реферат
Главная

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Реферат: Екологія й економіка

Реферат: Екологія й економіка


Реферат

«Екологія й економіка»


Найбільш загальний філософський зміст, що відповідає сучасному широкому розумінню екології як області знань, складається в розгляді й розкритті закономірностей розвитку якесь сукупності організмів, предметів, компонентів співтовариств співтовариств у взаємодіях у системах біогеоценозів, нообиогеоценозов, біосфер з погляду суб'єкта або об'єкта (як правило, живого або за участю живого), прийнятого за центральний у цій системі. Розглянутим об'єктом може бути й промислове підприємство, галузь народного господарства або людська діяльність у цілому на Землі.

У цей час бурхливо розвивається экологизация різних дисциплін, під якою розуміється процес неухильного й послідовного впровадження систем технологічних, управлінських і інших рішень, що дозволяють підвищувати ефективність використання природних ресурсів і умов поряд з поліпшенням або хоча б збереженням якості природного середовища (або взагалі середовища життя) на локальному, регіональному й глобальному рівнях. Існує поняття й экологизации технологій виробництва, суть якого складається в застосуванні заходів щодо запобігання негативного впливу на природне середовище. Здійснення экологизации технологій виробляється розробкою набруднити технологій або технологічних ланцюгів, що дають на виході мінімум шкідливих викидів. Широким фронтом у цей час ведуться дослідження із установлення меж припустимих навантажень на природне середовище й розробці комплексних шляхів подолання виникаючих об'єктивних лімітів у природокористуванні. Це також ставиться не до екології, а до эконологии - наукової дисципліни, що досліджує “эконэкол”. Эконэкол (економіка + екологія) - позначення сукупності явищ, що включають суспільство як соціально-економічне ціле (але насамперед економіку й технологію) і природн ресурси, що перебувають у взаєминах позитивного зворотного зв'язку при нераціональному природокористуванні. Як приклад можна привести швидкий розвиток економіки в регіоні при наявності більших ресурсів середовища й гарних загальних екологічних умов, і навпаки, технологічно швидкий розвиток економіки без обліку екологічних обмежень приводить потім до змушеного застою в економіці.

У цей час багато галузей екології мають яскраво виражену практичну спрямованість і мають велике значення для розвитку різних галузей народного господарства. У зв'язку із цим з'явилися нові науково-практичні дисципліни на стику екології й сфери практичної діяльності людини: прикладна екологія, покликана оптимізувати взаємини людини з біосферою, інженерна екологія, що вивчає взаємодію суспільства із природним середовищем у процесі суспільного виробництва, і ін.

У цей час багато нженерних дисциплін намагаються замкнути в рамках свого виробництва й бачать своє завдання тільки в розробці замкнутих, безвідхідних і інших "екологічно чистих" технологій, що дозволяють зменшити свій шкідливий вплив на природне середовище. Але завдання про раціональну взаємодію виробництва із природою подібним шляхом повністю не вирішити, тому що в цьому випадку один з компонентів системи - природа - виключається з розгляду. Вивчення процесу суспільного виробництва з навколишнім середовищем вимага застосування як інженерних методів, так і екологічних, що привело до розвитку нового наукового напрямку на стику технічних, природних і соціальних наук, називаного інженерною екологією.

Особливістю енергетичного виробництва є безпосередній вплив на природне середовище в процесі витягу палива і його спалювань, причому зміни, що відбуваються, природних компонентів є досить наочними. Природно-промислові системи залежно від прийнятих якісних і кількісних параметрів технологічних процесів відрізняються друг від друга за структурою, функціонуванню й характеру взаємодії із природним середовищем. У дійсності навіть однакові по якісних кількісних параметрах технологічних процесів природно-промислові системи відрізняються друг від друга неповторністю екологічних умов, що приводить до різних взаємодій виробництва з навколишньою його природним середовищем. Тому предметом дослідження в інженерній екології є взаємодія технологічних природних процесів у природно-промислових системах.

Природоохоронне законодавство встановлює юридичні (правові) норми й правила, а також уводить відповідальність за їхнє порушення в області охорони природної й навколишньо людини середовища. Природоохоронне законодавство містить у собі правову охорону природних (природних) ресурсів, природних охоронюваних територій, природного навколишнього середовища міст (населених місць), приміських зон, зелених зон, курортів, а також природоохоронні міжнародно-правові аспекти.

Законодавчі акти про охорону природної й навколишньої людини середовища включають міжнародні або урядові рішення (конвенції, угоди, пакти, закони, постанови), рішення місцевих органів державної влади, відомчі інструкції й т.п., що регулюють правов взаємини або встановлюють обмеження в області охорони природного середовища, що оточує людини.

Наслідку порушень природних явищ переходять границі окремих держав і вимагають міжнародних зусиль в охороні не тільки окремих экосистем (лісів, водойм, боліт і т.п.), але й всієї біосфери в цілому. Всі держави випробовують занепокоєння за долю біосфери й подальше існування людства. В 1971 році ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй з питань утворення, науки й культури), до складу якої входить більшість країн, прийняла Міжнародну біологічну програму "Людин і біосфера", що вивча зміни біосфери і її ресурсів під впливом людини. Ці важливі для доль людства проблеми можуть бути вирішені тільки шляхом тісного міжнародного співробітництва.

Природоохоронна політика в народному господарстві проводиться, головним чином, через закони, загальні нормативні документи (ОНД), будівельні норми й правила (Снип) і ін. документи, у яких інженерно-технічні рішення вв'язані з екологічним нормативом. Екологічний норматив передбачає обов'язкові умови збереження структури й функцій экосистемы (від елементарного біогеоценозу до біосфери в цілому), а також всіх екологічних компонентів, які життєво необхідні при господарській діяльності людини. Екологічний норматив визначає ступінь максимально припустимого втручання людини в экосистемы, при якій зберігаються экосистемы бажаної структури й динамічних якостей. Іншими словами, неприпустимими в господарській діяльності людини є такі впливи на природне середовище, як приводять до опустыниванию. Зазначені обмеження в господарській діяльност людини або обмеження впливів нооценозов на природне середовище визначаються бажаними для людини станами нообиогеоценоза, його соціально-біологічною витривалістю й господарськими міркуваннями. Як приклад екологічного нормативу можна привести біологічну продуктивність біогеоценозу й господарську продуктивність. Загальним екологічним нормативом для всіх экосистем збереження їхніх динамічних якостей, насамперед надійності й стійкості.

Глобальний екологічний норматив визначає збереження біосфери планети, і в тому числ клімату Землі, у вигляді, придатному для життя людини, сприятливому для його господарювання.

Екологічн наслідки переходу від планової до ринкової економіки.

У Росії до другої половини 80-х років рішення по розвитку й розміщенню продуктивних сил приймалися практично без обліку екологічних факторів. У зв'язку із цим у країні виникла напружена екологічна обстановка, а в окремих районах і містах створилося кризове, а часом і катастрофічне положення. У ряді місць необоротна деградація навколишнього середовища зайшла настільки далеко, що вони стали непридатними для життя й господарсько діяльності.

Спад виробництва в базових галузях економіки не дав помітного зниження фонового екологічного навантаження в промислових центрах, міських агломераціях. Збільшується ріст аварійності через стресові навантаження (невиплата зарплати, погроза безробіття), відтоку кваліфікованих кадрів (з районів Крайньої Півночі, зон нестабільності), труднощів з відновленням устаткування (особливо імпортного), що погіршує екологічну обстановку.

У виробництвах з гарячими технологіями, де спад економіки підвищує технологічний резерв устаткування, ріст аварійності можливий через часте використання позаштатних режимів, коли безпека визначається кваліфікацією й відповідальністю диспетчерів. Є більша ймовірність виникнення аварійних ситуацій на європейській території Росії (зокрема в Центрально-Чорноземному регіоні, у республіках Поволжя), у Сибірському регіоні в районах інтенсивного нафтогазодобування, де зношеність устаткування досягає більше 60%, що в кризовий період різко підвищує можливість великих аварій.

У структурі капітальних вкладень природоохоронні витрати (без меліорації) займають у Росії не більше 7-8 %. Використовуються вони в останн роки на 70-80 %. В 1995 р. на природоохоронні цілі асигнування в бюджеті Рос передбачені не були. Фінансування з регіональних бюджетів і позабюджетних екологічних фондів здійснюється вкрай недостатньо й часто не по прямому призначенню. На підприємствах, з метою економії йде скорочення уведення очисного встаткування, що так само позначається на підвищенні викидів. Однак в 1995 р. на складах перебувало 4,1 тис. одиниць пылеулавливающего й газоочистного встаткування, що не було затребувано.

Фінансові труднощі промислових підприємств викликають скорочення витрат за рахунок природоохоронних витрат. Росте кількість стихійних смітників у пригородах (дорожчають послуги полігонів), таємних скидань накачувань відходів у підземні води. Скорочується рекультивація відвалів. Про зниження обсягів уведення очисних споруджень свідчить кризу з реалізацією екологічної техніки в Росії, згортання продажів біотехнологій на спеціалізованих біржах.

Такі явища, як суверенізація, автаркія (тобто політика господарського відокремлення), розриви зв'язків, подорожчання транспортування ведуть до повсюдного використання в технологічних процесах некондиційно сировини, аварійного встаткування, що приводить, як правило, до росту виробничого травматизму, професійних захворювань, промислових отруєнь. При змінах технології ймовірне підключення нових типів стоків до систем очисних споруджень, орієнтованим на інший спектр забруднювачів.

Будь-які додаткові вкладення керівники підприємств прагнуть направити у виробництво. Тому зростає розривши між виробничими потужностями й системами природоохоронної інфраструктури. В умовах становлення ринкових відносин, загальної кризи й спаду виробництва збільшуються колишні екологічн проблеми й зростають нові.

Негативний вплив на природу великих підприємств зберігається насамперед у сформованих старих баклагах промислових центрах. В умовах кризи й різкого дефіциту засобів, усе, що не витрачено, направляється безпосередньо у виробництво. І без того вкрай перевантажена інфраструктура промислових центрів (включаючи системи контролю й очищення) може просто не витримати додаткових потужностей. Сильний ріст забруднення повітря й води в промислових центрах Російсько Федерації створює досить тривожну екологічну ситуацію.

Впливає на екологічну обстановку й виробництво низькоякісно продукції. В основному це характерно для підприємств легкої й харчово промисловості. Особливістю екологічного впливу цих підприємств є дисперсний вплив. При цьому екологічне навантаження не концентрується у великих промислових центрах, а переміщається в районні центри, пригороди, сільськ райони.

Увага підприємців до харчової й легкої промисловості, що розвиваються переважно в малих містах і сільських центрах зі слабкою нфраструктурою очисних споруджень, веде до росту питомих (на одиницю продукції) забруднень відходами виробництв, шкідливими викидами в атмосферу й забрудненню водойм. Поза великими містами кількість комунальних каналізаційних мереж і очисних споруджень недостатньо, а в ряді районних центрів взагал відсутні. У відносно великих обласних містах при гострому дефіциті засобів реконструкція цих систем у найближчі роки може зупинитися. Скидання ж нових підприємств найчастіше будуть замикатися саме на загальміські системи відводу й очищення стоків. У загальміські каналізаційні мережі досить імовірно будуть надходити виробничі стоки, на очищення яких муніципальні очисні спорудження не розраховані. Зростає аварійність через наявність у трубах активних хімічно агресивних відходів. Опади стічних вод стають не придатними для використання як добрива, встає проблема їхньої утилізації.

Серйозно ускладнюється екологічна обстановка й у зв'язку з ускладненням природоохоронного контролю. Всі системи контролю дотепер були орієнтовані на великі підприємства. Для малих підприємств зі специфічним набором викидів і скидань немає інструментального забезпечення, не налагоджена система звітності.

Серйозний прорахунок допущений при формуванні пакета документів по приватизації державного майна. Умовами приватизаційних конкурсів не передбачався встановлений рівень екологічної безпеки об'єкта, що здобувається. Таким чином, виникає погроза економії на екологічних витратах. На жаль, законодавство ще недостатньо підготовлене до рішення природоохоронних завдань у специфічних умовах переходу до ринкових відносин. Відносно нова проблема - екологічна регламентація діяльності закордонних фірм.

Необхідно экологизировать весь блок господарського законодавства, нормативні акти, що регулюють приватизацію й створення спільних підприємств. Нормативна база природокористування й охорони природи повинна бути адаптована до нових ринкових умов, урятована від рецидивів прямого державного регулювання.

XX століття принесло людству чимало благ, пов'язаних з бурхливим розвитком науково-технічного прогресу, і в той же час поставив життя на Землі на грань екологічної катастрофи. Ріст населення, інтенсифікація видобутку й викидів, що забруднюють Землю, приводять до корінних змін у природ й відбиваються на самому існуванні людини. Частина з таких змін надзвичайно сильна й настільки широко поширена, що виникають глобальні екологічні проблеми. Є серйозні проблеми забруднення (атмосфери, вод, ґрунтів), кислотних дощів, радіаційної поразки території, а також втрати окремих видів рослин і живих організмів, збідніння бойкових, збезлісення й опустынивания територій.

Проблеми виникають у результаті такої взаємодії природи й людини, при якому антропогенне навантаження на територію (її визначають через техногенне навантаження й щільність населення) перевищує екологічні можливості цієї території, обумовлен головним чином її природно-ресурсним потенціалом і загальною стійкістю природних ландшафтів (комплексів, горінь) до антропогенних впливів.

Значно забруднюють атмосферу автомобільний транспорт, ТЭЦ, підприємства чорної й кольорової металургії, нефтегазоперерабатывающей, хімічної й лісово промисловості. Велика кількість шкідливих речовин в атмосферу надходить із вихлопними газами автомобілів, причому їхня частка в забрудненні повітря постійно росте; у Росії - більше 30%, а в США - більше 60% від загального викиду забруднюючих речовин в атмосферу.

Основні джерела забруднення атмосферного повітря регіонів нашої країни — машини й установки, що використовують серосодержащие вугілля, нафта, газ. Більше половини вугіль, що добуваються в європейській частині країни, містять понад 2,5% сірки. Тому щорічно в атмосферу в результаті промислової діяльності людини попада приблизно 75106 т окису сірки, 53106 т окису й двоокису азоту, 304106 т окису вуглецю, 88106 т вуглеводнів (граничних, альдегідних та ін.).

Час, коли природа здавалася невичерпної, минуло. Грізні симптоми руйнівної діяльності людини з особою силою виявилися пари десятиліть назад, викликавши в деяких країнах енергетична криза. Стало ясно, що ресурси енергоносіїв обмежені. Це також ставиться й до всім іншим корисним копалинам.

У деяких регіонах Росії намечаются напрямку технічної політики, націлені на більше повне й комплексне використання природних ресурсів, сировини, матеріалів і палива, розширення використання й комплексної переробки низькоякісних ресурсів виробничих відходів, впровадження безвідхідної технології, запобігання забруднення навколишнього середовища. Розроблено Комплексну програму, що включає в себе ряд підпрограм, таких, як "Надра", "Біосфера", "Хімія твердого тіла" і "Фізика твердого тіла". У рамках кожної підпрограми приділяється увага підвищенню ефективності виробництва, переробці всіляких видів відходів. У цей час ріст енергоємності й матеріалоємності сучасного виробництва значно випереджає ріст чисельності населення. Споживання енергії росте в 3 рази, видобуток мінеральних ресурсів - в 2 рази швидше, ніж населення. У цей час гірничодобувна промисловість видає в рік більше 40 т продукції розраховуючи на один жителя Землі.

Підприємства чорної металургії пускають у відходи породу, що містить свинець, кобальт, мідь. При видобутку вугілля щорічно на поверхню піднімають близько 1 млрд. м2 порожньої породи. Будують із її марні піраміди - терикони. При цьому впустую розтрачуються тисячі гектарів родючих земель. Забруднюється атмосфера, терикони горять, вітер піднімає з їхніх марних схилів хмари пилу.

Одержання мінералів з відходів надзвичайно вигідно. Наприклад, щебені, одержуваний з відходів, в 2-2,5 рази дешевше тих же щебенів, що добувається спеціалізовано. Відомо, що багатьма розкривними породами можна замінити нерудні будівельні матеріали в дорожнім будівництві, вигідно використовувати їх при виробництві цементу, скла, кераміки, корисно направляти в сільське господарство, зокрема, для вапнування рунтів.

Промисловість будівельних матеріалів є практично єдиною в досить широких масштабах использующей відходи всіляких виробництв. Усього будівельна індустрія рятує від списання у відходи біля половини доменних шлаків, що утворяться. Ще в 80-х роках було ухвалене рішення про обов'язкове уведення в лад нових доменних печей тільки в комплексі з установками для переробки й підготовки шлаків до наступного використання. Біля металургійних комбінатів побудовано більше 20 цементних заводів, що виробляють на базі металургійних шлаків відмінний шлако-портландцемент. Металургійні шлаки - відмінна сировина для виробництва цілого ряду матеріалів: цементу, щебенів для будівництва доріг, жужільної пемзи, мінеральної вати й знаменитого своїми властивостями шлакоситалла, що йде на виготовлення особливо міцних і хімічно стійких труб, панелей, электроизоляторов электровакуумных приладів.

Розвиток сучасного виробництва, і насамперед промисловості, базується в значній мірі на використанні викопної сировини. Серед окремих видів викопних ресурсів на одне з перших місць за народногосподарським значенням варто поставити джерела палива й електроенергії.

У міру технічного прогресу все більшу питому вагу здобувають первинні джерела електроенергії, одержувані з гидро- і геотермальних електростанцій. Росте й одержання електроенергії з атомних електростанцій. Потенційні потужності всіх цих джерел великі, але поки економічно ефективної є тільки невелика їхня частина.

Підвищення цін на нафту вплинуло на споживання нафтопродуктів, структуру автомобільного парку (намітився перехід до менш потужного й більше ощадливим машинам). У результат питома вага нафтопродуктів у витраті палива став скорочуватися й намітилося підвищення питомої ваги вугілля, а також ріст частки атомної й гідроенергії. В останні роки з'явилися сумніви в доцільності подальшого розвитку атомно енергетики.

У результат наукових досліджень у всіх областях геологічної науки, а також практичних робіт були досягнуті більші успіхи в пізнанні геологічної будови території країни, закономірностей утворення й розташування корисних копалин. Робота з виявлення нових родовищ і визначенню різних видів мінеральної сировини з урахуванням особливостей розвитку земної кори триває.

Підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт, а також зниження їхньої вартост вимагають інтенсивного впровадження в геологорозвідувальну практику сучасних досягнень науково-технічного прогресу - дистанційних методів досліджень, радарної зйомки, аэроэлектроразведки, висотних і космічних аерофотознімань, аэрогеохимической зйомки й т.д.

Важливе значення в геологорозвідувальній практиці має й точне визначення складу корисних копалин, яких необхідно як для комплексного використання ресурсів, так і для розробки покладів корисних копалин по категоріях запасів. Комплексність використання ресурсів, особливо стосовно до предметів праці, припуска поглиблення переробки цих ресурсів, збільшення виходу кінцевої продукції на одиницю використаних ресурсів і має величезне значення в справі охорони навколишнього середовища.

Однієї з характерних рис сучасного етапу науково-технічного прогресу є зростаючий попит на всі види енергії. Важливим паливно-енергетичним ресурсом є природний газ. Витрати на його видобуток і транспортування нижче, ніж для твердих видів палива. Будучи прекрасним паливом (калорійність його на 10% вище мазуту, в 1,5 рази вище вугілля й в 2,5 рази вище штучного газу), він відрізняється також високою віддачею тепла в різних установках. Газ використовується в печах, що вимагають точного регулювання температури; він мало дає відходів і диму, що забруднюють повітря. Широке застосування природного газу в металургії, при виробництві цементу й в інших галузях промисловості дозволило підняти на більше високий технічний рівень роботу промислових підприємств і збільшити обсяг продукції, одержуваної з одиниці площі технологічних установок.

За останні три десятиліття істотно змінилася структура споживання вугілля у зв'язку з витисненням його нафтопродуктами й газом. Скоротилося споживання вугілля в залізничному, морському й річковому транспорті, а також у побутовому секторі. Більше 56% споживання вугілля доводиться на теплові електростанції. Велик споживачі вугілля - коксохімічні підприємства. Частка їх у загальному споживанні за останні роки майже не змінилася, хоча виробництво чавуну помітно збільшилося. Це обумовлено впровадженням нових способів виплавки чавуну й стали, будівництвом великих доменних печей, що викликали зниження питомого споживання коксу. На зниження питомої витрати коксу впливає не тільки використання паливних реагентів (природного газу), але й збагачення доменного дуття киснем, поліпшення якості вихідної сировини шляхом підвищення змісту заліза в руді й т.п. Одним з головних шляхів розширення використання вугілля використання його як сировини для виробництва синтетичного рідкого й газоподібного палива для хімічної промисловості.

З високоякісних видів палива на першому місці перебуває нафта, на частку якої доводиться 63%. У цей час у зв'язку з ростом у країні енергоспоживання, виробленістю легкодоступних родовищ нафти, обмеженістю її запасів у земній корі, погрозою вичерпання, а також більше ефективним використанням нафти як сировини в хімічній промисловості виникла проблема прискорення розвитку інших галузей паливно-енергетичного комплексу як у цілому по країні, так і по окремих регіонах.

Економія паливно-енергетичних ресурсів у цей час стає одним з найважливіших напрямків перекладу економіки на шлях інтенсивного розвитку й раціонального природокористування. Значні можливості економії мінеральних паливно-енергетичних ресурсів є при використанні енергетичних ресурсів. Так, на стадії збагачення й перетворення енергоресурсів губиться до 3% енергії. У цей час 4/5 усього кількост електроенергії в країні виробляється тепловими електростанціями, які працюють головним чином на куті. На ТЕС при виробленні електроенергії корисно використовується лише 30-40% теплової енергії, інша частина розсіюється в навколишнім середовищі з димовими газами, підігрітою водою.

Немаловажне значення в економії мінеральних паливно-енергетичних ресурсів грає зниження питомої витрати палива на виробництво електроенергії.

Таким чином, основними напрямками економії енергоресурсів є: удосконалювання технологічних процесів, удосконалювання встаткування, зниження прямих втрат паливно-енергетичних ресурсів, структурні зміни в технології виробництва, структурні зміни у виробленій продукції, поліпшення якості палива й енергії, організаційно-технічні заходи. Проведення цих заходів викликається не тільки необхідністю економії енергетичних ресурсів, але й важливістю обліку питань охорони навколишнього середовища при рішенні енергетичних проблем. Велике значення має заміна викопного палива іншими джерелами (сонячною енергією, енергією хвиль, припливу, землі, вітрів). Ці джерела енергетичних ресурсів екологічно чистими. Заміняючи ними викопне паливо, ми знижуємо шкідливий вплив на природу й заощаджуємо органічні енергоресурси.

З аналізу ретроспективи розвитку природоохоронної діяльності й ресурсосберегающей технології виробництва продукції споживання треба, що многомиллиардные витрати на ці мети не принесли бажаних результатів.

Основною причиною значного погіршення екологічної ситуації в нашій країні є відсутність стійкого механізму, що враховує рівень перевищення ПДК і ПДВ. Це відбивається на економіці джерел, що забруднюють навколишнє середовище, а також базових (стартових) еколого-економічних нормативів, що визначають види економічного, морального покарання або заохочення.

При розробц нормативів ураховуються регіональні особливості процесів природокористування й відтворення природних ресурсів.

Однієї з основних посилок при формуванні еколого-економічних нормативів є визначення "пропорцій" між можливими напрямками використання природних ресурсів у границях конкретної території. Розрахунок нормативів повинен здійснюватися з урахуванням наступних положень:

1.         для кожного природного комплексу існує певна величина максимально припустимого антропогенного навантаження, що не порушує природних процесів, і її дія може бути компенсовано процесами самовідновлення;

2.         при антропогенному навантаженні, більше високої, чим припустиме значення, але не перевищуючої конкретний для кожної природної системи граничний рівень, порушення в природному стані цієї системи, викликані дією антропогенного фактора, можуть бути усунуті в результаті ліквідації навантаження й проведення природоохоронних заходів;

3.         якщо антропогенне навантаження на природне середовище перевищила граничний рівень, то розвиваються процеси необоротної деградації.

На сучасному рівні розвитку виробничих сил в оборот залучені практично всі територіальн елементи й компоненти навколишнього середовища, тому вони піддаються негативному впливу забруднюючих речовин і фізичних факторів. Рівень і склад забруднення диференціюються по території Росії й визначаються галузевою специфікою виробництва, явищами переносу забруднюючих речовин через атмосферне повітря, воду й інші носії забруднення навколишнього середовища.

У той же час у більше розвинених країнах підхід до проблем навколишнього середовища з боку правительств набагато більше твердий: наприклад, посилюються норми змісту шкідливих речовин у вихлопних газах. Щоб не втратити свою частку ринку в сформованих умовах, компанія Honda Motors засунула під капот сучасний 32-розрядний комп'ютер і спантеличила його проблемою збереження навколишнього середовища. Мікропроцесорне керування системою запалювання - не новина, однак, схоже, уперше в історії автомобільної промисловості програмно реалізований пріоритет чистоти вихлопу, а не вижимання зайвих "коней" з мотора. Треба сказати, комп'ютер у черговий раз продемонстрував свій інтелект, уже на проміжному етапі знизивши токсичність вихлопу на 70% і втративши при цьому всього 1,5% потужності двигуна. Натхненний результатом, колектив інженерів програмістів почав екологічну оптимізацію всього, що хоч якось таку оптимізацію в стані винести. Електронний еколог під капотом пильно стежить за складом робочої суміші, що впорскується в циліндри, і "у режимі реального часу" управляє процесом згоряння палива. А якщо, незважаючи на всі старання "знищити ворога в його власному лігвищі" (у змісті, у циліндрах двигуна) щось у вихлопну трубу й проскочить, то назовні не вийде: спеціальн датчики відразу сповістять про це комп'ютеру, що, перенаправивши підступну порцію вихлопу в спеціальний відсік, знищить її там за допомогою електрики. Зрозуміло, не забули навісити на двигун і спеціально розроблений каталітичний дожигатель особою конструкції. Результат, як говориться, перевершив вс очікування: потужність двигуна знизилася зовсім ненабагато, економічність не постраждала, а що стосується вихлопу - забавно, але факт: процентний вміст у ньому шкідливих речовин помітно менше, ніж у повітрі, яким дихають жителі, наприклад, центральних районів Лос-Анджелеса. Видимо, буде мати сенс виводити вихлопну трубу автомобіля прямо в салон - щоб легше дихалося. Цей гідний агрегат одержав назву Z-LEV (Zero Emission Vehicle), і робити його планується... тільки через пару-трійку років. А властиво, чому? Правительство штату Каліфорнія (США) має намір з 2003 року ввести тверду квоту: 10% нових автомобілів, регистрируемых у штаті, повинні бути абсолютно екологічно чистими (малися на увазі, насамперед, електромобілі). Honda Motors націлилася відрізати шматочок цього 10-процентного пирога й навіть початку попередні переговори з адміністрацією штату на теми того, що конкретно розуміти під "абсолютною чистотою" і чи не можна як-небудь напнути на LEVa овечу шкіру, щоб зійшов за електромобіль. А могло адже здатися - чистої води (або повітря) альтруїзм...

Екологія міст

Екологічні проблеми міст, головним чином найбільш великих з них, пов'язані з надмірною концентрацією на порівняно невеликих територіях населення, транспорту й промислових підприємств, з утворенням антропогенних ландшафтів, дуже далеких від стану екологічно рівноваги.

Темпи росту населення миру в 1.5-2.0 рази нижче росту міського населення, до якого сьогодн ставиться 40% людей планети. За період 1939 - 1979 р. населення великих міст виросло в 4, у середніх - в 3 і малих - в 2 рази.

Соціально-економічна обстановка привела до некерованості процесу урбанізації в багатьох країнах. Відсоток міського населення в окремих країнах дорівнює: Аргентина - 83, Уругвай - 82, Австралія - 75, США - 80, Японія - 76, Німеччина - 90, Швеція - 83. Крім великих міст-мільйонерів швидко ростуть міські агломерації або міста, що злилися. Такі Вашингтона-Бостон і Лос-анжелес-сан-франциско в США; міста Руру в Німеччині; Москва, Донбас і Кузбас у СНД.

Круговорот речовини й енергії в містах значно перевершує такий у сільській місцевості. Середня щільність природного потоку енергії Землі – 180 Вт/м2, частка антропогенної енергії в ньому – 0.1 Вт/м2. У містах вона зростає до 30-40 і навіть до 150 Вт/м2 (Манхэттен).

Над великими містами атмосфера містить в 10 разів більше аерозолів і в 25 разів більше газів. При цьому 60-70% газового забруднення дає автомобільний транспорт. Більше активна конденсація вологи приводить до збільшення опадів на 5-10%. Самоочищенню атмосфери перешкоджає зниження на 10-20% сонячній радіації й швидкості вітру.

При малій рухливості повітря теплові аномалії над містом охоплюють шари атмосфери в 250-400 м, а контрасти температури можуть досягати 5-6С. З ними зв'язані температурні інверсії, що приводять до підвищеного забруднення, туманам і зможу.

Міста споживають в 10 і більше раз більше води розраховуючи на 1 чоловік, чим сільські райони, а забруднення водойм досягає катастрофічних розмірів. Обсяги стічних вод досягають 1м2 у добу на одну людину. Тому практично всі великі міста відчувають дефіцит водних ресурсів і багато хто з них одержують воду з вилучених джерел.

Водоносні обр під містами сильно виснажені в результаті безперервних відкачок шпарами й колодязями, а крім того забруднені на значну глибину.

Корінному перетворенню піддається й ґрунтовий покрив міських територій. На більших площах, під магістралями й кварталами, він фізично знищується, а в зонах рекреацій - парення, сквери, двори - сильно знищується, забруднюється побутовими відходами, шкідливими речовинами з атмосфери, збагачується важкими металами, оголеність ґрунтів сприяє водній і вітровій ерозії.

“культурними насадженнями” – парками, скверами, газонами, квітниками, алеями. Структура антропогенних фітоценозів не відповідає зональним і регіональним типам природної рослинності. Тому розвиток зелених насаджень міст протікає в штучних умовах, постійно підтримується людиною. Багаторічні рослини в містах розвиваються в умовах сильного гноблення.

Важливо розглянути екологічні проблеми великих міст більш детально й конкретно на прикладі Москви. Вичерпну оцінку екологічного стану настільки великого й складного об'єкта, як Москва, дати важко по наступних основних причинах:

·           оцінка повинна враховувати безліч самих різних показників по всіх районах і підприємствам, виробничим зонам, магістралям, системам зв'язку, рекреаційним площам і т.д.;

·           отриман відомості повинні бути систематизовані, зведені в єдину легко интерпретируемую систему;

·           система збору й узагальнення наявних даних поки що не має єдиний наукової концепції, розрізнена й навіть не всіма підтримується. Соціально-екологічна модель Москви - завдання майбутніх досліджень.

Узагальнені дан свідчать про складний екологічний стан Москви. Місто стрімко росте, переходить за кільцеву дорогу, зливається з містами-супутниками. Середня щільність населення 8.9 тис. чел. на 1 кв. км. Сотні тисяч джерел викидають у повітря величезна кількість шкідливих речовин, тому що часткове очищення впроваджене тільки на 60% підприємств. Особлива шкода наноситься автомобілями, технічн параметри яких не відповідають вимогам і якості повітря. Вихлопні гази автомашин дають основну масу свинцю, зношування шин - цинк, дизельні мотори - кадмій. Ці важкі метали ставляться до сильних токсикантів. Промислов підприємства дають дуже багато пилу, окислів азоту, заліза, кальцію, магнію, кремнію. Ці з'єднання не настільки токсичні, однак знижують прозорість атмосфери, дають на 50% більше туманів, на 10% більше опадів, на 30% скорочують сонячну радіацію. У цілому на 1 москвича доводиться 46 кг шкідливих речовин у рік.

Тепловий вплив збільшує температуру в місті на 3-5З, безморозний період на 10-12 днів безсніжний - на 5-10 днів. Нагрівання й підйом повітря в центрі виклика підтік його з окраїни - як з лісопаркового пояса, так і із Витрата води в Москві на 1 жителя – близько 700 л/доба. При величезних витратах на очищення навіть водопровідна вода містить деяку кількість шкідливих з'єднань, головним чином добрив і ядохимикатов. Водні ресурси використовуються нераціонально - більше 20% води йде невикористаної. Наприклад, тільки для гоління москвич за один раз використовує до 100 літрів. У районах з лічильниками (м. Зеленоград) водоспоживання в 2-3 рази менше.

Стічні води міста на 98,6% піддаються біологічному очищенню, однак у водойми все-таки попада дуже багато піску, солі, подкисленной і теплої води. Дефіцит води - один з факторів стримування житлового будівництва. З 1650 головних промислових підприємств систему оборотного водопостачання мають лише 160.

У межах міста рунти значно відрізняються від своїх аналогів у даній природній зоні – кислих дерено-підзолистих. У першу чергу треба відзначити підвищення pH до 8-9, що пов'язане з надходженням з атмосфери карбонатів кальцію й магнію. Ґрунти збагачені також органічними речовинами, головним чином сажею - до 5% замість 2-3%. Зміст важких металів в 4-6 разів перевищує фонове.

Зелені насадження займають 30% площі міста, що дає 25-30 кв. м на людину (Париж – 6, Лондон 7.5, Нью-Йорк – 8.6). Разом з тим насадження усередині міста мало пов'язані з лісопарковим поясом, та й останній занадто вузький - 15-20 км. Тільки з півночі Москва відносно захищена зеленим поясом. До 30-40% насаджень порушено хворобами, пригноблено й втратило здатність до самопоновлення. Лісопарковий пояс у дн відпочинку щодня приймає до 4 млн. чоловік. Ці навантаження вище припустимих.

3.5 млн. людина в Москві живуть в умовах екологічного дискомфорту, а близько 1 млн. - у районах граничного дискомфорту. Забруднення окремих частин міста по-різному. Дв третини всіх шкідливих викидів доводиться на 6 районів. Складна обстановка у кварталах уздовж Садового кільця.

Захворюваність москвичів у середньому вище, ніж по інших районах країни: поширені хвороби органів подиху, астма, різні види алергії, серцево-судинні захворювання, хвороби печінки, жовчного міхура, органів почуттів. З 94 найбільших міст миру Москва по народжуваності перебуває на 62-м, по смертності - на 70-м, по природному приросту - на 71-м місці. Виживаність дітей у багатьох столицях миру в 2-3 рази вище, ніж у Москві.

Екологія Москви тісно пов'язана із тлом, природними умовами Підмосков'я й кліматом європейсько території Росії. Найважливіше значення має так званий “західний перенос” - перевага протягом року вітрів західних румбів. При цьому західні й північно-західні райони міста одержують більше свіже повітря, що додатково очищений над лісовими масивами західної частини Московської області. У східн райони Москви надходить повітря, забруднений над міською територією. У періоди переваги східних і південно-східних вітрів Москва одержує менш чисте повітря, оскільки південний схід області заселений на 25-30%, значно розораний і більше ндустріальний. Північний захід столиці має більше чисті водойми, оскільки основні водотоки Підмосков'я течуть із північно-заходу на південний схід. Загальні особливості ґрунтів і рельєфу також спричиняються диференціацію екологічних умов. Північний захід Москви більше піднесений, горбкуватий, ма більше важкі, глинисті й суглинні ґрунти. Це сприяє активному поверхневому змиву, горизонтальній міграції забруднення, його концентрації у водоймах малому проникненні в ґрунти. На південно-сході більше поширення мають піщан рівнинні поверхні з малими ухилами. Тут кращі умови для вертикальної міграц забруднення, зараження ґрунтових вод.

Москва помітно вплива на прилягаючу місцевість: атмосферне забруднення поширюється на схід на 70-100 км, депрессионные лійки від забору артезіанських вод мають радіуси 100-120 км, теплове забруднення й порушення режиму опадів спостерігається на відстан 90-100 км, а гноблення лісових масивів – на 30-40 км.


Стан природних систем у районі Заполярного ГНКМ у Надым-Пур-Тазовском газодобувному районі.

Зона освоєння Заполярного ГНКМ містить у собі досить велику територію, що простягнулася дугою від м. Новий. Уренгой до сел. Самбург. У не входять площа самого родовища, коридори комунікацій ЗГНКМ - Ст. Уренгой - Новий. Уренгой і ЗГНКМ - Тазовский шириною 20 км, проміжна Пуртазовская компресорна станція, перевалочні бази в селищах Тазовский і Ст. Уренгой, а також селища Коротчаево й Газ-Салі.

Найбільші зміни ландшафтів пов'язані з буравленням шпар. Технологія робіт неминуче пов'язана з фізико-механічними порушеннями поверхні, тому що практично всюди робляться штучні насипні площадки для бурових установок. Низька культура робіт привела до довгострокових хімічних забруднень, особливо в тих випадках, коли насипн площадки використовувалися в різний час для буравлення двох, а іноді й трьох шпар - спочатку при розвідці сеноманских, потім валанжинских обріїв, що різко підсилювало техногенний вплив. На площадках після буравлення залишаються більш кількості глинистих компонентів, цементу, хімічних реагентів, що використовувалися при буравленні, побутові відходи, залишки нафтопродуктів, як згодом можуть перейти в почвогрунты й поверхневі води. Однак не можна не відзначити, що ці фізико-механічні й хімічні порушення мали локальний, крапковий характер і ніде не одержали майданного розвитку.
Територія родовища неодноразово дивувалася тундровими й лісовими пожежами, особливо в сухих добре дренированных районах виростання модринових редкослойных лісів з ягельним напочвенным покривом. Добре видні площі пирогенного впливу різного строку давнини, і немає сумніву, що більшість їх присвячена до місць господарської діяльності. Очевидно, що причина пожеж - необережне поводження з вогнем працівників варлампіївна, науково-дослідних і інших підрозділів, що проводила роботи на території ЗГНКМ.

З розвитком газодобувної галузі Західного Сибіру селище включається в її інфраструктуру. Збільшилося число жителів, зведений комплекс житлових багатоповерхових будинків для працівників газодобувної галузі. Почато будівництво ВПП із твердим покриттям для прийому літаків типу ЯК-40, АН-24, АН-26. Будівництво в умовах практично суцільного поширення ММП досить специфічно, недооблік цієї специфіки привів до деформації, частковому затопленню смуги й неможливост експлуатації. Для спорудження ВПП, у порушення важливих природоохоронних норм, використовувалися піски із заплави р. Таз, добувалися вони переважно гідронамивним способом. Селище оточене мережею ґрунтових і всюдихідних доріг з шлейфом бульдозерних виїмок і смітників побутового сміття. Єдина насипна дорога обслуговувала споруджувану ВПП.

Зміни ГС, зафіксовані до 1993 р., місцями сильні,ставляться, в основному, до порушень фізико-механічної властивості. Це, насамперед, знищення ПРС на територ селища, ВПП, кар'єрів, на дорогах. По узбіччях доріг, на недобудованої ВПП, по шляхах всюдихідного транспорту, у т.ч. на зимнике, місцями відзначається штучне обводнювання, що викликане протайкой мерзлого ґрунту внаслідок порушення поверхні почвогрунтов.

У найбільш яскравих випадках по всюдихідних коліях це обводнювання привело до лінійного термокарсту. Там, де зимник проходить по брівці схилу до заплави р. Таз, через механічне порушення почвогрунтов місцями відзначається активізація термоэрозионных процесів.

Пос. Старий Уренгой, розташований на правом бережу р. Пур між устями рік Бол. і Малий. Хадыръяха, довгий час був єдиним населеним пунктом у середньому плині р. Пур прилягаючих вододілах. До найближчих таких же маленьких селищ Самбург Тарко-Салі було не менш 120 км по прямій. Зв'язок із зовнішнім миром підтримувалася водним шляхом у період навігації, крім того існував тимчасовий аеродром із зимовою ВПП, що приймав літаки типу АН-2. Навіть в 70-е й 80-е роки, у пору бурхливого сплеску геологорозвідувальних, а потім нафтогазовидобувних робіт на Надым-Пуровском межиріччя, селище не одержало сильного імпульсу до розвитку, тому що перебував на периферії територ родовищ, до того ж на іншому березі такої великої водної перешкоди, який є р. Пур. Він служив місцем тимчасового проживання працівників дослідницьких бурових організацій і перевалочною базою всіляких вантажів, що доставляються по ріці. Проте, тут з'явилися насипні дороги, була реконструйована ВПП для обслуговування легкої авіації й у літню пору, розширилися складські й транспортні бази.

Якщо правобережжя р. Пур, у тому числі й сел. Ст. Уренгой, за 80-е роки змінилося мало, то лівобережжя перетворене господарською діяльністю досить помітно. В 1993 р. уже снувала залізниця, що зв'язала Уренгойську групу родовищ із центром Західного Сибіру; практично на голому місці виникли м. Новий Уренгой і сел. Коротчаево. З будівлею залізниці в сел. Коротчаево з'явилася ж/д. станція зі своєю нфраструктурою (під'їзні й запасні шляхи, склади, депо, ремонтні майстерні й т.д.), підсилилася діяльність річкового порту, куди була підведена ж/д. гілка.

Порушення ГС уже тоді були значними. В основному це механічне знищення ПРС і пов'язані з ним ЭГП - еолові на оголених пісках, обводнювання на всюдихідних коліях, підтоплення уздовж насипних доріг і пов'язаний з ними лінійний термокарст. Сильні зміни, де ПРС порушена більш ніж на 50%, присвячені до насипних доріг і ж/д. полотну, ж/д. станції і її інфраструктурі, річковому порту, промзоне, селитебной зоні, ГРС "Тиха". Інша частина смуги порушень заповнена змінами середнього й слабкого ступеня, а весь простір на захід від цієї смуги піддавалося пирогенным впливам. Крім того, до 1993 р. відзначене й хімічне забруднення ГС.

На відрізку Коротчаево - НХК зміни ГС лінійно локалізовані й обумовлені не стільки нтенсивністю техногенного впливу, скільки низкою стійкістю широко розповсюджених тут болотних ландшафтів з більшою кількістю озер і дрібних струмків. Уздовж доріг і трубопроводів майже повсюдно розвилося штучне обводнювання, місцями підсилилася протайка ММП із початковою стадією термокарсту. На піщаних берегах р. Ево-Яха активізувалися еолові процеси з утворенням ділянок пісків, що розвіваються, площею 1,5 х 2 км. Повсюдно відзначається механічне забруднення побутовим і технічним сміттям.

У міру наближення до споруджуваного НХК вплив підсилюється, з'являються дрібні кар'єри, згущається мережа ґрунтових і всюдихідних доріг. Для будівництва використовувалися піски із сухоройных кар'єрів до півдня від НХК, до них ведуть насипні й рунтові дороги.

Зміни ГС тут місцями сильні. У площі кар'єрів, на території споруджуваних корпусів, по дорогах і лінійних комунікаціях повністю знищений ґрунтово-рослинний шар, що саме по собі є істотною зміною ГС. Спостерігаються зміни природного стоку вод через подпруживания струмки комунікаціями, численні випадки штучного обводнювання в кар'єрах, уздовж доріг, місцями - розмиву полотна доріг, відзначаються суффозионные й термокарстовые осідання, а на оголених дренированных ділянках - розвівання пісків.

Система транспортних комунікацій на відрізку від НХК до м. Новий. Уренгой постійно супроводжується зоною із численними дрібними техногенними об'єктами, як то: дрібні кар'єри, бульдозерні виїмки, окремі будови, складські території, безладна мережа ґрунтових і всюдихідних доріг, відгалуження ЛЕП трубопроводів. Ця зона охоплює простір від траси до заплави р. Ево-Яха. Сильн техногенні зміни відзначаються тут лише в кар'єрах, де знищений ПРС, на іншій площі механічні порушення слабкі завдяки малій площі й незначності техногенних об'єктів.

Місто Новий Уренгой виник на новому місці на правом бережу приустьевой частини р. Седэяха як столиця газодобувного краю на півночі Тюменської області. За 80-е роки він перетворився у великий адміністративний, промисловий і культурний центр із розвитий інфраструктурою. Основу промисловості становить первинна переробка й транспортування вуглеводнів, що добуваються на найбагатших родовищах Західного Сибіру. Площа міста до 1993 р. становила близько 100 кв.км.

Техногенн порушення на всій цій території сильні. У межах міста, особливо його промислової частини, рослинний^-рослинний-ґрунтово-рослинний шар, а часом литологический склад поверхневих відкладень змінені більш ніж на 50% за рахунок насипного ґрунту. Те ж спостерігається уздовж всіх лінійних систем комунікацій. На великій ділянці, що примикає до промислової частини міста з півдня, уздовж трубопроводів спостерігаються численні дрібні техногенні об'єкти, що порушують ПРС, хоча й у меншому ступені: ґрунтові й всюдихідні дороги, балки й сараї, окремі будови, дрібні кар'єри й бульдозерні виїмки, смітники побутових техногенних відходів.

Сильні порушення почвогрунтов, де площа поразки перевищує 50%,пов'язані з великими кар'єрами, промисловими об'єктами, містами, селищами, аеродромами, дорогами із твердим покриттям і насипними. Найбільше широко подібні явища поширені в м. Новий. Уренгой і його промислових околицях, сел. Коротчаево (із промбазой і ГРС "Тиха"), у селищах Ст. Уренгой, Тазовский і Газ-Салі вони відзначалися значно рідше, а на території ЗГНКМ і сел. Самбург в 1993 р. практично були відсутні.

Порушення середньої інтенсивності (площа поразки почвогрунтов 20-50%) властиві невеликим селищам, ґрунтовим (без насипів) дорогам, просторам між лінійними комунікаціями; часто до таких порушень приводить безгосподарне використання земель із утворенням ділянок з масою дрібних техногенних об'єктів, що не виражаються в масштабі карти: пустирів, бульдозерних виїмок, дрібних смітників, слідів всюдихідного транспорту, окремих будов, троп та ін. Такі ділянки удосталь зустрічаються на околицях м. Новий. Уренгой, уздовж магістрал трубопроводів Н. Уренгой - Коротчаево, на околицях селищ Коротчаево, Ст. Уренгой, Тазовский, у селищах Газ-Салі й Самбург. На території ЗГНКМ середн порушення мають крапковий характер і присвячені до геологорозвідувальних шпар.

До слабких порушень ставляться ділянки з поразками почвогрунтов менш 20% площі. Звичайно це території, що перебувають на периферії площ із техногенними поразками сильного й середнього ступеня: біля всіх селищ, особливо Ст. Уренгой Коротчаево, а найчастіше - це лінійні розриви ПРС, пов'язані з одиничними всюдихідними проходами, тропами, ЛЕП, зимниками Самбург - Тазовский і Тазовский - Ст. Уренгой. На площі ЗГНКМ спостерігаються саме такі зміни почвогрунтов.

Ці порушення часто приводять до утворення нових або активізації старих ЭГП, характер яких залежить не тільки від інтенсивності техногенного впливу, але й від властивостей самих ландшафтів. З активізованих процесів найпоширеніші геокриологические, гідрогеологічні, еолові й гравітаційні.

Геокриологические ЭГП різко проявляються на ландшафтах з нестійкими ММП - болотних, хасырейных, заплавних місцевостях. Розрив мохового покриву боліт, вибоїна в сильнольдистых суглинках швидко приводять до обводнювання, протайке ґрунтів і наступним термоэрозии й термокарсту. Такі ЭГП дуже властиві лінійним порушенням уздовж шляхів всюдихідного транспорту й спостерігаються часто на території родовища, на ділянці між м. Новий. Уренгой і сел. Коротчаево, уздовж зимников Самбург - Тазовский і Тазовский - Ст. Уренгой.

Гідрогеологічн ЭГП приводять до обводнювання у випадку, коли через техногенні об'єкти вповільнюється природний стік вод водотоків і боліт і відбувається їхнє штучне підтоплення. Подібні процеси спостерігалися в р-ні м. Новий. Уренгой, НХК, у деяких місцях уздовж магістральної лінії трубопроводів. Гідрогеологічні процеси можуть поступово переходити в геокриологические ЭГП і тривати у вигляд термоэрозии, термокарсту, а при значному підтопленні можливе утворення таликів. Останнє досить небажано, тому що в цьому випадку негативні процеси переходять на новий якісний рівень, торкаючись іншої частини ГС - підземні води.

Еолові процеси розвиваються на ділянках з пухкими піщаними ґрунтами (плоско-ложбинные місцевості), слабко закріпленими рослинністю. Вони спостерігалися у вигляд піщаних раздувов уздовж долин рік Пур, Ево-Яха, Седэяха і їхніх припливів. Еолові процеси при відповідних литологических і ботанічних умовах виникають навіть при техногенних навантаженнях зі слабким порушенням ПРС і, що зовсім неприємно, здатно до активізації навіть після припинення техногенного впливу.

Гравітаційн процеси підсилюються у випадку порушення ПРС на схилах і проявляються солифлюкционными оплывинами, зсувами, термоэрозионными вимоїнами. Такі явища зафіксовані на відрізку дороги Тазовский - Газ-Салі, коли вона проходить по брівці схилу до заплави р. Таз.

Облаштованість Заполярного ГНКМ і подальша його експлуатація розраховані на 35-40 років відповідно до ТЭО й проектної документації АТ "Внипигаздобыча" (м. Саратов), з Висновком N1 від 10.01.1995 р. Галузевої служби експертизи й кошторисів, і на підставі листа Голови Правління РАО "ГАЗПРОМ" від 21.02. 995 р. N ВВ 92.

Облаштованість родовища ведеться з 1993 р., почалося воно зі створення транспортно нфраструктури, у першу чергу - дорожньої мережі. В умовах суцільного поширення ММП будь-яке будівництво проводиться на насипній підставі, для чого потрібне значна кількість будівельного піску. На території ЗГНКМ до 1994 р. не було виявлено місць із промисловими запасами будівельних пісків. Виключення становили заплави рік Юредей-Яха й Бол. Хэяха, тому для відсипання було вирішено використовувати руслові піски в районі перетинання р. Бол. Хэяха зимником Тазовский - Ст. Уренгой. Для цього проведене випрямлення русла р. Бол. Хэяха, у закрут, що відділився, ріки уведений земснаряд, що, починаючи з 1994 р., робить гідронамивши піску з утворенням великих відвалів на заплаві й I надзаплавній терасі. В 1995 р. на сусідніх закрутах закладено ще два аналогічних гідронамивних кар'єри.

У серпні 1996 р. на території родовища було проведене малоформатне аерофотознімання, за результатами якої складена "Карта фактичного техногенно-антропогенного впливу на ЗГНКМ і зону його освоєння за станом на серпень 1996г". У даному розділі приводиться характеристика знову, що з'явилися об'єктів, і їхній вплив на навколишні ландшафти.

Всі три гідронамивних кар'єри розташовані на левом бережу р. Бол. Хэяха, площа використовуваних закрутів порядку 0,5х 0,3 км. Вирубується ліс: на верхній нижній за течією закрутах він зведений наполовину, а на середньої - повністю. На безлісній частині земснарядом вибирається пісок, при цьому в середньому кар'єрі вже "з'їдене" більше 1/2(мал.3.1),у верхньому - 1/3, у нижньому - ледве менш 1/4 звільненій від лісу площі. Поруч, на дренированном корінному березі відсипаються площадки розміром (у середньому) 250х120 м.

Роботи запроектовані й ведуться в порушення природоохоронних норм, що забороняють усяку розробку ґрунту в долинах і, особливо, заплавах рік. У цей час, крім механічного знищення поверхневого шару, уже спостерігаються зміни гідрологічного режиму ріки, а саме - міліють і засипаються піском сусідн закрути. Зміна ходу бічної й глибинної ерозії проявляються поки не настільки явно, але неодмінно підсиляться в найближчі роки.

З 1993 р. на території ЗГНКМ побудовано більше 50 км насипних доріг, які з'єднують різн споруджувані промислові об'єкти. Через р. Бол. Хэяха в районі середнього гідронамиву побудований міст. Головна магістраль ЗГНКМ на субширотном відрізку в 1 км північніше озер Хибярисядато в самих мокрих місцях розширюється (можливо, постійно підсипається). По кюветах спостерігається вузька смуга обводнювання, що у місцях перетинання із всюдихідними дорогами стала вдвічі ширше. У місц переходу дороги через струмок утворилася подпруда довжиною 300 м, дорога тут частково розмивається. Дуже сильне пришляхове обводнювання спостерігається в районі промбазы, де обводнена смуга шириною 30 м протягом 250 м, а також уздовж насипної дороги й траси трубопроводу між промплощадками в районі ОРС-1.

Уздовж всюдихідних доріг, як звичайно, у заболочених місцях підвищується зволоження. Сильно роз'їжджений і обводнена ділянка між УКПГ-1в і незакінченою дорогою до гідронамивного кар'єру. Тут по всюдихідній дорозі утворився ланцюг термокарстовых лійок довжиною 150 м. Згодом вони об'єднаються в потужну вибоїну, чревату наступної термоэрозией, термоабразией, протайкой мерзлих ґрунтів, утворенням талика.

У сел. Тазовский зміна техногенного впливу не настільки динамічно, як на території ЗГНКМ. Південно-західний край ВПП, раніше затоплена, у цей час засипаний, обводненность явно скоротилася. В 2-х км до півдня від споруджуваного аеродрому закладений гідронамивний кар'єр на двох озерах. Розмір площадок для відвалів піску 150х200 і 300х300 м.

Піщані раздувы виникають тут при будь-якому порушенні ПРС. Так, при перетинанні рівною сухою дорогою невеликого заболоченого струмка зі схилів останнього був узятий піщаний рунт для зведення насипу. Рослинний^-рослинний-ґрунтово-рослинний шар був знищений, і вже зараз, по закінченні не більше 3-х років, помітне збільшення площі поразки ПРС за рахунок дефляції. Дуже активно дефляція протікає в озер поруч із заплавами рік Пур і Малий. Яр-яха.

На стройплощадке НХК збільшилися освоєні площі, прокладено кілька нових комунікацій. Майже на третину збільшилася площа великого кар'єру до півдня від НХК. Кар'єр усе також обводнено на сході, а на іншій частині панує дефляція.

Отже, за даними нженерно-екологічного моніторингу, найбільш активна динаміка техногенного впливу за період 1993-1996 р.г. спостерігається на території самого родовища, де функціонують 3 гідронамивних і 1 сухоройный кар'єр, водозабір, відсипано 9 промплощадок і більше 50 км насипних доріг. У зоні освоєння побудована частина доріг із твердим покриттям на насипній підставі: Ст. Уренгой - ЗГНКМ (118 км) Тазовский - ЗГНКМ(36 км). Крім того, триває будівництво аеродрому в сел. Тазовский і НХК на околицях м. Новий. Уренгой. Спорудження перебувають у гарному стані, за винятком випадків з насипними дорогами на нестійких ландшафтах, коли вони зволожені, а іноді й розмиті.

Що стосується результатів природно-екологічного моніторингу змін ГС і активізації ЭГП за три останніх роки, то вони зводяться до наступного:

1. Знищений ПРС на всіх насипних площадках і дорогах, а також ліс на гідронамивах.
2. Відбувається зміна гідрологічного режиму р. Бол. Хэяха у зв'язку з розробкою гідронамивних кар'єрів. 3. Інтенсивно розвиваються гідрогеологічні процеси: обводнювання уздовж дорожніх насипів на ландшафтах з низьким экогеодинамическим потенціалом, особливо в районі озер Хибярисядато, місцями воно приводить до розмиву дорожнього полотна.
4. Геокриологические процеси поки активізовані рідше, спостерігається термокарст по ґрунтових дорогах у заплаві р. Бол. Хэяха й місцями уздовж всюдихідних шляхів на заболочених межиріччях. 5. Інтенсивно розвиваються еолов процеси на правобережжя р. Пур. 6. На ландшафтах з підвищеною стійкістю ГС активізації негативних ЭГП поки не спостерігається. Виходячи з вищесказаного, автори вважають за необхідне рекомендувати наступні природоохоронні заходи:

1. По можливост припинити видобуток піску гідронамивним способом у заплаві р. Бол. Хэяха для відновлення природного гідрологічного режиму ріки. Можливо, як заміна, варто використовувати внерусловые піски на терасах субмеридионального відрізка р. Бол. Хэяха. 2. Звернути найпильнішу увагу на усунення штучного обводнювання уздовж насипів, поки із чисто гідрогеологічні процеси не перетворилися в геокриологические, з розвитком термокарсту й термоэрозии, що неминуче приводять до деформації й руйнування насипів з можливим наступним утворенням таликів.
3. При видобутку пісків із сухоройных кар'єрів на територіях, підданих еоловим процесам, проводити рекреаційні заходи щодо закріплення пісків рослинністю.

3. Экологизация економіки.

Взаємодія державний і комерційний сектори в підтримці екологічного балансу

Экологизация економіки не є абсолютно новою проблемою. Практичне втілення принципів экологичности тісно зв'язано пізнанням природних процесів і досягнутим технічним рівнем виробництв. Новизна проявляється в еквівалентності обміну між природою й людиною на основі оптимальних організаційно-технічних рішень по створенню, наприклад, штучних экосистем, по використанню надаваних природою матеріальних і технічних ресурсів.

У процесі экологизации економіки фахівці виділяють деяк особливості. Наприклад, щоб скоротити до мінімуму збиток, наносимый навколишньому середовищу, в окремому регіоні потрібно робити тільки один вид продукції. Якщо ж суспільству необхідний розширений набір продуктів, то доцільно розробити безвідхідні технології, ефективні системи й техніку очищення, а також контрольно-вимірювальну апаратуру. Це дозволить налагодити виробництво корисно продукції з побічних компонентів і відходів галузей. Доцільно переглянути сформовані технологічні процеси, що наносять збиток навколишньому середовищу. Основні цілі, до яких ми прагнемо при экологизации економіки, - зменшення техногенного навантаження, підтримка природного потенціалу шляхом самовідновлення й режиму природних процесів у природі, скорочення втрат, комплексність витягу корисних компонентів, використання відходів як вторинний ресурс.

Для оцінки экологоприемлимых рішень у числі основних критеріїв передбачається облік ступеня досягнення належної якості навколишнього середовища й основних природних комплексів. Практично це поняття дотепер не знайшло досить чіткого відбиття ні в планових, ні в статистичних матеріалах. Але необхідність досягнення такого стану варто розглядати як цільова установка, соціального замовлення природоохоронної діяльності й природокористування в цілому.

При розміщенні підприємств необхідно брати до уваги, що розходження між регіонами по гостроті екологічної ситуації породжують неоднакові вимоги до спеціалізації виробництва.

Існує зв'язок між якістю продукції і якістю навколишнього середовища: чим вище якість продукції (з урахуванням екологічної оцінки використання відходів і результатів природоохоронної діяльності в процес виробництва), тим вище якість навколишнього середовища.

Збиток, наносимый природі при виробництві й споживанн продукції, - результат нераціонального природокористування. Виникла об'єктивна необхідність установлення взаємозв'язків між результатами господарсько діяльності й показниками экологичности випускається продукции, щоМ, технологією виробництва. Це відповідно до законодавства жадає від трудових колективів додаткових витрат, які необхідно враховувати при плануванні. На підприємств доцільно розмежовувати витрати на охорону навколишнього середовища, пов'язані з виробництвом продукції й з доведенням продукту до певного рівня екологічно якості, або із заміною його іншим, більше экологичным.

Обґрунтування экологичности представляється невід'ємною частиною системи керування, що впливає на вибір пріоритетів у забезпеченн народного господарства природними ресурсами й послугами в межах намічуваних обсягів споживання.

Розходження виробничих інтересів і галузевих завдань визнача особливості поглядів фахівців на проблему экологизации виробництв, застосовуваної й створюваної техніки й технології.

Зі зростанням промислового виробництва, його індустріалізац средозащитные заходу, що базуються на нормативах ПДК і їхніх похідних, стають недостатніми для зниження вже, що утворилися забруднень. Тому природно звертання до пошуку укрупнених характеристик, які, відбиваючи реальний стан середовищ, допомогли б вибору екологічно й економічно оптимального варіанта, а в забруднені (порушених) умовах - визначили черговість восстановительно - оздоровчих заходів.

Уживають спроби на основі єдиного методичного підходу, розрахунком приватних і узагальнюючих показників виразити взаємозв'язок натуральних і вартісних характеристик у прийнятті економічно доцільного й екологічно обумовленого (прийнятного) рішення. Пріоритетність натуральних параметрів, показників відповідає потребам ресурсообеспечения суспільного виробництва. Вартісні показники повинні відбивати результативність зусиль по зниженню (або підвищенню) техногенного навантаження на природу. З їхньою допомогою виробляється розрахунок екологічного збитку й оцінюється ефективність заходів щодо стабілізації режиму природокористування.

З переходом на шлях інтенсивного розвитку економіки важлива роль приділяється системі економічних показників, наділених найважливішими функціями господарської діяльності: планової, облікової, оцінної, контрольної й стимулюючої. Як усяке системне утворення, що представляє собою не довільну сукупність, а взаємозалежні елементи в певній цілісності, економічні показники покликан виражати кінцевий результат з урахуванням всіх фаз відтворювального процесу.


ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЕКОНОМІКИ Й БІЗНЕС

Розвиток эколого-ориентированного бізнесу може дозволити істотно змінити екологічну ситуацію в Росії, поліпшити охорону навколишнього середовища й використання природних ресурсів. Очевидно, що не можна вирішити екологічні проблеми, вийти на стійкий тип розвитку без загального поліпшення економічного становища країни, ефективно макроекономічної політики.

На погіршення екологічної ситуації в Росії впливає ряд економічних і юридичних факторів, що діють у різних сферах, на різних рівнях і з різним масштабом впливу:

·           макроекономічна політика, що приводить до екстенсивного використання природних ресурсів;

·           нвестиційна політика, орієнтована на розвиток ресурсоэксплуатирующих секторів економіки;

·           неефективна секторальна політика (паливно-енергетичний комплекс, сільське господарство, лісове господарство й ін.);

·           недосконале законодавство;

·           невизначеність прав власності на природні ресурси;

·           відсутність эколого-сбалансированной довгострокової економічної стратегії, недооцінка стійкого розвитку;

·           на регіональному й локальному рівні недооблік непрямого ефекту від охорони природи (економічних і соціального), глобальних вигід;

·           нфляція, економічна криза й нестабільність економіки перешкоджають реалізац довгострокових проектів, до числа яких ставиться більшість екологічних проектів;

·           природно-ресурсний характер експорту;

·           снування діючого стимулу у вигляді одержання значного й швидкого прибутку від переексплуатації й/або продажу природних ресурсів (нафта, газ, ліс, руди та н.) і т.д.

Зараз найважливішим є створення державою за допомогою ефективних, непрямих і прямих, економічних інструментів і регуляторів сприятливого клімату для розвитку эколого-ориентированного бізнесу. У зв'язку з цим розглянемо вплив економічних реформ у Росії на збереження навколишнього середовища, оцінимо найбільш перспективні напрямки розвитку бізнесу в цій сфері.

У рамках вс економіки, на макро рівні можна виділити наступні важливі напрямки економічних перетворень: структурна эколого-ориентированная перебудова, зміна інвестиційно політики в напрямку эколого-сбалансированных пріоритетів, удосконалювання механізмів приватизації, реформа прав власності, демонополізація, створення еколого-несуперечливих систем податків, кредитів, субсидій, торговельних тарифів і мит та ін. Всі ці механізми й реформи неминуче в тім або іншому ступені позначаються на розвитку бізнесу, пов'язаного з екологічною діяльністю.

На жаль, у структурах законодавчої й виконавчої влади Росії немає повного й чіткого усвідомлення екологічної небезпеки. Це багато в чому зв'язане зі сформованим менталітетом цих структур. Ігнорування екологічного фактора було властиво соціальному й економічному розвитку країни останніх десятиліть. Проголошувався пріоритет економічних цілей, розвиток оборонних, паливно-енергетичних, аграрного комплексів. Соціальні й екологічні проблеми відсувалися при цьому на другий план.

Тут проявляється ще одна властивість сучасного "техногенного" мислення російських структур - орієнтація на одержання швидких результатів. Екологічні наслідки таких результатів звичайно проявляються в майбутньому, причому часто ці наслідки негативними, і загальний еколого-економічний збиток виявляється несоизмеримо більше короткострокових вигід.

Важливо відмовитися й переглянути багато стереотипів у процесах прийняття рішень. Сучасні традиційні підходи до економічного розвитку базуються на кількост використовуваних природних ресурсів. Чим більше використовується ресурсів, тим краще для країни. Однак очевидно, що ці підходи завели Росію з її колосальними природними багатствами в тупик. По нафті, газу, лісу, землі й іншим ресурсам можна привести безліч абсурдних прикладів, де з одного кінця природно-продуктового ланцюжка фантастичні природні ресурси, а з іншого - вічна недостача й дефіцит товарів і послуг, одержуваних на основі цих ресурсів.

Прагнення збільшити видобуток природних ресурсів і підсилити їхню експлуатацію може тільки прискорити процеси екологічної деградації в Росії. Потрібні принципово нші підходи. Нерозвиненість обробної й переробної промисловості, нфраструктури, сфери розподілу приводять до колосальних втрат природних ресурсів і сировини. Потрібно чи збільшувати навантаження на природу, знаючи, що значна частина природних ресурсів буде використана нераціонально?

Таблиця 1.Виробництво енергії розраховуючи на одиницю ВВП у Росії й за рубежем (%)

Японія 100
Германія 100
США 168
Угорщина 200
Росія 324

Показова ситуація зложилася в паливно-енергетичному комплексі, що робить надзвичайно великий вплив на екологічну ситуацію. Наприклад, скільки потрібно Росії добувати нафти, газу, вугілля, робити енерг для нормального економічного розвитку, якщо врахувати, що розраховуючи на одиницю кінцевої продукції Росія зараз витрачає в три рази більше енергії, чим Японія й ФРН, і у два рази більше, ніж США (див. таблицю 1).

Очевидно, що для такого природоемкого росту в Росії просто не вистачить паливних ресурсів.

Аналогічна ситуація зложилася з лісовими ресурсами, від охорони й використання яких багато в чому залежить збереження багатьох біологічних ресурсів. Природоемкая структура лісового комплексу з нерозвиненими обробними галузями приводить до величезної перевитрати лісу на виробництво продукції в порівнянні із уже наявними технологіями.

Таким чином, найважливіша причина погіршення екологічної ситуації в Росії - неефективна, природоемкая структура економіки.

Очевидно, що справа не в обсягах використання природних ресурсів і виробництва проміжної продукції, а в економічних структурах, їх що використовують. При збереженні сформованих нерційних тенденцій у природокористуванні, техногенних підходів у природокористуванні, техногенних підходів в економіці в Росії ніколи не вистачить природних ресурсів для підтримки сформованого типу розвитку навіть при значному збільшенні експлуатації природних ресурсів. На жаль, переважна більшість економічних проектів для Росії, пропоновані закордонними й російськими фахівцями, ігнорують цю проблему, і їхня реалізація пов'язана з збільшенням навантаження на навколишнє середовище.

У зв'язку із цим надзвичайно важливо створити більше сприятливі - у порівнянні із природоэксплуатирующей діяльністю - умови по розвитку бізнесу в ресурсосберегающих галузях, пов'язаних з розвитком обробної й переробно промисловості, інфраструктури, сфери розподілу. І тут необхідна ефективна селективна економічна політика по підтримці ресурсосберегающей діяльності. Тому найважливішим напрямком економічних реформ у Росії, переходу на стійкий тип розвитку є эколого-ориентированная структурна перебудова, що дозволяє здійснити ефективне ресурсозбереження. Суть такої зміни структури економіки складається в стабілізації росту й обсягів виробництва природоэксплуатирующих, ресурсодобывающих галузей при швидкому розвитку на сучасній технологічній основі всіх виробництв у природно-продуктовій вертикалі, пов'язаних з перетворенням природної речовини й одержання на його основі кінцевого продукту, т.е, мова йде про глобальний перерозподіл трудових, матеріальних, фінансових ресурсів у народному господарстві на користь ресурсосберегающих, технологічно передових галузей і видів діяльності. Величезну роль у такому перерозподіл ресурсів повинні зіграти ринкові механізми, що формуються.

Самі скромн оцінки показують, що структурно-технологічна раціоналізація економіки може дозволити визволити 20-30 відсотків використовуваних зараз неефективно природних ресурсів при збільшенні кінцевих результатів. У країн спостерігається гігантське структурне переспоживання природних ресурсів, що створює мнимі дефіцити в енергетику, сільському й лісовому господарствах і т.д.

На жаль, незважаючи на широкомасштабні економічні реформи в Росії, тенденції техногенного й природоемкого розвитку економіки країни зберігаються. Це відбивається в погіршенні, "обважненні" економіки з екологічних позицій. Відбиттям цієї ситуації стало погіршення одного з найважливіших показників стійкого й эколого-ориентированного розвитку - ріст енергоємності економічних показників. За деякими оцінками, цей показник для валового національного продукту виріс за останнім часом приблизно на третину. Це означає, що для досягнення кінцевих результатів в економіці доводиться удельно затрачати значно більше нафти, газу, вугілля, електроенергії, що безумовно веде до росту навантаження на природний фундамент, вичерпанню невозобновимых природних ресурсів.

Однієї з важливих причин збільшення природоемкости економіки стали перевищуючі всі припустим нормативи спрацювання устаткування. У базових галузях промисловості, транспорту спрацювання устаткування, у тому числі очисного, досягає 80-90 відсотків. В умовах триваючої експлуатації такого встаткування різко збільшується ймовірність екологічних катастроф.

Типової щодо цього стала аварія нафтопроводу в арктичному районі Комі біля Усинска. У результаті на тендітні экосистемы Півночі вилилося - за різними оцінками - до 100 тис. т нафти. Ця екологічна катастрофа стала однієї з найбільших у світі в 90-х рр., і вона була викликана крайньою зношеністю трубопроводу. Аварія одержала світовий розголос, хоча по оцінках деяких російських фахівців вона однієї з багатьох - просто інші вдалося сховати. Наприклад, у тім же регіон Комі в 1992 р., за даними міжвідомчої комісії з екологічної безпеки, відбулося 890 аварій.

Колосальний економічний збиток екологічних катастроф. На основі світових цін прямі втрати нафти тільки від однієї Усинской аварії доходять до 10 млн. доларів. А в цілому по Росії, за даними А.В. Яблокова, щорічно в результаті аварій розливається 1,2 відсотки добутої нафти або близько 3 млн.т. Сумарна оцінка прямих втрат становить близько 300 млн. доларів. Однак, безумовно, екологічний збиток від таких інцидентів багаторазово перевершує прямі втрати. Так, по даним Усинской Горком природи сума екологічного збитку від аварії нафтопроводу становить 1,5 трлн.руб., що рівняється приблизно 500 млн.дол. (курс долара осіни 1994).

Ситуація в нафтовидобутку досить характерний для техногенного розвитку економіки Росії з величезними втратами й нераціональним використанням природних ресурсів. На зекономлені в результаті запобігання аварій засобу протягом декількох років можна було б реконструювати паливно-енергетичний комплекс країни, істотно знизити енергоємність всієї економіки.

Тим часом, урядові структури, Дума в ході подальших реформ явно орієнтуються на подальшу підтримку екстенсивного розвитку енергетики, пояснюючи такий курс енергетичною кризою. Однак очевидно, що при сформованих енергоємних структурах, величезних втратах і нераціональному використанні енергоресурсів у Росії не вдасться здолати дефіцит нафти, газу, вугілля для підтримки природоемкого розвитку. Починати потрібно із причин энергодефицита, проводити структурні зміни в економіці, підтримувати розвиток енергозберігаючого бізнесу, а не боротися з наслідками й орієнтуватися на екстенсивний ріст паливно-енергетичного комплексу.

Найважливіше значення для розвитку эколого-ориентированного бізнесу має радикальна зміна нвестиційної політики в напрямку природоохоронних пріоритетів. Сучасна структура державних, часток, іноземних інвестицій закріплює природоемкий тип розвитку на перспективу, тому що значна й більше висока - у порівнянні з 80-м рр. - частина капітальних вкладень направляється в природоэксплуатирующие комплекси, насамперед паливно-енергетичний і агропромисловий. Тим самим істотно гальмується ріст бізнесу, пов'язаного з экологизацией економіки.

У цій спрямованості капітальних вкладень можна виділити три аспекти. По-перше, відсутність скільки-небудь гарна проробленої концепції довгострокового розвитку економіки країни. Надії на те, що "невидима рука" ринку сама створить ефективну структуру економіки, неспроможні в силу відзначених вище причин. У результаті відбувається досить хаотичний розподіл капітальних вкладень, що закріплює природоемкий тип розвитку.

По-друге, природні ресурси Росії, насамперед нафта, газ, ліс, руди, є конкурентним товаром на світовому ринку й дають величезний валютний прибуток експортерові. Якщо вигоди від розвитку ресурсосберегающих структур і переходу до стійкого розвитку прийде очікувати далеко не відразу, то швидкість "конвертованості" у паливно-енергетичному комплексі роблять очевидним сиюминутные вигоди від його розвитку. А те, що наступні покоління втрачають сировинної бази, будуть змушені витрачати величезні засоби на ліквідацію наслідків, викликаних сучасними забрудненнями, не приймається в увагу особами, що приймають рішення. Тут відбувається ігнорування проблеми экстерналий, зовнішніх ефектів між поколіннями, що надзвичайно важливо в концепції стійкого розвитку.

Прирордоемкую структуру інвестицій підтримують і іноземні позики й капітальні вкладення. Переважна більшість кредитів Світового Банку, інвестиції провідних західних компаній направляються насамперед у збільшення видобутку енергоресурсів, в основному, нафти й газу. Зараз гнітюча частина іноземних інвестицій - майже 80 відсотків - направляється в паливно-енергетичний комплекс. На торгівлі, що йдуть на другому місці галузі, і громадського харчування витрачено в 12 разів менше.

І, по-третє, недооцінюються ефекти від переходу на стійке ресурсосберегающее розвиток. Уже приводилася оцінка в сотні мільйонів доларів від нафти, що щорічно втрачається. У багато мільярдів доларів можна оцінити й щорічні втрати землі, що деградувала, лісу, корисних копалин та ін. При адекватному економічному обліку екологічного фактора ефективність ресурсозбереження виявляється набагато вище нарощування природоемкости економіки, що довело економічний розвиток розвинених країн в останні два десятиліття.

Полегшити еколого-економічний перехід до ринкової економіки можливо за допомогою эколого-сбалансированных екологічних реформ і створення відповідного економічного середовища на макрорівні, благоприятствующих розвитку эколого-ориентированного бізнесу. Тут можна виділити два типи економічних механізмів і інструментів залежно від ступеня галузевого охоплення. По-перше, механізми й інструменти, що діють у рамках всієї економіки, її галузей комплексів. І, по-друге, - більше спеціальні механізми й інструменти, орієнтовані насамперед на природоэксплуатирующие галузі, первинний сектор економіки, а також на регулювання природоохоронної діяльності в інших галузях.

У рамках вс економіки можна виділити механізми приватизації, реформу прав власності, демонополізацію, створення еколого-несуперечливих систем податків, кредитів, субсидій, торговельних тарифів і мит та ін. Всі ці механізми й реформи неминуче в тім або іншому ступені позначаються на екологічній ситуації, на розвитку природоемкой або природосберегающей ділової активності в Росії.

Для Рос надзвичайно гостро коштує проблема монополізму. Величезні монополії в умовах відсутності конкуренції, наявності діючих лобі в законодавчих і виконавчих структурах влади можуть приділяти екологічним факторам мінімальна увага. Ситуація монополізму особливо характерна для добувних галузей, насамперед газової й нафтовий. Екологічна деградація, величезні втрати природних ресурсів через відсталі технології видобутку й транспортування, численні аварії слабко впливають на положення цих промислових гігантів.

Податкова політика також не сприяє рішенню екологічних проблем і розвитку эколого-ориентированного бізнесу. Податковий тягар на підприємства надзвичайно велико, що змушує підприємства орієнтуватися насамперед на короткостроков завдання виживання. Зараз до 90 відсотків прибутку підприємств вилучається в підприємства у вигляді податків і інших відрахувань. Цей фактор, а також депресія, деградація основних фондів і т.д. приводять до того, що близько 90 відсотків російських підприємств збиткові або малорентабельні. У цих умовах зрозуміле прагнення підприємств мінімізувати свої природоохоронні витрати для виживання в умовах переходу до ринку. Очевидно, що в умовах конкуренції, масових банкрутств, жорсткості фінансової ситуації для підприємств однієї з перших жертв боротьби за існування стане природа. Підприємства прагнуть усіляко заощаджувати на природоохоронних мірах, придбанні екологічного встаткування, тому що екологічні витрати не збільшують випуск основної продукції. Ховаються викиди й скидання забруднюючих речовин, поховання відходів для того, щоб уникнути плати за них, штрафів і т.д.

Ця тенденція підтверджується даними Міністерства охорони навколишнього середовища й природних ресурсів. За останні два роки чотири тисячі підприємств, контрольованих природоохоронними органами, збільшили в 1,5 рази викид забруднюючих речовин.

У цих умовах доцільно - що підтверджує світовий досвід - створення сприятливого податкового клімату для эколого-ориентированной діяльності.

Кредитно-грошова політика також сприяє збереженню антиекологічних тенденцій в економіці. В умовах високої інфляції переважна більшість банківських операцій доводиться на короткі торговельні й фінансові угоди (95 відсотків активних банківських операцій), що практично позбавляє економіку інвестицій у перспективний розвиток, радикальну структурну ресурсосберегающую перебудову. Аналогічний вплив має й надзвичайно висока дисконтна ставка (до 200 відсотків), що робить невигідним інвестування довгострокових або повільно, що окупаються проектів, у число яких входять багато природоохоронних проектів.

Для экологизации економіки й підтримки бізнесу на цьому напрямку в істотних змінах біду зовнішньоторговельна політика, вся система тарифів, мит і інших торговельних бар'єрів. При нерозвиненості галузі екологічного машинобудування в країн багато екологічних програм, у тому числі й міжнародні екологічні проекти, мають потребу в імпорті природоохоронного встаткування. Тим часом, зараз система російських мит на ввезене встаткування надзвичайно утрудняє реалізацію природоохоронних програм. Накладаються величезні податки на ввіз з-за кордону встаткування екологічного призначення. У тому випадку, якщо екологічний проект має потребу в імпортному устаткуванні, від чверті до третини витрат може піти на мита й інші податки. Тим самим ставиться бар'єр на шляху інвестицій в охорону навколишнього середовища.

На експортно-імпортні потоки також істотно впливає інфляція. Швидке знецінення національної валюти в Росії приводить до стимулювання експорту, що практично на 80 відсотків складається з первинних природних ресурсів.

В умовах переходу до ринкової економіки в число більше спеціальних механізмів і інструментів, орієнтованих насамперед на природоэксплуатирующие галузі, первинний сектор економіки, а також на регулювання природоохоронної сторони діяльності в інших галузях, входить досить широке коло потенційно ефективних еколого-економічних регуляторів. Тут і платність природокористування, створення системи пільг, субсидій, кредитів для природоохоронної діяльності, продаж прав (дозволів) на забруднення, штрафування діяльності, що наносить збиток навколишньому середовищу, створення ринку екологічних послуг і багато чого іншого. Багато хто з цих економічних механізмів, надзвичайно важливих для розвитку бізнесу, можуть бути створені на регіональному рівні, навіть якщо на федеральному рівн таких механізмів немає або вони слабко діють. Зараз у розвинених країнах миру снує більше 80 економічних інструментів у використанні природних ресурсів охороні навколишнього середовища. У Росії окремі регулятори платност природокористування використовуються з 1991р.

З позиц экологизации економіки мають потребу у своєму коректуванні й традиційн показники економічного розвитку й прогресу - такі як дохід на душу населення, валовий національний продукт та ін. Такий підхід найчастіше ставить у нерівне положення розвиток бізнесу, наприклад, в області видобутку енергетичних ресурсів, з одного боку, і в області енергозбереження, - з іншої. Тим часом за значним ростом традиційних економічних показників може ховатися деградація природи, можливість різкого падіння цих показників у випадку швидкої деградац природних ресурсів і навколишнього середовища.

У цьому план становлять інтерес наступні показники: індекс гуманітарного розвитку (Human Development Index), запропонований ООН, і індекс стійкого економічного добробуту (Index of Sustainable Economic Welfare), запропонований Г. Дали й Дж. Коббом (Herman Е. Daly and Jonn В. Cobb). Перший являє собою агрегатний показник, що розраховується на основі характеристик тривалості життя, рівня знань і рівня оволодіння ресурсами, необхідними для нормального життя. Другий - досить комплексним показником, що враховує витрати екологічного характеру, пов'язані з нераціональним господарюванням.

Розрахунки по ндексі стійкого економічного добробуту в США показали протилежні тенденц зміни цього індексу й показника ВНП на душу населення в 80-е рр. - зменшення першого, що відбиває екологічну деградацію, при значному росту другого. На думку Г. Дали "поки мірою людського добробуту залишається ВНП, на шляху змін існують величезні перешкоди.

Ринок бачить тільки ефективність, він не пристосований почувати справедливість або стійкість".

Для Рос регіонів орієнтація на традиційні економічні показники в найближчій перспектив може мати негативні наслідки. Трохи перебільшуючи, швидше всього росту цих показників можна домогтися, швидко викачавши з надр нафта, газ, добуваючи руду й вугілля поверхневим способом, вирубавши лісу та ін., що, на жаль, деякою мірою зараз і відбувається. Екологічні наслідки такої політики будуть самими катастрофічними. Наприклад, прийняті енергетичні програми, розвиток атомно енергетики, орієнтація на збільшення видобутку корисних копалин дозволять підвищити валовий внутрішній продукт. Однак очевидні й надзвичайно негативн екологічні наслідки такого курсу для багатьох регіонів країни. В економіц необхідна орієнтація на кінцеві результати, а не на проміжні валові показники. Але традиційні показники економічного росту в. цьому випадку можуть бути гірше в порівнянні із цими показниками при екстенсивному природоемком розвитку.

Стабілізація екологічної ситуації в Росії багато в чому залежить від ефективності проведених у країні економічних реформ, їхньої адекватності цілям формування стійкого типу розвитку російської економіки. І тут надзвичайно важливі заходи щодо створення за допомогою ефективних ринкових інструментів і регуляторів сприятливого клімату для розвитку всіх сфер бізнесу, що сприяє экологизации економіки.


Список літератури

1.         В.И. Кормилицын, М.С. Цицкишвили, Ю.И. Яламов “Основи екології”, Москва, 1997р.

2.         П.М. Нестеров, А.П. Нестеров “Економіка природокористування й ринок”, Москва, 1997р.

3.         Т.Г. Пыльнева “Природокористування”, Москва, 1997р.

4.         Національний форум “Екологія й економіка Росії”-1995. Екологія. Економіка. Бізнес.” Москва, 1995р.

5.         Р.А. Новиков “Про механізм регулювання навколишнього середовища від забруднення Москва, 1991р.

6.         Проект дистанційного екологічного моніторингу ЗГНКМ. 1993-1996 р.

© 2010 Интернет База Рефератов