реферат
Главная

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Курсовая работа: Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

Курсовая работа: Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА І СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ


ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

"Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості ПП

спеціальність 7.050102 «Економічна кібернетика»


Роботу виконав: В. В. Мельниченко

студент групи К-11

номер залікової книжки 001/213

Роботу перевірив: О.В. Ячменев

старший викладач кафедри ЕК

м. Житомир 2005 р.


ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

1. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ.. 4

1.1. Розробка структури інформаційної системи. 4

1.2. Характеристика економічних задач і функцій, реалізованих ІС.. 4

1.3. Розробка математичного і машинного алгоритмів рішення задач. 5

1.4. Інформаційне забезпечення. 10

1.4.1. Загальна характеристика інформаційного забезпечення. 10

1.4.2. Організація збору і передачі первинної інформації 10

1.4.3. Розробка системи класифікації і кодування. 11

1.4.4.Проектування форм первинних документів машинограмм відеокадрів. 11

1.4.5. Структура інформаційних масивів. 12

1.5. Організаційне забезпечення. 14

1.6. Технічне і програмне забезпечення. 14

1.6.1. Технічне забезпечення. 14

1.6.2. Програмне забезпечення. 14

1.7. Контрольний приклад. 15

ВИСНОВОК.. 15

СПИСОК ВИКОРИСТОВУВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 17

ДОДАТКИ.. 18


ВСТУП

В умовах ринку стабільні позиції мають лише ті підприємства, що постійно розвиваються. Саме фінансова стійкість підприємства, як переконує світова практика, є передумовою його економічного розвитку.

Умовою підтримання ефективного економічного розвитку є здатність підприємства пристосовуватися до змін внутрішнього і зовнішнього середовища, не втрачаючи водночас фінансово стійкості. При цьому підприємству необхідно володіти оптимальною структурою фінансових ресурсів і в разі потреби залучати позикові кошти.

Діяльність суб'єкта підприємницької діяльності може бути охарактеризована з різних сторін, однак у найбільш загальному випадку її можна представити як сукупність надходжень і витрат коштів. Частина грошових потоків відноситься до характеристики діяльності підприємства з позиції короткострокової перспективи, нша частина характеризує цю діяльність у довгостроковому аспекті. Останн зв'язано насамперед із загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів. Суть проблеми досить очевидна визначається тією обставиною, що будь-яке підприємство має безліч джерел фінансування.

Стабільність роботи підприємства зв'язана з його загальною фінансовою структурою, ступенем його залежності від зовнішніх кредиторів і інвесторів. Багато підприємств у процесі своєї діяльності змушені крім власного капіталу використовувати значною мірою і позиковий капітал. Однак, коли структура «власний капітал — позикові кошти» має значний перевіс в бік боргів, підприємство може збанкрутувати, якщо відразу декілька кредиторів зажадають повернення своїх грошей.

Фінансово стійким вважається таке підприємство, що переважно за рахунок власних джерел покриває кошти, вкладені в активи; не допускає невиправдано дебіторської і кредиторської заборгованості; розплачується вчасно за своїми зобов'язаннями.

Сутністю фінансової стійкості підприємства є співвідношення вартост матеріальних оборотних коштів і величини власних і позикових джерел їхнього формування, тобто забезпеченість запасів і витрат джерелами фінансування. Платоспроможність виступає зовнішнім проявом фінансової стійкості.

Оцінювання фінансової стійкості підприємства передбачає проведення об'єктивного аналізу величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі його фінансової стабільності і незалежності, а також аналізу відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності.

Фінансова стійкість відображає стабільне перевищення доходів над витратами, забезпечує вільний ефективний обіг грошових ресурсів, сприяє безперервному процесу виробництва реалізації продукції. Однак поза увагою залишається вивчення фінансово стійкості акціонерного товариства як необхідної умови його економічного розвитку, а також впливу чинників, що відображають ефективність фінансово діяльності, на величину економічного розвитку акціонерного товариства. Тому дослідження цієї сфери викликає певне наукове зацікавлення.

Тема даної курсової роботи — „Інформаційна система для аналізу фінансово стійкості УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ “Чижевський”. Розробивши інформаційну систему для аналізу фінансової стійкості підприємства, можна оцінити фінансовий стан об’єкта дослідження, проаналізувати так характеристики його фінансово-господарської діяльності, як обіговість власних коштів, платоспроможність та рентабельність.

Отже, тема є досить актуальною в процесі формування ринкових відносин в Україні.

Основна економічна задача даної інформаційної системи полягає в комплексній оцінці фінансової структури та аналізі господарської діяльност підприємства.

Область застосування даної підсистеми представлена на прикладі УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ


1. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

 

1.1. Розробка структури інформаційної системи

У цьому підрозділі приводиться функціональна структура розроблювальної інформаційної системи (ІС), дається перелік функцій і їхня характеристика. Описуються інформаційні зв'язки між елементами інформаційно системи, а також визначаються зв'язки з іншими інформаційними системами або АРМ, що є джерелами або споживачами інформації.

При побудові структури ІС необхідно визначити інформаційні запити для даної предметної області і їхнього взаємозв'язку з виробничим процесом організаційною структурою керування.

Завершальним етапом є розробка структурної схеми інформаційної системи, на якій показані взаємозв'язки між окремими її елементами. Функціональна та структурна схема представлені в Додатках 1-2.

 

1.2. Характеристика економічних задач функцій, реалізованих ІС

Фінансова стабільність підприємства є однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона залежить від структури зобов’язань підприємства характеризується співвідношенням власного і залученого капіталу.

Фінансова стійкість передбачає те, що ресурси, вкладені у підприємницьку діяльність, повинні окупитись за рахунок грошових надходжень від господарювання, а одержаний прибуток забезпечувати самофінансування і незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування майна (активів).

Фінансова стійкість – це стан активів підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність.

Фінансова стійкість підприємства залежить від розміщення його активів та джерел їх формування. Діаграми потоку даних представлені в Додатку 3.

Необхідність у власних активах обумовлена вимогами самофінансування підприємства. Вони є основою самостійност незалежності підприємства. Водночас, слід враховувати, що здійснювати господарську діяльність за рахунок лише власних активів не завжди доцільно, особливо, якщо виробництво має сезонний характер. Тоді в окремі періоди будуть великі залишки активів, а в інші буде їх нестача. Крім цього, якщо витрати щодо залучення активів невеликі, а підприємство має можливість забезпечити більш високий рівень рентабельності використання активів, ніж плата за них, то, здійснюючи залучення активів, власники значно підвищують рентабельність власного капіталу.

Але якщо активи підприємства сформовані в значній мірі за рахунок поточних зобов’язань, то його фінансовий стан буде нестійким. З поточними зобов’язаннями необхідно здійснювати постійну оперативну роботу щодо контролю за своєчасним поверненням їх та залученням в господарську діяльність через поточні зобов’язання інших активів.

Від оптимізації співвідношення власних залучених активів залежить фінансовий стан підприємства.

Оцінку фінансового стану підприємства можливо визначити за наступними типами фінансової стійкості:

абсолютна фінансова стійкість (трапляється на практиці дуже рідко) – коли власні оборотні активи повністю забезпечують запаси підприємства;

нормально стійкий фінансовий стан – коли запаси забезпечуються сумою власних оборотних активів та довгостроковими зобов’язаннями;

нестійкий фінансовий стан – коли запаси забезпечуються за рахунок власних оборотних активів, довгострокових та короткострокових кредитів і позик, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів;

кризовий фінансовий стан – коли запаси не забезпечуються вищеназваними джерелами їх формування і підприємство стає на межі банкрутства.

Фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних активів спроможне забезпечити запаси, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов’язаннями.

Основна економічна задача, що реалізується інформаційною системою, полягає в аналітичній обробці даних балансу, характеристиці діяльност підприємства за звітний період та розрахунок показників фінансової стійкост підприємства.

Основними функціями, що реалізуються інформаційною системою є:

аналіз структури балансу підприємства;

аналіз ефективності діяльності підприємства;

розрахунок показників фінансової стійкості підприємства.

1.3. Розробка математичного і машинного алгоритмів рішення задач

 

Для дослідження показників фінансової стійкості підприємства вирішальне значення має питання щодо того, які показники відображають сутність стійкост фінансового стану. Відповідь на нього пов’язана з балансовою моделлю, із яко виходить аналіз. В умовах ринку ця модель має наступний вигляд [5, с.275]:

F+ ЕЗ+ Ra = ИС+ СКК+ C ДК+ КО+ Rp

)

де умовні позначення аналогічні приведеним в таблиці 1.1:

F - основні засоби вкладення;

ЕЗ - запаси і витрати;

Ra - грошов кошти, короткострокові фінансові вкладення, розрахунки (дебіторська заборгованість) та інші активи;

ИС - джерела власних засобів;

СКК - короткострокові кредити та позикові кошти;

CДК - довгострокові кредити та позикові кошти;

КО - позики, що не погашені в строк;

Rp - розрахунки (кредиторська заборгованість) та інші пасиви.

Таблиця 1.1

Баланс підприємства (в агрегованому вигляді)

АКТИВ

Умовні

позначення

ПАСИВ

Умовні

Позначення

I. Основні засоби та вкладення

II. Запаси та витрати

III. Грошові кошти, розрахунки та інші активи

В тому числі:

грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення

розрахунки та інші активи

БАЛАНС

F

ЕЗ

Ra

Д

ra

В

I. Джерела власних засобів

II. Розрахунки та інші пасиви

III. Кредити та інші позикові кошти

В тому числі:

короткострокові кредити та позикові кошти

довгострокові кредити та позикові кошти

позики, що не погашені в строк

БАЛАНС

ИС

Rp

К

СКК

 

CДК

 

 

КО

По суті справи|, модель припускає|передбачає| певне| перегрупування| статей бухгалтерського| балансу для виділення однорідних з точки зору| строків повернення| величин позикових| коштів.

Враховуючи, що| довгострокові кредити| та позикові кошти| спрямовуються| переважно на придбання| основних| засобів і на капітальні вкладення|, перетворимо вихідну балансову| формулу [5, c.276]:

ЕЗ + Ra = [(ИС + CДК) - F] + [СКК + КО + Rp].

(1.2)

Звідси можна| зробити| висновок|, що| при умові обмеження| запасів і витрат| (ЕЗ |) величиною [(ИС + CДК) - F] [5, c.276]:

ЕЗ ≤ (ИС + CДК) – F.

(1.3)

буде| виконуватись| умова| платоспроможності підприємства, тобто| грошові засоби|, короткострокові фінансов вкладення| (цінні папери|) та активні розрахунки| покриють короткострокову| заборгованість підприємства (СКК + КО + Rp) [5, c.276]:

Ra СКК + КО + Rp.

(1.4)

Таким чином, співвідношення вартості матеріальних оборотних| засобів і величин власних| та позикових| джерел| їх формування| визначає стійкість фінансового стану підприємства. Забезпеченість запасів і витрат| джерелами| формування| є сутністю фінансової стійкості, тоді як платоспроможність виступає її зовнішнім проявом|. В той же час ступінь забезпечення| запасів і витрат| джерелами| є причина того чи| іншого ступеня| платоспроможності (чи| неплатоспроможності), що| виступає як наслідок забезпеченості.

Найбільш узагальнюючим| показником| фінансової стійкості є надлишок| чи| нестача| джерел| засобів для формування| запасів і витрат|, що| отримується у|в,біля| вигляд різниці величини| джерел| засобів та величини| запасів і витрат|. При цьому| мають| на уваз забезпеченість визначеними| видами джерел| (власними|, кредитними| та іншими позиковими|), оскільки достатність суми| всіх можливих| видів джерел| (враховуючи| короткострокову| кредиторську| заборгованість та інші пасиви|) гарантована| тотожністю підсумків активу і пасиву| балансу.

Загальна величина запасів витрат| (Z) підприємства дорівнює підсумку розділу II активу балансу.

Для характеристики джерел| формування| запасів і витрат| використовується декілька показників, що| відображають різний ступінь обхвату різних видів джерел|:

наявність власних| оборотних| засобів, що| дорівнює різниці величини| джерел| власних| засобів і величини| основних| засобів і вкладень |[5, c.276]:

ЕС = ИС - F;

(1.5)

наявність власних| та довгострокових| позикових| джерел| формування| запасів і витрат|, що| отримується з попереднього| показника| збільшенням на суму довгострокових| кредитів і позикових| засобів [5, c.276]:

Еm = (ИС + CДК) – F;

(1.6)

загальна| величина основних| джерел| формування| запасів і витрат|, що| дорівнює сумі попереднього| показника| та величини| короткострокових| кредитів позикових| засобів (до яких в даному випадку не приєднуються позики, не погашені в строк) [5, c.277]:

Е = (ИС + CДК) - F + СКК = ЕС + СКК.

(1.7)

Кожний з приведених показників наявності джерел формування запасів витрат|затрат| повинен бути зменшений на величину іммобілізації оборотних коштів. Іммобілізація може ховатися|переховуватися| у складі як запасів, так дебіторів та інших активів, але|та| визначення її величини при цьому можливо лише в рамках|у рамках| внутрішнього аналізу на основі облікових даних. Критерієм тут повинні служити низька ліквідність або повна|цілковита| неліквідність виявлених сумнівних сум.

У назві показника наявності власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат|затрат| є|наявний| деяка умовність. Оскільки довгостроков кредити і позикові засоби|кошти| використовуються в основному на капітальні вкладення і на придбання|надбання| основних засобів|коштів|, то фактично показник наявності (ЕС) відображає|відбиває| скоректовану величину власних оборотних коштів. Тому назва «Наявність власних і довгострокових позикових джерел» указує|вказує| лише на той факт, що початкова|вихідна| величина власних оборотних коштів (ЕС) збільшена на суму довгострокових кредитів і позикових засобів|коштів|.

Використовуваний в практиці капіталістичних фірм показник вартості чистих мобільних засобів|коштів|, рівний різниц оборотних активів і короткострокової|короткотермінової| заборгованості, відповідає обговорюваному показнику наявності власних довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат|затрат|. Дійсно, якщо короткострокова|короткотермінова| заборгованість буде перенесена в ліву частину|частку| балансової моделі, то остання прийме наступний|слідуючий| вигляд [5, c.277]:|вид|:

(ЕЗ + Ra) - (СКК + КО + Rp) = (ИС + CДК) - F.

(1.8)

У лівій частині|частці| рівності маємо різницю оборотних коштів підприємства і його короткострокової|короткотермінової| заборгованості, в правій - величину показника ЕС. Таким чином, ці перетворення дозволяють встановити обґрунтован взаємозв'язки між показниками фінансового стану підприємств і фірм.

Показник загальної|спільної| величини основних джерел формування запасів і витрат|затрат| (Е∑) є|з'являється,являється| наближеним, оскільки|тому що| частина|частка| короткострокових|короткотермінових| кредитів видається під товари відвантажені (позначимо цю частину|частку| короткострокових|короткотермінових| позик, не призначених для формування запасів і витрат,|затрат| - φКt), а для покриття запасів і витрат|затрат| притягується частина|частка| кредиторської заборгованості (позначення ψRp), зарахована банком при кредитуванні. Величини φКt і ψRp в балансі не відображаються|відбиваються|, для них можна оцінити лише верхні межі|кордони|. Позики під товари відвантажені обмежені зверху дебіторською заборгованістю за товари, роботи і послуги, а кредиторська заборгованість, зарахована банком при кредитуванні, не перевищує суми заборгованості за товари і послуги заборгованості по авансах одержаних|отриманим|. Якщо величини φК t і ψRp визначені в рамках|у рамках| внутрішнього аналізу на основі облікових даних, то показник Е∑ коректується на величину [5, c.278]:

∆ = ψRp – φК t

(1.9)

таким чином [5, c.278]:

= Е + ∆.

(1.10)

Наближеність, оцінний характер|вдача| показника загальної|спільної| величини основних джерел формування запасів і витрат|затрат| неминучі при обмеженості інформації, що використовується в ході зовнішнього аналізу фінансового стану. Не дивлячись на|незважаючи на| ці недоліки|нестачі|, показник ∑ дає істотний|суттєвий| орієнтир для визначення ступеня|міри| фінансової стійкості.

Трьом показникам наявності джерел формування запасів і витрат|затрат| відповідають три показники забезпеченост запасів і витрат|затрат| джерелами їх формування:

надлишок (+) або нестача|нестача| (—) власних оборотних коштів [5, c.278]:

± Ес = Ес - Е З;

(1.11)

надлишок (+) або нестача|нестача| (—) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат [5, c.278]:|затрат|

± ЕТ = ЕТЕ З = (Ес + КТ) - Е З;

(1.12)

надлишок (+) або нестача |нестача| (—) загальної|спільної| величини основних джерел для формування запасів і витрат [5, c.278]:|затрат|

± Е = Е - Е З = (Ес + КТ + СКК) - Е З.

(1.13)

Обчислення|підрахунок| трьох показників забезпеченості запасів і витрат|затрат| джерелами їх формування дозволяє класифікувати фінансові ситуації по ступеню|мірі| їх стійкості.

Можливо виділення чотирьох типів фінансової стійкості:

1) абсолютна стійкість фінансового стану, що зустрічається рідко і що крайнім типом фінансової стійкості. Вона задається умовами [5, c.278]:

Е З < Ес + СКК;

(1.14)

2) нормальна стійкість фінансового стану підприємства, що гарантує його платоспроможність [5, c.278]:

Е З = ЕС + СКК;

(1.15)

3) нестійкий фінансовий стан, пов'язаний з|із| порушенням платоспроможності, при якому проте|тим не менше| зберігається можливість|спроможність| відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних засобів|коштів| і збільшення власних оборотних коштів [5, c.278]:

Е З = ЕС + СКК + СО |в,біля|,

(1.16)

де СО - джерела, що зменшують фінансову напруженість;

СКК – кредити банків під товарно-матеріальні цінності з урахуванням з врахуванням сум, зарахованих банком при кредитуванні.

Фінансова нестійкість вважається лічиться нормальною (допустимою), якщо величина запасів, що привертаються приваблюються, залучаються, притягаються для формування, і витрат затрат короткострокових короткотермінових кредитів і позикових засобів коштів не перевищує сумарної вартості виробничих запасів і готової продукції (найбільш ліквідної частини частки запасів і витрат затрат), тобто якщо виконуються умови [5, c.279]:

Z1 + Z4 ≥ Сkk[± Е]

 Z2 + Z3 ≤ ЕT

(1.17)

де: Z1 — виробничі запаси;

 Z2 — незавершене виробництво;

 Z3 — витрати майбутніх періодів;

 Z4 — готова продукція;

(СkkЕ∑]) — частина частка короткострокових короткотермінових кредитів і позикових засобів коштів, що бере участь у формуванні запасів і витрат затрат.

Якщо умови не виконуються, то фінансова нестійкість вважається лічиться ненормальною і відображає відбиває тенденцію до істотного суттєвого погіршення фінансового стану. Частка доля покриття короткостроковими короткотерміновими кредитами вартості виробничих запасів і готової продукції, що визначається величиною [5, c.279]:

Е =

(1.18)

фіксується в кредитному договорі з банком і тим самим задає точніший критерій розмежування нормальної і ненормальної нестійкості.

4) кризовий кризисний фінансовий стан, при якому підприємство знаходиться перебува на межі банкрутства, оскільки в даній ситуації грошові кошти, короткострокові короткотермінові цінн коштовні папери і дебіторська заборгованість підприємства не покривають навіть його кредиторської заборгованості і прострочених позик [5, c.279]:

Е З = Ес + СКК.

(1.19)

Разом з поряд з,поряд із оптимізацією структури пасивів в ситуаціях, що задаються останніми двома умовами, стійкість може бути відновлена шляхом обгрунтованого зниження рівня запасів і витрат затрат.

Кожний з чотирьох типів фінансової стійкості характеризується набором однотипних показників, що дають повну цілковиту картину фінансового стану підприємства. До цих показників відносяться: коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат затрат джерелами засобів коштів; надлишок (або нестача нестача) засобів коштів для формування запасів і витрат затрат; запас стійкості фінансового стану (у днях); надлишок (або нестача нестача) засобів коштів на 1 тис. грн. запасів.

В даний час нині багато підприємств знаходяться перебувають в кризовому кризисному стані. Запаси і витрати затрати перевищують джерела формування.

Нестача нестача оборотних коштів покривається за рахунок кредиторської заборгованості, зобов'язань перед бюджетом, по оплаті праці і т.д.

Щоб зняти фінансову напругу напруження підприємствам необхідно з'ясувати причини різкого збільшення на кінець року наступних слідуючих статей матеріальних оборотних коштів: виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція товари. Це вже завдання задачі внутрішнього фінансового аналізу.

В рамках у рамках внутрішнього аналізу здійснюється поглиблене дослідження фінансової стійкості підприємства на основ побудови шикування балансу неплатоспроможності, що включає наступні так взаємопов'язані групи показників.

1. Загальна|спільна| величина неплатежів: прострочена заборгованість по позиках банку;

прострочена заборгованість по розрахункових документах постачальників;

недоїмки|недоплати| до бюджетів;

інші неплатежі, зокрема по оплаті праці;

2. Причини неплатежів:

недолік|нестача| власних оборотних коштів;

надпланові|понадпланові| запаси товарно-матеріальних цінностей;

товари відвантажені, не сплачені в строк покупцями;

товари на відповідальному зберіганні у|в, біля| покупців зважаючи на|внаслідок,унаслідок| відмову від акцепту;

іммобілізація оборотних коштів в капітальне будівництво, в заборгованість працівників по одержаних|отриманих| ними позиках, а також у витрати, не перекриті засобами|коштами| спеціальних фондів|фундацій| і цільового фінансування.

3. Джерела, що зменшують фінансову напруженість:

тимчасово вільні власні засоби|кошти| (фонди|фундації| економічного стимулювання, фінансові резерви і др.);

привернуті|приваблені,залучені,притягати| засоби|кошти| (перевищення нормально кредиторської заборгованості над дебіторською);

кредити банку на тимчасове поповнення оборотних коштів та інші позикові| засоби|кошти|.

При повному|цілковитому| обліку|урахуванні| загальної|спільної| величини неплатежів і джерел, що зменшують фінансову напруженість, підсумок по групі 2 повинен дорівнювати сумі підсумків по групам 1 і 3. Для аналізу фінансового стану, платіжної дисципліни і кредитних відносин рекомендується розглядати|розглядувати| дані показники в динаміці (наприклад, поквартально).

Повернемося до основної балансової моделі, що має наступний|слідуючий| вигляд |вид|[5, с.281]:

F+ ЕЗ+ Ra = Ис+ Сдк+ Ckk+ КО+ Rp,

(1.1)

де умовні позначення відповідають прийнятим раніше.

Спираючись|обпираючись| на зовнішн ознаки фінансового благополуччя, ми визначили необхідні критерії і типи фінансової стійкості підприємства. Суть|сутність,єство| фінансової стійкості визначалася як забезпеченість запасів і витрат|затрат| джерелами формування засобів|коштів|, тобто [5, с.281]:

ЕЗ (Иc + Cдк) - F.

(1.20)

Проте|однак| очевидно, що з|із| умови платоспроможності підприємства насправд витікає не одне, а два напрями|направлення| оцінки фінансової стійкості підприємства.

1. Оцінка фінансової стійкості підприємства виходячи із ступеня|міри| покриття запасів і витрат|затрат| джерелами засобів|коштів|, тобто з|із| умови [5, с.282]:

ЕЗ (Иc + Cдк) - F.

(1.21)

2. Оцінка фінансової стійкості підприємства виходячи із ступеня|міри| покриття основних засобів|коштів| та інших позаоборотних| активів джерелами засобів|коштів|, тобто з|із| умови [5, с.283]:

F (Иc + Cдк) - ЕЗ,

(1.22)

де (Иc + Cдк) є величиною капіталу підприємства. Власний капітал довгострокові кредити та позики|позички| є|з'являються,являються| стабільними джерелами фінансування діяльності підприємства.

Обидва напрями|направлення| оцінки фінансової стійкості виходять із загальної|спільної| формули стійкості, тобто з|із| умови [5, с.283]:

F + ЕЗ Ис + Сkk,

(1.23)

яке означає, що вкладення капіталу в основні засоби|кошти| і матеріальні запаси не повинн перевищувати величини власного і прирівняного до нього капіталу.

У табл. 1.2 приводиться|призводиться,наводиться| класифікація типів фінансової стійкості для умов другого напряму|направлення| оцінки. Обмеження для F легко виводяться з|із| основної балансової модел приведених в таблиці 1.2 нерівностей.

Таблиця 1.2

Класифікація типів фінансової стійкості

Стійкість Поточна У короткостроковій|короткотерміновій| перспективі

У довгостроковій

перспективі

1. Абсолютна

Д ≥ Rp + КО

Д ≥ Rp + КО + Сkk

Д ≥ Rp + КО + Сkk + CДК

2. Нормальна

RaRp + КО

RaRp + КО + Сkk

Ra Rp + КО + Сkk + CДК

3. Передкризова

Ra + ЕЗ ≥ Rp + КО

Ra + ЕЗ ≥ Rp + КО + Сkk

Ra + ЕЗ ≥ Rp + КО + Сkk + CДК

4. Кризова|кризисна|

Ra + ЕЗ < Rp + КО

Ra + ЕЗ < Rp + КО + Сkk

Ra + ЕЗ < Rp + КО + Сkk

Фінансова стійкість — це стан рахунків|лічби| підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність. В результаті|унаслідок,внаслідок| здійснення будь-яко господарської операції фінансовий стан підприємства може залишитися незмінним, або покращати, або погіршати. Потік господарських операцій, що здійснюються|скоюються,чиняться| щодня, є|з'являється,являється| як би «підбурництвом» певного стану фінансової стійкості, причиною переходу з|із| одного типу стійкості в інший. Знання граничних меж зміни джерел засобів|коштів| для покриття вкладень капіталу до основних фондів або виробничих запасів дозволяє генерувати так потоки господарських операцій, які ведуть до поліпшення|покращання| фінансового стану підприємства, до підвищення його стійкості.|

1.4. Інформаційне забезпечення

1.4.1. Загальна характеристика інформаційного забезпечення

Згідно класифікації інформаційне забезпечення поділяється на позамашинне та внутрішньомашинне, які у свою чергу поділяються на:

систему класифікації і кодування економічної інформації, яка обробляється системою;

конструкторську, технологічну та виробничу документацію;

систему організації ведення, зберігання, внесення змін у нормативну документацію (інструкції);

систему програм організації, накопичення, ведення і доступу до даних;

масиви даних на машинних носіях.

Позамашинне інформаційне забезпечення складається з вхідних результуючих документів. Вхідні документи служать для фіксації інформації в місці її виникнення і передачі її для обробки. В системі автоматичної обробки економічної інформації з них формуються оперативні масиви інформації. Результуючі документи - це документи, як формуються системою в результаті розв’язку задачі.

Основним джерелом вхідної інформації системи аналізу фінансової стійкост нформаційна база даних програми «1С:Підприємство». База даних розміщена на головному сервері. Тип бази даних — dBASE IV.

Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості підприємства працю під керівництвом операційної системи Windows 9x/Me/2000/XP з мінімальною системною конфігурацією Pentium I 133/32Mb RAM.

Всі розрахунки виконуються на локальному комп’ютері, але для передач вхідних і вихідних даних необхідна мережа ЕОМ.

1.4.2. Організація збору і передачі первинно нформації

Після того як адміністрація підприємства подає вимогу розрахунку фінансової стійкості підприємства, економічний відділ звертається за звітністю в бухгалтерський відділ. Необхідна вхідна інформація на паперових носіях надходить з бухгалтерського відділу в економічний відділ.

Економіст перетворює цю інформацію в електронну форму, сортує і оброблю згідно технологічного процесу. Далі економіст ознайомлюється з результатами розрахунків та формує результуючі звіти.

Потім вихідна інформація у вигляді звітів надходить з економічного відділу в адміністрацію підприємства, де на її основі приймаються відповідн стратегічні рішення. Результативна інформація може передаватись в економічний відділ як на паперових носіях у вигляді роздрукованих звітів, так і в електронному вигляді по комп’ютерній мережі або на магнітних носіях інформації (дискетах, CD-дисках та ін.).

Для вводу інформації на АРМ з допомогою клавіатури з форм бухгалтерсько звітності необхідно 10-13 хвилин при середній швидкості друку 8-10 тис. символів на годину.

1.4.3. Розробка системи класифікації і кодування

Основу ІС становить інформаційна база (ІБ), що являє собою сукупність упорядкованої інформації, використовувано при функціонуванні ІС. Інформаційна база має на меті забезпечити взаємообмін нформацією між структурними одиницями ІС.

Успіх створення єдино нформаційної бази істотно визначається уніфікацією та стандартизацією складових. Тут класифікації та кодуванню економічної інформації відводиться особлива роль, оскільки вони є засобами, що забезпечують взаємний обмін нформацією між людиною та ЕОМ.

Класифікація та кодування – це дв невіддільні частини одного процесу – перекладу різноманітної економічно нформації.

Класифікація – поділ множини об’єктів на частини за їх подібністю або відмінністю згідно з прийнятими методами.

У процесі класифікац використовуються такі поняття:

система класифікації – сукупність методів і правил класифікації та їхній результат;

об’єкт класифікації – елемент класифікованої множини;

ознака класифікації – властивість об’єкта, за якою виконується класифікація;

значення ознаки – якісне або кількісне вираження ознаки класифікації.

У процесі кодування об’єктів класифікації їх групуванням і ознакам за певними правилами присвоюють цифрові, літерні чи літерно-цифрові коди.

Кодування - це утворення присвоєння коду класифікаційному групуванню чи об’єкту класифікації.

Вимоги до кодів :

забезпечення розв’язання всіх задач системи при мінімумі їх довжини;

єдність кодів на всіх рівнях управління;

структура коду ма забезпечувати групування інформації у необхідних розрізах;

зміст номенклатур повинен відповідати вимога м державних стандартів чи керівних методичних матеріалів;

забезпечення інформаційного сполучення взаємопов’язаних систем;

автоматичний контроль помилок.

 

1.4.4. Проектування форм первинних документів машинограмм і відеокадрів

Проектуванню форм вхідної інформації приділяється особлива увага. На цьому етапі можна скоротити обсяги даних, трудові витрати на збирання, реєстрацію, передавання перенесення на машинні носії, значно підвищити вірогідність як вхідної, так залежної від неї вихідної інформації.

Вхідна інформація ІC — це інформація, яка надходить до ІC у вигляд документів, даних, сигналів і потрібна для виконання функцій ІC. Її реєструють на уніфікованих та не уніфікованих, пристосованих непристосованих документах для автоматизованої обробки.

Як до первісних нформаційних повідомлень, так і до документів висуваються наступні вимоги:

форми повідомлень мають бути зручними для сприймання людиною максимально пристосованими для автоматизованої обробки інформації;

містити нформацію у послідовності, яка полегшує заповнення, читання, обробку;

розміри рядків та граф повинні забезпечувати чіткість і зрозумілість усіх записів;

враховувати принцип одноразового введення інформації;

у первісних інформаційних повідомленнях повинен бути мінімум атрибутів, достатній для повного відображення події й одержання результатної інформації, що виключа невиправдане дублювання інформації і показників, які можливо отримати розрахунком.

Методика проектування документів складається з чотирьох етапів:

1)         встановлення змісту кожного документа;

2)         розміщення атрибутів на полі документа за обраною формою побудови;

3)         проектування макета машинного носія;

4)         виготовлення документа.

Інформаційна система для оцінки фінансової стійкості має наступні форми:

1.         Форми вводу даних:

1.1.     «Баланс» — введення даних з форми №1 «Баланс»;

2.         Форми виводу результуючих даних:

2.1.     «Абс. показники» — форма, яка містить результати розрахунків абсолютних показників фінансової стійкост підприємства;

2.2.     «Відносні показники» форма, яка містить результати розрахунків відносних показників фінансово стійкості підприємства;

3.         Допоміжні форми:

3.1.     «Баланс в агрегованому вигляді» — узагальнююча форма, яка показує структуру балансу підприємства та зміни в ній за розрахунковий період.

1.4.5. Структура інформаційних масивів

При організації раціонального варіанта внутрішньо-машинної інформаційної бази даних, яка найбільш повно відбива специфіку об’єкта управління, перед розробниками постають вимоги до організац масивів, які можуть бути суперечливими. До них належать:

1)         повнота подання даних;

2)         мінімальний склад даних;

3)         мінімізація часу вибірки даних;

4)         незалежність структури масивів від програмних засобів їх організації;

5)         динамічність структури нформаційної бази.

Найбільш суперечливою з них є вимога повноти подання даних, мінімізація складу даних і мінімізація складу вибірки даних. Оптимальним повне взаємне врахування всіх вимог, що випливають з процесів, як автоматизуються.

Останнім часом склалися такі основні підходи до побудови внутрішньо-машинної інформаційної бази:

1.         Проектування масиву як відображення змісту окремого документа;

2.         Проектування масивів для окремих процесів управління;

3.         Проектування масивів для комплексів процесів управління, які реалізуються;

4.         Проектування бази даних;

5.         Проектування кількох баз даних.

Кожний з цих підходів має свої переваги і недоліки, а вибір залежить від обчислювальної техніки, яка використовується, програмних засобів і специфіки процесів, що автоматизуються.

Проектування масивів передбачає визначення їх складу, змісту, структури вибір раціонального способу їх подання в пам’яті обчислювальної системи.

Поняття складу та змісту масивів передбачає визначення оптимально кількості масивів і переліку атрибутів (полів), які у них містяться.

Під структурою масиву розуміємо формат записів у масиві, розмір полів х розміщення в машинному записі, ключові атрибути і впорядкування масиву за ними.

Вибираючи раціональний спосіб подання масиву в пам’яті визначають такий спосіб зберігання даних, за якого забезпечувалися б мінімальний обсяг пам’ят для розміщення масиву, висока швидкість пошуку даних, а також можливість збільшення і оновлення масиву. Кожний масив характеризується обсягом, способом організації, стабільністю і ступенем активності.

З точки зору використання масивів на різних етапах технологічного процесу обробки даних виділяють такі типи масивів: вхідні (первинні), основні (базові), робочі (проміжні) й вихідні (результатні).

Вхідні масиви – це проміжна ланка між первинними інформаційними повідомленнями і основними масивами. Зміст і розміщення даних у вхідному масив аналогічні змісту й розміщенню їх у первинному інформаційному повідомленні.

Основні масиви створюються на основі вхідних, постійно зберігаються містять основні дані про об’єкти управління і процеси виробництва. За змістом ці масиви можна класифікувати на такі групи: нормативні, розціночні, планово-договірні, регламентуючі, довідково-табличні й постійно-облікові.

Робочі масиви призначені для роботи програм, які реалізують розв’язання конкретних задач процесів управління і містять обмежене коло атрибутів одного чи кількох основних масивів.

Вихідні масиви формуються в процесі розв’язання задач й використовуються для модифікації основних масивів і виведення вихідних (результатних) нформаційних повідомлень.

База даних є сукупністю даних, що використовуються при функціонуванні ІС, організована за певними правилами, які передбачають загальні принципи опису, зберігання і маніпулювання даними і незалежна від прикладних програм.

Інформаційна база - це сукупність всіх даних, підлягаючих накопиченню, зберіганню, пошуку, перетворення, видачі в установленому порядку, а також використовуються для організаційного використання людиною та ЕОМ.

Вимоги при формуванні масивів інформації в інформаційній базі:

1) повне відображення первинних даних в масивах;

2) повне відображення властивостей об'єкту;

3) раціональна побудова бази;

4) мінімально часу на пошук даних;

5) використання ефективних технічних носіїв;

6) забезпечення надійності зберігання інформації;

7) забезпечення своєчасності обновлення та нарощування масивів.

Банк даних - це система, спеціальним чином організованих даних (баз даних), програмних, технічних, язикових, організаційно-методичних засобів, необхідних для централізованого накопичення та колективного багатоцільового використання даних.

Переваги Банку даних:

1) незалежність Банку даних від окремих завдань;

2) концентрація даних в одній БД;

3) забезпечення колективного доступу до даних;

4) централізація управління даними.

СУБД - сукупність програмних та язикових засобів, призначених для створення та ведення, використання БД. Функції СУБД:

1) організація зберігання даних;

2) визначення та ініціалізація БД;

3) організація роботи з даними;

4) захист цілісності даних.

БД - це іменована сукупність даних, структурованих у відповідності з прийнятими в даній БНД (база набору даних) правилами. Вимоги до БНД:

1) структуризація даних;

2) забезпечення цілісності даних;

3) надійність;

4) простота використання;

5) спільність з іншими БД.

Зображення моделі бази даних приводиться в додатку 8.


1.5. Організаційне забезпечення

Структура цього підрозділу відповідає РД 50-34.698-90 «Вимоги до змісту документів».

Тут можна привести схему організаційної структури підрозділів і описати неї, а також (обов'язково) дати схему технологічного процесу автоматизац збору інформації і її обробок для одного з АРМ, що обраний для відпрацьовування контрольного приклада. При описі технологічного процесу можна привести схеми:

1. Схему технологічного процесу автоматизованого збору і передачі даних (описують склад і послідовність виконання операцій збору, реєстрації, контролю передачі даних на обробку).

2. Технологічний процес обробки даних на ОЦ або АРМ (погодять склад послідовність виконання операцій по прийому, контролеві, обробці, видач результатів обробки).

На кожній схемі дають перелік документації (інструкц з виконання всіх операцій або керівництво користувача), необхідної для даного технологічного процесу.

Схему технологічних процесів складають у довільній формі відповідно до умовних позначень державного стандарту 19.701-90 «Схеми алгоритмів, програм, даних і систем».

Інструкції з операцій технологічного процесу приводяться в довільній формі, але вони обов'язково повинні мати посилання на кваліфікацію виконавця містити опис конкретних дій.

Керівництво користувача визначається РД 50-34.698-90 і повинно мати таки підрозділи:

1. Уведення.

2. Призначення й умови використання.

3. Підготовка до роботи.

4. Опис операцій.

5. Аварійні ситуації.

6. Рекомендації з освоєння.

1.6. Технічне і програмне забезпечення

 

1.6.1. Технічне забезпечення

Структуру цього параграфа визначає РД 50-34.698-90 «Вимоги до змісту документів».

Тут приводиться опис комплексу технічних засобів (КТС), улаштовується вибір КТС і описується його характеристики, а також розміщення КТС на об'єктах керування. При обґрунтуванні КТС варто використовувати розрахунки, зроблені в параграфах 1.4.2. і 1.4.4.

Якщо для обробки інформації використовують мережі ЕОМ, то в цьому випадку описується загальна характеристика мережі і її особливості, режими конкретно ЕОМ у мережі. Технічне забезпечення представлене в Додатку 9.

1.6.2. Програмне забезпечення

Структуру цього параграфа визначає РД-34.698-90 «Вимоги до змісту документів. Програмне забезпечення». Цей розділ містить:

·          загальну характеристику програмного забезпечення (ПО) ІС (структуру ПО; основні функції ПО, операційну систему);

·          схему взаємодії програм;

·          схеми програм;

·          тексти програм, що розроблені для задач або АРМ.

Текст оформляють відповідно до державного стандарту 19-401-78 «ЕСКД. Текст програм. Вимоги до змісту й оформлення». У додатках до курсової роботи приводять листинг розробленої програми; у пояснення до листингу входить коментар, що пояснює призначення і структуру основних частин програм. Програмне забезпечення представлене в Додатку 10.


1.7. Контрольний приклад

 

Метою виконання контрольного прикладу є оцінка фінансової стійкост підприємства та перевірка правильності його реалізації засобами табличного процесору Microsoft Excel.

При виконанні контрольного прикладу використовуються реальні дан управління агропромислового розвитку.

Дані для розрахунків отримані з форми №1 бухгалтерської звітност підприємства станом на 30.09.2004 та 31.12.2004 року, одержані під час проходження виробничої практики.

При загальному аналізі результатів контрольного прикладу можна зробити висновок, що підприємство має кризову фінансову стійкість. При порівнянні двох звітних періодів діяльності підприємства випливає, що протягом року фінансово-економічний стан об’єкта дослідження залишався незмінним, що свідчить про зниження якості управління підприємством.

Загалом інформаційна система виконує свої функції коректно, результати розрахунків правильні, тому можна зробити висновок, що дана інформаційна система придатна для використання у роботі підприємства.


ВИСНОВОК

В даному курсовому проекті „Інформаційна система для аналізу фінансово стійкості УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ розроблений проект інформаційно системи для аналізу фінансової стійкості підприємства та розроблений прототип програмного продукту, який реалізує задачі і функції даної системи.

Проведене дослідження дає змогу зробити висновок, що фінансова стійкість на підприємстві є головним чинником забезпечення його стабільної платоспроможності.

Фінансову стійкість підприємство може забезпечити передовсім за рахунок прибутку, що спрямовується на розширення виробництва (реінвестування), фонду дивідендів, додаткового випуску акцій, амортизації, а також від залучення ресурсів іноземних інвесторів, кредитів банків та інших позикових коштів.

Фінансово стійким вважається таке підприємство, що переважно за рахунок власних джерел покриває кошти, вкладені в активи; не допускає невиправдано дебіторської і кредиторської заборгованості; розплачується в термін за своїми зобов’язаннями.

Застосувавши модель для аналізу фінансової стійкості підприємства, був оцінений фінансовий стан об’єкта дослідження.

В даній курсовій роботі розглядається питання фінансової стійкост підприємства та розроблена методика розрахунку фінансової стійкост підприємства, яка базується на класичній моделі аналізу фінансової стійкост підприємства.

Функціями інформаційної системи для аналізу фінансової стійкост підприємства є:

аналіз структури балансу підприємства;

аналіз ефективності діяльності підприємства;

розрахунок показників фінансової стійкості підприємства.

Загалом інформаційна система виконує свої функції коректно, результати розрахунків правильні, тому можна зробити висновок, що дана інформаційна система придатна для використання у роботі підприємства.

Областю застосування даної інформаційної системи може бути будь-яке підприємство.

Завдяки даній системі здійснюється оптимізація структури балансу підприємства та підвищення ефективності використання фінансових коштів підприємства.


СПИСОК ВИКОРИСТОВУВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.         Ковальська К.В. Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку: Журнал “Фінанси України”, 2004. - № 2 с. 101.

2.         Котляр М.Л. Аналіз фінансового стану підприємства: Журнал “Фінанси України”, 2004. - № 5 с. 99.

3.         Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз. – Житомир, 2001. – 256 с.

4.         Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник.- К.: Вид-во А.С.К., 2003. – 240 с.

5.         Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М., ИНФРА-М, 1998. – 343 с.

6.         Статут УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ .


ДОДАТКИ

Додаток 1

Діаграма бізнесу-процесу відділу «TO-BE» Контекстна діаграма

Діаграма декомпозиц бізнесу-процесу відділу


Додаток 2

Структура інформаційно системи


Додаток 3

Діаграми потоку даних інформаційно системи

Контекстна діаграма

Діаграма декомпозиції


Додаток 4
Математична модель

Показник

Позначення

Одиниця виміру

Формула

Примітка

Власні та прирівнені до них засоби (IV і V П)

СС + СДК

грн. - Ф2
Норматив власних оборотних засобів

H

грн. - Ф2
Власні оборотні засоби (ВОЗ)

ЕС

грн.

ЕС = (СС + СДК) - F

Надлишок (+) чи нестача (-) ВОЗ

∆ЕС

грн.

∆ЕС = ЕС - H

Кредити банків та частина кредиторсько заборгованості

СКК

грн. -
Величина запасів і витрат

ЕЗ

грн. -
Всього засобів для формування запасів і витрат

Е∑

грн.

Е∑ = ЕС + СКК

Іммобілізація оборотних засобів

И

грн. -
Надлишок (+) чи нестача (-) засобів для формування запасів і витрат

∆Е∑

грн.

∆Е∑ = ЕС + СКК ЕЗ

Грошові кошти та фінансові вкладення

Д

грн. -
Надлишок (+) чи нестача (-) засобів з урахуванням ммобілізації

∆ Е∑

грн.

∆ Е∑ = ЕС + СКК ЕЗ – И

Джерела, що зменшують фінансову напругу

СО

грн. -
Величина неплатежів

СН

грн. -
Стійкість Поточна У короткостроковій|короткотерміновій| перспективі

У довгостроковій

перспективі

1. Абсолютна

Д ≥ Rp + КО

Д ≥ Rp + КО + Сkk

Д ≥ Rp + КО + Сkk + CДК

2. Нормальна

RaRp + КО

RaRp + КО + Сkk

Ra Rp + КО + Сkk + CДК

3. Передкризова

Ra + ЕЗ ≥ Rp + КО

Ra + ЕЗ ≥ Rp + КО + Сkk

Ra + ЕЗ ≥ Rp + КО + Сkk + CДК

4. Кризова|кризисна|

Ra + ЕЗ < Rp + КО

Ra + ЕЗ < Rp + КО + Сkk

Ra + ЕЗ < Rp + КО + Сkk

Показники

Умовні позначення

Іммобілізовані активи (розділ I)
Власні та прирівнені до них засоби (IV і V П)

СС + СДК

Норматив власних оборотних засобів

H

Показник 1

Власні оборотні засоби (ВОЗ)

ЕС = (СС + СДК) - F

Показник 2

Надлишок (+) чи нестача (-) ВОЗ

∆ЕС = ЕС H

Кредити банків та частина кредиторсько заборгованості

СКК

Величина запасів і витрат

ЕЗ

Всього засобів для формування запасів і витрат

Е∑ = ЕС + СКК

Іммобілізація оборотних засобів

И

Показник 3

Надлишок (+) чи нестача (-) засобів для формування запасів і витрат

∆Е∑ = ЕС + СКК – ЕЗ

Грошові кошти та фінансові вкладення

Д

Показник 4

Надлишок (+) чи нестача (-) засобів з урахуванням ммобілізації

∆ Е∑ = ЕС + СКК – ЕЗ – И

Показник 5

Джерела, що зменшують фінансову напругу

СО

Показник 6

Величина неплатежів

СН


Додаток 5

Блок-схема алгоритму


Додаток 6

Блок-схема нформаційної системи


Додаток 7

Форми первинних документів машинограмм і відеокадрів
Параметри Позначення Коди
I. Основні засоби і вкладення

F

XXXXXX
II. Запаси і витрати

ЕЗ

XXXX
III. Грошові кошти, розрахунки та інші активи

Ra

XXXXXX
В тому числі:
грошові кошти та короткостроков фінансов вкладення

Д

XXXXX
розрахунки та інші активи

ra

XXXXXX

БАЛАНС

B

XXXXXX

I. Джерела власних засобів

ИС

XXXXX
II. Розрахунки та інші пасиви

Rp

XXXXXX
III. Кредити та інші позикові кошти

K

XXXX
В тому числі:
короткострокові кредити та позикові кошти

СКК

XXXX
довгострокові кредити та позикові кошти

CДК

X
позики, що не погашені в строк

КО

X
Джерела власних засобів

ИС

XXXXX
Розрахунки та інші пасиви

Rp

XXXXXX

 


Додаток 8

Модель бази даних нформаційної системи


Додаток 9

Фізична структура нформаційної системи


Додаток 10

Апаратне і програмне забезпечення інформаційної системи

Апаратне забезпечення Рабочая станция

N

Наименование

Тип

Марка

Цена (грн.)

Кол-во

Сумма

1. Процесор CPU Celeron 315 2,26GHz/256/FSB533 box s478 Intel S478 429,30 1 429,30
2. Материнская плата MB INTEL D865GBFL,s478, FSB-800, SB,Lan,SVGA, AGP8x, Dual DDR400, ATX Intel S478 572,40 1 572,40
3. Память DDR SDRAM 512Mb Samsung ECCREG27 L Samsung ECCREG27 L 466,40 1 466,40
4. Видеокарта SVGA 128 MB GF6600LE, InnoVision, 8xAGP, 128bit , DVI & TV out, Retail SVGA 545,90 1 545,90
5. Вінчестер HDD 120 Gb Seagate Barracuda 7200.7 Plus (ST3120022A) 2Mb Buffer Seagate Barracuda 439,90 1 439,90
6. Дисковод FDD 3,5" Mitsumi ext. USB, silver Mitsumi 153,44 1 153,44
7. Адаптер ЛВС
8. Корпус Корпус LogicConcept 950LU-GY, Grey, USB, 300W, ATX2 LogicConcept 212,00 1 212,00
9. Монітор 23 " SONY P234B TFT (250kd, 500:1, 16mc 176/176 0.258 1920x1200 DVI-D/2xHD15) SONY 10621,20 1 10621,20
10. Клавіатура Клавіатура Logitech Premium Desktop Optical (клавiатура+оптична мишка) OEM Logitech Premium Desktop Optical 214,70 1 214,70
11. Манипулятор Мишка А4-tech RP-648 3D, Radio-optical, PS/2&USB (800 dpi) А4-tech 119,30 1 119,30
12. Коврик для мыши Килимок гелевий GEMBIRD GEMBIRD 18,00 1 18,00
13. Дисковод CD COMBO SONY, CD-RW/DVD 52x/ 32x/ 52x/ 16x , black, ОЕМ SONY 177,55 1 177,55
Итого 13970,09 13970,09

Сервер

N

Наименование

Тип

Марка

Цена (грн.)

Кол-во

Сумма

1. Процесор CPU PENTIUM IV 2.4G/1Mb/533FSB box PENTIUM 747,30 1 747,30
2. Материнская плата MB ASUS A8N5X nForce4, A64,s939,PCI-E,Dual DDR400,SATA Raid,1Gb LAN,1394,Sb 8ch, ATX ASUS 530,00 1 530,00
3. Память DDR SDRAM 512Mb KINGMAX PC3200,CL2.5,Retail KINGMAX 275,60 1 275,60
4. Видеокарта SVGA 256 MB ASUS GeForce EN6800LE HTD, PCI-E, 256bit , DVI-I GeForce 1272,00 1 1272,00
5. Вінчестер HDD 250 Gb Seagate ST3250823А 7200RPM 8Mb Buffer Seagate 689,00 1 689,00
6. Дисковод FDD 3,5" Mitsumi ext. USB, silver Mitsumi 153,44 1 153,44
7. Дисковод CD COMBO SONY, CD-RW/DVD 52x/ 32x/ 52x/ 16x , black, ОЕМ SONY 177,55 1 177,55
8. Адаптер ЛВС
9. Корпус Корпус LINK WORLD U60, 300 Вт, ATX2 LINK WORLD 132,50 1 132,50
10. Монітор 17" Philips 170B5CB TFT 8mc, 500:1, 250kd, 160/140 DVI с колонками Perfect Panel, Zero Bright-Dot Philips 1897,40 1 1897,40
11. Клавіатура Клавіатура Logitech Premium Desktop Optical (клавiатура+оптична мишка) OEM Logitech Premium Desktop Optical 214,70 1 214,70
12. Манипулятор - - - - -
Коврик д/мыши Килимок гелевий GEMBIRD GEMBIRD 18,00 1 18,00
Итого 6107,49 6107,49

Периферія

N

Наименование

Тип

Марка

Цена (грн.)

Кол-во

Сумма

1. Лазерный принтер EPSON AcuLaser C1900 color,A4,20ppm,ethernet EPSON 2067,00 1 2067,00
2. Источник б. пит. UPS APC Back RS 500I UPS APC Back 572,40 1 572,40
3. Сетевой кабель Кабель відео 3,0m HD15F/HD15M (удлинитель) феритовий 23,60 1 23,60
Итого 2663,00 2663,00

Расходные материалы

N

Наименование

Тип

Марка

Цена (грн.)

Кол-во

Сумма

1. Дискеты Дискети 1,44MB Verbatim Тефлон BOX, 10шт Verbatim 22,50 1 22,50
2. Офисная бумага Папiр A4 500л. Universal Universal 3,75 1 3,75
3. CD-Диски CD-RW Disk ACME 700Mb,12X, Cake Box, 10шт ACME 29,70 1 29,70
Итого 55,95 55,95

Програмне забезпечення

N

Наименование

Тип

Марка

Цена (грн.)

Кол-во

Сумма

1. Операционная система OEM Windows XP Pro Rus Windows 765,00 2 1530,00
2. Текстовый редактор BOX MS Office 2003 Pro Rus MS Office 2049,18 2 4098,36
3. Антивирусное обеспечение Антивiрус UNA OFFICE WS BOX OFFICE WS 143,36 2 286,77
Итого 2957,54 5915,13

Додаток 11

Контрольний приклад

Класифікація типів фінансової стійкості за 9 місяців 2004 року по УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

Стійкість

Поточна

На

поч.

звіт. періоду

На

кін.

звіт.

періоду

У короткостроковій перспективі

На

поч.

звіт.

періоду

На

кін.

звіт. періоду

1.           

2.           

3.          4.           

5.           

6.          7.         
1. Абсолютна

Д ≥ Rp + КО

Ні Ні

Д ≥ Rp + КО + Сkk

Ні Ні
2. Нормальна

Ra ≥ Rp + КО

Ні Ні

Ra ≥ Rp + КО + Сkk

Ні Ні
3. Передкризова

Ra + ЕЗ ≥ Rp + КО

Ні Ні

Ra + ЕЗ ≥ Rp + КО + Сkk

Ні Ні
4. Кризова

Ra + ЕЗ < Rp + КО

Так Так

Ra + ЕЗ < Rp + КО + Сkk

Так Так

У довгостроковій перспективі

На початок звіт. періоду

На кінець звіт. періоду

8.            9.            10.        

Д ≥ Rp + КО + Сkk + CДК

Ні Ні

Ra ≥ Rp + КО + Сkk + CДК

Ні Ні

Ra + ЕЗ ≥ Rp + КО + Сkk + CДК

Ні Ні

Ra + ЕЗ < Rp + КО + Сkk

Так Так

Класифікація типів фінансової стійкості на 2004 рік по УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

Стійкість

Поточна

На

поч.

звіт. періоду

На

кін.

звіт.

періоду

У короткостроковій перспективі

На

поч.

звіт.

періоду

На

кін.

звіт. періоду

1.           

2.           

3.            4.           

5.           

6.            7.           
1. Абсолютна

Д ≥ Rp + КО

Ні Ні

Д ≥ Rp + КО + Сkk

Ні Ні
2. Нормальна

Ra ≥ Rp + КО

Ні Ні

Ra ≥ Rp + КО + Сkk

Ні Ні
3. Передкризова

Ra + ЕЗ ≥ Rp + КО

Ні Ні

Ra + ЕЗ ≥ Rp + КО + Сkk

Ні Ні
4. Кризова

Ra + ЕЗ < Rp + КО

Так Так

Ra + ЕЗ < Rp + КО + Сkk

Так Так

У довгостроковій перспективі

На початок звіт. періоду

На кінець звіт. періоду

8.            9.            10.        

Д ≥ Rp + КО + Сkk + CДК

Ні Ні

Ra ≥ Rp + КО + Сkk + CДК

Ні Ні

Ra + ЕЗ ≥ Rp + КО + Сkk + CДК

Ні Ні

Ra + ЕЗ < Rp + КО + Сkk

Так Так
© 2010 Интернет База Рефератов