого капіталу (виробничих активів).

 Для всебічної комплексної оцінки різних показників рентабельності можна використати зарубіжний досвід оцінки цих показників.   Показники рентабельності групи "а" розраховуються на базі даних бухгалтерського обліку прибутків та збитків і становлять систему таких коефіцієнтів:

- коефіцієнт граничного рівня валового прибутку (К1)

К1 = Вп/Чоп = 1 - Впр/Чоп,

де Вп - сума валового прибутку;

Впр - вартість продажу (реалізації продукції, робіт, послуг);

Чоп - чистий обсяг продажу (реалізації);

- коефіцієнт граничного рівня прибутку від основної операційної діяльності (К2)

К2 = Под/Чоп,

де Под - сума прибутку, отриманого від основної операційної діяльності;

- коефіцієнт граничного рівня прибутку від усієї діяльності підприємства - операційної, фінансової, інвестиційної (К3)

К3 = П/Чоп,

де П - сума прибутку до виплат за довгостроковими зобов'язаннями і податкових виплат;

- коефіцієнт граничного рівня чистого прибутку (K4)

К4 = Чп/Чоп,

де Чп - сума чистого прибутку після виплати відсоткових сум за довгостроковими зобов'язаннями та сплати податків;

-критичний коефіцієнт рентабельності (K5)

К5 = (Чоп - Зв) / Чоп,

де Зв - це сума змінних витрат у складі вартості продажу.

У міжнародній практиці вся підприємницька діяльність корпорацій, фірм та інших підприємств чітко поділяється на три види: операційна (основна); інвестиційна - вкладання грошей в акції, інші цінні папери, капітальні вкладення; фінансова - облік отриманих (сплачених) дивідендів, відсотків тощо. Такий поділ видів діяльност знаходить відображення у відповідних формах звітності.

Із наведених формул зрозуміло, що всі коефіцієнти мають ту саму базу обрахунку - чистий обсяг продажу (валові надходження за вирахуванням суми повернення дисконтних знижок). Ці, а також наведені нижче показники рентабельності взаємодоповнюють один одного дають змогу провести комплексний фінансовий аналіз стану підприємства.

Показники рентабельності групи "б" розраховуються як відношення прибутку коштів, вкладених у підприємство засновниками, акціонерами та інвесторами. Зарубіжний досвід свідчить, що за даними звіту щодо прибутків (збитків) балансового звіту доцільно розрахувати такі коефіцієнти:

- коефіцієнт віддачі на всю суму виробничих активів (К6)

К6=Чп/ВА,

де ВА - середньорічна величина всіх виробничих активів підприємства;

- коефіцієнт віддачі від інвестованого капіталу (К7)

К7=П/СА,

де СА - середньорічна сума всіх активів підприємства за мінусом короткострокових зобов'язань, або середньорічна сума капіталізованих коштів (акціонерний капітал + довгострокові зобов'язання);

- коефіцієнт віддачі на акціонерний капітал (Kg)

К8=Чп/СК,

де СК - середньорічна сума власного капіталу, представлена акціонерним капіталом.

Коефіцієнт віддачі активів характеризує величину дохідності всього потенціалу, яким володіє підприємство (його називають показником майстерності використання капіталу менеджерами підприємства). Цей показник для детальнішої оцінки може обчислюватись у різних модифікаціях: в чисельнику формули можуть використовуватись різні показники прибутку: валового, операційного, до вирахування податків і т. д.

Коефіцієнт віддачі інвестицій характеризує ефективність віддачі тільки частини всього капіталу - довгострокових інвестицій і капіталізованого прибутку підприємства. Цей коефіцієнт характеризує фінансовий стан підприємства в цілому. Наприклад, фінансова стійкість знижується, коли відсоткова ставка на позикові кошти перевищує величину цього коефіцієнта. Важливу роль у комплексній оцінці фінансового стану підприємства, особливо в акціонованих підприємствах, відіграє третій із розглянутих показників - коефіцієнт віддачі акціонерного капіталу.

Одним із основних підходів до аналізу фінансових показників діяльності підприємства та прогнозування банкрутства є використання сучасних інформаційних технологій та нструментальних засобів обробки даних для діагностики банкрутства. Діагностика банкрутства повинна мати декілька рівнів і спиратися на моніторинг внутрішніх явищ фірми, помітних зсередини. Доцільно формувати систему діагностики банкрутства з двох частин: експрес-діагностика банкрутства та фундаментальна діагностика банкрутства.

Основною метою експрес - діагностики банкрутства є ранн виявлення ознак кризового розвитку підприємства та попередня оцінка масштабів кризового його стану. Експрес-діагностика банкрутства характеризує систему регулярної оцінки кризових параметрів фінансового розвитку підприємства, що здійснюється на базі даних його фінансового обліку за стандартними алгоритмами аналізу, постійного моніторингу фінансового стану підприємства. Тому методика експрес-діагностики може трактуватися як універсальна, що майже не залежить від специфічних характеристик підприємства.

Експрес - діагностика банкрутства здійснюється за наступними основними етапами:

- визначення об'єктів спостереження "кризового поля", що реалізує загрозу банкрутства підприємства;

- формування системи індикаторів оцінки загрози банкрутства підприємства;

- аналіз окремих сторін кризового фінансового розвитку підприємства, що здійснюється стандартними методами;

- попередня оцінка масштабів кризового фінансового стану підприємств;

- інформаційна підтримка прийняття рішень експрес-діагностики.

У процесі аналізу окремих сторін кризового фінансового розвитку підприємства використовуються такі методи: горизонтальний (трендовий) фінансовий аналіз; вертикальний (структурний) фінансовий аналіз; порівняльний фінансовий аналіз; аналіз фінансових коефіцієнтів; аналіз фінансових ризиків; інтегральний фінансовий аналіз, заснований на моделі Дюпона.

На відміну від експрес-діагностики, фундаментальна діагностика, орієнтована на специфіку конкретного підприємства, ураховує його відмінності і здійснюється на основ таких методів факторного аналізу та прогнозування, як:

- систематизація основних факторів, що обумовлюють кризовий фінансовий розвиток підприємства;

- проведення методу комплексного фінансового аналізу з використанням спеціальних методів оцінки впливу окремих факторів на кризовий фінансовий розвиток підприємства;

- прогнозування розвитку кризового фінансового стану підприємства під негативною дією окремих факторів;

- прогнозування здатності підприємства до нейтралізації загрози банкрутства за рахунок внутрішнього фінансового потенціалу.

Проведення комплексного фінансового аналізу з використанням спеціальних методів оцінки впливу окремих факторів на кризовий фінансовий розвиток підприємства виявляє ступінь негативного впливу окремих факторів на різноманітні аспекти фінансового розвитку підприємства. У процесі такого аналізу використовуються наступні основні методи: повний комплексний аналіз фінансових коефіцієнтів. При цьому істотно розширюється коло об'єктів "кризового поля", а також система показників-індикаторів можливої загрози банкрутства; кореляційний аналіз; SWOT-analysis, основним змістом якого є аналіз і вивчення характеру сильних та слабких сторін підприємства у розрізі окремих внутрішніх факторів, а також позитивного або негативного впливу окремих зовнішніх факторів, що обумовлюють кризовий фінансовий розвиток підприємства; аналітична модель Альтмана.

Дослідження снуючих методів розрахунку фінансових показників та оцінка рівня банкрутства дозволяє згрупувати їх в три основні підходи: за допомогою кількісних методів, на основі експертних оцінок, на основі параметричних показників. Програмними засобами для першого підходу є бухгалтерські пакети, що містять модул фінансових звітів і результатів, пакети для управління підприємствами (Галактика, IT- предприятие), пакети для складання бізнес-плану (Project Expert, Project Risk), програмні продукти фірми "Альт-Фінанси", Fin Expert. Перераховані програмні засоби дають можливість розрахувати різнобічн коефіцієнти, що характеризують фінансовий стан підприємства та спеціальну серію коефіцієнтів, пов'язаних з імовірністю банкрутства (Z-рахунок Альтмана).

Діагностиці банкрутства найбільш повно відповідає використання експертних систем і систем підтримки прийняття рішень. Експертні системи включають бази знань, що містять фактичн дані (фінансова звітність підприємства). Це дає можливість розрахувати параметричні індекси фінансового стану та загрози банкрутства.

Слід зазначити, що інформація та методи її добування - основний ресурс для прогнозування банкрутства. Це зумовлює необхідність використання OLAP-технологій і сховищ даних.


Практична частина

Розрахунки коефіцієнтів

Показники

Алгоритм розрахунку

Рівень показника

на початок року на кінець року зміни
2.7. Коефіцієнт маневреност власних коштів

Ф.№1р.260-*р.620

179.4-90.0 = 89.4

93.0-209.0 = -386.7

-476.1
Ф.№1 р.380 0.3 0.3
6.3.Коефіцієнт забезпечення запасів власними коштами

Ф.№1 р.260 – р.620

179.4-90.0 = 4.45

93.0-209.0 = -10.36

-10.36-4.45=-14.8
Ф.№1 р.100-140* 21.2-1.1 =20.1 11.2

1. Аналіз майнової структури капіталу. Оцінка структурних змін. Оцінка ефективності

Аналіз активів підприємства дозволяє надати загальну оцінку зміні всього його майна. Оцінка сукупних активів, в свою чергу, дозволяє зробити висновок про те, в які активи вкладен знову залучені фінансові ресурси або які активи зменшились за рахунок зменшення фінансових ресурсів, чи навпаки. Порівняльний аналітичний розрахунок та його вимоги наведені у таблиці 1. Розміщення майна заповнюється згідно форми 1. (Додаток 1)

1.1. Аналіз основних засобів

Таблиця 1. Аналіз складу та структури основних засобів підприємства

Розміщення майна Код рядка На початок року На кінець року Зміни за рік
тис.грн. % до підсумків розділів тис.грн. % до підсумків розділів % до початку року Темпи приросту
АКТИВ
1 2 3 4 5 6 7 8
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 10 4,2 10.50 3.9 8.92 92.86 -7.14
первісна вартість 11 4,5 11.25 4,5 10.30 100.0 0
знос 12 0,3 0.75 0,6 1.37 200.0 100.0
Незавершене будівництво 20
Основні засоби:
залишкова вартість 30 36,8 92.00 39,8 91.08 108.2 8.2
первісна вартість 31 50,5 126.25 56,3 128.83 111.49 11.5
знос 32 13,7 34.25 16,5 78.38 120.44 20.4
Довгострокові фінансов нвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 40
інші фінансові інвестиції 45
Довгострокова дебіторська заборгованість 50
Відстрочені податкові активи 60
Інші необоротні активи 70
Усього за розділом І 80 40 100.00 43,7 100.00 109.25 9.3
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 21,2 11.81 4,9 5.269 23.11 -76.89
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
готова продукція 130 9,8 5.46 8,0 8.6 81.63 -18.37
товари 140 1,1 0.61 1,0 8.6 90.91 -9.09
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 57,3 31.94 80 34.344 139.62 39.62
первісна вартість 161 57,3 31.94 80 34.344 139.62 39.62
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 7,0 7.527 700 600
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 100,9 56.24 1,1 1.183 1.09 -98.91
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ІІ 260 179,4 100.0 93.0 51.84 -48.16
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 220,4 137,1 62.21 -37.79
ПАСИВ Код рядка На початок періоду На кінець періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 0,3 100.0 0,3 100.0
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього за розділом І 380 0,3 100.0 0,3 100.0
ІІ. Забезпечення наступних витрат платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом ІІ 430 0,0 0,0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 11,1 11,1
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470
Усього за розділом ІІІ 480 11,1 11,1
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 185 88.5 77 61.3 41.62 -58.38
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 20 9.6 3 2.4 15.00 -85
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570 10,3 8.2 1030.0 930
з оплати праці 580 26,4 21.0 264.0 164
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610 4 1.9 9 7.2 225.0 125
Усього за розділом IV 620 209,0 100.0 125,7 100.0 60.14 -40
V. Доходи майбутніх періодів 630 0,0 0,0
Баланс 640 220,4 137,1 62.21 -38

Висновки:

З розрахунків ми бачимо, що нематеріальні активи зменшились на 7,14 тис. грн., а основні засоби збільшились на 8.2 тис. грн.. Це каже про те, що підприємство має кошти на їх поповнення.

Далі розраховуємо слідуючи показники ефективності стану основних засобів підприємства.

Таблиця 2. Ефективність стану основних засобів підприємства та розрахунок коефіцієнтів основних засобів підприємства

Показник

Формула для розрахунку

Алгоритм розрахунку

Рекомендоване значення, тенденція змін

На початок року

На кінець року

Зміни

1

2

3

4

5

6

7

4.1. Оборотність оборотних коштів

Чистий дохід

Ф.№2 р.035

Збільшення

265.5=1.48

455.7=4.9

3.42
Середня величина Ф.№1 р.260 179.4 93
оборотних активів
4.2. Тривалість одного обороту основних засобів

365 * Тривалість періоду365Ф.№1р.260

Зменшення 365*179.4=0.68 365*93.0=74.5 73.8
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів Ф.№2 р.035 265.5 455.7
4.3. Оборотність виробничих запасів

Собівартість реалізовано продукції

Ф.№2 р.040

Збільшення

229.1=7.14

343.7=19.42

12.25
Середні виробничі запаси Ф.№1 32.1 17.88

р.100-140

4.4. Тривалість одного обороту виробничих запасів

Тривалість періоду

365Ф.№1р.

Зменшення

365*32.1=51.14

365*17.88= 18.99

-32.15
Коефіцієнт оборотност вир.запасів

100-140

Ф.№2 р.040 229.1 343.7
4.5. Оборотність коштів у розрахунках

Чистий дохід

Ф.№2 р.035

Збільшення

265.5=4.63

455.7=7.5

1.87
Середні кошти у розрахунках Ф.№1

р.150-210

57.3 31.94
4.6. Тривалість одного обороту коштів у розрахунках

Тривалість періоду

365Ф.№1р.

Зменшення 20914.5 11658.1 -9256.4
Коефіцієнт оборотності коштів у розрахунках

150-210

4.7. Оборотність дебіторсько заборгованості

Чистий дохід

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=4.63 455.7=14.26 9.34
Середня дебіторська заборгованість Ф.№1 57.3 31.94

р.160-210

4.8. Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості

Тривалість періоду

365Ф.№1р.

Зменшення 365=1.09 365=0.8 -0.9
Коефіцієнт оборотності дебіторсько заборгованості

160-210 Ф.№2 р.035

332.8 455.7
4.9. Оборотність кредиторсько заборгованості

Чистий дохід

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=1.27 455.7 44.3
Середня кредиторська заборгованість Ф.№1 р.620 209 100
4.10. Тривалість одного обороту кредиторської заборгованості

Тривалість періоду

365Ф.№1р.620

Зменшення 209=0.79 100=0.22 -0.57
Коефіцієнт оборотності кредиторсько заборгованості Ф.№2 р.035 265.5 456.7
4.11. Оборотність чистого робочого капіталу

Чистий дохід

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=0.68 456.7=2.28 1.6
Середній чистий робочий капітал Ф.№1 р.260+р.270-р.620 388.4 200
4.12. Тривалість одного обороту чистого робочого капіталу

Тривалість періоду

365 Ф.№1р.260+ Зменшення 388.4=1.46 200=0.44 -1.02
Коефіцієнт оборотності чистого робочого капіталу

+р.270-р.620

265.5 456.7
Ф.№2 р.035
4.13. Оборотність фіксованих активів

Чистий дохід

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=6 456.7=4.13 -1.86
Середній фіксовані активи Ф.№1 р.080-р.010 44.2 110.5
4.14. Тривалість одного обороту фіксованих активів

Тривалість періоду

365Ф.№1р.080-р.010

Зменшення 44.2=0.16 110.5=0.24 0.8
Коефіцієнт оборотності фіксованих активів Ф.№2 р.035 265.5 456.7
4.15. Оборотність усіх активів

Чистий дохід

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=1.2 456.7=3.33 2.13
Середній активи Ф.№1 р.280 220.4 137.1
4.16. Тривалість одного обороту усіх активів

Тривалість періоду

365Ф.№1р.280

Зменшення 220.4=0.83 137.1=0.3 -0.53
Коефіцієнт оборотності усіх активів Ф.№2 р.035 265.5 456.7

Висновки:

Найважливіший показник ефективності стану основних засобів збільшився на 3.42 одиниці. Це значить, що вивільнюються додаткові кошти.

Також збільшилась оборотність чистого робочого капіталу, що теж дає можливість вивільнити кошти.

І саме головне – це збільшення усіх активів на 2,13 пунктів.


2. Аналіз основних фінансових характеристик

2.1. Аналіз показників рентабельності

Показники рентабельност відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльност підприємства. Вони вимірюють прибутковість підприємства з різних позицій групуються відповідно до інтересів учасників економічного процесу, ринкового обміну. Адміністрацію цікавить віддача (прибутковість) усіх виробничих активів; потенційних інвесторів і кредиторів – віддача на капітал що інвестувався; власників і засновників – прибутковість акції і т.ін.

Таблиця 5. Показники рентабельності

Показник

Формула для розрахунку

Алгоритм розрахунку

Рекомендоване значення, тенденція змін

На початок року

На кінець року

Зміни

1

2

3

4

5.1. Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності

Прибуток від звичайно діяльності

Ф.№2 р.190

Збільшення 12.9=0.06 7.58=0.05 -0.01
5.2. Рентабельність капіталу за чистим продуктом

Чистий прибуток

Ф.№2 р.220

Збільшення 12.9=0.06 7.58=0.06 -0.01
Загальний капітал Ф.№1 р.280 220.4 138.1
5.3. Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток

Ф.№2 р.220

Збільшення 12.9=43 7.58=0.76 -42.9
Власний капітал Ф.№1 р.380 0.3 100
5.4.Рентабельність виробничих фондів

Чистий прибуток

Ф.№2 р.220

Збільшення 220.4=3.8 138.1=1.3 -2.5
Виробничі фонди Ф.№1 р.030+р.100+р.120 58 103.81
5.5. Рентабельність реалізовано продукції

Прибуток від реалізації

Ф.№2 р.050-р.070-р.080

Збільшення 42.5=0.16 201.3=0.44 0.28
Виручка Ф.№2 р.035 265.5 455.7
5.6. Рентабельність реалізовано продукції за прибутком від операційної діяльності

Прибуток від операційної діяльності

Ф.№2 р.100

Збільшення 17.2=0.06 10.1=0.22 0.16
Виручка Ф.№2 р.035 265.5 45
5.7. Рентабельність реалізовано продукції за чистим прибутком

Чистий прибуток

Ф.№2 р.220

Збільшення 220=0.83 138.1=0.3 -0.53
Виручка Ф.№2 р.035 >30% 265.5 455.7
5.8. Коефіцієнт реінвестування

Реінвестований прибуток

Ф.№1 збільшення Збільшення 0 0 0
Чистий прибуток

 по (р.340+р350)

Ф.№2 р.220
5.9. Коефіцієнт стійкості економічного зростання

Реінвестований прибуток

Ф.№1 збільшення Збільшення 0 0 0
Власний капітал

 по (р.340+р350)

Ф.№1 р.380

Висновки:

Як ми бачимо, по усіх показниках рентабельності, окрім рентабельності власного капіталу, має місце незначне їх зменшення. Рентабельність реалізованої продукції, рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності також незначно підвищилась.

Все це говорить про те, що має місце нестабільний фінансовий стан.

2.2. Аналіз фінансової стійкості

Аналіз фінансово стійкості підприємства – одна з найважливіших характеристик його діяльності та фінансово-економічного добробуту. Вона характеризує результат його поточного, нвестиційного та фінансового розвитку, містить необхідну інформацію для нвесторів, а також відображає здатність підприємства відповідати за свої борги й зобов’язання і нарощувати економічний потенціал.

Таблиця 6. Показники фінансової стійкості

Показник

Формула для розрахунку

Алгоритм розрахунку

Рекомендоване значення, тенденція змін

На початок року

На кінець року

Зміни

1

2

3

4

5

6

7

6.1.Наявність власних оборотних коштів Оборотні активи - короткострокові зобов’язання Ф.№1 р.260 – р.620 Збільшення 388.4 200 -188.4
6.2.Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами

Власні оборотні кошти

Ф.№1 р.260 – р.620

>0,1 -29,6 100 70,4
6.3.Коефіцієнт забезпечення запасів власними коштами

Власні оборотні кошти

Ф.№1 р.260 – р.620

0,5-0,8 388.4=12.1 200=11.2 -0.9
Запаси і затрати Ф.№1 р.100-140 32.1 17.88
6.4.Коефіцієнт маневреност власного капіталу

Власні оборотні кошти

Ф.№1 р.260 – р.620

0,3-0,5 388.4=1294 200=2 -1292
Власний капітал Ф.№1 р.380 0.3 100
6.5.Коефіцієнт маневреност власних оборотних коштів

Кошти

Ф.№1 р.230 + р.240

Збільшення 100.9=0.26 56.24=0.29 0.03
6.6.Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Довгострокові залучені кошти

Ф.№1 р.430 + р.480

Зменшення 11.1 11.1 0
6.7.Коефіцієнт мобільності

Оборотні активи

Ф.№1 р.260

>0,5 179.4 100=1 4.49
Необоротні активи Ф.№1 р.080 40 100
6.8. Індекс постійного активу

Необоротні активи

Ф.№1 р.080

Зменшення 40=133.3 100=1 -132.3
Власний капітал Ф.№1 р.380 0.3 100
6.9.Коефіцієнт фінансово стабільності

Власний капітал

Ф.№1 р.380

>0,8 0.3=0.02 100=0.73 0.71
Позиковий капітал Ф.№1 р.480+р.620 15.1 136.8
6.10.Коефіцієнт фінансово незалежності

Власний капітал

Ф.№1 р.380

>0,5 0.3=0.001 100=0.73 0.729
Валюта балансу Ф.№1 р.640 220.4 137.1
6.11.Коефіцієнт фінансової залежності

Позиковий капітал

Ф.№1 р.480+ р.620

>0,5 220.1=0.99 136.8=0.99 0
Валюта балансу Ф.№1 р.640 220.4 137.1
6.12.Коефіцієнт фінансового ризику

Позиковий капітал

Ф.№1 р.480+ р.620

<0,2 220.1=733.6 137.1=1.37 -732.23
Власний капітал Ф.№1 р.380 0.3 100
6.13.Коефіцієнт фінансово стійкості Власний капітал +

Ф.№1 р.380+ р.480

0,75-0,9 11.1=0.05 11.1=0.08 0.03

Довгострокові забов’язання

Ф.№1 р.640 220.4 136.8
Валюта балансу

Порівнюючи показники: Власні оборотні кошти (ВОК), запаси і затрати (ЗЗ) і Довгостроков фінансові зобов’язання (ДФЗ) в практиці фінансового менеджменту можна умов, але виділити такі рівні фінансові стійкості підприємства:

1) абсолютну фінансову стійкість, яка характеризується нерівністю: 33<ВОК

2) нормальну фінансову стійкість, для якої виконується наступна нерівністю: ВОК<33<ДФЗ

3) нестійкий фінансовий стан, для якого характерною є нерівність типу: 33>ДФЗ. Економічний зміст даної нерівності полягає в тому, що запаси і затрати неможливо покрити джерелами коштів.

4) критичний фінансовий стан характеризується такою ситуацією, коли не тільки не виконується нерівність але й мають місце «непокриті збитки», а також «Довгострокові кредити та позики, що не погашені в строк».

Розрахунки по цих показниках такі:


Показник

Формула для розрахунку

Алгоритм розрахунку

Рекомендоване значення, тенденція змін

На початок року

На кінець року

Зміни

1

2

3

4

5

6

7

1 Абсолютна фінансова стійкість Власний капітал + Довгостроков забов’язання

Ф.№1 р.380+ р.480

0,75-0,9 11.1=0.05 11.1=0.08 0,03
Ф.№1 р.640 220,4 136,8
Валюта балансу
2 Коефіцієнт фінансової незалежності

Власний капітал

Ф.№1 р.380

>0,5 0.3=0.001 100=0.73 0,729
Валюта балансу Ф.№1 р.640 220,4 137,1
3 Коефіцієнт фінансової стабільності

Власний капітал

Ф.№1 р.380

>0,8 0.3=0.02 100=0.73 0,71
Позиковий капітал Ф.№1 р.480+р.620 15,1 136,8
4 Коефіцієнт фінансової залежності

Позиковий капітал

Ф.№1 р.480+ р.620

>0,5 220.1=0.99 136.8=0.99 0
Валюта балансу Ф.№1 р.640 220,4 137,1

Висновки:

Ми маємо такі негативн показники: наявність власних оборотних коштів (–188,4), коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами, коефіцієнт маневреності власного капіталу, коефіцієнт фінансового ризику та інші.

Це дає можливість сказати про те, що в нашому випадку має місце нестійкий фінансовий стан , тому що запаси і затрати неможливо покрити джерелами коштів.

2.3. Аналіз ліквідності

Сутність ліквідності і платоспроможності визначає не тільки взаємовідносини підприємства з партнерами, суб’єктами фінансового ринку, державою, а й його успішне функціонування чи банкрутство.


Таблиця 7. Показники ліквідності

Показник

Формула для розрахунку

Алгоритм розрахунку

Рекомендоване значення, тенденція змін

На початок року

На кінець року

Зміни

1

2

3

4

5

6

7

7.1.Коефіціент абсолютної ліквідності

Грошові кошти та їх еквіваленти

Ф.№1 р.220-240

0,2-0,35 100.9=0.48 56.24=0.41 -0.07
Поточні зобов’язання Ф.№1 р.620 220.4 137.1
7.2.Коефіціент швидкої ліквідності Грошові кошти, Короткостроков фінансові вкладення,

Ф.№1 р.150-250

0.7-0.2 0 0 0

дебіторська заборгованість

Поточні зобов’язання

Ф.№1 р.620

7.3.Коефіціент поточної ліквідності

Поточні активи

Ф.№1 р.260 1-2.5 179.4=0.81 93=0.68 -0.13
Поточні зобов’язання Ф.№1 р.620 220.4 137.1
7.4. Чистий оборотний капітал (Net working capital) NWC= Поточні активи – Поточні зобов’язання Ф.№1 р.260 - Ф.№1 р.620 >0 388.4 200 -188.4
7.5. Коефіцієнт критичної ліквідності

Поточні активи – Запаси затрати

Ф.№1 р.620 0,7-0,8 209=0.99 100=0.9 -0.09
Поточні зобов’язання 211.5 110.9

Висновки:

Усі показники ліквідност підприємства, окрім наявності чистого оборотного капіталу, кажуть про те, що стан ліквідност стабільний.

2.4. Аналіз ділово активності

Ділова активність в широкому розумінні – це весь комплекс зусиль, що спрямовує підприємство на ринках продукції, праці, капіталу. Тобто, це виробнича та комерційна діяльність підприємства. Якісними критеріями ділової активності можуть бути наступні: широта ринків збуту продукції підприємства; наявність унікальної продукції; висока репутація підприємства; стійкість зв’язків з партнерами; наявність у підприємства продукції на експорт; популярність продукції серед споживачів тощо.


Таблиця 8. Показники ділової активності

Показник

Формула для розрахунку

Алгоритм розрахунку

Рекомендоване значення, тенденція змін

На початок року

На кінець року

Зміни

1

2

3

4

5

6

7

8.1.Коефіціент загальної оберненост капіталу

Чиста виручка від реалізації

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=1.2 455.7=3.32 2.12
Загальний капітал Ф.№1 р.280 220.4 137.1
8.2.Коефіціент оберненості мобільних засобів

Чиста виручка від реалізації

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=1.48 455.7=4.9 3.42
Мобільні засоби Ф.№1 р.260+р.270 179.4 93
8.3.Коефіціент оберненост матеріальних оборотних засобів

Чиста виручка від реалізації

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=11.9 455.7=25.5 13.6
Матеріальні оборотні засоби Ф.№1 р.100-140 22.3 17.88
8.4.Коефіціент оберненості готово продукції

Чиста виручка від реалізації

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=27.1 455.7=83.4 56.3
Готова продукція Ф.№1 р.130 9.8 5.46
8.5.Коефіціент оберненост дебіторської заборгованості

Чиста виручка від реалізації

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=4.6 455.7=14.3 9.7
Дебіторська заборгованість Ф.№1 р.160-210 57.3 31.94
8.6.Коефіціент оберненост кредиторської заборгованості

Чиста виручка від реалізації

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=1.2 455.7=3.33 2.13
Кредиторська заборгованість Ф.№1 р.620 220.4 137.1
8.3.Коефіціент оберненост матеріальних оборотних засобів

Чиста виручка від реалізації

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=8.3 455.7=24.1 15.8
Матеріальні оборотні засоби Ф.№1 р.100-140 32.1 18.88
8.7.Фондовіддача необоротних активів

Чиста виручка від реалізації

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=6.6 455.7=10.4 3.8
Необоротні активи Ф.№1 р.080 40 43.7
8.8.Коефіціент оберненості власного капіталу

Чиста виручка від реалізації

Ф.№2 р.035

Збільшення 265.5=885 455.7=45.6 -839.4
Власний капітал Ф.№1 р.380 0.3 100

3. Комплексний фінансовий аналіз

Комплексний фінансовий аналіз повинен дати повну, всебічну характеристику фінансового стану підприємства. Управління комплексним фінансовим аналізом має на мет підтримання фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності підприємства забезпечення конкурентоспроможності у довгостроковому періоді.

Алгоритм оцінки фінансового стану підприємства на основі визначення абсолютної величини розрахункового значення інтегрального показника

Вихідними елементами алгоритму, що буде розглянутий нижче, є припущення:

Об’ єкт дослідження «назва підприємства»;

Сформульовано сукупність цільових показників, які з метою спрощення математичної обробки інформац згруповано в чотири групи за чотирма напрямками дослідження (таб.9).

Таблиця 9. Сукупність цільових показників розрахунку інтегрального показника

Формою розрахунку нтегрального показника визначено: зважування на основі відносної ваги цільового показника. Для ваги груп: першої – 40%, останні – 20%. Для напрямку дослідження – ліквідність 34%, останні – 22%.

Таблиця 10. Матриця вхідних значень цільових показників (на кінець року)

Розрахунков значення цільових показників, які визначаються відповідно до даних вхідно нформаційної бази, формують матрицю значень цільових показників  (табл.10). Крім цього в табл.11 подано матрицю оптимальних значень – «Рекомендоване значення, тенденція змін». Оптимальні показники рентабельності визначається зрушеннями фінансового ринку (депозитна політика) та співставленням політики підприємства. Ділова активність визначається згідно суб’ єктивного характеру.

Таблиця 11. Матриця оптимальних значень цільових показників

На основі матриць ,  формується матриця , що відображає рівень відповідальност фактичних значень цільових показників їх оптимальним значенням. Елементи ново матриці дорівнює відношенню фактичного значення цільового показника до його оптимального значення

                 (1)

Для показників, позитивна тенденція яких проявляється у збільшенні, зменшенні

Збільшення -, Якщо = 1           (2)

Зменшення - , Якщо = 1           (3)

Для показників, де позитивна тенденція має обмеження («від» «до»- ліквідність)

Обмеженні - , Якщо ÷ = 1; Якщо<=; Якщо>=-1.  - обирається ндивідуально.

Таблиця 12. Матриця нормалізованих цільових показників

На основі нормалізованих цільових показників визначаємо абсолютне значення інтегрального показника цільової функції комплексного фінансового аналізу.

                                (5)

Де  - вага окремого цільового показника, що розраховується відповідно до визначення інтегральної ваги напрямків дослідження та груп цільових показників (табл.13)

Таблиця 13. Розрахунок ваги цільових показників ()

Відповідно до табл.13 формули 5 отримаємо значення інтегрального показників

Таблиця 14 розрахунок значень показників

Висновок:

В результаті проведеного аналізу роботи ПП»Равіра» за 2007 рік, можна зробити наступні висновки.

Нематеріальні активи на кінець року, порівнюючи з початком, зменшились на 7,14 тис. грн., а основні засоби збільшились на 8.2 тис. грн.. Це каже про те, що підприємство має кошти на їх поповнення. Найважливіший показник ефективност стану основних засобів збільшився на 3.42 одиниці. Це значить, що вивільнюються додаткові кошти. Також збільшилась оборотність чистого робочого капіталу, що теж дає можливість вивільнити кошти. І саме головне – це збільшення усіх активів на 2,13 пунктів.

Як ми бачимо, по усіх показниках рентабельності, окрім рентабельності власного капіталу, ма місце незначне їх зменшення. Рентабельність реалізованої продукції, рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльност також незначно підвищилась. Все це кажіть про те, що має місце нестабільний фінансовий стан. Усі показники ліквідності підприємства кажуть про те, що окрім наявності чистого оборотного капіталу, стан ліквідності стабільний.

Ми маємо негативні показники: наявність власних оборотних коштів (–188,4), коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами, коефіцієнт маневреност власного капіталу, коефіцієнт фінансового ризику та інші.

Це дає можливість сказати про те, що в нашому випадку має місце нестійкий фінансовий стан , тому що запаси і затрати неможливо покрити джерелами коштів.


Додаток 1

Таблиця А1.

Баланс виробництва ПП Равира” 2007р. тис.,грн.

АКТИВ Код рядка На початок періоду На кінець періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 10 4,2 3,9
первісна вартість 11 4,5 4,5
знос 12 0,3 0,6
Незавершене будівництво 20
Основні засоби:
залишкова вартість 30 36,8 39,8
первісна вартість 31 50,5 56,3
знос 32 13,7 16,5
Довгострокові фінансов нвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 40
інші фінансові інвестиції 45
Довгострокова дебіторська заборгованість 50
Відстрочені податкові активи 60
Інші необоротні активи 70
Усього за розділом І 80 40 43,7
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 21,2 4,9
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
готова продукція 130 9,8 8,0
товари 140 1,1 1,0
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 57,3 80
первісна вартість 161 57,3 80
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 7,0
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 100,9 1,1
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом ІІ 260 179,4 93
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 220,4 137,1
ПАСИВ Код рядка На початок періоду На кінець періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 0,3 0,3
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього за розділом І 380 0,3 0,3
ІІ. Забезпечення наступних витрат платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом ІІ 430 0,0 0,0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансов зобов’язання 450 11,1 11,1
Відстрочені податков зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470
Усього за розділом ІІІ 480 11,1 11,1
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 185 77
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 20 3
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570 10,3
з оплати праці 580 26,4
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610 4 9
Усього за розділом IV 620 209,0 125,7
V. Доходи майбутніх періодів 630 0,0 0,0
Баланс 640 220,4 137,1

Додаток 2

ЗВІТ

Про фінансов результати виробництва ПП “Равира” 2007р.

Форма №2 тис.грн.

І. Фінансові результати
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 10 546,9 318,6
Податок на додану вартість 15 91,2 53,1
Акцизний збір 20
25
Інш вирахування з доходу 30
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 35 455,70 265,50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 40 343,7 229,1
Валовий:
прибуток 50 112 36,4
збиток 55
Інш операційні доходи 60
Адміністративн витрати 70 58,8 2,5
Витрати на збут 80 30,5 3,6
Інш операційні витрати 90 12,6 13,1
Фінансов результати від операційної діяльності:
прибуток 100 10,1 17,2
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансов доходи 120
Інші доходи 130
Фінансов витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансов результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 10,1 17,2
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 2,53 4,30
Фінансов результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 7,58 12,90
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220 7,58 12,90
збиток 225
II. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код рядка На початок періоду На кінець періоду
1 2 3 4
Матеріальн витрати 230 331,3 224,5
Витрати на оплату праці 240 26,4 7,7
Відрахування на соціальні заходи 250 10,3 3
Амортизація 260 2,8
Інш операційні витрати 270 74,8 13,1
Разом 280 445,6 248,3

Література

1.         Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 „Про складання фінансової звітності”.

2.         Наказ Міністерства фінансів України „Питання складання фінансової звітності” від 24 лютого 2000 р. № 37.

3.         Статистичний щорічник Дніпропетровської області за 2006 рр. –Дніпропетровськ: Голов.управл.статист., 2007рр.

4.         Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.-К.: Лібра, 1999.

5.         Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы.-М.: Ось-89, 1996.

6.         Алексєєв і ін.. Фінансовий аналіз:техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: Нав.посібник.-Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2003.-152с.

7.         Балабанов И.Т. Основы фінансового менеджмента: Учебное пособие.-М.: Финансы и статистика, 1998.

8.         Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теорія, практика и интерпретация/ Пер. С англ.; научн.ред. И.И.Елесеева.-М.: Финансы и статистика, 1996.

9.         Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: В 2 т.-К.:Ника-Центр; Ольга, 1999.-Т.1.-С.74-99; Т.2.-С.476.

10.      Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика/Пер.16-го англ.изд.-М.: ИНФРА-М, 2006.- XXXVI, 940 с.

11.      Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ.-М.: Приор, 1997.

12.      Павловська О.В. и н..Фінансовий аналіз:Навч.-метод.посібник для сам ост.вивч.дисц.-К.:КНЕУ,2002.-388с.

13.      Соболева Е.А., Соболев М.И. Финансово-экономический анализ деятельности тур фирмы.-М.: Финансы и статистика, 1999.

14.      Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред.Е.С.Стояновой.-5-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во «Перспектива», 2000.-656 с.

15.      Финансы: Сборник комплексных задач, тестов и ситуаций: Учебн.пособие/ Под ред. А.П.Вожжова.- 2-е изд., исп. и доп.- К.: Знання, 2005.- 269 с.

16.      Четыркин Е.М., Методы финансовых и коммерческих расчетов.- М.: Дело, 1992.

17.      Шеремет А.Д., Ненашев Е.В. Методика фінансового анализа: Учебное пособие.-М.: Инфра-М, 1999.

18.      Шеремет О.О.Фінансовий аналіз:Навчальний посібник.-К., 2005.-196с.

© 2010 Интернет База Рефератов