реферат
Главная

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Курсовая работа: Маркетингова програма будівельної фірми

Курсовая работа: Маркетингова програма будівельної фірми

Зміст

Вступ

1 Преамбула

2 Аналіз поточної маркетингово ситуації на ринку та перспектив її розвитку

3 Аналіз ринкових можливостей загроз, а також сильних і слабких сторін діяльності підприємства (виду діяльності)

4 Формулювання мети і завдань маркетингово програми

5 Стратегія маркетингу

6 Заходи комплексу маркетингу з виведення (просування) послуги на ринок

6.1 Товарна політика

6.2 Цінова політика

6.3 Політика стимулювання розподілу і стимулювання збуту

7 Бюджет маркетингової програми, оцінка її ефективності та порядок контролю

Висновок

Список використаної літератури

Додаток 1


Вступ

Метою написання курсової роботи здійснення аналізу сучасного стану будівельної компанії „Проксіма” та розробка маркетингової програми для поліпшення її становища на ринку та завоювання лідируючих позицій.

Відповідно до поставленої мети завданнями роботи є:

-           аналіз сучасного стану ринку будівельно-монтажних робіт Київської області;

-           дослідження позиції фірми на ринку, її позитивних та негативних сторін;

-           виявлення проблем, які потребують вирішення;

-           розробка товарної, цінової політики, політики розподілу і стимулювання збуту послуг

-           складання бюджету маркетингової програми

-           оцінка ефективності програми.

Теоретичні аспекти даного питання розглядалися такими вітчизняними та зарубіжними вченими: Ю. Таньковською, О. Сергою, В. Попковим, Г. Тукачем, В. Згурським, В. Хойєром та іншими.

Об’єктом дослідження є діяльність будівельної компанії „Проксіма” в сучасних умовах.

При написанні курсової роботи використовувалися такі методи дослідження: монографічний, аналітичний, табличний, методи аналізу й синтезу (індукція, дедукція, аналогія, порівняння, класифікація, абстрагування).

Інформаційною базою для написання роботи є навчальн посібники, періодичні видання, звіти про фінансові результати компанії, дан Інтернету.


1 Преамбула

Метою розробки дано маркетингової програми є аналіз сучасного стану та перспектив будівельної фірми Проксіма” та суттєве покращення її положення на ринку для виходу в майбутньому на лідируючу позицію.

Фірма діє в основному на ринку Києва та Київської області, а також у деяких інших регіонах, Польщі. Ринок є дуже динамічним та одним з найбільш конкурентних. Існують потужн конкуренти, що виконують аналогічні роботи. Кількість будівельних фірм останніми роками постійно зростає, а також обсяги будівництва. Особливо бурхливим є розвиток будівництва торговельних комплексів, житлових будинків, автозаправних станцій i капітального ремонту доріг.

Компанія „Проксіма” надає повний спектр будівельно-монтажних послуг, а саме: будівля будинків, споруд, проектування котеджів, дизайни інтер’єрів, комплексний ремонт квартир, електротехнічних сіток, проектування електричних систем, готові проекти котеджів. Компанія надає не тільки ремонтно–будівельні послуги. Маючи гнучку систему управління, вона можуть в короткі строки організувати роботу на будь–якому об’єкті адміністративного, промислового або житлового призначення.

Роботи виконуються вузькоспеціалізованими фахівцями, проблеми з кадрами немає, так як працівники будівельних спеціальностей прибувають до столиці з усіх регіонів країни у пошуках роботи.

Підприємство працю стабільно і щорічно нарощує обсяги прибутків. У неї є численні переваги, так як гнучкі й доступні ціни, гарний імідж, досвід роботи на ринку, кваліфікований персонал, гнучка система управління, що здатна пристосовуватись до зовнішніх умов.

Проте, існують і недоліки та перепони, що заважають розвиватися. До таких можна віднести: кризовий стан економіки, велику кількість конкурентів, зменшення обсягів іпотечного кредитування та, як наслідок, замовлень на будівництво, збільшення процентних ставок по кредитах, скорочення фінансування державних програм з будівництва, зростання вартост будівельних матеріалів.

Враховуючи ці фактори, варто збільшувати обсяги надання послуг. А для цього необхідно виконати збір інформації про покупців, провести роз'яснювальну роботу на забезпечення зацікавленості покупців, розробити безпосередні зв'язки з потенційними замовниками.

Переважаючою є стратегія сегментації, тобто вибір максимальної глибини ринкового попиту. Щодо виду конкурентної стратегії, то виходячи з мети підприємства доцільно використовувати атакуючу стратегію, яка передбачає агресивну позицію підприємства на ринку, має за мету завоювати розширити ринкову частку та довести її до оптимальної.

Доцільним є використання бенчмаркінгу – аналізу дій конкурентів та копіювання найкращих їх досягнень. Ця практика застосовується у всьому світі та довела свою ефективність.

На проведення маркетингових заходів фірмі необхідно виокремлювати щорічно частину прибутку – 250 тис. грн. Ця сума є достатньою для значного підвищення ефективності компанії та передбачається щорічний ефект близько 300 тис.грн.

У ході економічної оцінку маркетингової програми за показниками NPV, PI, PP, IRR було виявлено, що вона є прибутковою варто вкласти в неї кошти. Контрольним показником програми є зростання прибутку підприємства від її реалізації.

Контроль за ходом її виконання буде здійснювати вищий менеджмент компанії та коригувати програму по мірі необхідності.


2 Аналіз поточно маркетингової ситуації на ринку та перспектив її розвитку

Ринок будiвництва – один iз найбiльш конкурентних у Києві й областi. Свiдчення того – збiльшення кiлькостi фiрм, що займаються цим бiзнесом обсягiв будiвництва.

У Києві й областi будiвельний бiзнес розпочав активно вiдроджуватись iз початку 90-х років. На ринку активно продовжують працювати уже відомі компанiї і з’являються новi. Та й проблема кадрiв не дуже торкнулася галузi. У Києві спостерігається велика кількість працівників будівельних спеціальностей, що прибувають до столиці з усіх регіонів країни у пошуках роботи.

У Київській областi існує тенденцiя до зростання кiлькостi суб’єктiв господарювання, якi займаються будiвельною дiяльнiстю: за останнiх п’ять рокiв їх кiлькiсть зросла на 51,2%. Про це повiдомляє головне управлiння статистики у Київській областi. Протягом 2007 року в областi створено 143 нових пiдприємства, основним видом економiчної дiяльностi яких задекларовано будiвельну дiяльнiсть.

Щорiчно зростає i кiлькiсть малих будiвельних пiдприємств. Зокрема, за 2003-2008 роки їх кiлькiсть зросла на 37,4%. Про пiдвищення дiлової активностi будiвельних пiдприємств свiдчить зростання кiлькостi реалiзованих об’єктiв у 2008 роцi в порiвняннi з попереднiм роком на 49,2%. Пiдвищилась ефективнiсть рентабельність дiяльностi будiвельних пiдприємств у 2008 році порівняно з попереднім роком.

Переважна частка обсягiв будiвництва (90,0%) припадає на пiдприємства, що займаються будiвництвом будiвель та споруд. Обсяги робiт таких пiдприємств проти вiдповiдного перiоду попереднього року збiльшились на 5,3%.

За характером будiвництва обсяги робiт розподiлилися таким чином: роботи з нового будiвництва, реконструкцiї та технiчного переозброєння становили 70,0% вiд загального обсягу робiт, iз капiтального та поточного ремонтiв – 25,8% та 4,2% вiдповiдно. Збiльшення обсягiв будiвельно–монтажних робiт спостерiгається у мiсті Києві та більшості районів областi. У мiстi Києві, де виконано 83,7% загальнообласного обсягу робiт, приросту досягнуто за рахунок будiвництва торговельних комплексiв, житлових будинкiв, автозаправних станцiй i капiтального ремонту дорiг.

У 2008 р. в областi введено в експлуатацiю ряд виробничих об’єктiв i потужностей: мiсцевi трубопроводи для транспортування газу, автоматичнi телефоннi станцiї, автозаправнi станцiї, мiсцевi водопровiднi та каналiзацiйнi мережi, торгiвельнi будiвлi та iншi об’єкти.

Фірми, що функціонують на ринку житлового будівництва Київського регіону, можна поділити на три групи:

- генеральні підрядники,

- спеціалізовані підрядн організації

- підрядні організац вузької спеціалізації.

Генеральні підрядники беруть на себе виконання повного комплексу загальнобудівельних робіт: будівельно-монтажних і спеціальних (власними силами із залученням підрядних субпідрядних спеціалізованих будівельних і монтажних організацій).

Спеціалізовані підрядні організації обмежують свою діяльність лише визначеною номенклатурою робіт. Виконуючи роботи однієї спеціалізації, залежно від можливостей залучення головних або спеціалізованих підрядних будівельних організацій, вони або виступають самостійними підрядниками, або діють як субпідрядники інших будівельних підприємств.

Підрядні організац вузької спеціалізації виконують, зазвичай, певний вид робіт, куди входять монтажно-складальні, будівництво певних видів споруд, встановлення ліфтів, систем опалення, забезпечення електропроводкою та інші подібні роботи. Вони виступають як субпідрядники або у ролі спеціалізованих підрядників.

Мал будівельні фірми переважно виконують роботи будь-якого типу, що належать до одного виду спеціалізації. Вони діють як спеціалізовані підрядники або субпідрядники, а також виконують роботи на замовлення, реконструкція, опорядження інтер'єрів тощо.

У практиці будівництва поряд з системою головних підрядників застосовується також система спеціальних підрядів, яка дає змогу суттєво збільшити кількість самостійних фірм, що працюють над реалізацією будівельного проекту.

Така структура ринку будівництва обумовлює те, що обсяги виробництва великих і малих підприємств є порівнюваними: близько 30% валового обсягу освоєних коштів традиційно припадає на малі підприємства і до 70% на великі [2].

Для замовника готовою будівельною продукцією є об'єкт, що містить в собі споживчу вартість. За технологічно-розрахунковою структурою, готова будівельна продукція складається з інженерно-конструкторських робіт, обладнання, будівельно-монтажних, опоряджувальних робіт, певного обладнання тощо [1].

Для будівельних підприємств готовою будівельною продукцією вважається сума кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт, визначених згідно з кошторисами, що складені за робочими кресленнями, а також інших витрат, як прийнято відносити до діяльності будівельної організації.

Будівельн організації беруть участь лише у визначенні договірної вартості обсягу будівельно-монтажних робіт, які проводяться власними силами виконавця на об'єкті будівництва. Вартість проектування становить приблизно 10%, обладнання - 40%, робіт субпідрядника 20%, інших витрат 7%. Таким чином, 77% цільової ціни реалізації об'єкта визначають замовники за прямими договорами із виконавцями або шляхом включення в договір генпідряду певних витрат для транзитної передач х ціни субпідрядним організаціям.

На даний час межі будівельного ринку Києва й області досить розмиті, він вигляда неоднорідним як за кількістю функціонуючих на ньому суб'єктів, так і за асортиментно-номенклатурними позиціями будівельних робіт як основного виду діяльності фірм, а також його співідношеннями з неосновними видами діяльност підприємств, прибуток від яких є порівнюваним із прибутком від основно діяльності.

Використовуючи методику М.Портера, виділимо основні стратегічні групи підприємств, що діють на будівельному ринку Київського регіону.

За критерієм видів та комплексності роботи і послуги розподіляються за наступними класифікаційними групами:

I. Конструкторско-дизайнерськ роботи.

II. Повний комплекс будівельних робіт стосовно промислового та багатоповерхового будівництва чи робіт з реконструкції.

III. Малоповерхове будівництво за індивідуальними проектами.

IV. Будівельно-ремонтн роботи з домінуючим видом діяльності -ремонт офісів, квартир та інших приміщень, у тому числі елітні замовлення.

V. Спеціалізовані роботи.

VI. Поєднання кількох з перелічених видів діяльності, коли прибутки від них є порівнюваними величинами і неможливо виділити профільний вид діяльності.

За даними критеріями підприємства розподілились на шість стратегічних груп. До першої групи підприємств увійшли проектно-конструкторські організації, як орієнтовані на розробку масштабних проектів реконструкції, промислового та цивільного будівництва і працюють в середньому ціновому діапазоні. Найпотужніш проектні інститути:

- ВАТ "Київпроект"

- AT "Укрпроектреставрація"

- ТОВ"Український центр інженірингу, маркетингу і менеджменту "

До ц групи входять також близько 40 менш відомих організацій колективної форми власності.

Другу стратегічну групу формують дрібні дизайнерські фірми (переважно приватні підприємства товариства з обмеженою відповідальністю), які працюють у високому ціновому діапазоні й орієнтуються переважно на індивідуальні елітні замовлення.

Діяльність підприємств, що входять до цих стратегічних груп обмежується лише дизайнерсько-конструкторськими роботами, в їх рамках проводяться початков роботи будівельного циклу з розробки планів і специфікацій майбутнього об'єкта будівництва чи реконструкції.

Наступн дві стратегічні групи формують підприємства, які безпосередньо здійснюють будівельні роботи. Серед них великі будівельні комплекси, що формують пропозицію у середньому і низькому ціновому діапазоні, орієнтуючись на уніфіковані проектні рішення. Основу цього ринкового сегмента складають підприємства розгалуженої структури з великою кількістю виокремлених підрозділів. Вони діють на ринку як юридичні особи і наділені широким спектром повноважень, виступаючи для головного підприємства як центри прибутку або холдингов структури. У своєму складі вони мають також проектні і спеціалізован підрозділи, що дає їм можливість працювати практично без субпідрядників на всіх стадіях будівельного циклу, обмежуючись відносинами внутрішньої кооперації. Найпотужніші підприємства цієї групи :

- ХК "Київміськбуд"

- Корпорація "Познякижилбуд"

- ВАТ "Київоздоббуд".

У діапазоні високих цін працюють менш потужні підприємства, які створені на баз приватного капіталу й орієнтуються на індивідуальні потреби. Вони не мають розгалудженої організаційної структури, натомість широко використовують потенціал внутрішньогалузевої спеціалізації і кооперації, співпрацюючи з великою кількістю субпідрядних організацій. Будучи інертними структурами, вони враховують індивідуальні потреби споживачів, делегуючи безпосереднє виконання робіт меншим і мобільнішим будівельним підприємствам, які спеціалізуються переважно на виконанні окремих видів робіт і послуг. До цієї групи входять такі, зокрема, фірми:

- ТОВ "Житлобуд", “ТОВ Аркада-Термодім"

- Будівельні фірми "Консоль", "Аеробуд"

- ДГО "Житло-Інвест". Наступні дві стратегічні групи складаються із підприємств, які трудяться на стадії реалізації будівельного проекту, спеціалізую-чись на виконанні обмеженого комплексу робіт. Порівняно невелика частка з них працює у надвисокому ціновому діапазоні.

Деяк фірми займаються широким спектром будівельних, ремонтних, оздоблювальних та нших робіт. Ця група підприємств є найчисельнішою за кількістю представлених фірм, причому за обсягами валової будівельної продукції і загальною кількістю зайнятих ця група підприємств є порівнюваною з великими підприємствами. Переважно вони працюють у ранзі субпідрядників великих підприємств, виконуючи завершальний комплекс оздоблювальних робіт, маючи при цьому можливість враховувати індивідуальні вимоги споживачів, послуговуватись основною конкурентною перевагою, а саме гнучкістю та інноваційною активністю, оскільки більш наближені до клієнтів. Тому така співпраця є вигідною як для великих підприємств, що виступають в ранзі генеральних підрядників, так і для малих підприємств, які мають забезпеченість контрактами і знижують несприятливість агресивність ринкового середовища; вони також мають змогу проводити планування грошових потоків і підвищувати свою ліквідність.

Наступні фірми, які виконують спеціальні роботи у будівництві: електромонтажні, розвідувальні, сантехнічн тощо. Ці фірми працюють у ранзі субпідрядників будівельних організацій.

До ц стратегічної групи також відносимо фірми, що мають свої виробничо-будівельн підрозділи, але переважно займаються торгівлею будматеріалами. Клієнтська база будівельних компаній Києвського регіону досить широка. Це найрізноманітніші організації, установи, підприємства та індивідуальні клієнти - приватні особи.


3          Аналіз ринкових можливостей і загроз, а також сильних і слабких сторін діяльності підприємства (виду діяльності)

Головний напрямок діяльності фірми повний цикл ремонтно–будівельних послуг: будівля будинків, споруд, проектування котеджів, дизайни інтер’єрів, комплексний ремонт квартир, електротехнічних сіток, проектування електричних систем, готові проекти котеджів.

Офіційно компанія була зареєстрована у 1995 році. В основному вона працює у Києві, Польщі та областях України. В алгоритмі ціноутворення клієнтам представляється географічна знижка в залежності від району Києва або Київської області.

Всі види послуг виконують професіонали вузької спеціалізації, але слід зазначити, що іноді для компан це негативний фактор, так як професіоналів високого класу в наш час мало.

Компанія надає не тільки ремонтно–будівельні послуги. Маючи гнучку систему управління, вона можуть в короткі строки організувати роботу на будь–якому об’єкті адміністративного, промислового або житлового призначення.

У компанії відсутній відділ маркетингу, що водночас є і позитивом, і негативом для неї. Частково це компенсується щоденним контролем і наявністю внутрішніх стандартів якості.

У фірми ціни нижче середніх і незмінні на весь строк роботи. Оплата виробляється поетапно – за реально зроблені роботи. Вирішальним фактором на вітчизняному будівельному ринку є ціна, хоча важливими, звичайно, є технологія, строки та досвід. Постійна робота над ціноутворенням дозволяє стримувати зростаючі ціни на будівельні послуги. Фірма „Проксіма” пропонує клієнтам послуги незмінної якості, а ціни нижче середніх.

Фірма гарантує інженерний і авторський нагляд за якісним виконанням всіх робіт і на кожному етапі. Гарантія на роботи і матеріали – 1 рік.

Компанія є досить відкритою для споживачів. Фахівці фірми складають детальний кошторис - ціна не змінюється в процесі ремонту або будівництва. Кошториси компанії традиційно відрізняються від кошторисів конкурентів деталізацією.

Серед клієнтів компанії “Проксіма” є популярні політики, зірки естради та телебачення. Клієнтська база представлена широким полем фізичних та юридичних осіб. Останнім часом компанія побудувала наступні об’єкти:

·           "Центр Информации НАТО" - вул. Мельникова, 36/1

·           КБ «ПриватБанк»

o     вул. Тимошенко, 29

o     вул. Предславинська, 19

o     вул. Незалежності, 12

o     вул. Гришка, 4

o     вул. Шевченка, 13

·           «Цептер Интернациональ Украина» - вул. Куреневська, 27

·           Спеціалізований медичний центр "Оптима-Фарм" - вул. Соломенська, 33

·           "KEMPA CENTER"

·           ТОВ "BRAIN SOURCE INTERNATIONAL" - вул. Спортивна Площа, 1

·           ТЕК "ІНТЕРТРАНС" - вул. Фурманова, 1/7

·           ВАТ "АЛЬФА-НАФТА" - б. Лесі Українки, 26

·           СП "Тер Холдинг комп. укр." - вул. Павловська, 31

·           Міністерство транспорту України, вул. Щорса, 6

·           Українська транспортна страхова компанія "UTICO" - вул. Саксаганського, 77

·           Представництво фірми "STIMOROL" - вул. Щорса, 44

·           ТОВ "UNITED FOREST" - вул. Нікольсько-Слобідська, 2 б

·           АКБ "Аркада"(банк компании Киевгорстрой) - вул. Суворова, 2

·           ТОВ "Транс-Ойл" - вул. Народного Ополчення, 1

·           ФПЗ "Веритас" - вул. Обсерваторна, 11

·           АТ "Норд" - вул. Саксаганського, 73

·           Компанія "ТEBODIN B.V." - вул. Эспланадна, 20

·           ВАТ готель "Санкт-Петербург" - б. Шевченка, 4б

·           ДП "Укрзалізниця" - вул. Лисенко, 6

·           ВАТ "Моторсіч"

o     вул. Шелковична, 30

o     вул. Довженко, 14

o     вул. Малиновського, 25

·           ТОВ "Альфа-Тайм" - вул. О.Гончара, 41

·           АКБ "Надра" - вул. Артема, 15

·           АКБ "Національний Кредит" - вул. Тургеневська, 58/52

·           Казіно "ГАБРИЭЛЛА" - Європейська площа, готель Дніпро

·           Дискотека "MATRIX" - Європейська площа, готель Дніпро

·           ТОВ "Українська реклама" - вул. Спасская, 37

·           Клиніка "Медіком"- вул. Борщаговская, 129/131

Фірма побудувала і реконструювала більше 150 об'єктів житлового, адміністративного промислового призначення, починаючи від невеликих офісів, квартир з авторським дизайном до великих торгівельних центрів, мереж торгівлі, медичних клінік, крупних банків, нічних клубів, представництв відомих вітчизняних і зарубіжних компаній. Роботи наших архітекторів перемагають національні і зарубіжн конкурси проектів. Але особливою гордістю будь-якої будівельної компанії завжди були спеціальні види робіт, можливість виробляти які мають лише компанії з висококваліфікованим інженерно-технічним персоналом.

Сильні та слабкі сторони компанії, можливост та загрози представимо у вигляді таблиці (табл. 1).

Таблиця 1 - Матриця SWOT-аналізу фірми „Проксіма”

Сильні сторони Слабкі сторони
Можливості

-       ндивідуальний підхід до клієнтів

-       гнучка система управління

-       ціни нижче середніх і не змінних на весь строк роботи

-       незмінна якість

-       щоденний контроль і наявність внутрішнього стандарту якості

-       діяльність в Україні і за межами нашої країни

-       значне розширення асортименту пропонованих послуг

-       багато конкурентів

-       відсутній відділ маркетингу

-       насиченість ринку будівельно-монтажних послуг

Загрози

-      значне розширення асортименту пропонованих послуг

-      представлення гарантії на один рік

-      відкритість компанії в нформаційному плані

-      працюють професіонали вузької спеціалізації

-      щорічно збільшуються об’єми представлених послуг

-      вплив фінансово-економічної кризи на підприємства галузі

-      зменшення обсягів іпотечного кредитування та, як наслідок, замовлень на будівництво

-      збільшення процентних ставок по кредитах для населення та корпоративних клієнтів

-      скорочення фінансуваня державних програм з будівництва

-      зростання вартості будівельних матеріалів


4          Формулювання мети завдань маркетингової програми

Основою виробничої діяльності фірми маркетингова програма, що включає в себе основні напрямки та позиції, які могли б дозволити успішно працювати на ринку.

Основоположним моментом маркетингово програми є місія.

Місією підприємства є стабільна й рентабельна діяльність по наданню високоякісних будівельно-монтажних послуг вітчизняним та зарубіжним клієнтам.

На основ місії сформулюємо стратегічні цілі компанії на довгострокову перспективу за сферами:

1.         Положення на ринку. Компанія «Проксіма» прагне стати лідером на ринку будівельно-монтажних послуг Київської області, подвоївши обсяги реалізації.

2.         Інновації. Освоєння нових сегментів ринку (за віком, за рівнем доходу, за місцем проживання, ринку організацій) та впровадження сучасних технологій будівництва.

3.          Маркетинг. Метою компанії є вихід на перше місце з реалізації будівельно-монтажних послуг; створення іміджу послуг як дуже якісних, доступних і надійних; удосконалення обслуговування клієнтів.

4.         Виробництво. Пріоритетними цілями є: досягнення найвищої продуктивності праці, підтримання стабільно високої якості послуг, зниження витрат у порівнянні з основними конкурентами.

5.         Фінанси. Загальна мета – збереження і підтримання на необхідному рівні усіх видів фінансових ресурсів та їх раціонального використання.

6.         Управління персоналом. Забезпечення високого рівня оплати праці, покращення умов мотивації праці.

На основі загальних цілей підприємства виділимо безпосередньо завдання маркетингової програми, які слід вирішити для їх досягнення:

1.         Комплексне вивчення ринку.

2.         Виявлення потенціального попиту та незадоволених потреб.

3.         Створення такого асортименту послуг, який би задовольняв потреб споживачів у більшій мірі, ніж послуги кокурентів.

4. Планування та здійснення збуту.

5. Розробка заходів з удосконалення управління та організації виробництва.

6. Встановлення прийнятного для споживачів рівня цін та їх гнучкість.

Так як попит є повноцінним і стабільним, то на даному етап найдоцільніше обрати підтримуючий вид маркетингу, який передбачає утримання снуючого рівня попиту та його стимулювання (посилення реклами, незначна модифікація послуг).


5          Стратегія маркетингу

Підприємство «Проксіма» на даному етапі займає стійкі ринкові позиції, стабільний розвиток і має на меті подальше зростання обсягів збуту, прибутку та масштабів діяльності. Тому. На наш погляд, необхідно обрати стратегію інтенсифікації існуючих можливостей та ресурсів фірми – інтенсивний ріст.

Стратегія глибокого проникнення на ринок (згідно до матриці розвитку товару і ринку І. Ансоффа) найбільше підходить фірмі. Вона означає збільшення обсягів збуту та ринкової частки підприємства без зміни його товарних-ринкових позицій за рахунок існуючих товарів на снуючих ринках. Може бути реалізована за двома напрямками:

1) підвищення обсягів збуту для снуючих споживачів:

·     запевнити споживача збільшити обсяг споживання послуг,

·     запевнити споживача збільшити частоту використання;

2) залучення до товарів підприємства нових споживачів, які користуються товарами конкурентів.

Стратегія глибокого проникнення на ринок характеризується низьким комерційним ризиком та реалізується за допомогою таких засобів, як:

·     активізація рекламної діяльності;

·     застосування засобів стимулювання збуту;

·     підвищення рівня сервісного обслуговування товарів;

·     розвиток збутово мережі;

Так як фірма “Проксіма” прагне у перспективі стати лідером на ринку, то відносно конкурентів їй необхідно обрати стратегію підвищення ринкової частки за існуючої місткості ринку. А це означає, що збільшення ринкової долі «Проксіми» можливе за умови зменшення часток конкурентів. Це досить агресивна стратегія, проте в умовах ринку вона ефективна.

Бути ринковим лідером – і вигідно, складно. Вигідно тому, що найбільша ринкова частка означає високі прибутки, складно – тому що завжди існують фірми, які намагаються посунути лідера з його позицій, крім того, існують фірми, які намагаються скопіювати стратегію лідера, що може призвести до негативного впливу на імідж лідера. Але, на наш погляд, ця стратегія є привабливою.

У 2008 році фірма “Проксіма реалізувала більше 20 проектів. У 2009 році передбачається 10-відсоткове збільшення обсягу реалізованих послуг із подальшим поступовим зростанням щорічно. Вона має для цього всі передумови. Проте. в сучасних умовах кризи, коли будівельна галузь є однією з найбільш постраждалих, прогнозувати важко. Та сподіваємося, що реалізація нової маркетингової програми сприятиме нейтралізації впливу кризи на фірму і запланований рівень зростання обсягів реалізованих послуг буде досягнутий.


6    Заходи комплексу маркетингу з виведення (просування) послуги на ринок

6.1       Товарна політика

Фірма “Проксіма” надає повний цикл ремонтно–будівельних послуг:

- будівля будинків,

-           будівля споруд,

-           проектування котеджів,

-           дизайн нтер’єрів,

-           комплексний ремонт квартир,

-           електротехнічних сіток,

-           проектування електричних систем,

-           готов проекти котеджів.

Повний цикл будівеьно-монтажних робіт включає підготовчі роботи до будівництва, загальне та спеціалізоване будівництво будівель та споруд, монтаж будівельних конструкцій, роботи з облаштування будинків, роботи з завершення будівництва та оренду будівельно техніки з оператором. Включає нове будівництво, ремонт, розширення, реконструкцію будівель та інженерних споруд, монтаж збірних будинків або конструкцій на об'єкті, а також будівництво тимчасових об'єктів.

Загальне будівництво включає зведення закінчених будівель та споруд: житлових, адміністративних, громадських будинків, будівель спеціального призначення, сільськогосподарських будівель тощо, зведення шляхів, автострад, мостів, тунелів, залізниць, аеродромів, портів та інших морських та річкових об'єктів, іригаційних систем, санітарних систем, промислових об'єктів, трубопроводів, ліній електропередачі тощо. Ці роботи можуть виконуватися як для власних потреб, так і для третіх осіб.

Частина або практично всі роботи можуть передаватися на субпідряд.
Спеціалізоване будівництво включає зведення частин будівель чи інженерних споруд або підготовку до цих робіт.

До цієї групи включаються такі види робіт, як забивання паль, будівництво фундаментів, буріння свердловин для води, такі роботи, як бетонування, мурування, мостіння, монтаж риштовань, покрівельн роботи тощо.

Монтаж металевих конструкцій включається в секцію, якщо елементи конструкції невласного виробництва. Спеціалізовані будівельні роботи, зазвичай, виконуються субпідрядниками.

Роботи з облаштування будинків включають установлення різного роду зручностей, щоб надати будівл функціональності. Такі роботи виконуються, зазвичай, на будівельному об'єкті, хоча деяка частина цих робіт може виконуватися в цехах. Сюди включаються сантехнічні роботи, установлення систем опалення та кондиціонування повітря, антен, систем сигналізації та інших електричних систем, систем автоматичного гасіння пожеж, ліфтів і механічних сходів тощо.

Сюди включають також роботи золяційні (гідроізоляція, термоізоляція, звукоізоляція), монтаж систем освітлення та сигналізації для доріг, залізниць, аеропортів, портів тощо, а також їх ремонт.

До робіт із завершення будівництва включають роботи, що сприяють завершенню чи оздобленню будівлі, такі як, скління, оздоблення стелі, фарбування і декоративні роботи, облицювання та покривання підлоги та стін іншими матеріалами, такими як паркет, килимов покриття, шпалери тощо; шліфування підлоги, оздоблювальні столярні роботи, акустичні роботи, чищення фасадів тощо, а також ремонт зазначених елементів.

Характериною рисою і значною перевагою фірми “Проксіма” є те, що якість послуг, що надаються, завжди на високому рівні. Тому для неї необхідно цей рівень постійно підтримувати.

Метою товарної політики компан Проксіма” є створення іміджу високоякісних і доступних будівельних послуг та щорічне нарощування обсягу їх реалізації з тим, щоб у перспективі стати лідером ринку.

Для забезпечення ефективно господарської діяльності та отримання прибутку фірма проводять маркетингов дослідження ринку, серед яких особливе місце займає сегментація ринку за наступними ознаками: товарознавчими (за принципом комплексного споживання товарів), територіальними, географічними, демографічними, соціальними, обсягами платоспроможного попиту, купівельними мотиваціями покупців, духовними, етнографічними, культурними та ін.

Кон'юнктурні дослідження окремих сегментів ринку дають можливість аналізувати ситуацію, що склалась на ринку, встановити причинний характер цих явищ і скласти прогноз ринку, на підстав якого розробити програму розвитку ринку, кращого задоволення попиту й одержання прибутку. В результаті сегментації ринку підприємство виділяє окремі сегменти ринку - відокремлені і згруповані за певними ознаками частки товарного або регіонального ринку.

Визначається ступінь масовості попиту як відношення суми реалізованих послуг до загальної чисельності потенційних покупців (споживачів). Аналізуються обсяги поставок товарів на ринок відповідність їх попиту населення, визначається ступінь збалансованості попиту пропозиції товарів. Даються прогнозні оцінки індексу цін, оцінюється здатність торгівлі забезпечити безперебійний продаж товарів, а також купівельна спроможність і споживчі наміри покупців, визначаються основні конкуренти на ринку, хні сильні і слабкі сторони, місце на ринку і, виходячи з цього, стратегія дій на ринку.

Оскільки метою діяльност підприємства є отримання прибутку у довгостроковому періоді, то управлінська діяльність має бути направлена на виділення окремих сегментів ринку (цільових ринків для даного підприємства) та напрямлення зусиль для його опанування (захоплення). Таким чином, сегментація має стратегічний характер, тобто стратегічна сегментація напрямлення на встановлення довготривалих зв'язків з певним сегментом покупців, співпраця з яким дозволить отримати підприємству достатній прибуток при мінімальному рівні ризику.

Товарна політика підприємства визначається кон'юнктурою ринку та затверджується радою директорів. Для прогнозування кон'юнктури ринку будівельно-монтажних робіт фірма проводить сегментування даного ринку.

Сегментування ринку продукц виробничо-технічного призначення може бути здійснено з використанням таких ознак:

- демографічні: галузь промисловості, розмір підприємства, місцезнаходження;

- операційні змінні: технологія, статус споживача (висока, помірна чи низька активність споживача), можливост споживачів (обсяги споживання);

- практика закупівель: організація постачання, профіль підприємства (промислове, фінансове тощо), структура снуючих відносин (постійні чи перспективні споживачі), політика закупівель (лізинг, контракт на обслуговування, комплектні поставки), критерій закупівель (якість, ціна обслуговування);

- ситуаційні ознаки: терміновість, область використання продукції, розмір замовлення;

- особисті характеристики споживачів: подібність продавця і покупця, ставлення до ризику, лояльність (відданість), мідж, форма власності, фінансовий стан, характер діяльності (імпорт чи експорт, добуваюче чи переробне підприємство).

Стратегічна сегментація ринку будівельних послуг повинна забезпечити:

- виявити найбільш прибутков сегменти ринку, оцінити найбільш перспективні з них;

- формування уявлення про нинішні та майбутні потреби клієнтів;

- формування цілей розвитку фірми вироблення плану для їх досягнення ;

- розробку комплексу заходів для реалізації цього плану;

- визначення найбільш перспективних груп потенційних клієнтів-споживачів тих або інших послуг з конкретизацією плану дій для компані;

- опис потенційного сегмента, типів клієнтів, які можуть відноситися до сегменту і стратегії залучення клієнтів до розміщення грошових засобів у банківські вклади;

- огляд персональних даних кожного клієнта даного сегменту тощо.

Відповідно до проведеної в 2007 роц сегментації ринку компанія «Проксіма» визначило, що основними покупцями надал залишаються банки і установи, які придбавають у компані понад 76% від загально вартості вироблених послуг. В той же час на населення припадає близько 24% загальної вартості послуг.

На найближчий період часу планується працювати з існуючим асортиментом послуг, поступово удосконалюючи його відповідно до досягнень науково-технічного прогресу.

6.2. Цінова політика

Цінова політика фірми – це комплекс заходів до якого належать визначення ціни, знижок, умов оплати за товари чи послуги з метою задоволення потреб споживачів забезпечення прибутку фірми.

Основними цілями цінової політики “Проксіми” є:

- максимізація поточного прибутку;

- збільшення частки ринку підприємства;

- завоювання лідерства за якістю послуг;

- забезпечення виживання фірми.

Підприємство повинно враховувати основні фактори, які впливають на ціну:

- витрати на закупівлю будівельних матеріалів;

- витрати на оплату праці;

- визначення попиту на товари та його еластичність;

- аналіз цін та послуг конкурентів.

 Підприємство, враховуючи специфіку свого положення на ринку, може реалізовувати різні цінов стратегії. На нашу думку, найдоцільніше обрати стратегію, яка ґрунтується на збуті. Вона полягає в орієнтації на збільшенні обсягів реа­лізації та максимізац своєї частки ринку у боротьбі з конкурентами.

З точки зору активності та ініціативи підприємства з питань ці­ноутворення доцільною можна вважати активну стратегію ціноутворення, яка передбача більш-менш автономне встановлення ціни на свої послуги, орієнтуючись на ринков умови реалізації. Проте обов’язково слід аналізувати ціни конкурентів, тобто застосовувати елементи пасивно політики.

Високих цін на послуги встановлювати не слід, адже попит є еластичним відносно ціни та конкуренція достатньо серйозна.

Враховуючи те, що якість послуг висока, надто занижувати ціни також не варто. Ціни мають знаходитися в помірному діапазоні.

У даному випадку підприємство ро­бить ставку не на прибуток, який отримується з одиниці продукції, а на максимізацію маси отриманого прибутку завдяки великому обсягу збуту.

Визначення стратегії ціноутворення зумовлює і вибір методу ці­ноутворення.

Для розрахунку мінімального рівня ціни продукції послуг використовуються об'єктивні методи ціноутворення, в основі яких лежить калькуляція ціни. Розрахунок ціни відбувається на основ повних витрат на виробництво та реалізацію послуг, які забезпечують беззбитковість діяльності.

До складу ціни, крім витрат та прибутку підприємства, включаються також податки та відрахування, встановлен державою.

Встановлення ціни на послуги фірми “Проксіма” повинно враховувати і суб’єктивну складову - використання нформації про рівень цін на послуги-аналоги та досвіду менеджменту компанії.

Ціна фірми визначена з орієнтацією на ринок і покриває повні витрати на виробництво та ре­алізацію.

Важливим завданням, яке необхідно вирішити у ході розробки цінової політики фірми “Проксіма”, є визначення умов зміни та диферен­ціації цін на послуги.

Підприємство використовує однаковий рівень цін для всіх категорій споживачів та місцевості, де виконуються будівельні роботи.

З метою свідомого впливу на реалізацію своїх послуг підприємство може використовує різні цінові знижки клієнтам.

Розрізняють наступні види цінових знижок:

1. Бонусні знижки, які надаються покупцям, які повторно замовляють послуги фірми повторно.

2. Кількісні знижки, розмір яких залежить від вартості замовлених послуг.

3. Знижки "сконто", як надаються покупцям за термінову оплату готівкою.

4. Знижки "декорт" - за передчасну оплату порівняно з терміном, визначеним у контракті.

5. Знижка при авансовій оплаті.

6. Закриті знижки, які надаються на послуги, які ре­алізуються у замкнутих системах (внутрішньофірмові, зустрічн послуги, за кооперативними зв'язками).

7. Спеціальні знижки, які надаються покупцям, які мають особ­ливі (довірчі) відносини з постачальниками, підприємствами своєї фі­рмової торговельної мережі, при реалізації послуг робіт­никам та співробітникам підприємства тощо.

Використання системи цінових знижок дозволяє активно вплива­ти на обсяги реалізації товарів послуг, використовувати пози­тивні та лімітувати негативні наслідки коливання попиту, управляти швидкістю надходження грошових коштів на рахунок підприємства та обсягом формування кредиторської та дебіторської заборгованості.

6.3. Політика розподілу і стимулювання збуту

Фірма "Проксіма" реалізу товари безпосередньо клієнтам, застосовуючи специфічні способи та методи торгівлі. Обслуговування населення і юридичних осіб проводиться в офісах компанії, що призначені для найкращого обслуговування, формування асортименту послуг можливості його оперативної заміни у відповідності з змінами попиту, постійного вивчення запитів покупців, вміння запропонувати потрібні послуги кожному конкретному покупцеві.

У контексті розроблювано маркетингової програми доцільним є створення спеціальної служби по вивченню та прогнозуванню попиту на будівельні роботи, по контролю за діяльністю виконавців, по аналізу та вивченню ефективності тих чи інших форм і методів реалізації, по впровадженню стандартизації, по інформуванню покупців про нові види послуг тощо.

В ринкових умовах ні одне підприємство не може успішно реалізовувати послуги без використання реклами. Відомий лозунг "Реклама – двигун торгівлі" правдиво відображає глибоку істину реклами – стимулювати збут товарів, рухати торгівлю. Це стосується і будівельно-монтажних послуг.

Часто для прийняття рекламних рішень недостатньо самої інтуіції і досконалого знання послуги.

Для фірми „Проксіма” реклама, звичайно, дуже необхідна, адже це найдієвіший інструмент стимулювання. Проте вона повинна бути спрямована не на найширшу аудиторію. Насправд нформація про будівельн послуги може викликати позитивні емоції в однієї групи споживачів і дуже негативні в іншої.

Тільки під час маркетингових досліджень можна визначити на яку саме цільову групу спрямувати рекламн звернення. Більш того, зовсім не потрібно втрачати зайві кошти на розміщення реклами в тих засобах масової інформації, які ця група не читає, не дивиться не слухає.

Накреслимо основу ефективно рекламної кампанії. Перш за все необхідно чітко уявити основні складов частини. В рекламі їх три: що рекламуємо, для кого і за допомогою чого рекламуємо.

При перегляді реклами, споживача найбільше вражає: красиво зроблена реклама, гумористичний елемент, популярність актора зайнятого в рекламному ролику, незвичайний, таємничий сюжет. Тому замовникам реклами є над чим задуматися перш ніж замовляти рекламу, а рекламним агенствам її виробляти. Адже думка споживача є важливою, бо на нього спрямована рекламна інформація.

Ми вважаємо за доцільне використати наступні методи реклами: реклама по телебаченню, в місцевих газетах, на та в міському транспорті. Особливу увагу слід звернути на функціонування сайту компанії. Він постійно оновлюється та вдосконалюється.

Деяку частину реклами слід розміщувати на бігбордах, адже їх має змогу побачити велика кількість потенційних клієнтів.

На наш погляд, ці засоби є дієві та не вимагають відволікання великих сум коштів компанії.

Щоб підвищити збут послуг, привернути увагу покупця до нової послуги необхідно вдатися до мерчандайзингу. Тобто встановити дисплеї на POS-матеріали, проводити у офісах промоушн-акції, робити виставки та презентації виконаних будівельних проектів.

Для реклами послуг найкраще встановити дисплей біля входу до офісу. Написи з інформацією про послуги мають легко читатися з відстані не менше ніж 3 метри.

У публічних місцях також варто використовувати різного роду рекламні транспаранти, як допомагають підняти рівень продажу майже у півтора рази.

Для збільшення клієнтів та активізації збуту послуг потрібно провести велику роботу.

Ефективність політики розподілу багато в чому залежить від вибору ефективного каналу розподілу.

Рівень каналу розподілу — це будь-який посередник, який виконує ту чи іншу роботу щодо наближення послуги і права власності на неї до кінцевого споживача.

Фірма „Проксіма” використовує у своїй практиці канали нульового рівня та одно рівневі канали. Тобто складає контракти безпосередньо в офісах та залучає агентів.

Функції розподілу, пов'язані з збутом товару, викону фірма-виробник („Проксіма”) - прямий збут та посередники (агенти) – опосередкований збут.

Прямим каналам розподілу варто віддати перевагу за таких обставин:

- обсяг продажу виправдовує витрати на прямий збут;

- споживачі, для яких призначаються послуги, зосереджені в одному регіоні;

- послуги є вузькоспеціалізованими та виготовляються на замовлення споживача, що потребує прямих контактів з споживачами (для внесення змін до конструкції, для високоспеціалізованого сервісу тощо);

- ціна на послуги змінюється, і ці зміни потрібно постійно враховувати.

Основною формою прямого збуту є власні збутові філії.

Прямий продаж має наступні переваги:

- зменшення кількості контактів між учасниками обміну, завдяки чому скорочується кількість дій і забезпечується узгодженість попиту й пропозиції;

- зменшення витрат завдяки економії на масштабі, враховуючи великий обсяг виконання певних функцій;

- розширення асортименту послуг, завдяки чому досягається економія часу й зусиль виробника та споживача;

- можливість забезпечити оптимальні для споживача масштаби робіт;

- підвищення рівня обслуговування споживачів на основі досвіду обслуговування, цільового ринку, спеціалізації торгового посередника тощо.

Варто також зазначити, що персонал збуту досить кваліфікований. Існує характерний розподіл замовлень. Надалі фірма буде створювати нові канали збуту.


7 Бюджет маркетингово програми, оцінка її ефективності та порядок контролю

Фінансове забезпечення маркетингової діяльност здійснюється з прибутків.

При складанні програми враховувалися такі основн напрямки діяльності маркетингу:

- вивчення оточуючого середовища;

- комплексне вивчення ринку, позиції конкурентів;

- оцінка власних можливостей підприємства;

- формування маркетингових цілей на перспективу;

- максимально можливий контроль за збутом;

- координацію всієї маркетингової діяльності.

Пропонвана маркетингова програма для компан Проксіма” передбачає вкладання коштів протягом трьох років. Розрахунок загальної суми витрат здійснений на основі підрахунку витрат на окрем маркетингові заходи.

Враховуючи рівень щорічного прибутку компан (771,2 тис. грн.), обсяг необхідних коштів становить 250 тис.грн. на рік.

Розподіл коштів за напрямками маркетингово програми наведений у таблиці 2.

Таблиця 2 – Щорічні витрати на маркетингов заходи за напрямками

Заходи Обсяг коштів, тис. грн.
1. Впровадження нових видів послуг (навчання персоналу, купівля об’єктів інтелектуальної власност тощо) 95
2. Залучення більшо кількості посередників (агентів), що здійснюють укладання договорів 30
3. Надання різноманітних знижок 15
4. Реклама 90
Продовження таблиці 2
5. Покращення зовнішнього вигляду і рівня комфорту офісів 10
6. Розвиток нформаційного центру обслуговування клієнтів 3
7. Робота над веб-сайтом фірми 2

Враховуючи те, що на даний час будівельна галузь України страждає від економічної кризи, планувати доходи важко. Проте передбачається надходження від здійснення маркетингової програми на рік у розмірі близько 300 тис. грн..

Зробимо економічну оцінку програми на основ показників NPV, PP, PI. IRR. Процентну ставку для розрахунку візьмемо на рівні 19% річних (під таку ставку надає кредити підприємствам Ощадний банк).

Формула розрахунку NPV наступна:

NPV=∑Pk/(1+і)k - ∑ICj/(1+i)j,

де j – рік інвестування;

 i – процентна ставка;

 ICj – разові інвестиції;

 Pk – річні грошов надходження в k-році реалізації проекту.

NPV = 300/1,19 + 300/1,192 + 300/1,193 – 250/1,19 – 250/1,192 – 250/1,193 =

= 106,8 > 0

Це означає, що програму варто прийняти.

Розрахуємо строк окупності вкладень за формулою:

∑IC = ∑Pk/(i+1)k

1) загальна продисконтована сума витрат складе:

 210,08 + 176,06 + 147,93 = 534,07 тис. грн.

2) продисконотована сума доходу за 2 роки:

 252,1 + 211,26 = 462,37 тис. грн.

3) сума, якої не вистачає для покриття витрат:

 534,07 – 462,37 = 71,7 тис. грн.

4) строк окупності у розмірі 71,7 тис.грн.:

 71,7/177,5 = 0,4 року

5) строк окупності складе:

 2 + 0,4 = 2,4 роки.

Розрахуємо індекс доходності за формулою:

PI = ∑Pk/(1+i)k / ∑IC/(1+i)j

PI = 640,87 / 534,07 = 1,2 > 1

Це означає, що програма має інвестиційну привабливість.

Внутрішня норма прибутковості розраховується за формулою:

IRR = i1 + NPV1/(NPV1+NPV2)×(i2-i1)

i1=19%

i2=16%

NPV2 = 300/1,16 + 300/1,162 + 300/1,163 – 250/1,16 – 250/1,162 – 250/1,163 = 80,09

IRR = 16 + 106,8/(106,8+80,09)×(19-16) =17,7%

При такій ставці кредиту фірма окупить затрати на програму маркетингу.

Контроль за виконанням маркетингової програми будуть здійснювати керівники підрозділів фірми, а безпосереднє виконання здійснюватимуть фахівці-маркетологи, що входять до складу штату фірми.

У випадку змін зовнішнього середовища фірми програма може бути переглянута як у сторону збільшення бюджету, так і в сторону зменшення обсягу коштів. Можуть бути змінені маркетингові засоби стимулювання, збуту, види виконуваних робіт. Наприклад, дорога реклама на біг-бордах може бути виключена при нестачі коштів, а замість неї застосовані більш доступн форми.

Висновок

У даній роботі було проаналізовано сучасний стан ринку будівельно-монтажних послуг Київської області, на якому діє фірма „Проксіма”, розглянуто її сучасний стан та запропоновано маркетингову програму розвитку для неї на найближчі 3 роки.

Як і кожна компанія, “Проксіма” прагне до збільшення прибутку, а цього можна досягти за рахунок збільшення обсягів надання послуг. Необхідно виконати збір інформації про покупців, провести роз'яснювальну роботу на забезпечення зацікавленості покупців, розробити безпосередні зв'язки.

Переважаючою є стратегія сегментації, тобто вибір максимальної глибини ринкового попиту. Щодо виду стратегії, то виходячи з мети підприємства доцільно використовувати атакуючу стратегію, яка передбача агресивну позицію підприємства на ринку, має за мету завоювати і розширити ринкову частку та довести її до оптимальної. У перспективі фірма прагне стати ринковим лідером.

Враховуючи те, що ринок насичений послугами такого роду та потужні конкуренти, слід ціни встановлювати на середньому рівні та застосовувати гнучку систему різноманітних знижок.

Проаналізувавши сильні та слабкі сторони фірми, слід зауважити, що в цілому положення фірми є досить стабільним і загальна стратегія розитку обрана вірно. Існують деякі недоліки, на які слід звернути увагу, а саме: розширити збутову мережу, обсяги та якість реклами, комунікації з споживачами, поліпшити рівень обслуговування. Крім того, важливим є залучення більшої кількості агентів, що укладають договори.

Обов’язковим є аналіз дій конкурентів, їх спектру послуг та цін.

На проведення маркетингових заходів фірмі необхідно виокремлювати щорічно частину прибутку – 250 тис. грн. Ця сума є достатньою для значного підвищення ефективності компанії та передбачається щорічний ефект близько 300 тис.грн.

Було здійснено економічну оцінку маркетингової програми та виявлено, що вона є прибутковою і варто вкласти в неї кошти. Показник NPV складає 106,8 тис.грн., PI – 1,2, строк окупності 2,4 роки. Внутрішня норма дохідності складає 17,7%.

У процесі розробки маркетингової програми потрібно пам'ятати про те, що маркетинг є інтегрованою частиною усього бізнесу, а не окремим його компонентом. Програма може бути змінена під впливом зовнішніх умов, так як ринок дуже динамічний і його розвиток прогнозувати досить складно.

Для того, щоб запропоновані заходи були втілені в життя й отримати від них позитивний ефект, необхідно проводити постійний контроль. Контроль бути покладений на керівників підрозділів, а виконавц фахівці-маркетологи.


Список використаної літератури

Цільове формування витрат як елемент комплексу маркетингу (на прикладі ринку житлового будівництва Київського регіону) // Маркетинг в Україні. 2003 .5. C. 19-22

Малі будівельні фірми /Г.Л.Тукач, В.А.Згурський та ін.; За ред. Г.Л.Тукача, В.А.Згурсько-го,-К.:Вища школа, 2005. — 185 с

Україна у цифрах у 2007р. //Короткий статистичний довідник/Держкомстат України, -К.: Техніка, 2006. - 256 с

Матеріали виставки "Будівництво та архітектура".-Київ, 2002.

Строительная фирма PROXIMA. Детальная информация о нас. http://www.proxima.com.ua/about.phpї

http://smida.gov.ua


Додаток 1 - Звіт про фінансов результати на 01.01.08 р.

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізац продукції (товарів, робіт, послуг) 010 61 550,7 72 116,1
Податок на додану вартість 015 ( 9 684,9 ) ( 11382,9 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 70,2 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 51 795,6 60 733,2
Собівартість реалізовано продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 51 182,4 ) ( 58 419,6 )
Валовий:
прибуток 050 604,2 771,2
збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 952,8 7068
Адміністративні витрати 070 ( 3 864,6 ) ( 13 514,5 )
Витрати на збут 080 ( 207,3 ) (185,7 )
Інші операційні витрати 090 ( 7 145,4 ) ( 5 419,5 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 0 261,9
збиток 105 ( 1086,3 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 30,3 32,7
Інші доходи 130 1699,8 79,5
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 488,1) ( 198,3 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 155,7 175,8
збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайно діяльності 180 17,4 115,2
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 138,3 60,6
збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Чистий:
прибуток 220 138,3 60,6
© 2010 Интернет База Рефератов