реферат
Главная

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Дипломная работа: Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

Дипломная работа: Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

ДИПЛОМНА РОБОТА

спеціаліста

Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку

(на приклад дочірньої компанії "Українська горілочна компанія

NEMIROFF")

Студента (ки)

Керівник дипломної роботи

Дніпропетровськ 2007


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

КАФЕДРА____________________________________________________

Затверджую:

Зав. кафедрою__________________

______________________________

______________________________

(підпис, прізвище, ім’я та по батькові,

науковий ступінь, вчене звання)

“_____”__________________200 р.

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ _____________________________

Студенту(ці) __________________________________________________

Факультет _______________________________група ______________

Тема дипломної роботи

___________________________________________________________

__________________________________________________________

затверджена наказом ректора ДУЕП №______ від ”____" ______200 р.

Розділ Зміст завдання Термін виконання
Оформлення роботи

Дата видачі завдання: “ ____ ”_______________ 200 р.

Завдання видав ______________________ (підпис)

Завдання прийняв до виконання _______________________ (підпис)


Анотація

Дипломна робота _____________________________________________

на тему: Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія "NEMIROFF")

Науковий керівник_____________________________________________

Актуальність досліджень дійсної дипломної роботи полягає в необхідност оптимізації стратегії міжнародного маркетинга зовнішньоекономічної діяльност підприємства - виробника підакцизної лікеро-горілчаної продукції на світовому ринку в умовах щорічного зростання обсягів експорту на 28 - 40% та розширенн географії експорту до 55 країн світу.

Об’єкт досліджень дипломної роботи - діяльність дочірнього підприємства "Українська горілчана компанія NEMIROFF" за 2003 - 2006 роки.

Предмет досліджень дипломної роботи - зовнішньоекономічна оптова торгівля підакцизною горілчаною продукцією.

Мета досліджень дипломної роботи - вивчення закономірностей та принципів експортної діяльності діяльності підприємства, оцінка ефективності стратег забезпечення застосовуємих схем зовнішньоекономічної діяльності, побудова та обгрунтування пропозицій по оптимізації стратегії міжнародного маркетинга в експортних операціях підприємства.

Методи досліджень: проведення горизонтального (індексно-хронологічного) та вертикального (структурно-хронологічного) аналізу реалізації продукції на експорт та внутрішній ринок, побудування алгоритмів та програм регресійного прогнозування діяльності на ПЕОМ (EXCEL-програми).

Інформаційно-методологічна база досліджень дійсної дипломної роботи - звітні документи ДП “Українська горілчана компанія NEMIROFF” за 2003 - 2006 роки.

Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що:

1. З’явилась можливість спрогнозувати роботу митного відділу ДП "УГК NEMIROFF" на протязі року та разом з впровадженням процедури "єдиного вікна" на митниці та спрощеного режима митного контролю забезпечити експортне обслуговування виробничої програми роботи в умовах щорічно зростаючих на 28 - 40% обсягів експорту.

2. Обгрунтована доцільність інноваційного напрямку та впровадження засобів непрямої реклами в комплексі стратегічного міжнародного маркетингу ДП "УГК NEMIROFF" на ринках розвинутих країн світу в умовах обмеження прямої реклами алкогольної продукції.

3. З урахуванням перенасичення ринку виробників алкогольної продукц на внутрішньому ринку України обґрунтована доцільність розвитку обсягів присутності ДП "УГК NEMIROFF" на світових ринках за рахунок часткового перенесення виробництва на франчайзингових умовах на створюван виробництва на території країн, в які іде найбільша частка сучасного експорту.

Магістерська дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку літератури. Роботу подано на 120 стор., вона містить 9 таблиць, 16 рис., додатки на 29 стор., список джерел - 99 найменувань.


Зміст

Вступ

Розділ 1.Сутність маркетингових стратегій зовнішньоекономічної діяльності підприємства на світовому ринку алкогольної продукції

1.1 Сутність стратегічного маркетингу та структура його елементів

1.2 Сутність маркетингових стратегій

1.3 Сутність митних режимів та особливості хронології та взаємодії бізнес-процесів при експорті горілчаної продукції в Україні

Розділ 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності дп українська горілчана компанія nemiroff” та її положення на світовому ринку алкогольної продукції

2.1 Загальна характеристика діяльності ДП “Українська горілчана компанія NEMIROFF"

2.2 Організація та технологія бізнес-процесів проходження митного контролю при експортно-імпортних операціях ДП “Українська горілчана компанія NEMIROFF"

2.3 Аналіз ринку горілчаної продукції та діяльності на ньому ДП “Українська горілчана компанія NEMIROFF"

Розділ 3. Шляхи вдосконалення стратегії та бізнес-процесів розширення експорту продукції дп “українська горілчана компанія nemiroff” на світові ринки

3.1 Концепція та економічне обґрунтування напрямків розширення частки та географії присутності продукції ДП “Українська горілчана компанія NEMIROFF” на світовому ринку

3.2 Синтез регресійних моделей прогнозу обсягів експорту в ДП "Українська горілчана компанія NEMIROFF"

3.3 Інновації та впровадження комплексу непрямої реклами як основа комплексу міжнародного маркетингу ДП "Українська горілчана компанія NEMIROFF"

3.4 Перенесення виробництва продукції ДП "Українська горілчана компанія NEMIROFF" на території країн основного експорту як ефективний захід стратегії розширення присутності на світовому ринку

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Вступ

Міжнародний маркетинг як наука і господарська практика являє собою продукт розвитку традиційного маркетингу. Якщо традиційний маркетинг пов’язаний з діяльністю фірми в межах держави, тобто усередині країни, то міжнародний маркетинг орієнтований на пошук шляхів найбільш повної реалізації потенціалу фірми завдяки визначенню місця і умов його використання за межами країни.

Предметом міжнародного маркетингу є діяльність фірми на міжнародному ринку з використанням маркетингових інструментів. Суб’єктом здійснення можливостей теорії і практики міжнародного маркетингу є базисна ланка ринково економіки - фірма, що реалізує товари чи послуги.

Міжнародний маркетинг, будучи закономірним продуктом розвитку традиційного, успадковує від нього основи філософії бізнесу, логіку і великий арсенал спеціальних методів і прийомів вивчення ринку.

Міжнародний маркетинг - це сучасна теорія і інструментарій раціонально організації діяльності фірми в середовищі відкритої ринкової економіки, що знаходиться під впливом глобальних факторів виробництва і споживання.

В останні роки під впливом процесів світової глобалізації народжується новий напрямок економічної науки - геоекономіка. З цих позицій міжнародний маркетинг цілком обґрунтовано можна розглядати як сучасну теорію й нструментарій для вироблення усвідомленого поводження фірми в геоекономічному ринковому середовищі.

Актуальність досліджень дійсної дипломної роботи полягає в необхідност оптимізації стратегії міжнародного маркетинга зовнішньоекономічної діяльност підприємства - виробника підакцизної лікеро-горілчаної продукції на світовому ринку в умовах щорічного зростання обсягів експорту на 28 - 40% та розширенн географії експорту до 55 країн світу.

Об’єкт досліджень дипломної роботи - діяльність дочірнього підприємства "Українська горілчана компанія NEMIROFF" за 2003 - 2006 роки.

Предмет досліджень дипломної роботи - зовнішньоекономічна оптова торгівля підакцизною горілчаною продукцією.

Мета досліджень дипломної роботи - вивчення закономірностей та принципів експортної діяльності діяльності підприємства, оцінка ефективності стратег забезпечення застосовуємих схем зовнішньоекономічної діяльності, побудова та обгрунтування пропозицій по оптимізації стратегії міжнародного маркетинга в експортних операціях підприємства.

Методи досліджень: проведення горизонтального (індексно-хронологічного) та вертикального (структурно-хронологічного) аналізу реалізації продукції на експорт та внутрішній ринок, побудування алгоритмів та програм регресійного прогнозування діяльності на ПЕОМ (EXCEL-програми).

Інформаційно-методологічна база досліджень дійсної дипломної роботи роботи - звітні документи ДП Українська горілчана компанія NEMIROFF” за 2003 - 2006 роки.

Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що:

1. З’явилась можливість спрогнозувати роботу митного відділу ДП "УГК NEMIROFF" на протязі року та разом з впровадженням процедури "єдиного вікна" на митниці та спрощеного режима митного контролю забезпечити експортне обслуговування виробничої програми роботи в умовах щорічно зростаючих на 28 - 40% обсягів експорту.

2. Обгрунтована доцільність інноваційного напрямку та впровадження засобів непрямої реклами в комплексі стратегічного міжнародного маркетингу ДП "УГК NEMIROFF" на ринках розвинутих країн світу в умовах обмеження прямої реклами алкогольної продукції.

3. З урахуванням перенасичення ринку виробників алкогольної продукц на внутрішньому ринку України обґрунтована доцільність розвитку обсягів присутності ДП "УГК NEMIROFF" на світових ринках за рахунок часткового перенесення виробництва на франчайзингових умовах на створюван виробництва на території країн, в які іде найбільша частка сучасного експорту.


Розділ 1.Сутність маркетингових стратегій зовнішньоекономічної діяльності підприємства на світовому ринку алкогольної продукції

1.1 Сутність стратегічного маркетингу та структура його елементів

Стратегічний маркетинг є складовою маркетингового менеджменту та стратегічного менеджменту фірми. Його основна мета полягає в розробленн маркетингової стратегії для досягнення маркетингових цілей фірми з урахуванням місцевих ринкових вимог та можливостей фірми [2].

Базова ділова стратегія фірми розробляється на основі корпоративно місії і встановлення цілей фірми та поділяється на функціональні стратег згідно з організаційною структурою фірми.

Отже, розглядаючи стратегічний маркетинг як складову стратегічного менеджменту, слід виходити з поняття „функціональна стратегія". Місце стратегічного маркетингу у структурі управління маркетингом фірми (тобто в структурі маркетингового менеджменту) визначається тим, що він охоплює стадію планування маркетингу в аспекті постановки маркетингових цілей і розроблення маркетингових стратегій.

Основні категорії стратегічного маркетингу такі: місія фірми, стратегічний господарський підрозділ, маркетингова ціль, портфель бізнесу фірми, маркетингова стратегія, ринкова частка фірми, відносна ринкова частка фірми.

Місія фірми (або корпоративна місія) - відтворю ті різновиди і різновиди бізнесу, на які орієнтується фірма.

Місію фірми визначають такі основні фактори:

коло потреб, які задовольняє фірма;

коло споживачів фірми;

товари, які виробляє фірма;

конкурентні переваги фірми;Рис.1.1 Місія фірми в структурі етапів стратегічного планування діяльност фірми

Із схеми рис.1.1 видно, що головним стратегічним плановим рішенням являється вибір цілей для підприємства - місії та конкретних цілей, що забезпечують їх реалізацію. Оскільки любе підприємство - це відкрита система снує завдяки тому, що задовольняє якусь потребу своїх споживачів, клієнтів, то й місія його повинна відшукуватись в навколишньому середовищі, а не всередин підприємства. Отже, прибуток не може бути місією підприємства, бо він цілком внутрішня проблема, хоч і дуже суттєва.

Категорія „стратегічний господарський підрозділ" (СГП) - характеризуються таким параметрами [10]:

певний вид продукції, який включає товари або послуги;

специфічні потреби, які мають бути задоволені;

певна група споживачів;

конкурентні переваги фірми;

Порівнюючи складові елементи СГП та місії фірми, можна помітити їхню схожість. Різниця між цими двома категоріями полягає в тому, що СГП - це первинна зона стратегічного планування фірми, а місія - узагальню вальна, об’єднувальна на рівні фірми категорія, яка передбачає визначення певних пріоритетів серед СГП.

Сукупність усіх СГП у межах фірми становить „портфель бізнесу фірми", завдання стратегічного маркетингу щодо управління портфелем: зміцнювати становище стійких прибуткових СГП; розвивати, інвестувати перспективні СГП; виключати з діяльності неприбуткові, безперспективні СГП; формувати нові СГП.

Маркетингова ціль встановлюється після формування місії фірми та визначення впливу маркетингового середовища. Маркетингов цілі мають::

ієрархічність (підпорядкованість);

кількісну визначеність;

реальність;

взаємоузгодженість (сумісність);

гнучкість.

Ринкова частка фірми - це питома вага товарів фірми в загальній місткості даного ринку збуту. Відносна ринкова частка фірми - визначається як відношення ринкової частки фірми до ринкової частки найсильнішого конкурента.


1.2 Сутність маркетингових стратегій

Маркетинг у перекладі з англійського означа діяльність, зв'язану з ринком". Сутність маркетингу можна виразити як нтеграцію зусиль всіх учасників ринку для формування і забезпечення попиту на взаємовигідній основі. Маркетинг являє собою комплексний, системний підхід до рішення проблем ринку й охоплює всі стадії руху товару: вивчення потреб попиту, внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, розробку продукц програм її виробництва, установлення цін, рекламу, надання різного роду послуг, зв'язаних із продажем і споживанням, організацію післяпродажного обслуговування й утилізації виробів, що вийшли з уживання [9].

Маркетинг як методологія ринкової діяльності є для промислових підприємств у визначеному змісті філософією виробництва, що дозволя цілком, починаючи від науково-дослідних і проектно-конструкторських розробок аж до збуту і сервісу, підкоряти роботу всіх підрозділів підприємства постійно мінливим умовам і вимогам ринку. Маркетинг на підприємстві - це система поглядів і практичних дій, зв'язаних з вивченням потреб, можливостей виробництва й обміну для їхнього забезпечення з мінімальним використанням усіх видів ресурсів при досягненні найбільшого споживчого ефекту. Головне в маркетингу - цільова орієнтація і комплексність, тобто злиття в єдиний технологічний процес всіх окремих елементів підприємницької, виробничо-господарської, збутової і фінансової діяльності. Використовуючи маркетинг, підприємство в стані вирішувати визначені задачі на кожному конкретному ринку з найвищою ефективністю. Практично це можна здійснити тільки в тому випадку, коли виробник має у своєму розпорядженні можливість систематично контролювати свої науково-технічні, виробничі і збутові плани відповідно до змін ринкової кон'юнктури, маневрувати наявними в його розпорядженн економічними ресурсами, щоб забезпечити необхідну гнучкість у рішенн стратегічних і тактичних задач. При цих умовах маркетинг стає своєрідним типом керування, фундаментом довгострокового й оперативного планування виробничої, науково-технічної, технологічної, інвестиційної, збутової і фінансово діяльності підприємства, а керування маркетингом - найважливішим елементом системи керування підприємством.

Сфера діяльності промислового маркетингу (товарів виробничого призначення) охоплює ринок, що представляє собою сукупність підприємств, що закуповують товари і послуги, які використовують при виробництві інших товарів чи послуг, реалізують чи перепродують іншим споживачам. Як основні споживачів у маркетингу товарів виробничого призначення виступають промислові підприємства і торгов посередники (оптова торгівля засобами виробництва). Як споживачі промислов підприємства закуповують різні товари, починаючи із сировини і кінчаючи готовими виробами, для своїх виробничих потреб. Оптова торгівля, як споживач, здобуває і зберігає товари промислового призначення для подальшого їхнього перепродажу, роблячи тим самим послуги промисловим підприємствам.

Сутність маркетингу як системи керування виробничо-господарською діяльністю відбивають принципи маркетингу, що припускають ефективне досягнення його цілей. Основні принципи маркетингу наступні [5]:

виробництво продукції засноване на точному знанні споживчого попиту, ринкової ситуації і реальних можливостей підприємства;

найбільш повне задоволення попиту;

ефективна реалізація продукції (послуг) на визначених ринках у запланованих обсягах і в намічений термін;

забезпечення довгострокової результативності (прибутковості) виробничо-господарсько діяльності підприємства, що припускає постійний заділ науково-технічних ідей розробок для підготовки виробництва продукції ринкової новизни;

єдність стратегії і тактики поводження виробника з метою активно адаптації до вимог покупців, що змінюються, при одночасному впливі на формування і стимулювання потреб.

Функції маркетингу являють собою сукупність видів діяльності, що включають:

аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища, у якому діє підприємство;

аналіз ринків, споживачів, конкурентів і конкуренції;

вивчення товарів і формування концепції нових товарів;

планування виробництва, товароруху, збуту і сервісу;

формування попиту і стимулювання збуту;

формування і здійснення цінової політики;

розробку і реалізацію маркетингових програм;

інформаційне забезпечення маркетингу;

керування маркетингом як організації послідовного чи одночасного (маркетинг-мікс) виконання функцій.

У більш вузькому значенні під комплексом маркетингу (маркетинг-міксом) розуміються основні інструменти маркетингу. Е.Дж. Маккарти описує їх за допомогою концепц "4 Р". Абревіатура розшифровує як product, price, plate, promotion має на увазі [3]:

продукт як такий, тобто набір виробів і послуг з визначеними властивостями, особливостями створення й упакування, які фірма пропону цільовому ринку (product);

ціну продукту, тобто грошову суму, яку споживачі повинні сплатити для одержання товару (price);

місце реалізації продукту, власне ринок (place);

просування, тобто діяльність фірми по інформуванню покупців про достоїнства свого товару і їхньому переконанню в необхідності покупки даного товару (promotion);

Перші два Р (product і price), як бачимо, відносяться до продукту, інш два (place і promotion) - до системи розподілу.

Основні задачі і функції маркетингу відповідно до елементів комплексу маркетингу показані в табл.1.1

Таблиця 1.1

Зміст маркетингової діяльності

Перемінні комплексу маркетингу Основні задач функції маркетингу
Продукт (товар)

Розробка нових продуктів

Удосконалення продуктів, що випускаються

Розширення асортименту продукції

Прийняття рішень про використання товарних марок

Прийняття рішень щодо упакування товару

Прийняття рішень про послуги для покупців (рівні сервісу, доставці, післяпродажному обслуговуванні і т.д.)

Ціна Установлення цін з урахуванням типу ринку, дій конкурентів, співвідношення попиту та пропозиції, етапу життєвого циклу продукту й ін.
Розподіл (поширення) продукту

Планування формування каналів розподілу продукту: збутових складів, демонстраційних залів, власних торгових підприємств, торгових посередників-підприємств

Робота з замовленнями покупців

Складування продукції

Збереження продукції

Транспортування продукції

Просування продукту

Реклама продукції;

Стимулювання (заохочення) покупки чи продажу товарів і послуг

Особисті продажі у виді усного представлення товарів покупцем

Складовою частиною операційного маркетингу є також керування маркетинговою діяльністю. Воно містить у собі систему планування маркетингу, маркетинговий контроль.

Загальною метою маркетингу є вплив на попит. Виділяють кілька станів попиту і відповідних їм задач маркетингової діяльності [11]:

Таблиця 1.2

Стани попиту ринку та види маркетингу

Стан попиту Види маркетингу розв'язувані задачі

Негативний

Конверсійний, що допомагає перебороти негативний попит.

Відсутній

Стимулюючий, збудливий попит.

Схований

Що розвивається, перетворюючий схований попит у реальний.

Падаючий

Ремаркетинг, що оживляє попит шляхом нового підходу до пропозиції товару.

Нерегулярний

Синхромаркетинг, що дозволяє коливному попиту додати відносну стабільність.

Повноцінний

Підтримуючий, що забезпечує збереження попиту шляхом зниження цін на продукцію, відновлення і доповнення її асортименту.

Надмірний

Демаркетинг, за допомогою якого знижують рівень попиту за рахунок підвищення цін, ослаблення зусиль по його стимулюванню, збереження сервісних послуг.

Нераціональний

Протидіючий, що зменшує чи ліквідує попит за допомогою антиреклами, різкого підвищення цін і обмеження приступності товарів (спиртне, сигарети).

Виходячи з загальної мети маркетингу розробляють стратегію маркетингу, що містить у собі формування глобальних цілей і задач підприємства по кожному окремому ринку і товару на відносно тривалий період часу (5 - 15 років) у повній відповідності з ринковою ситуацією і можливостями підприємства. Стратегію маркетингу розробляють на основі досліджень прогнозування кон'юнктури товарного ринку, вивчення товарів, покупців, конкурентів і інших елементів ринкового господарства.

Маркетингова стратегія підприємства охоплює наступні питання [7]:

який товар вводять на ринок, за якою ціною і на якого споживача він розрахований;

які умови необхідні для продажу товарів на запланованому рівні, через які канали й у яких обсягах буде проходити реалізація;

якими засобами доцільно впливати на попит і стимулювання продажів;

яким повинне бути сервісне обслуговування і хто буде його проводити;

які будуть отримані результати і які для цього будуть потрібні витрати.

Необхідним елементом маркетингової стратегії є цінова і фінансова політика підприємства з урахуванням діяльності всіх учасників ринку, що дозволяє скоротити витрати на маркетинг у результаті інтеграції матеріальних, фінансових і трудових ресурсів на всіх етапах розробки, виробництва і введення продукції на ринок. А витрати на маркетинг у країнах з розвитий ринковою економікою складають у середньому більш половини ціни товарів і послуг.

Якщо стратегія маркетингу підприємства - це формування і реалізація середньострокових і довгострокових цілей, то тактика маркетингу припуска короткострокові, оперативні рішення, пошук і реалізацію шляхів розвитку ринку, підтримка на ньому стійкої кон'юнктури. Під тактикою маркетингу розуміють формування і реалізацію задач підприємства на кожнім ринку і по кожнім товарі в конкретний короткостроковий період часу. Тактику маркетингу розробляють на основі його стратегії й оцінки поточної ринкової ситуації при постійному коректуванні задач у міру зміни кон'юнктурних і інших факторів. У цілому тактика маркетингу повинна забезпечувати стійкий рівень прибутку, активне поводження комерційних служб на ринку, швидке реагування на зміну ринкової ситуації, ініціативність працівників підприємства, вживання відповідних заходів на дії конкурентів, коректування науково-технічно виробничої діяльності підприємства відповідно до змін вимог покупця.

Основними сферами маркетингової діяльності на підприємств наступні: вивчення товару і комплексне дослідження ринку, організація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, керування виробничо-господарською діяльністю, ціноутворення, організація товароруху стимулювання збуту, планування і контроль маркетингу.

Основне призначення маркетингової стратегії полягає в тому, щоб взаємоузгодити маркетингові цілі фірми з її можливостями, вимогами споживачів, використати слабкі позиції конкурентів та свої конкурентні переваги.

У процесі формування маркетингової стратегії можна виділити вхідні та вихідні елементи (рис.1.2).

Маркетингові стратегії класифікують за такими ознаками:

Залежно від терміну їх реалізації:

довгострокові;

середньострокові;

короткострокові;

2. Залежно від стратегії життєвого циклу товарів фірми:

маркетингові стратегії стратегії на стадії впровадження товару на ри

нок;

маркетингові стратегії на стадії росту;

маркетингові стратегії на стадії насичення ринку;

маркетингові стратегії на стадії спаду;

3. За станом ринкового попиту:

стратегія конверсійного маркетингу;

стратегія креативного маркетингу;

стратегія стимулюючого маркетингу;

стратегія синхромаркетингу;

стратегія підтримуючого маркетингу;

стратегія ремаркетингу;

стратегія де маркетингу;

4. Залежно від загальноекономічного стану фірми та її маркетингових спрямувань розрізняють три види базових маркетингових стратегій фірми:

стратегія виживання;

стратегія стабілізації;

стратегія росту;

Стратегія виживання - виключно захисна стратегія, яка застосовується в умовах глибокої кризи економічної діяльност фірми, коли фірма перебуває на межі банкрутства. Основна мета цієї стратег полягає у виході з кризового стану шляхом перегляду і перебудови всього маркетингового комплексу фірми (товарної, цінової політики, системи товароруху та просуван

- Канали збуту

- Збутові системи

 

- Реклама

- Публік рілейшн

-Стимулю-вання збуту

- Особистий продаж

 
 


Рис.1.2 Елементи маркетингової стратегії

Стратегія стабілізації використовується за умов швидкого або несподіваного падіння базових показників фірми чи за умов, коли розвиток фірми має коливний характер. Ця стратегія передбачає вирівнювання показників з їхнім наступним підвищенням і перехід до стратегії росту.

Стратегія росту передбачає ріст обсягів продажу, прибутку, капіталу та інших показників фірми.

Маркетингові стратегії росту поділяються на такі різновиди:

маркетингова стратегія інтенсивного (органічного) росту;

маркетингова стратегія інтеграційного росту;

маркетингова стратегія диверсифікації;

5. За елементами маркетингового комплексу:

товарна стратегія;

цінова стратегія;

стратегія товарного руху;

стратегія просування;

6. За ознакою конкурентних переваг (за М. Портером):

стратегія цінового лідерства;

стратегія диференціації;

стратегія фокусування (концентрації);

7. Залежно від виду диференціації:

стратегія товарної диференціації;

стратегія сервісної диференціації;

стратегія іміджевої диференціації;

стратегія кадрової диференціації.

8. Залежно від конкурентного становища фірми та її маркетингових спрямувань:

стратегія ринкового лідера;

стратегія челенджерів;

стратегія послідовників;

стратегія ринкової ніши.

9. Залежно від співвідношення відносної ринкової частки фірми та темпів росту її ринку збуту, або залежно від конкурентоспроможності та привабливост ринку збуту:

стратегія розвитку;

стратегія підтримання;

стратегія збирання урожаю;

стратегія елімінації;

10. Залежно від методу обрання цільового ринку:

стратегія товарної спеціалізації;

стратегія сегментної спеціалізації;

стратегія одно сегментної концентрації;

стратегія вибіркової спеціалізації;

стратегія повного охоплення.

11. Залежно від ступеня сегментації ринків збуту фірми:

стратегія недиференційованого (агрегованого) маркетингу;

стратегія диференційованого маркетингу;

стратегія концентрованого маркетингу.

Стратегічне планування є однією з основних функцій стратегічного управління. Воно представляє собою процес прийняття управлінських рішень відносно стратегічного передбачення (формування стратегій), розподілу ресурсів, адаптації компанії до зовнішнього середовища, внутрішньої організації.

Після формулювання місії на її основі встановлюються конкретні цілі, через які здійснюється місія підприємства. Цілі доводяться до виконавців, керівництво стимулює їх досягнення і тільки в цьому випадку вони становляться значимою частиною стратегічного планування.

Наступний етап стратегічного планування - діагностичний, який включа аналіз навколишнього середовища та внутрішніх можливостей підприємства.

Аналіз навколишнього середовища має на меті виявити потенційні загрози та можливості, з якими підприємство може зустрітись в майбутньому. Звичайно їх виділяють у сім областей:

1) економічні фактори;

2) політичні фактори;

3) ринкові фактори;

4) фактори технології;

5) фактори конкуренції;

6) міжнародні фактори;

7) соціокультурні фактори. Результатом такого аналізу може стати перелік майбутніх загроз та можливостей з урахуванням їх значення і ступеня впливу на підприємство.

Після цього керівництво повинно проаналізувати внутрішній потенціал підприємства для того, щоб виявити його сильні і слабкі сторони. Рекомендується обслідування таких функціональних зон підприємства: маркетинг, фінанси (бухгалтерський облік), операції (виробництво), людські ресурси, культура та імідж корпорації. Таким чином, результатом діагностичного етапу є перелік майбутніх загроз можливостей в зовнішньому оточенні, а також сильних і слабких сторін підприємства. Тепер перед керівництвом закономірно виникає питання, чи зможе здійснитись місія підприємства та його конкретні цілі при існуючій стратегії в умовах оточення і розвитку підприємства, які прогнозуються в майбутньому. Усвідомлення того, що застосування існуючої стратегії в майбутньому не дозволить більше досягати поставлених цілей, дає картину "стратегічних прогалин".

Наступним етапом стратегічного планування являється аналіз життєвого циклу продукту та аналіз експериментальних кривих. Концепція життєвого цикли продукції виходить з тієї гіпотези, що всі продукти слідують одному і тому ж типовому життєвому циклу.

Після аналізу життєвого циклу продукції керівництво повинно проаналізувати експериментальні криві. Концепція використання експериментальних кривих (кривих досвіду) виходить з того, що витрати на одиницю продукції сильно знижуються зі збільшенням кількості продукції (обсягу виробництва та поставки). Причина цього полягає в економії на масштабах виробництва, а також в тому, що зі збільшенням кількості продукції росте і набутий досвід по усуненню помилок та раціоналізації виробничих процесів.

Із концепцій життєвого циклу продукту і експериментальних кривих витікають такі стратегічні вимоги:

Зрівноваженого поєднання продуктів, які знаходяться в різних фазах життєвого циклу.

Розширення своєї ринкової долі, оскільки це дозволить збільшити обсяг виробництва і рухатись вниз по експериментальній кривій.

Обидві ці вимоги враховуються на наступному етапі стратегічного планування при визначенні ‘’стратегічних полів бізнесу’’ та формулюванн портфеля’’. Портфель - це сукупність напрямків бізнесу або група господарських підрозділів. Люба фірма являє собою ‘’портфель’’ напрямків бізнесу. Концепція ‘’портфеля ’’ виходить з того, що підприємство на протяз довгого часу є життєздатним і являється прибутковим в тому випадку, якщо його поля бізнесу в фінансовому відношенні залишаються збалансованими, маючи на увазі майбутні можливості і загрози. ‘’Стратегічні поля бізнесу’’ виділяються за такими критеріями:

Очікуваний темп росту ринку (попиту).

Ринкова доля.

На наступному етапі стратегічного планування для кожного із полів бізнесу, в відповідності з концепцією ‘’портфеля’’, вибираються стратегії, тобто визначається стратегія кожного поля бізнесу.

Заключним етапом стратегічного планування являється стратегічне планування структури підприємства. Змістовним результатом стратегічного планування є зміни в організації, а саме: створення нових ринків, диверсифікація виробництва, проектування і створення нових потужностей, ліквідація нерентабельних виробництв, злиття і придбання фірм, розробка нових продуктів, реорганізація і перерозподіл повноважень та відповідальності і таке інше. Для того, щоб організація була ефективною в довгостроковому аспекті, зазначен зміни повинні бути запланованою реакцією на очікувану в майбутньому динаміку навколишнього середовища, а не вимушеною реакцією на минулі та теперішні події.

1.3 Сутність митних режимів та особливості хронології та взаємодії бізнес-процесів при експорті горілчано продукції в Україні

Міжнародне економічне співробітництво є одним із головних факторів розвитку економіки кожної країни. Економічні та правові основи зовнішньоекономічно діяльності (ЗЕД) в Україні регламентовані Законом “Про зовнішньоекономічну діяльність” [9].

Зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність суб'єктів господарсько діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за межами.

Майже усі види ЗЕД відображені в експорті та імпорті товарів і послуг.

Роль міжнародної торгівлі в розвитку національної економіки полягає в тому, що вона є засобом розвитку спеціалізації і концентрації виробництва, підвищення продуктивності ресурсів, збільшення обсягів національного виробництва і добробуту населення.

Митний режим - це сукупність норм, що встановлені законами з питань митної справи й залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються [1].

Декларант самостійно обирає митний режим, у який розміщуються товари, відповідно до мети їх переміщення через митний кордон України, і на підстав документів, що подаються митному органу для здійснення митного контролю й митного оформлення (стаття 186 Митного кодексу України [1]). Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму, дотримання вимог законодавства щодо тарифних і нетарифних заходів регулювання та подання митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів відповідних документів, що підтверджують заявлений режим.

Митним кодексом України передбачено застосування таких митних режимів [1]:

імпорту;

експорту;

транзиту;

тимчасового ввезення (вивезення);

митного складу;

реімпорту;

реекспорту;

спеціальної митної зони;

магазину безмитної торгівлі;

переробки на митній території України;

переробки за межами митної території України;

знищення або руйнування;

відмови на користь держави.

1) Імпорт

Імпорт - митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень (стаття 188 Митного кодексу України [1]).

Цей митний режим застосовується до товарів, що ввозяться в Україну на підставі зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу, про здійснення бартерних (товарообмінних) операцій, до товарів що використовуються для взаєморозрахунків під час проведення операцій з давальницькою сировиною, до товарів, що ввозяться для формування статутного фонду підприємств з іноземними нвестиціями або ввозяться на підставі договорів про спільну інвестиційну діяльність, а також в інших передбачених законодавством випадках. При здійсненн бартерних (товарообмінних) операцій оформленню в митному режимі імпорту підлягає імпортна частина товарів, що надходять в Україну за бартерним договором (контрактом).

Розміщення товарів у митний режим імпорту передбачає:

подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови ввезення товарів на митну територію України (оформлення товарів здійснюється з використанням ВМД ІМ 40);

сплату податків і зборів, якими товари обкладаються відповідно до законів України під час ввезення на митну територію України;

дотримання вимог, передбачених законом, щодо застосування заходів нетарифного регулювання та інших обмежень.

Від сплати податків і зборів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України у режимі "імпорт" відповідно до законів України, в основному, залежить реалізація фіскальної функц митно-тарифного регулювання.

Порядок сплати податків і зборів встановлено Законами України від 05.04.01 2371-111 "Про Митний тариф України" [3], від 03.04.97 №168/97-ВР "Про податок на додану вартість" [7], Декретом КМ України "Про акцизний збір" від 26.12.92 №18-92 [12].

Випадки надання пільг по сплаті мита (звільнення від сплати, зниження ставок тощо) передбачені у Законі України від 05.02.92 №97-Х11 "Про Митний тариф України" (зі змінами та доповненнями).

В Законі України "Про податок на додану вартість" [7] встановлено, що товари, які ввозяться (пересилаються) в Україну, оподатковуються ПДВ за ставкою 20 відсотків від бази оподаткування, що обчислюється згідно зі статтею 4 цього Закону.

Перелік операцій з ввезення (пересилання) на митну територію України товарів, що звільнені від оподаткування, визначається відповідно до законодавства.

Крім сплати податків і зборів, третьою умовою ввезення товарів в режим мпорту є дотримання вимог щодо заходів нетарифного регулювання та інших обмежень.

Особливе місце серед заходів нетарифного регулювання обмежувального характеру займає сертифікація товарів: сертифікат відповідності (свідоцтво про визнання), гігієнічний сертифікат, фітосанітарний сертифікат, ветеринарний сертифікат тощо. Сертифікація товарів проводиться з метою забезпечення відповідност ввезених товарів стандартам та іншим національним документам, які встановлюють обов'язкові вимоги до товарів - бути безпечними для навколишнього середовища, життя, здоров'я громадян.

2) Експорт

Експорт - митний режим, відповідно до якого товари вивозяться за меж митної території України для вільного обігу без зобов’язання про їх повернення на цю територію та без установлення умов їх використання за межами митно території України.

Розміщення товарів у митний режим експорту здійснюється декларантами на підставі договорів (контрактів) купівлі-продажу, про здійснення бартерних (товарообмінних) операцій, а також інших зовнішньоекономічних угод, якими передбачено вивезення за межі митної території України товарів, що належать резидентам України, без х зворотного ввезення. При здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій оформленню в цьому митному режимі підлягає експортна частина товару за зовнішньоекономічним бартерним (товарообмінним) договором (контрактом).

Вивезення товарів за межі митної території України в митному режим експорту передбачає:

подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови вивезення товарів за межі митної території України (оформлення товарів здійснюється з використанням ВМД ЕК 10);

сплату встановлених податків і зборів з експортованих товарів;

дотримання експортером вимог, передбачених законом.

3) Транзит

Транзит - митний режим, відповідно до якого товари й транспортні засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання таких товарів транспортних засобів на митній території України (стаття 200 Митного кодексу України [1]). Цей митний режим використовується в разі транзитного перевезення товарів через митну територію України. Під час увезення товарів в Україну в пункті пропуску подається ВМД, оформлена в митному режимі транзиту (ВМД ТР 80), наявність якої є підставою для перевезення товарів під митним контролем у митницю призначення в установлений митницею відправлення строк.

Транзит товарів супроводжується товарно-транспортною накладною, складеною мовою міжнародного спілкування. Залежно від обраного виду транспорту такою накладною може бути:

авіаційна вантажна накладна (Aіr Waybіll);

міжнародна автомобільна накладна (CMR);

накладна СМГС;

коносамент (Bіll of Ladіng).

Крім цього, транзит товарів може супроводжуватися (за наявності):

рахунком-фактурою (іnvoіce) або іншим документом, у якому позначено

вартість товару;

пакувальним листком (специфікацією);

вантажною відомістю (Cargo Manіfest);

книжкою МДП (Carnet TІR).

4) Тимчасове ввезення (вивезення)

Тимчасове ввезення (вивезення) - митний режим, відповідно до якого товари можуть увозитися на митну територію України (вивозитися за межі митно території України) з обов’язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування (стаття 204 Митного кодексу України [1]).

Загальний строк тимчасового ввезення (вивезення) товарів становить один рік з дня ввезення їх на митну територію України (вивезення за межі митно території України). Законодавство України передбачає можливість продовження за заявою суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності строку перебування товарів у митному режимі тимчасового ввезення (вивезення) з урахуванням тривалост господарської, наукової, гуманітарної та інших видів діяльності, яка здійснюється з використанням цих товарів.

5) Митний склад

Митний склад - митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без справляння податків і зборів та без застосування заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного вивезення за межі митної територ України (стаття 212 Митного кодексу України [1]).

На виконання частини першої статті 213 та частини другої статті 215 Митного кодексу України Урядом затверджено перелік товарів, які не можуть поміщатися в митний режим митного складу, та перелік і порядок проведення операцій з товарами, які перебувають у митному режимі митного складу (постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 № 1867 “Деякі питання застосування режиму митного складу”). До цих товарів належать:

транзитні підакцизні товари;

спирт і алкогольні напої за кодами 2203 00, 2204 - 2208 згідно з УТЗЕД;

тютюнові вироби за кодами 2402 10 0000, 2402 20 1000, 2402 20 90, 2403 10 1000, 2403 10 9000, 2403 99 1000 згідно з УКТЗЕД;

давальницька сировина, закуплена на митній території України.

6) Реімпорт

Реімпорт - митний режим, відповідно до якого товари, що походять з України та вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом експорту, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк увозяться на митну територію України для вільного обігу на цій території (стаття 190 Митного кодексу України [1]).

7) Реекспорт

Реекспорт - митний режим, відповідно до якого товари, що походять з нших країн, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк з моменту їх увезення на митну територію України вивозяться з цієї території в митному режимі експорту (стаття 196 Митного кодексу України [1]).

8) Спеціальна митна зона

Спеціальна митна зона - це митний режим, відповідно до якого до товарів, які ввозяться на території відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон із-за меж митної території України, а також до товарів, які вивозяться з територій таких зон за межі митної території України, не застосовуються заходи тарифного й нетарифного регулювання, якщо інше не передбачено законом (стаття 217 Митного кодексу України [1]).

9) Магазин безмитної торгівлі

Магазин безмитної торгівлі - митний режим, відповідно до якого товари, а також супутні товарам роботи, не призначені для споживання на митній території України, перебувають та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску через державний кордон України, відкритих для міжнародного сполучення, нших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів, без застосування заходів нетарифного регулювання (стаття 225 Митного кодексу України [1]).

Товари, а також супутні товарам роботи, у митному режимі магазину безмитної торгівлі реалізуються лише в спеціальних торговельних закладах - магазинах безмитної торгівлі. При цьому розташування магазинів безмитної торгівлі та умови реалізації в них товарів повинні виключати можливість безпосереднього ввезення цих товарів для споживання на митну територію України.

10) Переробка на митній території України

Переробка на митній території України - митний режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари, що походять з інших країн, піддаються в установленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання за умови вивезення за межі митної територ України продуктів переробки відповідно до митного режиму експорту (стаття 229 Митного кодексу України [1]).

11) Переробка за межами митної території України

Переробка за межами митної території України - митний режим, відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обігу на митній території України, вивозяться без застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання з метою їх переробки за межами митної території України та наступного повернення в Україну (стаття 237 Митного кодексу України [1]).

Постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2006 р. № 80 [20] встановлений “ПЕРЕЛІК документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України". Документи, обов’язкові для подання:

1. Митна декларація

2. Товарно-транспортний документ на перевезення (залізнична накладна (УМВС (СМГС), ЦІМ (СІМ)), авіаційна накладна (Air Waybill), коносамент (Bill of Lading) тощо

3. Зовнішньоекономічний договір

4. Рахунок (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару

Документи, необхідність подання яких визначається нормативно-правовими актами Держмитслужби з урахуванням мети переміщення, виду транспорту, характеру товару, способів розрахунку та інших факторів, що впливають на митні процедури:

5. Декларація митної вартості (подається у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України)

6. Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальн роздрібні ціни на підакцизні товари

7. Облікова картка суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності або копія, завірена цим суб’єктом

8. Лист про погодження (подається підприємством, розміщеним поза зоною діяльності митного органу)

9. Документ контролю за доставкою товарів

10. Документи про надання фінансових гарантій

11. Ліцензія митного перевізника

12. Книжка МДП, книжка АТА, книжка СPD

13. Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами

15. Посередницький договір

16. Документ на право провадження митної брокерської діяльності

17. Документи, що використовуються для визначення митної вартост товарів

18. Документи, що визначають країну походження товарів

19. Документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД

20. Платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків зборів (обов’язкових платежів)

21. Векселі (відповідно до законодавства)

22. Документи, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування

23. Документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом

24. Заява підприємства для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації)

25. Документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України

Згідно з "ПОЛОЖЕННЯМ про вантажну митну декларацію” [19]:

вантажна митна декларація (далі - ВМД) - письмова заява встановлено форми, що подається митному органу і містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків, зборів та інших платежів;

прийняття вантажної митної декларації для оформлення - закріплення посадовою особою митного органу факту внесення до ВМД декларантом усіх потрібних для митного оформлення товарів і транспортних засобів відомостей наявності всіх доданих до декларації комерційних супровідних та інших документів, проставлення на ВМД штампа "Під митним контролем" та реєстрації декларації у журналі обліку вантажних митних декларацій;

ВМД застосовується під час декларування транспортних засобів і товарів, що переміщуються через митний кордон України юридичними або фізичними особами, яким вони належать, або уповноваженими ними особами.

ВМД складається з уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (додаток 1) на п'яти зброшурованих основних аркушах різного кольору та уніфікованого адміністративного документа форми МД-3 (додаток 2) на такій само кількості зброшурованих додаткових аркушів різного кольору.

Під час митного оформлення товарів у випадках, визначених Державною митною службою, замість уніфікованого адміністративного документа форми МД-3 допускається застосування формуляра-специфікації форми МД-8 (додаток 3).

Разом з ВМД подається її електронна копія, яка використовується для прискорення проведення процедури митного оформлення товару і митної статистики зовнішньоекономічної діяльності. Інформація, внесена до електронної копії ВМД, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу. Форма та структура електронної копії ВМД, або ВМД, що подається тільки в електронному вигляді, кодування символів, засоби пересилання визначаються Державною митною службою.

Оформлені митним органом аркуші ВМД розподіляються у такому порядку:

перший основний аркуш ("примірник для митниці") - зберігається разом з комплектом документів, на підставі яких здійснювалося митне оформлення, в митному підрозділі, що здійснював митне оформлення, протягом 12 місяців, після чого передається на зберігання до архіву митниці;

другий основний аркуш ("примірник для статистики") - використовується у підрозділі митної статистики митного органу;

третій основний аркуш ("примірник для митниці") - використовується у підрозділі митних доходів та платежів митного органу;

четвертий основний аркуш ("примірник для митниці") - використовується залежно від виду зовнішньоекономічної операції:

а) під час оформлення товару, що вивозиться за межі митної територ України, передається декларанту для доставлення разом з товаром в митний орган - пункт пропуску на митному кордоні України. Після проведення процедури пропуску він передається до архіву митниці, що здійснила пропуск товару через митний кордон;

б) під час оформлення товару, що ввозиться на митну територію України, передається декларанту;

п'ятий основний аркуш ("примірник для декларанта") - передається декларанту. Якщо декларування товару проводиться митним брокером, то під час митного оформлення товару, що ввозиться на митну територію України, четвертий аркуш ВМД передається власникові товару, а п'ятий аркуш - митному брокеру;

під час митного оформлення експорту товару на прохання декларанта передбачається оформлення шостого аркуша ВМД, при цьому він повинен бути копією п'ятого аркуша. При використанні шостого аркуша ВМД на зворотному боці першого п'ятого аркушів декларантом робиться запис "оформлено шостий аркуш ВМД", який засвідчується печаткою декларанта. При цьому п'ятий аркуш ВМД передається власникові товару.

Додаткові аркуші ВМД (форми МД-3) розподіляються в аналогічному порядку.

Згідно “Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації” [34] з метою спрощення та оптимізації порядку митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації (далі - ВМД) - цей Порядок застосовується при здійсненні митного контролю й митного оформлення товарів у всіх митних режимах:

1. Декларант подає документи митному органу та одержує оформлен документи особисто. Присутність декларанта при проведенні митного огляду обов'язкова.

2. ВМД, подана митному органу, але ще не прийнята до оформлення (відсутн відбиток штампа "Під митним контролем" (далі - штамп ПМК) реєстраційний номер), може бути відкликана декларантом з дозволу митного органу.

З моменту прийняття ВМД до оформлення декларант несе юридичну відповідальність за недостовірність відомостей, зазначених у ВМД. Ця ВМД не може бути відкликана декларантом.

Оформлена ВМД свідчить про надання суб'єкту зовнішньоекономічно діяльності (далі - суб'єкт ЗЕД) права на розміщення товарів у заявлений митний режим і підтверджує права й обов'язки зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних правових, фінансових, господарських та інших дій.

3. Для здійснення митного контролю й митного оформлення товарів декларант подає до підрозділу митного органу, посадові особи якого здійснюють митний контроль і митне оформлення товарів із застосуванням ВМД і пропуск їх через митний кордон України (далі - ПМО), ВМД, заповнену згідно з обраним митним режимом, її електронну копію й повний комплект документів, необхідних для здійснення митного оформлення товарів:

а) документи, що підтверджують повноваження декларанта на декларування товарів;

б) товаросупровідні документи;

в) дозволи й сертифікати вповноважених державних органів (у встановлених законодавством випадках) та інші документи, зазначені в графі 44 ВМД;

г) документи, зазначені в графі 40 ВМД;

ґ) декларацію митної вартості (далі - ДМВ) (у встановлених законодавством випадках) та її електронну копію;

д) документи, що підтверджують заявлені декларантом відомості про митну вартість товарів.

На вимогу митного органу декларантом подаються й інші документи, потрібні для здійснення митного контролю та митного оформлення, подання яких визначено законодавством України.

Копії поданих до оформлення документів засвідчуються написом "Копія. Згідно з оригіналом", підписом і печаткою декларанта.

Якщо документ є довгостроковим і його використання для цілей митного контролю й митного оформлення не припиняється після митного оформлення першо партії товарів, то при декларуванні першої партії товарів декларант може подати митному органу додаткову копію документа для зберігання її в окремій справ суб'єкта ЗЕД у ПМО.

На вимогу митного органу декларантом надається переклад на державну мову поданих до оформлення документів. Правильність перекладу засвідчується особою, що здійснила переклад.

По закінченні оформлення документи (завірені в установленому порядку їх копії), що були підставою для митного оформлення конкретної партії товарів, залишаються разом з першим основним аркушем ВМД на зберіганні в митному органі.

4. Здійснення митних процедур

ВМД, її електронна копія й документи, потрібні для здійснення митного контролю й митного оформлення, подаються декларантом посадовій особі ПМО, до функціональних обов'язків якої віднесено право розподілу ВМД між посадовими особами ПМО. Визначення посадової особи ПМО для прийняття ВМД до оформлення відображається в розділі I Інформаційного аркуша митного контролю товарів за ВМД (далі - Інформаційний аркуш), форму якого наведено в додатку 1 до цього Порядку. Інформаційний аркуш виготовляється митним органом. Час подання ВМД, заповненої згідно з обраним митним режимом, її електронної копії та комплекту документів фіксується у відривному талоні Інформаційного аркуша, який видається декларанту.

Митні процедури здійснюються в такому порядку.

А) Прийняття ВМД до оформлення

Б) Митний контроль

В) Завершення митного контролю й митного оформлення. Видача оформлених документів декларанту

Г) Статистичний контроль

Д) Внесення змін і доповнень до ВМД

Горілчана продукція є підакцизною продукцією, тому її переведення в митний режим "експорт" (чи еквівалентний режим "магазин безмитної торгівлі") підлягає державному регулюванню наступними законами України:

1. ЗАКОН УКРАЇНИ “ Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від19 грудня 1995 року N 481/95-BP [4] в частині пунктів:

Стаття 15. Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами

Імпорт, експорт і оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності за наявності ліцензій.

Плата за ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів встановлюється в розмірі 780 гривень за рік.

Встановити річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі у розмірі:

алкогольними напоями - 500000 гривень;

Ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються терміном на п'ять років органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Ліцензії на право оптової торгівлі видаються терміном на п'ять років уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали ліцензії на виробництво або імпорт алкогольних напоїв або тютюнових виробів, здійснюють поставку цієї продукції підприємствам оптової і роздрібної торгівлі та іншим українським споживачам за наявності ліцензії на оптову торгівлю.

Відвантаження алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що призначен для реалізації магазинами безмитної торгівлі, здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на право експорту алкогольних напоїв або тютюнових виробів, з оформленням вантажної митної декларації, при цьому мінімальні оптово-відпускні ціни для алкогольних напоїв не застосовуються.

2. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про податок на додану вартість “ від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР [7] в частині пунктів:

1.12. Магазин безмитної торгівлі (безмитний магазин) - пункт роздрібно торгівлі товарами (супутніми послугами), які знаходяться під митним режимом, відповідно до якого товари (супутні послуги), не призначені для споживання на митній території України, ввозяться, знаходяться та поставляються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння ввізного мита, цього податку, а також інших податків і зборів, базою оподаткування яких є вартість таких товарів (супутніх послуг), заходів нетарифного регулювання та ліцензування діяльності з роздрібної торгівл товарами (супутніми такому продажу послугами), у тому числі підакцизними.

3.1 Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:

3.1.3 вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту (далі - експорту), поставки транспортних послуг по перевезенню пасажирів, вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу за межами державного кордону України.

З метою оподаткування до експорту товарів також прирівнюється:

поставка товарів (супутніх послуг) з митної території України на територію безмитних магазинів;

передача товарів, оформлених у митному режимі експорту, під митний режим митного складу, для подальшого вивезення таких товарів з митної територ України;

6.2. При експорті товарів та супутніх такому експорту послуг ставка податку становить "0" відсотків до бази оподаткування:

3. ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “ Про акцизний збір” від 26 грудня 1992 року N 18-92 [12] в частині пунктів:

Стаття 5. Акцизний збір не справляється з товарів, що були вивезені (експортовані) платником акцизного збору за межі митної території України.

Товари вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за меж митної території України в разі, коли їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною вантажною декларацією.

4. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнов вироби від 15 вересня 1995 року N 329/95-ВР [5] та ЗАКОН УКРАЇНИ “ Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої 7 травня 1996 року N 178/96-ВР [6] в частині пунктів/

1. Об'єкти оподаткування визначаються відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" (з 2007 року).

"2207 Спирт етиловий неденатурований з концентрацією алкоголю не менш як 80 відсотків об'єму, спирт етиловий та інші спирти денатуровані будь-якої концентрації 19 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
2208 (крім 2208 20) Спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 відсотків об'єму, спиртов настоянки, лікери та інші спиртові напої 19 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту

Стаття 7. Тимчасово встановити з 1 січня 2007 року до 1 липня 2007 року ставки акцизного збору на такі товари:

Код товару згідно з УКТ ЗЕД Опис товару Ставки акцизного збору у гривнях з одиниці товару
2207 Спирт етиловий неденатурований з концентрацією алкоголю не менш як 80 відсотків об'єму, спирт етиловий будь-якої концентрації 18 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
2208 (крім 2208 20) Спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 відсотків об'єму, спиртов настоянки, лікери та інші спиртові напої 18 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту

2. Не підлягають оподаткуванню

г) вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, експортованих за межі митної території України за іноземну валюту, за умови надходження ц валюти на валютний рахунок підприємства;

ж) вартість та обсяги алкогольних напоїв та тютюнових виробів, як призначені для реалізації магазинами безмитної торгівлі, при відвантаженні їх безпосередньо українськими виробниками цієї продукції. Підставою для звільнення від сплати акцизного збору продукції, яка призначена для реалізації магазинами безмитної торгівлі, є належно оформлена вантажна митна декларація, яка оформляється при відвантаженні цієї продукції від такого виробника.

Не підлягають маркуванню марками акцизного збору алкогольні напої та тютюнові вироби, які поставляються для реалізації магазинами безмитної торгівл безпосередньо українськими виробниками цієї продукції за прямими договорами, укладеними між українськими виробниками алкогольних напоїв та тютюнових виробів власниками магазинів безмитної торгівлі. При цьому митне оформлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що спрямовуються до магазинів безмитної торгівлі, здійснюється у момент відвантаження такої продукції від виробника.

У разі реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів на експорт чи обміну їх на іншу продукцію у зовнішньоекономічних відносинах, яка відповідно до чинного законодавства не підлягає оподаткуванню акцизним збором, платнику податку повертається з бюджету сплачена сума акцизного збору за умови надходження валютних коштів на валютний рахунок підприємства або оприбуткування продукції, одержаної в результаті товарообмінної операції, пред'явлення підтверджувальних документів (договору на товарообмінні операції, вантажної митної декларації).

20. До отримання суб'єктом підприємницької діяльності з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на іншу підакцизну продукцію (за винятком виноматеріалів), такий платник акцизного збору зобов'язаний надати органу державної податкової служби України за своїм місцезнаходженням податковий вексель, авальований банком (податкову розписку), який є забезпеченням виконання зобов'язання цього платника у термін до 90 календарних днів починаючи від дня видачі векселя (податкової розписки), сплатити суму акцизного збору, розраховану за ставками для цієї продукції.

При отриманні спирту етилового неденатурованого підприємство-векселедавець за участю представника державної податкової служби на акцизному складі складає акт про фактично отриману кількість спирту та розрахунок акцизного збору виходячи із фактично отриманої кількості спирту. Цей акт є коригуванням вже наданого податкового векселя, авальованого банком (податково розписки), із зазначенням остаточної суми акцизного збору, яка підлягає сплаті.

У разі якщо передбачений цією статтею податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), не погашається у визначений термін, векселедержатель здійснює протест такого векселя (податкової розписки) у неплатежі згідно з чинним законодавством та протягом одного робочого дня з дня здійснення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього векселя (податково розписки), з опротестованим векселем (податковою розпискою). Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим векселем (податковою розпискою), переказати суму, яка вказана у цьому векселі (податковій розписці), векселедержателю.

5. "ПОРЯДОК випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання спирту етилового неденатурованого і є забезпеченням виконання зобов'язання із сплати акцизного збору" ДПА України [42]:

податковий вексель, авальований банком (податкова розписка) (далі - податковий вексель) - простий вексель, авальований банком, що видається суб'єктом підприємницької діяльності - виробником підакцизної продукції до отримання з акцизного складу спиртзаводу спирту етилового і є забезпеченням виконання ним зобов'язання сплатити у строк, що не перевищує 90 календарних днів від дати видачі такого векселя, суму акцизного збору;

векселедавець - суб'єкт підприємницької діяльності - виробник підакцизної продукції, який отримує спирт етиловий для переробки на іншу підакцизну продукцію;

векселедержатель - орган державної податкової служби за місцезнаходженням векселедавця;

аваль - вексельне поручительство, згідно з яким банк бере на себе відповідальність за оплату податкового векселя перед векселедержателем і яке оформляється шляхом проставлення гарантійного напису банку на кожному примірнику податкового векселя.

3. Векселедавець зобов'язаний до отримання з акцизного складу спиртзаводу спирту етилового видати векселедержателю належним чином оформлений податковий вексель.

Оформлення податкового векселя здійснюється лише на вексельному бланку, придбаному в установі банку, за зразком, визначеним Державною податковою адміністрацією.

4. У податковому векселі зазначається сума акцизного збору, що визначається за ставками для готової продукції, які діють на дату його складення.

5. Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів від дати його видачі.

12. У разі експорту підакцизної продукції за межі митної територ України, виробленої з використанням спирту етилового, підставою для погашення податкового векселя є документальне підтвердження здійснення експортно операції, а саме:

довідка банку про надходження коштів в іноземній валюті на розрахунковий рахунок векселедавця;

оригінал п'ятого основного аркуша ("примірник для декларанта") вантажної митної декларації форми МД-2 (МД-3), виданий митним органом під час здійснення митного оформлення експорту підакцизної продукції, на якому митним органом вчиняється напис про фактичне вивезення експортованої підакцизно продукції за межі митної території України, що засвідчується підписом відповідальної посадової особи і гербовою печаткою митного органу.

Такий напис вчиняється митним органом, що здійснював митне оформлення експорту підакцизної продукції лише після отримання від митного органу, розташованого на митному кордоні України, через який здійснювався експорт підакцизно продукції, офіційного повідомлення про фактичне вивезення цієї продукції за межі митної території України у повному обсязі.

Визначення суми акцизного збору для погашення податкового векселя проводиться з урахуванням обсягів відвантаженої на експорт продукції згідно з п'ятим основним аркушем вантажної митної декларації.

13. Погашення податкового векселя проводиться шляхом проставлення на його лицьовому боці відбитка штампа з написом "ПОГАШЕНО", що засвідчується підписом керівника (заступника керівника) та печаткою органу державної податкової служби.

6. "Порядок роботи представників органу державної податково служби на акцизних складах підприємств, що виробляють горілку та лікеро-горілчан вироби" ДПА України [43]:

1.1 Орган державної податкової служби за місцем розташування акцизного складу призначає свого представника (представників) на такому складі, який здійснює (здійснюють) постійний безпосередній контроль за дотриманням встановленого порядку відпуску горілки та лікеро-горілчаних виробів та сплати акцизного збору.

Акцизним складом уважаються виробничі приміщення на територ підприємства, де суб'єктом підприємницької діяльності виробляється, обробляється (переробляється) горілка та лікеро-горілчані вироби, та його складські приміщення, в яких зберігається, одержується чи відправляється горілка та лікеро-горілчані вироби (далі - акцизний склад).

2.1 Основним завданням представників ДПС на акцизних складах здійснення постійного безпосереднього контролю за дотриманням встановленого порядку відпуску горілки та лікеро-горілчаних виробів та сплати акцизного збору, вжиття заходів щодо недопущення незаконного виробництва та реалізац горілки та лікеро-горілчаних виробів.

2.5 При відвантаженні горілки та лікеро-горілчаних виробів заповнюється товарно-транспортна накладна, в якій представник ДПС на акцизному складі робить відмітку про погодження відпуску шляхом проставляння штампа "Виїзд дозволено" і особистого підпису та запис в журналі реєстрац відвантаження горілки та лікеро-горілчаних виробів (додаток 3).

Усі документи, що є підставою для відпуску горілки та лікеро-горілчаних виробів, обов'язково перевіряються представником ДПС на акцизному складі.

Транспортування горілки та лікеро-горілчаних виробів, відвантажених з акцизного складу підприємства - виробника горілки та лікеро-горілчаних виробів без товарно-транспортних накладних з відміткою представника ДПС на акцизному складі, забороняється.

Реалізація вітчизняної горілчаної продукції на експорт в іноземн країни для виробника-продавця має наступні бізнес-інтереси та бізнес-ризики:

для виготовлення горілчаної продукції в Україні виробник повинен придбати тільки український спирт у державного монополіста - концерна “Укрспирт" на одному з його 54 заводів в Україні;

операція придбання спирта на акцизному складі готової продукції спиртозаводу контролюється представником державної податкової адміністрації України, а виробник горілчаної продукції може отримати спирт тільки виписавши податковий вексель на суму акцизного збору (17 грн. за кожній дал (декалітр) 100% спирту) з строком погашення векселю - 90 днів. При цьому вексель повинен бути авальований комерційним банком (вартість авалю знаходиться в діапазоні від 8 до 13% річних);

операція відпуску горілчаної продукції з акцизного складу підприємства виробника контролюється представником державної податкової адміністрац України, який контролює наявність наклеєних акцизних марок України (як виробник купив в державній податковій адміністрації України) на пляшках горілчаної продукції, яка іде на внутрішній ринок, та їх відсутність на пляшках горілчаної продукції, яка іде на експорт чи в “магазини безмитної торгівлі”;

операція відпуску горілчаної продукції з акцизного складу підприємства виробника контролюється також представником митної державної служби України, який контролює наявність наклеєних акцизних марок іноземних держав (як виробник отримав в режимі “тимчасового ввезення-вивезення” від іноземного мпортера) на пляшках горілчаної продукції, яка іде на експорт;

після митного оформлення загрузки експортного контейнера чи відсіку автотранспортного засобу, працівник митного поста на акцизному складі виробника горілчаної продукції оформлює вантажно-митну декларацію, ставить печатку “Під митним контролем" та опечатує митними печатками контейнер чи відсік автотранспортного засобу;

оформлені на внутрішньому митному пості документи виробник горілчано продукції передає міжнародному митному перевізнику, який за договором викону операції по проходженню митного контролю вантажу на прикордонній митниц України та доставці вантажу в режимі “Під митним контролем" на митницю країни - імпортера;

при випуску експортного вантажу через прикордонну митницю України за митний кордон України, прикордонна митниця по автоматизованій системі ЕІАС ДМСУ передає повідомлення-підтвердження на внутрішню митницю оформлення експортного вантажу факт виконання експорту;

внутрішня митниця оформлення експортного вантажу надає виробнику-експортеру довідку про “факт виконання експорту” (штамп на 5-му примірнику ВМД), на основ якої:

а) податкова служба виконує погашення акцизного векселя за отриманий спирт на державному спиртозаводі, якщо на час “факту виконання експорту валютні кошти надійшли від імпортера на валютний рахунок виробника - експортера в українському комерційному банку (довідка банку);

б) податкова служба приймає рішення про відшкодування ПДВ виробнику на суму 20% від суми вартості експортної партії горілчаної продукції на протязі 90 днів (при факті надходження валютної виручки на рахунки виробника-експортера);

в) Національний банк України та державна податкова адміністрація знімають з контроля 90-денний строк “факту експорту” від дати надходження 100% авансово передоплати валютними коштами від імпортера-нерезидента;


Розділ 2. Аналіз зовнішньоекономічно діяльності дп “українська горілчана компанія nemiroff” та її положення на світовому ринку алкогольної продукції

2.1 Загальна характеристика діяльності ДП “Українська горілчана компанія NEMIROFF"

Українська горілочна компанія Nemiroff - дочірнє підприємство кіпрсько компанії Biostar Investments Ltd., на ринку працює з 1992 року [51].

У 2006 році в Україні створений "Nemiroff-холдинг", який поєдну керуючу компанію Nemiroff (Київ), ДП "Алко Инвест" (Хмельницький), УВК Nemiroff (Немирів. Вінницька область), ДП "Немирофф-медиа", Торговий дім Nemiroff Росії (Москва), Nemiroff Polska (Варшава) [52].

Українська горілчана компанія Nemiroff сьогодні - лідер серед легальних виробників міцного алкоголю України. При цьому компанія Nemiroff - ще й унікальна однойменна торговельна марка, що експортує свою продукцію у понад 50 країн світу. Нарешті, Nemiroff - це міжнародний бренд, якому вперше в істор рейтингу Світового Клубу Мільйонерів (Велика Британія) два роки поспіль - у 2003 й 2004 роках - вдалося стати брендом з найдинамічнішим показником росту, що перевищує 40%.

Історія компанії розпочалася 133 роки тому, і вже кілька поколінь виробників горілки удосконалювали напої й технології, виробництво й збут.

1872 рік - у невеликому вінницькому містечку Немирові граф Григорій Строганов відкриває ґуральню.

1885 рік - справа, започаткована Григорієм Строгановим, продовжує його донька - графиня Марія Григорівна Строганова (княгиня Щербатова).

1920 рік - винокурний завод націоналізовано декретом Раднаркому; незважаючи на ці зміни, спиртозавод продовжує розвивати закладені традиції виробництва високоякісного продукту.

1992 рік - у Немирові створюється спільне підприємство з виробництва лікеро-горілчаних виробів. Серед іноземних інвесторів - представники ділових кіл Великої Британії, Німеччини й США.

1994 рік - Немирівський лікеро-горілчаний завод випускає першу продукцію, від початку орієнтовану на експорт; розроблено перші ескізи логотипу ТМ Nemiroff.

1997 рік - під керівництвом нової команди топ-менеджерів створено торгову марку Nemiroff; Степан Карлович Глусь, директор Немирівського спиртозаводу, майстер найвищого класу з 35-річним професійним досвідом роботи працює над новими оригінальними рецептурами для ТМ Nemiroff.

1998 рік - розпочато виробництво першої горілки за власним рецептом - Nemiroff Original; сформовано систему збуту (відкрито торговельні філії в містах-мільйонниках: Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Одесі й Харкові); розширюється асортимент за рахунок Nemiroff "Українська медова з перцем" (унікально горілки, що стала сьогодні візитною карткою України) і Nemiroff Premium (особливо горілки преміум-сегменту).

2002 рік - за результатами року бренд Nemiroff, єдиний серед вітчизняних торгових марок, під 33-м номером входить до рейтингу Світового Клубу Мільйонерів (Велика Британія), що складається з алкогольних брендів, річний обсяг продажів яких перевищує мільйон кейсів; у грудні в Рос зареєстровано Торговельний дім Nemiroff (м. Москва).

2003 рік - на ринок виводяться три новинки: Nemiroff "Житня з медом" (вона поповнює лінійку "кольорових" горілок), Nemiroff Light й LEX vodka (лідер елітного сегменту).

2004 рік - 29 лютого офіційно введено в дію другий завод компанії, який за своїм технічним оснащенням не має аналогів у Європі; розпочато виробництво слабоалкогольних коктейлів ТМ SPY; Nemiroff визнається міжнародним алкогольним брендом, який найдинамічніше розвивається, серед інших світових виробників алкоголю за результатами 2003 року.

2005 рік - на ринок виведено першу "смачну" горілку Nemiroff "Українська березова особлива"; компанія Nemiroff першою з українських компаній стала членом авторитетної Міжнародної барменскій асоціац (IBA); за підсумками 2004 року Nemiroff вдруге поспіль визнається міжнародним алкогольним брендом, який найдинамічніше розвивається, серед інших світових виробників алкоголю; уперше в історії пісенного конкурсу „Євробачення” компанія Nemiroff стає його міжнародним спонсором.

Українська горілчана компанія "Nemiroff" - один з найвідоміших виробників лікеро-горілчаної продукції в Україні - являє собою унікальну виробничу систему замкнутого циклу. Завод-виробник лікеро-горілчано продукції "Nemiroff" розташований - Україна, 22800, Вінницька обл., м Немирів, вул. Горького, 31, Директор: Конопельнюк Анатолій Васильович Тел. /факс: (04331) 2-05-59, (04331) 2-04-82, e-mail: anna@mistral.com.ua www.nemiroff.com.ua.

Під контролем спеціалістів заводу абсолютно все, починаючи з вирощування високоякісної пшениці для виготовлення спирту, до продажу готово продукції на території України та за її межами. Особливого м’якого смаку алкогольні напої Nemiroff набувають завдяки використанню тільки зернового спирту найвищої якості, найчистішої артезіанської води та 100% натуральних добавок.

На даний момент дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff" випускає такий асортиментний ряд продукції:

LEX vodka

Nemiroff Premium

Nemiroff Premium Currant

Nemiroff Light

Українська медова з перцем

Житня з медом

Клюква на коньяку

Nemiroff Original

Українська березова особлива

Немирівська

Немирівська особлива

Nemiroff "Українська пшениця"

Nemiroff Лимон

Ні Пуху, Ні Пера

Кльова

Обсяги реалізації компанії Nemiroff склав у 2004 році - 202 млн. доларів, у 2005 році - 397 млн. доларів, у 2006 році - 408 млн. доларів.

У 2006 році продукція компанії експортується у 55 країн світу, серед яких Росія, Австралія, Японія, США, Греція, Еквадор, Туреччина, Швеція, ОАЄ, Німеччина, Велика Британія, Ізраїль, Італія та багато інших країн світу.

Державна податкова адміністрація України склала список компаній для відшкодування ПДВ, яким з лютого 2007 р. ПДВ відшкодовуватиметься без додаткових перевірок. До списку підприємств увійшло 117 суб’єктів господарювання по Україні. До списку увійшли підприємства, які, на думку ДПАУ, не використовують схем мінімізації доходів і не ухиляються від податкових зобов’язань. ДПАУ в обмін на лібералізацію відшкодування ПДВ просить підприємства перейти на електронну звітність по ПДВ [53].

В листопаді 2006 року ДПАУ повідомило, що до 1 грудня підготує перелік компаній, яким ПДВ відшкодовуватиметься без додаткових перевірок. Такі платники можуть розраховувати на повернення ПДВ протягом місяця, а не трьох, як раніше. В число компаній, яким відшкодовуватимуть ПДВ без перевірок по Вінницькій област входить - ДП "Українська горілчана компанія "Nemiroff".

Наказом ДМСУ від 29.12.2004 № 929 “Перелік підприємств, які можуть бути задіяні в проведенні експерименту з використання електронної форми митного декларування” по ПОДІЛЬСЬКІЙ РЕГІОНАЛЬНІЙ МИТНИЦІ задіяно - 30805594 ДП УКРАЇНСЬКА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ “NEMIROFF" [55].

Таблиця 2.1

Динаміка та структура реалізації горілчаної продукції ДП "УГК NEMIROFF" у 2003 році [51]


Таблиця 2.2

Динаміка та структура реалізації горілчаної продукції ДП "УГК NEMIROFF" у 2004 році [51]


Таблиця 2.3

Динаміка та структура реалізації горілчаної продукції ДП "УГК NEMIROFF" у 2005 році [51]

Через свої торговельні представництва компанія Nemіroff співпрацює з незалежними дилерами, використовуючи метод непрямої дистрибуції. Кожний торговий дім забезпечує збут в областях, які знаходяться в зоні його відповідальності. При цьому переважна більшість дилерів працює з компанією багато років. Серед першочергових вимог до торговельних партнерів - наявність навченого штату співробітників, складських приміщень і налагодженої системи логістики, дотримання фінансової дисципліни, робота винятково у своєму регіоні (дилери мають право працювати тільки на закріпленій за ними території).

В основі політики збуту компанії лежать кілька ключових принципів:

жорсткий контроль над цінами;

уникання несанкціонованого „перетікання” продукції з регіону в регіон.

Ці принципи спрямовано на максимальний захист інтересів ділових партнерів компанії Nemіroff. Вони допомагають уникнути цінової конкуренції між дилерами, попередити демпінг і зменшення їхніх заробітків. Саме такий підхід гарантує побудову довгострокових взаємовигідних відносин.

2.2 Організація та технологія бізнес-процесів проходження митного контролю при експортно-імпортних операціях ДП “Українська горілчана компанія NEMIROFF"

Завдання митного відділу на дочірньому підприємстві "Українська

горілчана компанія "Nemiroff":

Митний відділ організовує та забезпечує проведення митного оформлення вантажів які імпортуються або експортуються Компанією та всіх інших експортно-імпортних операцій.

Займається підготовкою всіх відповідних документів для їх подачі до митних органів.

Координує та забезпечує необхідною інформацією відповідні відділи та підрозділи структурної схеми Компанії.

Забезпечує виконання встановлених строків замитнення та розмитнення відповідних вантажів.

Контролює забезпечення та юридичну відповідність вимогам митних органів контрактів, додатків, специфікацій та інших документів.

Забезпечує при потребі своєчасність замовлення та передачу експортованих вантажів воєнізованій охороні для супроводження вказаних вантажів до кордону.

Функції митного відділу на дочірньому підприємстві "Українська горілчана компанія "Nemiroff" при експорті продукції:

Несе відповідальність за достовірність подання митним органам нформації при вивезенні акцизної марки в адресу замовника-імпортера.

В разі завершення митного оформлення здає оригінали митних документів - ВМД, СMR, інвойсів, та інш., в бухгалтерію Компанії, та формує ідентичний пакет копій для архіву митного відділу.

отримує відповідну інформацію та план майбутніх експортних операцій від експортного відділу.

Отримує оригінали контрактів, доповнень, специфікацій, заявок та інших необхідних документів, для відповідної підготовки повного пакету документів з подальшим митним оформленням. Проводить перевірку вказаних документів на відповідність до вимог чинного митного законодавства.

При отриманні заявки на проведення експортної операції, перевіря відповідність до умов та вимог Контракту.

Отримує від експортного відділу оригінали інвойсів на заплановане відвантаження партії лікеро-горілчаної продукції в адресу імпортера-замовника.

Формує пакет оригіналів документів із залученням інших відділів Компанії (контракт, доповнення, заявки, СMR, інвойси ж/д накладні тощо) для формування та роздрукування ВМД, та подальшої передачі митним органам.

забезпечує роздрукування СMR, ВМД, книжок МДП.

в процесі митного оформлення експортних ВМД забезпечує присутність нспектора митниці при завантаженні та пломбуванні вантажу.

в разі здійснення поштових експортних операцій, забезпечує подання відповідних документів (інвойс, авіанакладна, калькуляція та ін) до митних органів та проводить відповідне митне оформлення.

Несе відповідальність за сроки та терміни проведення митного оформлення та відправку транспортних засобів до митниці призначення.

Після закінчення проведення митного оформлення експортної операції, вс наявні оригінали оформлених митницею документів передає в бухгалтерію.

На рис.2.2 - 2.7 наведені приклад оформлення експортної ВМД при експорті горілчаної продукції в США, Італію морським транспортом (з доставкою контейнерів до морського порту по Україні митним перевізником), в Киргизстан - залізничним транспортом та Казахстан автомобільним транспортом. На рис.2.8 наведений приклад оформлення ВМД на повернення наданих імпортером у Киргизстан акцизних марок Киргизстана.


Рис.2.2 Приклад оформлення експортної ВМД при експорті горілчаної продукц в Італію морським транспортом (з доставкою контейнерів до морського порту по Україні митним перевізником)


Рис.2.3 Приклад оформлення експортної ВМД при експорті горілчаної продукц в США морським транспортом (з доставкою контейнерів доморського порту по Україні митним перевізником)


Рис.2.4 Приклад оформлення експортної ВМД при експорті горілчаної продукц в США морським транспортом (з доставкою контейнерів до морського порту по Україні митним перевізником)


Рис.2.5 Приклад оформлення експортної ВМД при експорті горілчаної продукц в Казахстан автомобільним транспортом (митним перевізником)


Рис.2.6 Приклад оформлення експортної ВМД при експорті горілчаної продукц в Киргизстан залізничним транспортом (митним перевізником)


Рис.2.7 Приклад оформлення інвойса до експортної ВМД при експорті горілчаної продукції в Киргизстан залізничним транспортом (митним перевізником)

Рис.2.8 Приклад оформлення експортної ВМД при поверненні акцизної марки Киргизстана, наданої для маркування в режимі "ввезення - ивезення" горілчано продукції, направляємої в Киргизстан залізничним транспортом (митним перевізником)


2.3 Аналіз ринку горілчаної продукц та діяльності на ньому ДП “Українська горілчана компанія NEMIROFF"

Україна посідає четверте місце в світовому рейтингу країн-виробників спирту. Після розпаду Союзу Україні залишилася у спадок потужна індустрія з виробництва алкогольних напоїв. В основі - три складові. Перша з них - добротна сировинна база. Країна з лишком забезпечена як зерном, так і мелясою (побічний продукт переробки цукрового буряку), що використовуються для виробництва спирту. В свою чергу зерновий чи мелясний спирт - основний інгредієнт лікеро - горілчано продукції, а також широко застосовується у виноробстві. Крім того, на півдні та заході країни здавна культивують сорти винограду, придатні для переробки на вино та коньячний спирт.

Друга складова - виробничі потужності: 87 ліцензованих українських спиртозаводів спроможні переробити 900 тис. т зерна на рік і отримати 32 млн дкл (декалітрів, 1 дкл = 10 л) зернового спирту. Їх річна потреба в буряковій мелясі - 1,1 млн т, з якої виходить ще 30 млн дкл спирту. В сумі 62 млн дкл означає не що інше, як четверте місце в світовому рейтингу країн-виробників спирту.

Крім спиртових, функціонують сотні заводів з виробництва лікеро-горілчаної продукції, різних вин та коньяків. Третім "китом", звичайно ж, були і залишаються кваліфіковані кадри, які вміють усією цією сировиною та потужностями як слід розпорядитися.

Вдале поєднання трьох складових алкогольної індустрії небезпідставно обіцяло не тільки повною мірою забезпечити власні потреби країни в алкогольних напоях, але й отримати чималий зиск від їх експорту. Тим паче, що високий потенціал підтверджувався на практиці. В той час як вітчизняна промисловість в цілому стрімко зменшувала випуск продукції, обсяги виробництва більшості міцних напоїв, немов за інерцією, продовжували зростати. Так, наприклад, за п'ять років (1990-1995рр) випуск лікеро-горілчаної продукції збільшився на 20% становив 36,1 млн дкл.

Незвичній для української економіки позитивній тенденції досить легко поклали край постанови російського уряду. Вони, починаючи з 1996 року, за допомогою ПДВ, дискримінаційних акцизів та нетарифних обмежень імпорту не лише закрили ринки Російської Федерації для української алкогольної продукції, але й зробили вкрай невигідним її транзит через територію Росії до інших країн СНД. Таким чином, практично втрачено 70% ринків збуту спиртогорілчаної продукції та 10% виноробної. Адже Росія традиційно була основним споживачем вітчизняного спирту та міцних напоїв ще за часів СРСР.

Враховуючи те, що в країнах далекого зарубіжжя на українську лікерогорілчану продукцію теж не особливо чекали, стає зрозумілим, чому увесь отриманий надлишок винно-горілчаних виробів опинився на внутрішньому ринку. Операторам ринку нічого не залишалося, як вступити в конкурентну боротьбу один з одним за вітчизняного споживача.

Основні тенденції галузі виробництва лікеро-горілчаних напоїв в Україн за 2000-2005 рр. характеризуються наступним.

Ринок лікеро-горілчаних виробів, як і інші ринки товарів та продуктів народного споживання протягом останніх років демонстрував стабільні тенденц до зростання. Основним фактором цього є збільшення платоспроможного попиту, який забезпечується високими темпами зростанням рівня доходів населення. Тут важливо зазначити, що починаючи з 2003 року темпи збільшення виробництва алкогольних напоїв також зростають (рис.2.9).

Як видно з даних рис.2.9, у 2003 році приріст обсягу виробництва алкогольних напоїв складав 14,1%, у 2004 - 19,1%, а у 2005 році - 15,7%. Таке стрімке зростання цієї галузі пов’язано як зі збільшенням попиту на не закордоном, так і всередині країни.

Зокрема, в Україні показник споживання алкогольної продукції в абсолютному алкоголі на одну особу протягом 2000-2004 рр. зріс із 1,4 л до 2,2 л.

Обсяги ринку лікеро-горілчаної продукції в Україні оцінюється у 55-60 млн. дал. Разом із цим, споживацький попит задовольняється не тільки за рахунок легальних виробників вітчизняної продукції. Із зростанням доходів населення відбувається перерозподіл аналізованого ринку на користь легальних виробни-ків. Так, за підсумками 2004 року, обсяг легального ринку у грошовому вимір оцінюється приблизно в 10 млрд. грн., а тіньового - близько 2,5 млрд. грн.

А за оцінками Асоціації "СОВАТ", тіньовий оборот лікеро-горілчаних виробів за останні два роки скоротився з 40% до 25%.

Рис.2.9 Динаміка обсягів виробництва алкогольних напоїв в Україні, млн. дал.

Збільшення реальних доходів населення також спричиняє структурні зміни попиту на лікеро-горілчані вироби. Протягом останніх років у складі споживання зазначеної продукції зростає частка більш дорогих напоїв, у тому числ преміум-класу, які є переважно імпортованими.

В останні два роки на ринку алкогольних напоїв України спостерігаються структурні зміни у виробництві та збуті, а саме існує тенденція до укрупнення та концентрації лікеро-горілчаного бізнесу. На сьогодні 85-90% міцних напоїв виробляють 10 компаній, що значно впливає на відносини між суб’єктами збутових мереж.

Значним фактором, який вплинув на структурування збуту спиртних напоїв стала легалізація ринку. Уже в кінці 2004 року конкуренція на ринку горілчаних виробів (який багато в чому визначає картину на всьому алкогольному ринку) перейшла в нову площину, де конкурують не виробники, а торгові марки. Наслідком цього, стало те, що витрати на виведення на ринок та просування нової алкогольно продукції зросли в декілька разів і оцінюються мінімум у 3 млн. дол. США. Таким, чином для завоювання ринку виробникам необхідні були значні кошти, що сприяло консолідації галузі та утворенню вертикально інтегрованих груп компаній. При цьому зазначені інтеграційні процеси проходили подекуди конфліктно, тому в результат цього, потужні на той момент виробники лікеро-горілчаних продуктів почали утворювати власні дилерські мережі, тоді, як великі дистриб’юторські компанії почали розвивати власні алкогольні бренди.

У 2005 році були відмінені мінімальні ціни на алкогольні напої, після чого виробники отримали можливість реалізовувати продукцію за власними каналами збуту дешевше, ніж стороннім дистриб’юторам. Результатом стало зниження дистриб’юторської маржі з 15% до 7%. До того ж вартість ліцензії на оптову торгівлю зросла з 50 тис. грн. до 250 тис. грн. І стала недоступною для дрібних оптовиків. Відповідно до наявних тенденцій, кількість дистриб’юторських компаній скоротилось, що виразилось у зменшенні кількості діючих ліцензій на оптову торгівлю алкогольними з 3 506 одиниць у 2001 році до 675 одиниць у 2005 році. При цьому, спостерігалось зміцнення мережевої роздрібної торгівлі, з якою виробники працюють напряму.

Особливим чином регулюється також реклама алкогольних та слабоалкогольних напоїв, у тому числі телевізійна реклама (Закон "Про рекламу"). Найближчим часом експерти прогнозують остаточну заборону реклами алкогольних напоїв на телебаченні, а також можливе зниження плати за ліцензування виробництва та продажу лікеро-горілчаних виробів. Це знизить бар’єр входження до галузі для виробників такої продукції, хоча і ускладнить просування.

Обсяг ринку горілки в Україні протягом останніх 10 років залишається сталим та оцінюється у 30-35 млн. дал. Таким чином, нарощувати обсяги виробництва легальні виробники можуть переважно за умови перерозподілу споживацьких переваг на користь тієї чи іншої торговельної марки. При цьому, виробничі можливості вітчизняних підприємств перевищують внутрішній попит, тому значна частина горілки, виготовленої в Україні експортується. Так, протягом останніх двох років Україна експортувала понад 25% виробленої горілки (рис 2.10).

Рис.2.10 Виробництво та експорт української горілки в 004-2005 рр., млн. дал

Як видно з наведеної інформації, у 2005 році експорт горілчаних виробів досяг 10,7 млн. дал., 87% з яких припадає на Росію. Тут варто зазначити, що ринок української горілки в Росії протягом 2005 року зріс удвічі і становив 7%.

У 2006 році українські виробники горілки продовжували активно освоювати російський ринок, деякі з них навіть відкрили там власні виробничі потужності.

Основними причинами зазначених тенденцій є зростання конкуренції на українському ринку горілки та більша прибутковість російського ринку. Російський ринок горілки є найбільшим у світі. В 2005 році його офіційний обсяг перевищив 130 млн. дал., неофіційний - майже у 2 рази більше. До того ж собівартість горілки, виробленої в Україні та Росії, відрізняється несуттєво, а ціни на цей продукт у РФ у 1,5 рази вище.

У 2005 році Україна імпортувала 177 тис. дал. горілки на 7 млн. дол. США, що майже в два рази більше, ніж у 2004 році. Важливо зазначити, що 59,7% було ввезено з Росії.

Сегмент горілки є одним з найбільш концентрованих у структурі ринку лікеро - горілчаних виробів України. Так, 3 основні виробники формують понад 50% внутрішнього ринку (табл.2.1).


Таблиця 2.1

Реалізація горілки на внутрішньому ринку України в 2005 році

У ціновій структурі ринку горілки за 2003-2005 роки найбільшу частку займає середній сегмент (10,0-18,0 грн. за 0,5 л) - частка його протягом досліджуваного періоду зросла з 65% до 71%, на другому місці - дешевий сегмент (6,24-8,0 грн. за 0,5 л), разом із цим його питома вага має тенденцію до скорочення. Дорогий сегмент (premium) (18,0-50,0 грн. за 0,5 л) збільшився на 2% протягом 2005 року і становив 6%, у той же час сегмент суперпреміум (hi premium) (більше 50,0 грн. за 0,5 л) зріс з 1% у 2003 році до 3% в 2005.

Для просування лікеро-горілчаних напоїв провідними виробниками використовуються різноманітні схеми побудови мережі збуту. Зокрема, лідер національного лікеро-горілчаного ринку та основний експортер української горілки до Росії - компанія Nemiroff використовує систему торгових домів, а також добре розгалужені дилерські мережі у найкрупніших містах України. Корпорація "Олімп" створила розгалужену мережу філій, через які здійснюється продаж дистриб’юторам та оптовикам у регіонах, а VIP-клієнтів обслуговує власний торговий дім компанії. Концерн "Оверлайн" (ТМ "Мягков", "Штурман") на момент запуску бренду вже мав добре розвинену дистриб‘юторську мережу.

Надалі на горілчаному ринку очікується посилення конкуренції на внутрішньому ринку України внаслідок очікування в 2006 році значного притоку російсько продукції. У 2007 році, згідно з даними експертів СОВАТ, темпи росту виробництва та експорту мають повернутися на рівень 2004-2005 років, тобто перевищити 40-50% на рік. Також передбачається зростання цін на лікеро-горілчану продукцію у зв’язку з подальшою детінізацією ринку та зростанням витрат виробників на рекламу та просування продукції. Крім того очікується оптимізація середнього цінового сегмента, подальше зниження частки дешевого сегмента та подальший розвиток сегментів преміум та суперпреміум.

Водночас з початку 2006 року спостерігається зменшення обсягів продажу в Росію на 2,6 млн. дал. у зв’язку з введенням РФ акцизних марок нового зразка. Причому, лише за квітень 2006 року було продано на 1,6 млн. дал. менше ніж за аналогічний період 2005 року. Загалом, у 2006 році в Росії очікуваний обсяг продажу становитиме від 11 до 14 млн. дал. української горілки.

На сьогодні на російському ринку працює більше ніж 10 українських компаній. У 2005 році був введений в експлуатацію перший завод компанії "Союз-Віктан", яка до кінця червня поточного року планує купити другий горілчаний завод у Росії. Передбачається, що виробничі потужності компанії у Росії перевищать 15 млн. дал. і до 2008 р. "Союз-Віктан" планує зайняти 10% російського горілчаного ринку. У 2007 році планує почати будівництво заводу в РФ Nemiroff. Очікувана потужність заводу становитиме 72 тис. пляшок на рік (5 млн. дал. на рік), очікуваний обсяг інвестицій - 30 - 35 млн. дол. США. Таке рішення компанія прийняла після заяв українських чиновників щодо можливого виходу України з СНД та введення Росією ряду обмежень на ввезення української лікеро-горілчано продукції. Також у 2006 році планує розпочати будівництво заводу Імідж Холдинг (ТМ "Хортиця"), запуск якого заплановано на 2007 рік. Потужність заводу становитиме 12 млн. дал. на рік, обсяг інвестицій - 30 млн. дол. США. Згідно з даними компанії, вона експортує близько 30% своєї продукції переважно в Росію.

За результатами діяльності в 2006 році ТМ Nemiroff стала першим українським брендом, що зумів піднятися на другу ступінь у світовому алкогольному рейтингу лідерів по обсягах продажів серед горілочних брендів. Nemiroff випередив такі бренди як Stolichnaya, Absolut і Finlandia. Про це повідомля прес-служба компанії з посиланням на обнародуваний рейтинг американського журналу Impact, що опубликовали щорічний рейтинг ведучих горілочних брендов світу "VODKA - TOP 20 Brands Worldwide" [52].

Спеціалізований журнал про напої Drinks International (Великобританія) обнародував рейтинг Світового клуба мільйонерів (World Millionaires Club) за 2005 рік, де в п'ятірці динамічно зростаючих алкогольних брендов у світі значаться: Союз-Виктан (горілка) - ріст склав 55,1%, Nemiroff (горілка) - 28,0%, Bacardi Martini (горілка) - 16,7%, Pernod Ricard (ром) - 16,0%, Pernod Ricard (скроні) - 15,8%.

При цьому в Топ-5 міжнародних горілок-лідерів (по обсязі виробництва в 2005 р) входять: Diageo plc. (Smirnoff) - 21,40 млн кейсів (1 кейс = 9 л), ріст 6,5%, Sojuzplodimport (SPI Spirits) (Stolichnaya) - 13,0 млн кейсів, спад - 3,7%, Nemiroff (Nemiroff) - 9,32 млн кейсів, ріст - 28,0%, Vin & Sprit (Absolut) - 9,20 млн кейсів, ріст - 8,2%, Союз-Виктан (SV) - 6,53 млн кейсів, ріст - 55,1%.

Одночасно з цим приведені в рейтингу Impact дані підтвердили в галузевому виданні IWSR Drinks Record (Великобританія). У його рейтингу "The ІWSR's top 100 international spirits brands" ТМ Nemiroff також займа другу позицію по обсягах продажів серед горілочних брендов з результатом 9,3 млн. кейсів горілки (1 кейс = 9 літрів).

"Стрімка динаміка збільшення продажів на світовому ринку, що демонструє Nemiroff, підтверджує правильність обраної нами стратегії по побудові міжнародного бренда", - вважає голова ради директорів Nemiroff Холдинг Олександр Глусь.

За даними дослідження компанії ACNielsen, частка продажів горілок Nemiroff на російському ринку в натуральному вираженні складає 3,3%. А у вартісному вираженні ТМ Nemiroff є лідером продажів: її частка складає 4,9%.

"Найбільший платник податків серед імпортерів міцного алкоголю в Росії компанія Nemiroff рік від року підтверджує свою прихильність високим стандартам ведення бізнесу. За підсумками 2006 у російський бюджет нами буде перераховано більш $120 млн. податків і зборів. Бездоганна стабільна якість алкогольної продукції, чітка маркетингова стратегія й організована відповідно до міжнародних стандартів дистрибуція дозволяють нам роками утримувати звання лідера", - відзначив голова ради директорів Nemiroff Холдинг Олександр Глусь.


Рис.2.11 Структура експорту горілчаної продукції українських виробників в Росію у 2005 році [86]

Внутрішня конкуренція в Україні точиться, в основному, між компаніями "Союз-Віктан", Nemiroff і Донецький лікеро-горілчаний завод "Лік", які в 2005 році зберегли по обсягу чистого доходу лідируючі позиції на українському алкогольному ринку. Разом з тим, згідно даним рейтингу "ТОП-100" [80], фірма "Союз-Віктан ЛТД." і Донецький ЛГЗ "Лік" за минулий рік скоротили чистий дохід відповідно на 12,6% (до 1 млрд.96 млн. грн) в 2,5 рази (до 505 млн. грн), передає "Інтерфакс-Україна". При цьому компанія Nemiroff в 2005 році одержала чистий дохід у сумі 1 млрд.34 млн. грн. (в 2004-м - 786 млн.750 тис). У той же час "Союз-Віктан" і Донецький ЛГЗ "Лік" збільшили чистий прибуток відповідно на 77,5% (до 7 млн.420 тис. грн) і в 2,2 рази (до 270 тис. грн), тоді як Nemiroff - скоротив в 36 разів (до 1 млн.820 тис. грн). Лідером на алкогольному ринку по розміру чистого прибутку за 2005 рік став ДП "Імідж-Холдинг" (торговельна марка "Хортиця") з показником 44 млн.920 тис. грн. У 2005 році роц компанія збільшила дохід в 2,3 рази - до 450 млн.500 тис. грн.

Європейські компанії, вражені ємністю та динамічністю українського ринку міцного алкоголю, готові інвестувати в нього великі кошти. Доказом тому став вихід на алкогольний ринок України першого міжнародного гравця - ново торговельної марки преміум класу "Blagoff".

Ініціаторами створення ТМ "Blagoff" виступили ДП "Імідж Холдинг" та шведська компанія "Springs of Sweden", що має активи на світових алкогольних ринках. Неофіційні джерела стверджують, що шведи мають відношення до відомої торговельної марки "Absolut". "Blagoff" - перша торговельна марка, в яку європейські партнери інвестували не тільки гроші, але й передовий досвід західних виробників високоякісного алкоголю.

Проте, що ТМ "Blagoff" дійсно міжнародний бренд свідчать європейський дизайн пляшки й етикетки, шведські рецептури та високі технології виробництва, які забезпечують новому продукту преміум-якість.

Ведучим вітчизняним виробникам горілки стає усе більш тісно в рамках внутрішнього ринку, незважаючи на його високу рентабельність. Міжнародні ринки залучають українських горілочників своєю ємністю, розмірами доходу з одиниц продукції і готовністю споживачів сприймати нові бренди. У 2007 роц відбудеться значне збільшення інвестицій помітно зміцнілих українських горілочників у просування своєї продукції на зовнішніх ринках.

В усім світі горілка є самим популярним міцним алкогольним напоєм. У загальному обсязі продажів на її частку приходиться близько 20%, що вдвіч перевищує обсяги реалізації віскі і майже вчетверо - споживання коньяку і бренді. Щорічно у світі випивають 7-8 млрд. пляшок горілки, що в грошовому еквівалент складає $45 млрд. Особливістю горілочного ринку є наявність десяти "питущих" країн, у яких продається 94% усієї зробленої горілки. У порядку убування кількості випитого алкоголю місця розподіляються в такий спосіб: Росія, США, Україна, Польща, Білорусія, Казахстан, Німеччина, Англія, Румунія й Узбекистан. У найближчу п'ятирічку склад "десятки" навряд чи зміняться: культурн традиції, у тому числі споживання спиртного, міняються дуже повільно.

Світове споживання горілки щорічно збільшується на 2-3%. Основним фактором росту продажів стає усе більший розвиток серед молоді звички використовувати горілку як інгредієнт для готування коктейлів. "Уже десять років мир переживає бум слабоалкогольних напоїв, де в якості алкогольного наповнювача використовується горілка", - говорить директор зовнішньоекономічного департаменту УВК Nemiroff Сергій Добровольский. У Сполучених Штатах і Західній Європі ввійшли в моду коктейлі на основі горілки і так званих енергетиків - газованих напоїв зі змістом кофеїну і смакових наповнювачів. Як наслідок, ринки США і Західної Європи, де основне споживання горілки приходиться на сектор HoReCa, щорічно збільшуються на 12-15%. Правда, на традиційних горілочних ринках - Росії, України, Польщі - споживання горілки знижується на 1-2% у рік, у тому числі через ріст споживання пива.

За останні п'ять років найбільші вітчизняні компанії збільшили обсяги виробництва горілки в кілька разів, що дозволило двом з них - Nemiroff і "Союз-Виктану" - ввійти в першу п'ятірку ведучих світових виробників. Однак у 2006 роц зміцнити свої позиції їм не удалося. Основною причиною стали весняно-літн перебої з постачаннями в Росію, куди традиційно іде понад 80% експорту. Правда, зниження продажів у РФ українські горілочники компенсували освоєнням ринків нших країн, у тому числі США і Польщі. На думку експертів, після збільшення в наступному році продажів у Росії українські горілочні бренди можуть зайняти друге і третє місця у світовому рейтингу.

Ще п'ять років тому безумовним світовим лідером по продажах була Stolichnaya, що займала понад 10% ринку. Тоді під брендом Stolichnaya продавалося більше горілки, ніж споживають, приміром, українці. Однак через судові позови з приводу прав на володіння брендом продажу Stolichnaya знизилися більше ніж у три рази, а в інших найбільших горілочних брэндов, таких як Smirnoff і Absolut, виросли на третину. Починаючи з 2003 року світовим лідером став Smirnoff. На частку цього бренда приходиться близько 5% світового ринку. Стільки ж роблять спільно Nemiroff і "Союз-Виктан".

Наситивши в 2003-2004 роках внутрішній ринок, українські компанії стали активно розвивати експортний напрямок. Основною перешкодою для розвитку українських горілочних компаній на міжнародних ринках є конкуренція з боку найбільших алкогольних компаній, таких як Diageo plc (Smirnoff), Vin & Sprit (Absolut), Bacardi Martini (Grey Goose). Ці корпорації одночасно просувають віскі, коньяк, ром, джин, текілу і можуть "давити" на кінцеву торговельну точку. Однак в українських компаній є дві переваги. Перше - сильні позиції в слов'янських країнах (більш 70% світового споживання), де дорога європейська або американська горілка непопулярна. Друге - готовність західних споживачів пробувати горілку українського і російського виробництва.

Найбільші українські компанії, заявляючи про широку географію експорту своєї продукції, у дійсності продають горілку усього в декількох країнах. У першу чергу, у Росії і країнах СНД (Казахстану, Білорусії). Обсяги продажів на таких великих ринках, як США, Польща, Великобританія, а також Індія і Китай, поки що не можна назвати значними. Основною проблемою є необхідність проведення дорогих рекламних кампаній. З огляду на, що ріст обсягів продажів відбувається не моментально, українські компанії раніше не могли собі дозволити відволікати значні засоби на інвестиції в бренд. Однак останнім часом ситуація міняється. "Нам цікаві ринки, інвестиції в які окупляться через три-п'ять років", - говорить начальник відділу маркетингу на зовнішніх ринках компанії "Союз-Виктан" Ярослав Бондаренко. За його словами, просування горілки в США або у Франц обійдеться в $10-15 млн у рік, хоча обсяг французького ринку в грошовому вираженні в десятки разів менше.

При порівнянні обсягів ринків у грошовому вираженні стає зрозуміло, чому компанії готові вкладати десятки мільйонів доларів у просування продукц в цих країнах. Так, обсяг ринку США - $15-20 млрд, Росії - $10-12 млрд, Польщі - $4-5 млрд. Наприклад, 1% ринку США в суперпреміальному сегменті ($24-36 за пляшку) у фінансовому відношенні привабливіше, ніж 5-7% українського ринку горілки.

На сьогодні досить складно визначити, у якій країні найбільш сприятлив умови для бізнесу і найвища рентабельність. У багатьох країнах виробництво реалізація алкоголю є бюджетоформуючою статтею, тому існують нюанси в питаннях держрегулювання. Той же Європейський союз зштовхнувся сьогодні з проблемою спекуляції міцним алкоголем між країнами. Прозорість границь і розходження в ставках акцизів обумовлюють наявність прямого економічного інтересу в операторів ринків у таких діях. Правда, основний доход при реалізації горілки одержує держава - у середньому 50-60% від роздрібної вартості кожної пляшки. Виробник у вропейських країнах може розраховувати не більше ніж на 20%, і це в півтора-два разу менше, ніж на Україні. При цьому в грошовому відношенн ситуація інша: на Україні на пляшці горілки виробник заробляє біля $1, а в США - $3. Найдешевша горілка - у Білорусії і країнах Середньої Азії, а найдорожча - у країнах з державною монополією. Ціна горілки в середньому ціновому сегмент залежить від рівня доходів громадян тієї або іншої країни. Так, у Росії півлітрова пляшка коштує $10-11, у Канаді - $19-20, а в Скандинавії - $25-27.

Вибираючи підхід, українські компанії реалізують різні підходи в просуванні своєї продукції. У Nemiroff вважають, що класичну горілку на західних ринках просувати складніше, і намагаються виділитися за допомогою "унікальної ринкової пропозиції", наприклад, "Медяної з перцем". "Союз-Виктан" продає горілку, зроблену на заводі в Підмосков'ї й адаптовану для конкретного ринку. Так, для США з урахуванням любові американців до імпортної горілки і бажання підкреслити з її допомогою свій статус була розроблена SV Supreme. Незалежно від підходу, горілочникам приходиться платити за присутність на полках у супермаркетах, клубах і ресторанах. У Росії за наявність у великих торговельних мережах варто сплатити $150-200 тис. (у ключових мережах України - 100-200 тис. грн у рік). У Польщі на ці цілі буде потрібно в середньому 1 млн євро, у Німеччині - 3 млн євро. Питомі витрати на присутність в окремо узятому клубі обходиться дорожче магазинної полиці. У Західній Європі за право продавати свою продукцію в який-небудь із брендових крамниць варто викласти біля $100 тис.

Компанії неохоче повідомляють дані про розміри вкладень у просування своєї продукції. Виключенням із правил є заява "Союз-Виктана" про витрати на ринку США. "Дослідження ринку і розробка стратегії коштували нам 10 мільйонів доларів. Щорічно плануємо вкладати ще 10-15 мільйонів",- повідомив Ярослав Бондаренко ("Союз-Віктан"). Утім, неважко підрахувати, що для впровадження на кожний із пріоритетних ринків компаніям необхідно щорічно вкладати десятки мільйонів доларів. "Для підтримки національного російського бренда потрібно понад 20 мільйонів доларів у рік. Це можуть дозволити собі три найбільші українські компанії і п'ять російських", - заявив Сергій Добровольский (NEMIROFF).

По оцінках експертів, зараз витрати "Союз-Виктана" і Nemiroff на просування продукції за кордоном більше, ніж на Україні. Третій найбільший український виробник - лікеро-горілчаний завод (ЛВЗ)"Хортиця" - поки що більше сконцентрований на внутрішньому ринку. "Ми практично не вкладаємо в просування за рубежем. Але вже в наступному році почнемо кампанію в Росії",- повідомив директор по маркетингу ЛВЗ "Хортиця" Сергій Величко.

Слід також зазначити, що в кожній із країн у компаній існують різн стратегії дистрибуції своєї продукції. На добре освоєних ринках (Україна, Росія) вони воліють продавати горілку через свої дистриб’юторські компанії, щоб не втрачати оптову націнку. Наприклад, так у Росії працюють "Союз-Виктан" "Хортиця". Nemiroff освоює російські регіони, відкриваючи торгов доми, що моніторять ринок і працюють із ключовими мережами. На західних ринках снує практика роботи з найбільшими дистриб’юторами, що включають продукцію в портфель своїх алкогольних брендів.

При просуванні продукції горілочникам приходиться враховувати національні особливості вживання алкоголю. У чистому виді горілку п'ють у країнах СНД і Польщі, у складі коктейлів - у США, Англії, Німеччини, Китаєві, Індії. У Західній Європі прийнято пити міцний алкоголь після їжі, а не перед або під час. Мов, саме такий спосіб уживання корисніше: міцний алкоголь спалює жири в організмі і сприяє кращому засвоєнню їжі.

На українському, російському й іншому традиційному ринках прихильність до брендів у споживача формується за схемою: побачив рекламу - купив - сподобалося - купив ще - замовив у барі. У "коктейльних" країнах бренд створюється в сегменті HoReCa. Наприклад, у США горілка майже не рекламується, тому саме клуби, бари і ресторани стають місцем, де американці довідаються про бренди.

У Сполучених Штатах споживач намагається вникнути в усі особливості бреэнда при замовленні коктейлю уточнює, водку якого виробника варто використовувати. При цьому в США горілка вважається скоріше жіночим напоєм, що зв'язано з звичкою американок замовляти коктейлі з додаванням цього виду міцного алкоголю.

На відміну від HoReCa-культури США, китайців мало цікавить, яка горілка використовується при виготовленні коктейлів. Тому горілочники намагаються одержати статус хаус-водки (застосовується барменом під час готування будь-якого виду коктейлю за замовчуванням). В абсолютному вираженні споживання горілки в Китаї ще порівняно мізерне - біля чверті мільйона дал, але щорічний приріст перевищує 50%. На сьогоднішній день українські горілочники досліджують одночасно нарощують продажі на цьому потенційно самому ємному ринку світу.

Особливістю польського споживача є прихильність продукції місцевих виробників. Друга характерна відмінність польського ринку - повна заборона на рекламу горілки. Однак складності з виходом на польський ринок не зупиняють українські компанії, що мають намір його освоїти. Як видно, для просування продукції будуть використовуватися нестандартні маркетингові ходи, хоча це досить складно здійснити, з огляду на тверде контролювання польських держустанов.

 

Таблиця 2.2

Динаміка продажів лідерів алкогольного ринку, млн кейсів*

Компанія Бренд 2001 2002 2003 2004 2005
Diageo plc Smirnoff 16,3 17,5 18,7 20,1 21,4
Sojuzplodimport (SPI Spirits) Stolichnaya 44 26 16 13,5 13
Nemiroff Ukrainian Vodka Company Nemiroff 2,52 3,53 5,12 7,28 9,32
Vin & Spirit Absolut 7,3 7,5 8,1 8,5 9,2
Soyuz-Victan SV 4,15 2,47 2,01 4,21 6,53

Джерело: Drinks International

*кейс=9 літрів

Таблиця 2.3

Найбільші країни-споживач горілки, %

США 39
Росія 24
Польща 11
Україна 4
Інші 22

За даними дослідження ACNielsen, у 2006 році лідером продажів в Росії серед горілочних брендів стала марка Nemiroff, що виробляється однойменною українською компанією. Частка в загальному обсязі продажів склала 4,64%. У трійку лідерів потрапили також бренды "Зелена марка" (компанія "Російський алкоголь") з часток 4,60% і "Путинка" ("Винэксим") - 4,18%.

У компанії Nemiroff високі показники продажів пояснюють відкриттям торік у Росії власних торгових домів. "У 2006 році нам удалося зберегти лідируючі позиції в Росії, незважаючи на непросту ситуацію на російському алкогольному ринку, - відзначає голова ради директорів Nemiroff Олександр Глусь. - Щоб задовольнити зростаючий споживчий попит, торік ми відкрили нові торгов доми Nemiroff у найбільших регіональних центрах країни і поліпшили супровід дистрибуції". Завдяки вжитим заходам у 2006 році на території Рос компанія реалізувала продукції на суму 260 млн дол., продукція Nemiroff стала лідером по обсязі продажів у грошовому вираженні й у сегменті Low-Premium (від 240 до 400 руб. за літр). Торік частка бренда склала 4,46%.

30 січня 2007 року Національна Алкогольна Асоціація (НАА) Росії опублікувала дані по імпорті алкогольної продукції за 2006 рік. За підсумками року компанія Nemiroff зберегла за собою позицію лідера зі значним відривом від найближчих конкурентів. Частка компанії в загальному обсязі завезеної в РФ міцній алкогольній продукції (139 млн. літрів) перевищила 14%. З огляду на, що усього спиртних напоїв у Росію в 2006 році було завезено на суму 732 млн. USD, частка продукції Nemiroff у грошовому еквіваленті склала близько 8%.

"Настільки високі результати були досягнуті компанією Nemiroff не тільки завдяки оціненому росіянами стабільній, бездоганному якості наших напоїв хньому високому захисту від фальсифікації, але і за рахунок успішно проведеної в 2006 році реорганізації системи дистрибуції, - відзначив Голова Ради директорів Nemiroff Холдинг Олександр Глусь. - У 2006 році ми реалізували великий проект по створенню власних торгових домів у ключових регіонах Росії: Санкт-Петербурзі, Ростову-на-Дону, Екатеринбурге і Новосибірську. У найближчих планах компан Nemiroff, що вже поставляє продукцію в 55 країн світу, - подальше розширення географії продажів, будівництво лікеро-горілчаного заводу в Росії, випуск на ринок нових марок напоїв".

Придбання статусу імпортера міцного алкоголю №1 у Російській Федерац стало можливим завдяки послідовній реалізації багаторічної стратегії компан Nemiroff, спрямованої на розширення своєї присутності на міжнародних горілочних ринках, самим великим з яких є ринок Росії. За даними досліджень споживчих переваг, проведеним TNS Gallup Media у Росії в травні 2006 р., горілка Nemiroff визнана самої споживаної росіянами імпортною горілкою. ТМ Nemiroff також визнана лідером споживчих переваг росіян, відповідно до рейтингу ВЦИОМ за липень минулого року. У 2006 ТМ Nemiroff упевнено закріпила свої позиції в трійц самих продаваних горілочних брендов у Росії. Частка продажів горілок Nemiroff на російському ринку, за даними дослідницького агентства ACNielsen, у натуральному вираженні складає 3,3%.

На світовому ринку компанія Nemiroff також досягла істотних успіхів, ставши першим українським брендом, що зумів піднятися на другу ступінь у світовому алкогольному рейтингу горілочних брендов лідерів з обсягом продажів у 9,3 млн. кейсів (девятилітрових шухляд). Такі дані в 2006 році обнародував авторитетний американський журнал Impact у своєму рейтингу "VODKA - ТОР 20 Brands Worldwide". Лідерські позиції Nemiroff на світовому ринку підтверджені ведучим європейським галузевим виданням IWSR Drinks Record (Великобританія).

*Статус "міжнародний" одержує бренд, не менш 30% продукц якого експортується.

За даними дослідження споживчого ринку Росії у категорії горілка, ТМ Nemiroff по обсязі продажів у грошовому вираженні займає лідируючі позиції. Другу після Nemiroff рядок рейтингу "Total vodka in Russia" зайняла бренд "Зелена марка". Частка продукції під цим брендом склала 4,60%. Трет місце належить "Путинке" з часток 4,18%. Залишив за бренд Nemiroff представленим у рейтингу імпортерів - "Союз Виктан" і "Мягков", що зайняли 4 і 9 місця відповідно. (табл.2.4).


Таблиця 2.4

Total vodka in Russia.

Бренд Частка в обсяз продажів,%
1 Nemiroff 4,46%
2 Путинка 4,18%
3 Союз Виктан 3,29%
4 Парламент 1,85%
5 Мягков 1,75%
6 Флагман 0,30%
7 Біла берізка 0,21%
8 Ять 0,18%
9 Хортиця 0,17%
10 Висота 0,13%

Джерело: компанія ACNielsen Як повідомляє ACNielsen, продукція Nemiroff лідирує також по обсягах продажів у грошовому вираженні в самому быстрорастущем престижному сегменті алкогольного ринку Росії - Low-Premium Vodka (від 240 до 400 руб за 1 літр) (табл.2.5). У 2006 році частка Nemiroff у сегменті "преміальної" продукції склала 4,46%.

Таблиця 2.5

Low-Premium vodka in Russia

Бренд Частка в обсяз продажів,%
1 Nemiroff 4,46%
2 Путинка 4,18%
3 Союз Виктан 3,29%
4 Парламент 1,85%
5 Мягков 1,75%
6 Флагман 0,30%
7 Біла берізка 0,21%
8 Ять 0,18%
9 Хортиця 0,17%
10 Висота 0,13%

Розділ 3. Шляхи вдосконалення стратегії та бізнес-процесів розширення експорту продукції дп “українська горілчана компанія nemiroff” на світові ринки

3.1 Концепція та економічне обґрунтування напрямків розширення частки та географії присутності продукції ДП Українська горілчана компанія NEMIROFF” на світовому ринку

Обсяг реалізації компанії Nemiroff, найбільшого виробника лікеро-горілчаної продукції в Україні, у 2006 році склав $407,8 млн. В 2005 році обіг становив $397 млн. З огляду на те, що в 2004 обіг компанії становив $202 млн., завдяки активній зовнішньоторговельній діяльності компанії Nemiroff всього за два роки обсяг реалізації продукції вдалося подвоїти, повідомля прес-служба компанії.

За результатами другої хвилі щорічних досліджень споживчих переваг росіян Маrкеtіng Іndех, що проводить маркетингова компанія TNS Gallup Media, алкогольні напої компанії Nemiroff входять у число самих споживаних у Росії. Nemiroff займає перші місця в рейтингах TNS, випереджаючи такі імениті світові бренды, як Absolut і Smirnoff.

За результатами даного дослідження бренд Nemiroff очолює рейтинг "Частка споживаючу марку" у групі чоловіків 25-45 років з доходом середній і вище за середнє. Продукцію Nemiroff предпочитают 28,9% опитаних чоловіків віково категорії 25-45 років з доходом середній і вище за середнє.28,5% опитаних вибирають "Гжелку" і 20,2% споживають "Путинку".

У рейтингу "Знання марок горілки в Росії" у групі чоловіків 25-45 років з доходом середній і вище за середнє компанія Nemiroff займає друге місце, випередивши шведську горілку Absolut. Відповідно до результатів опитування, ТМ Nemiroff знають 58,3% чоловіків вікової категорії 25-45 з доходом середній і вище за середнє, у той час як бренд Absolut довідаються 54,9%. Першу позицію займає ТМ "Гжелка", що знають 60,3% опитаних.

У Москві 1-го лютого 2007 року на урочистій церемонії вручення нагород у рамках міжнародної програми "Superbrands" за 2006 рік компан Nemiroff був привласнений статус "Супербренд" у категорії "Business to customer - споживчий ринок". За підсумками минулого року компанія Nemiroff також включена в знаменитий збірник "Супербренди російського споживчого ринку".

Таким чином, українська компанія Nemiroff, що закріпила за собою репутацію виробника світового рівня, у черговий раз одержала експертне підтвердження статусу однієї з найбільш авторитетних і респектабельних компаній, що завоювали визнання і любов російських споживачів. У число власників титулу "Супербренд" входять найбільш процвітаюч торговельні марки, що з'явилися в Росії в останні роки і сьогодні утворяють особливу групу бренд-лидерів споживчого ринку. У їхньому списку "Аерофлот", "Альфа-Банк", Pepsi, Salamander, Hewlett-Packard, MasterCard і інші.

"Для нас коштовно бути учасниками подібного елітного клуба, в оточенні настільки ж престижних брендов і шанованих компаній, - підкреслив Голова Ради директорів компанії Nemiroff Олександр Глусь, - Це означа авторитетне визнання досягнень компанії Nemiroff, її високої репутації. Ми з власного досвіду знаємо, як важко завоювати і міцно утримувати лідерськ позиції в будь-якій сфері сучасного бізнесу. Завдяки стабільній бездоганній якості, унікальним авторським рецептурам, надійному захистові від фальсифікацій продуманої стратегії міжнародного розвитку бренда, продукція Nemiroff успішно завойовує серця споживачів у більш ніж 50 країнах світу, у числі яких горілочний ринок №1 у світі - Росія".

На українському горілочному ринку перемінилися лідери. За даними Союзу оптовиків і виробників алкоголю і тютюну (СОПАТ), на перше місце по продажах горілки вийшла "Хортиця", а по обсягах виробництва - корпорація "Олімп". Утім, торішній лідер по обох показниках "Союз-Виктан" не в образі: компанія показала високі фінансові результати за рахунок продажів на російському ринку. Згідно опублікованим учора даним асоціації СОПАТ, у 2006 році перша трійка виробників горілки і горілочної продукції на Україн кардинально змінилася. На перше місце по обсязі виробництва вийшла корпорація "Олімп", що займав роком раніше другу позицію, з четвертого на друге місце піднявся "Імідж Холдинг" (ТМ "Хортиця"). При цьому Nemiroff зберіг третю позицію. Компанія "Союз-Виктан", що була лідером ринку по виробництву в 2005 році, зайняла лише четверте місце.

Показники продажів компаніями горілки виглядають трохи інакше. На перше місце піднялася "Хортиця", що торік займала друге місце. "Союз-Віктан" за підсумками 2006 року став другим, а компанія Nemiroff зберегла третю позицію. При цьому лідер ринку по виробництву - корпорація "Олімп" у десятку найбільших продавців горілки не входить. Правда, у суміжному сегменті напоїв з змістом спирту 8,5-25% компанія збільшила свою частку на ринку з 51,3% до 66,4%.

На Україні видано 97 ліцензій на виробництво алкоголю. За даними асоціації СОПАТ, загальний обсяг виробництва алкогольної продукції в 2006 роц склав 49,4 млн дал, що лише на 2,3% більше, ніж роком раніше. Для порівняння - приріст виробництва в 2005 році відносно 2004 року склав 15%. При цьому обсяг експорту алкогольної продукції в 2006 році ставив $191,9 млн проти $244,6 млн 2005 року.

У компаніях "Союз-Виктан" і Nemiroff заявили, що зниження обсягів продажів на внутрішньому ринку на їхніх фінансових показниках не відбилося. "'Союз-Виктан' - міжнародна компанія, і позитивна динаміка росту сумарних продажів компанії на всіх ринках нас улаштовує",- сказав начальник відділу по зв'язках із громадськістю компанії Сергій Блажко. При цьому він послався на обсяг виробництва "Союз-Виктана" у Росії, що торік виріс з 533 тис. дав до 3,011 млн дав. У компанії Nemiroff повідомили, що обсяг продажів у Росії торік удалося зберегти, а рентабельність українського бізнесу компанії підвищилася за рахунок запуску преміальних марок.

Фінансовий оборот "Союз-Виктана" у 2006 році склав $580 млн ($420 млн роком раніше), Nemiroff - $407,8 млн ($397 млн), ТМ "Хортиця" - 2 млрд грн (1,2 млрд грн). Фінансові показники "Олімпу" за 2006 рік не розголошуються.

Учасники ринку зв'язують ріст обсягів продажів "Хортиці" з значними витратами на маркетинг. "Вони витрачають на рекламу більше, ніж всі інші виробники горілки",- затверджує директор по маркетингу компан "Олімп" Олексій Филановский. У самій компанії також пояснюють поліпшення своїх показників ефективним маркетингом і дистрибуцією. Утім, по оцінках директора рекламного агентства Starcom Костянтина Стрюкова, бюджет "Хортици" не перевищує бюджет Nemiroff і складає біля $15 млн. Хоча візуально присутність 'Хортиці' у ЗМІ здається гнітючою, витрати компан порівнянні з іншими гравцями ринку. "Хортиця" не використовує, наприклад, дороге спонсорство боксу, як це робить Nemiroff, при цьому витрача порівнянні гроші на спонсорство спортивних новин, досягаючи більшого ефекту".

Стратегії компаній на поточний 2007 рік також виявилися відмінними. "Цього року ми мають намір збільшити частку експорту виробленої продукц в два рази (при нинішній частці 7,49%)",- повідомив фінансовий директор "Хортици" Юрій Сухина. Nemiroff планує продовжити розвиток преміального сегменту і підсилити його новими брендами. "Наприкінці жовтня 2006 року ми обновили лінійку горілки премиум-класса, а влітку вивели нову марку 'Премиум Lime'. Ця стратегія компанії збережеться і цього року",- розповіли в Nemiroff. У "Олімпу" запуск нових торговельних марок не планують. "У нас збалансований портфель, нових брендів цього року не з'явиться. Замість цього будемо вводити нові лінійки під існуючими марками",- говорить Олексій Филановский.

У 2007 році компанія Nemiroff має намір усталити своє положення на американському ринку. Ціль компанії - вийти на національний рівень продажів у США, створивши конкуренцію таким брендам, як Absolut і Smirnoff. При цьому Nemiroff не виключає можливості створення спільного підприємства з одним з світових виробників алкоголю.

За даними Nemiroff, у 2005 році було зроблено 8,33 млн дав алкоголю, експорт склав 5,04 млн дав. Чистий прибуток компанії в 2005 році - 5 млн дол., оборот - 397,1 млн дол. Підсумки 2006 року поки не підведені.

Програма Nemiroff по виходу на національний американський ринок почне діяти вже цього року. "На етнічному американському ринку, де основними споживачами горілки є емігранти зі СРСР, ми успішно конкуруємо з виробниками з Росії й України, - розповів РБК daily голова ради директорів холдингу Nemiroff Олександр Глусь. - Але нас цікавить вихід на загальноамериканський ринок спиртного, де виробників з території СНД немає. От отут ми і вступаємо в конкуренцію зі світовими брендами". За його словами, обсяг інвестицій у цей проект складе як мінімум 30 млн дол.

В українській компанії не виключають, що одним зі шляхів досягнення мети може стати угода про співробітництво, у тому числі і створення СП із великою компанією світового масштабу, що є власником топових брендов у різних категоріях алкоголю і яка вже є могутнім оператором на глобальному ринку. "Компанія Nemiroff постійно веде переговори з найбільшими світовими гравцями алкогольного ринку", - заявив г-н Глусь. На сьогоднішній день самими значимими гравцями світового ринку алкоголю є такі компанії, як Diageo Bacardi-Martini.

За даними американської Adams Liquor Handbook за 2005 рік, серед горілочних брендов лідерами на ринку США були Smirnoff (17,6%), Absolut (10%), Grey Goose (4,5%). З російських брендов у числі лідерів відзначене тільки Stolichnaya (виробництво S. P.I. Group), їй належить 4,3% ринку. Згідно з прогнозом Euromonitor, американський ринок горілки протягом найближчих чотирьох років виросте на третину, до 16,7 млрд дол. у 2010 році.

Президент S. P.I. Group Андрій Скурихин вважає, що Nemiroff буде складно вийти на національний рівень продажів. Головною перешкодою на шляху українців він вважає величезну конкуренцію, що не йде ні в яке порівняння з російським або українським ринками.

3.2 Синтез регресійних моделей прогнозу обсягів експорту в ДП "Українська горілчана компанія NEMIROFF"

Синтез регресійних моделей як одновимірна лінійна регресійна модель представляється у вигляді рівняння [71]:

, (3.1)

де  - постійна складова доходу  (початок відліку);

 - коефіцієнт регресії;

 - відхилення фактичних значень доходу  від оцінки (математичного сподівання)  середньої величини доходу в і-тий період.

Існують різні способи оцінювання параметрів регресії. Найпростішим, найуніверсальнішим є метод найменших квадратів [71]. За цим методом параметри визначаються виходячи з умови, що найкраще наближення, яке мають забезпечувати параметри регресії, досягається, коли сума квадратів різниць  між фактичними значеннями доходу та його оцінками є мінімальною, що можна записати як

. (3.2)

Відмітимо, що залишкова варіація (3.5) є функціоналом  від параметрів регресійного рівняння:

 (3.3)

За методом найменших квадратів параметри регресії  і  є розв’язком системи двох нормальних рівнянь [71]:

, (3.4)

.

Розв’язок цієї системи має вигляд:

, (3.8)

.

Середньоквадратична помилка регресії, знаходиться за формулою

, (3.5)

Коефіцієнт детермінації для даної моделі

 (3.6)

повинен дорівнювати: >0,75 - сильний кореляційний зв’зок, 0,36>>0,75 - кореляційний зв’язок середньої щільності; <0,36 - кореляційній зв’язок низької щільності [71].

На рис.3.1 - 3.8 наведені результати регресійного аналізу динаміки обсягів реалізації горілчаної продукції ДП "УГК" у 2003 - 2005 роках на експорт та на внутрішній ринок (помісячна динаміка) у вигляді лінійно одновимірної моделі Y=f (X1), виконані за допомогою стандартних функцій електронних таблиць" EXCEL-2000.

Як показують результати проведеного аналізу:

1. За 2003 - 2005 рік частка експорту в реалізованій продукц підвищилась з 30% (2003) до 65% (2005), при цьому лінійна регресія добре опису процес зростання експортної частки (коефіцієнт детермінації вище 0,7);

2. Обсяги реалізації горілчаної продукції на експорт зросли з рівня 1,822 млн. дал у 2003 році до 3,259 млн. дал. у 2004 році та до 5,126 млн. дал у 2005 році. При обсягах контейнера до 9800 пляшок експортна відгрузка в день досягає 10 контейнерів на добу, тобто нагрузка на митний відділ ДП "УГК NEMIROFF" зросла в 4 рази.

3. Аналіз коефіцієнта сезонності реалізації продукції відносно середньорічного місячного обсягу реалізації дозволила отримати по експорту та внутрішньому ринку стійку нелінійну функцію прогнозу:

зростання від 0,6 до 1,0 у першому кварталі (внутрішній ринок);

стабілізація на середньому рівні 1,0 у 2 та 3 кварталах (внутрішній ринок);

зростання з рівня 1,0 до рівня 1,6 у останній місяць року (внутрішній ринок);

зростання від 0,6 до 0,9 у першому кварталі (експорт);

падіння до рівня 0,8 у 2 кварталі (експорт);

практично лінійне зростання з рівня 0,8 до рівня 1,5 на протязі 3 та 4 кварталів року (експорт);

Отримані результати дозволяють спрогнозувати роботу митного відділу ДП "УГК NEMIROFF" на протязі року.

Рис.3.1 Динаміка виробництва та реалізації горілчаної продукції ДП "УГК NEMIROFF" на внутрішній ринок

України та на експорт у 2003 - 2005 роках (фактичні дані та регресійний аналіз)


Рис.3.2 Динаміка експортної частки реалізації горілчаної продукції ДП "УГК NEMIROFF" у 2003 - 2005 роках (фактичні дані та регресійний аналіз)


Рис.3.3 Динаміка загального виробництва горілчаної продукції ДП "УГК NEMIROFF" у 2003 - 2005 роках (фактичні дані та регресійний аналіз)

Рис.3.4 Помісячна динаміка обсягів реалізації горілчаної продукції ДП "УГК NEMIROFF" у 2003 - 2005 роках на внутрішній ринок


Рис.3.5 Помісячна динаміка обсягів реалізації горілчаної продукції ДП "УГК NEMIROFF" у 2003 - 2005 роках на експорт

Рис.3.6. Коефіцієнт сезонності динаміки обсягів реалізації горілчано продукції ДП "УГК NEMIROFF" у 2003 - 2005 роках на внутрішній ринок відносно середньорічного місячного обсягу реалізації


Рис.3.7. Коефіцієнт сезонності динаміки обсягів реалізації горілчано продукції ДП "УГК NEMIROFF" у 2003 - 2005 роках на експорт відносно середньорічного місячного обсягу реалізації (експериментальна функція планування сезонності реалізації)

Рис.3.8. Регресійний аналіз впливу зростання експортної частки реалізації продукції на зростання щомісячного обсягу виробництва та реалізац горілчаної продукції ДП "УГК NEMIROFF" у 2003 - 2005 роках (експериментальна функція доцільності зростання експорту)


3.3 Інновації та впровадження комплексу непрямої реклами як основа комплексу міжнародного маркетингу ДП "Українська горілчана компанія NEMIROFF"

Міжнародні маркетингові можливості - це передумови і здатність фірми до ефективної реалізації свого інтелектуального, технологічного, фінансового

(а в цілому - ресурсного) потенціалу на основі міжнародних стандартів ведення бізнесу, теорії й інструментарію міжнародного маркетингу [7].

У відкритій геоекономіці, навіть для фірми, що має стійкі переваги у відповідному сегменті національного ринку, завжди існує загроза бути витісненою зі сфери своєї діяльності іншою іноземною фірмою.

При виході на міжнародний ринок фірма приймає ряд стратегічних рішень в сфері міжнародного маркетингу [5]:

виявлення рис зовнішнього середовища;

основні рівні виходу на зарубіжні ринки;

дослідження зовнішнього ринку та вибір найбільш привабливих ринків;

організаційна побудова міжнародного маркетингу.

Процес планування діяльності міжнародного маркетингу фірмою має наступн фази:

визначення мети;

мета входження на ринок;

шанси на міжнародному ринку;

мультинаціональний стратегічний план, портфель пропозицій;

стратегії вступу на ринок;

стратегії маркетингу продуктів;

сегментування ринку та позиціювання продукту;

міжнародний маркетинг-мікс;

оцінка та контроль.

З фази „стратегії вступу на ринок" планування діяльності фірми здійснюється на рівні національної економіки країни, в якій планується реалізовувати свої товари чи послуги [6].

При рішенні задач наступної фази „стратегії маркетингу продуктів „ у конкретній зарубіжній національній економіці фірмі необхідно при розробц маркетингових стратегій вирішити основне питання [3]:

прийняття глобальної (стандартизований підхід) стратегії чи

прийняття локальної (індивідуалізований підхід) стратегії

Основою для прийняття рішення про стратегію міжнародного маркетингу в конкретній країні є результати аналізу зовнішнього середовища, так звана PEST - матриця [10]:

P - Політичні фактории:

участь у міжнародних угодах;

політична стабільність;

рівень державного регулювання ринкових відносин;

зміни в законодавчій базі;

національні - суверенітет, безпека, добробут, інтереси;

E - Економічні фактори

межа відкритості економіки країни;

темпи економічного росту по основним макроекономічним

показникам;

ступінь залежності від стадії економічного розвитку країни;

рівень транснаціоналізації;

стан платіжного балансу;

ступінь закордонного впливу на розвиток національної економіки;

S - Соціальні фактори

зміни в суспільних цінностях;

демографічна ситуація;

споживче поводження і мотивація;

система громадянства;

соціальні інститути;

відношення населення до бізнесу;

різні аспекти культури, моралі, релігії, освіти;

T - Технологічні фактори

технологічні досягнення, що впливають на виробничі витрати;

основні напрями технологічного прориву;

наукові досягнення;

патентування та винаходи;

Глобальний підхід в формуванні стратегії міжнародного маркетингу спрямований на стандартизацію у виробництві товару, його просунення з метою задоволення відносно однорідних потреб на ринках різних країн. Це означає, що фірма ма можливість зводити до мінімуму набір модифікацій виробленого продукту вибирати для цього відповідне середовище. Перевага такого підходу проявляється в економії на масштабах виробництва. На вибір глобального підходу впливають глобальні сили, пов’язані з пошуком подібностей у потребах споживачів, передбачаючи, що світові потреби з часом стають більш однорідними; за умови гарантування якості споживачі готові купувати стандартизовані товари за більш низькими цінами [11].

Модифікацією цього підходу є так званий глобально-диференційний підхід, який передбачає стандартну організацію виробництва та реалізації товару із врахуванням культурних, традиційних особливостей ринкових потреб на ринках різних країн. Прикладом такого підходу можуть бути партнерські стосунки на основі франчайзингу - збереження стандартної технології товару із врахуванням специфіки місцевого ринку.

Так, явно глобальна (стандартизована) маркетингова стратегія компан Кока-кола” на ринку Європи, враховуючи тенденції потреб споживачів до схуднення, при збереженні стандартної технології прийняла напрямок глобально-диференційовано стратегії, випустивши новий популярний продукт - „дієтичну „Кола-колу”" - зменшивши стандартну кількість цукру в напої.

Дослідження в інтернаціональних фірмах показали, що більш за все були стандартизовані продукт, його фірмова назва та упаковка. Тактика дистрибуції - цінова та комунікаційна - в різних країнах суттєво відрізнялись.

Локально-адаптивний (індивідуалізований) підхід в стратегії міжнародного маркетингу будується на виявленні специфічних потреб різних ринків під дією особливої поведінки покупців, конкурентних переваг фірм у конкурентному середовищі [11]. Адаптивність у поведінці фірми диктується станом розвитку різних галузей, правовими обмеженнями у країнах (яскравий приклад - автомобіл з лівостороннім (європейський, американський стиль) та правостороннім (англійський, японський стиль) розташуванням рульової колонки в автомобілях).

У кожному конкретному випадку слід спочатку вияснити, чи можна збувати товар у зарубіжній країні у незміненому вигляді, або ж необхідно внести зміни. Різн звички споживачів часто призводять до виникнення різних модифікацій продукції в різних країнах збуту. Однак, при цьому треба пам’ятати, що будь-яке пристосування продукту чимало коштує фірмі, а також, що продаж малих партій або малорентабельний, або нерентабельний взагалі. Тому кожна міжнародно зорієнтована фірма повинна шукати шляхи мінімізації додаткових витрат на країну адаптацію товару. Досвідчені у міжнародному бізнесі фірми застосовують при цьому так звану модульну побудову продукту: окремі компоненти або технологічн процеси є однаковими і можуть при необхідності коливатися з меншими витратами.

Основна проблема маркетингу алкогольної продукції полягає в тому, що закордонне законодавство про поширення і рекламу алкогольної продукції робить упор, у першу чергу, на обмеження рекламування алкогольних напоїв. Ціль таких обмежень - захищати, насамперед, населення юнацького віку від впливу реклами.

Найбільш розповсюджений спосіб регулювання просування спиртних напоїв на ринок - заборона рекламування деяких (або будь-яких) спиртних напоїв окремими (або всіма) масовими способами інформації. Як мінімум у 37 країнах у тій або ншій формі існує обмеження на рекламу спиртного. Так у Франції на телебаченн подібна реклама заборонена, на радіо заборонена з 17 до 24 годин, у печаті й у зовнішній рекламі дозволена з обмеженням, тобто зазначений перелік інформації, що може утримуватися в рекламі. Це ж відноситься і до реклами пива. В Естон заборонена реклама спиртного по радіо і телебаченню, однак реклама пива по телебаченню допускається.

У Німеччині Великобританії виробники добровільно обмежують рекламу пива. Тимчасові обмеження присутні так само в Іспанії. Реклама напоїв зі змістом алкоголю більш 20% по радіо і телебаченню заборонене, а більш слабких напоїв дозволено тільки після 21: 30. У Фінляндії реклама у всіх ЗМІ дозволена тільки для напоїв зі змістом алкоголю до 22%, а також заборонене використання окремих ситуацій (наприклад, зв'язаних з керуванням автомобілем) у рекламних матеріалах.

У США виробники пива й алкогольних напоїв добровільно розміщають рекламу алкогольних напоїв тільки в засобах масової інформації, чия аудиторія як мінімум на 70% складається з дорослих. В даний час обмеження встановлене на рівні 51%. У той же час, американське алкогольне законодавство не робить стотних розходжень між здобувачами ліцензій на роздрібний продаж алкоголю в залежності від їхнього організаційного статусу. Алкоголем можуть торгувати як великі торговельні корпорації, так і індивідуальні підприємці.

І ще деякі країни також покладаються на добровільні кодекси рекламно практики, що обмежує рекламування алкоголю. Хоча в розвитих країнах, таких як Бельгія, Ірландія і Великобританія, ці кодекси, як правило, дотримуються, їхня ефективність недостатня. У країнах, що тільки переходять на ринкові відносини (наприклад, у Чеській Республіці), добровільні кодекси дотримуються погано.

Світовий та вітчизняний ринок непрямої реклами product placement* (PP) дедал зростає. Піонерами використання product placement в Україні були алкогольн компанії. Підвищення їхнього інтересу до РР пояснюється просто: обмеження реклами алкоголю в Україні та Росії змушує виробників спиртного знаходити нетрадиційні способи привернення уваги покупців (Додаток А). Так, засвітившись у більш ніж 120 фільмах і серіалах, ТМ Nemiroff відвоювала міцні позиції не лише на українському, а й на російському ринку. Досвід Немирова поступово почали переймати марки SV, "Цельсій", "Хлібний дар", "Медофф","Олімп", "Жан-Жак", "Клин-ков", "Мерная", "Хортиця". Останнім часом алкогольні бренди воліють брати участь у кіно-проектах і все менше розміщаються в серіалах, основна цільова аудиторія яких - жінки.

В Україні відбулася світова прем'єра унікального захисту алкогольно продукції (14.03.2007).

Революційну систему захисту від підробок впровадила в березні 2007 року компанія Nemiroff, відома інноваціями в сфері виробництва і захисту сво продукції від фальсифікування. Відомі всім "фірмові" штофи з спиртними напоями Nemiroff, починаючи з березня поточного року, надходять у продаж з унікальним ковпачком-"детектором". Це нововведення дозволя споживачеві вже при першому погляді на продукцію упевнитися в оригінальност походження.

"Піклуючись про споживача, ми робимо наступний крок у нашій системі захисту продукції, упроваджуючи новий ковпачок. "Детектор правди" - червоне кільце на ковпачку, що з'являється при першому відкриванні пляшки вже не зникає. Поява червоного кільця на ковпачку означає одне: усередині - дійсний Nemiroff, і саме ви відкрили штоф першим. Ця інновація дозволяє доповнити загальну систему захисту якості нашої продукції ще одним рівнем - контролем розкриття", - повідомила Світлана Гладка, директор по якості і нових проектах компанії Nemiroff.

Усередині система ковпачка оснащена клапаном унікальної конструкц спеціальною кулькою, що охороняють штоф від можливого повторного наповнення забезпечують рівномірний налив навіть сильно охолодженої горілки (тобто кулька не прилипає до стінок клапана).

Сам ковпачок виготовлений з екологічно чистих матеріалів, а його основою є алюміній. Алюмінієві ковпачки вважаються найбільше технологічним для укупорки алкогольних продуктів, тому що сполучать у собі високу гігієнічність, зручність і практичність.

Винахід розроблений ексклюзивно для компанії Nemiroff - бренда, визнаного в 2006 р. другим у світі по обсягах продажів горілки і самого великого експортера спиртного з України (частка експорту в загальному обсяз зробленої на заводах Nemiroff продукції перевищує 54%).

Проект системи "детекторної" укупорки горілки розроблявся протягом 2006 року об'єднаною проектною групою, до складу якої входили конструктори фірми-розроблювача ковпачка (ТОВ "Технологія") фахівці-виробничники компанії Nemiroff. Загальні витрати на впровадження ц системи склали близько 5 млн євро (6,6 млн доларів). Результат їхньої роботи, у процесі якої були отримані 7 патентів, перевершив усі чекання, дозволивши доповнити існуючу багатоступінчасту систему захисту якості продукції Nemiroff ще одним рівнем - контролем розкриття.

Поява нової розробки уже встигли назвати "світовою прем'єрою в Україні". Утім, це не перша інновація такого рівня від ведучого алкогольного бренда. Чотири роки тому назад Nemiroff першим на ринку СНД упровадив захист своєї продукції системою лазерного гравірування дати і часу розливу на ковпачку і горлечку пляшки, що неможливо знищити, що унеможливлю повторне використання фірмових пляшок. Загальні витрати на впровадження системи лазерного захисту продукції Nemiroff перевищили один мільйон доларів, однак висока ефективність цього нововведення коштувала таких витрат. Не випадково після Nemiroff схожі системи лазерного захисту почали впроваджувати й інш виробники спиртного.

3.4 Перенесення виробництва продукц ДП "Українська горілчана компанія NEMIROFF" на території країн основного експорту як ефективний захід стратегії розширення присутності на світовому ринку

Тверда акцизна політика в Україні сприяє експансії вітчизняної горілочно продукції в Європу й Америку. Активності українських "горілочників" на зовнішніх ринках, у тому числі і російському, можна позаздрити. Експорт горілки стає навряд чи не основним напрямком діяльності компаній, що входять у топ-5 вітчизняного горілочного ринку - за підсумками минулого року він склав більш 25% усіх зроблених лікеро-горілчаних виробів.

Спрямованість ведучих виробників, яким об'єктивно стає тісно в Україні, на закордонну експансію є трендом 2006 р. У даний час компанії, що впевнено обґрунтувалися на зовнішніх ринках, у середньому експортують від 40 до 60% зробленої горілки.

Найбільш значні постачання здійснюються на сьогоднішній день у Росію - приблизно 87% всього експортованого товару. Однак перша половина 2006 р. змусила виробників засумніватися в безумовній перспективності російського ринку.

Нагадаємо, що 21 листопаду цього року комітетам Держдуми РФ було доручено підготувати законодавчі пропозиції по нормалізації ситуації на алкогольному ринку. Мова йде про збір акцизів з виробників спирту, уведенн диного акцизу на усі види спиртів і створенні державного підприємства-монополіста по придбанню спирту і його наступному продажу лікеро-горілчаним заводам (в Україні таким монополістом є "Укрспирт").

У сформованій ситуації компанії переглядають свої стратегії просування на закордонних ринках, а деякі вже здійснюють цілком відчутні переміщення на сусідні ринки. Так, у планах горілочної компанії Nemiroff - придбання компании-дистрибьютора в Польщі, про що заявив голова ради директорів Nemiroff Олександр Глусь. Завершення угоди, що знаходиться вже на етапі підписання, планується до кінця року. Цей крок дозволить компанії зміцнити свої позиції на польському ринку, що є другим після Росії й Ізраїлю по обсягах експорту продукції цього горілочного виробника. А наступним етапом "скорення світу" стане для Nemiroff освоєння китайського ринку. Реалізацію задуманого в компан зв'язують із запуском заводу в РФ, будівництво якого є уже вирішеним питанням. "Продукція цього підприємства піде на Росію і Китай", - відзначив г-н Глусь.

Будівництво і придбання російських виробничих потужностей стали вже звичайною практикою для українських горілочних гігантів. Так, першою компанією, що приобрели завод у РФ, став ГК "Союз - Виктан", що уклав на початку минулого року угоду по придбанню заводу в підмосковній Рузе. Підприємство, сумарний обсяг інвестицій у яке склав більш $20 млн., було запущено влітку, а навесні нинішнього року компанія придбала ще один завод - у м. Лыткарино. Після глибокої модернізації цього підприємства і його запуску в першому півріччі 2007 р. сукупні виробничі потужності "Союз - Виктан" у Росії складуть, як очікують у компанії, близько 18 млн. дал у рік.

Другим українським підприємством, що відкриває своє виробництво в Росії, стала ТОВ "ЛВЗ "Хортиця" ("Імідж Холдинг"). Будівництво заводу, проектна потужність якого більш 10 млн. дав горілки в рік, планується завершити влітку 2007 р.

Скорення європейських ринків аж ніяк не є межею мріянь вітчизняних "водочников". Погляди лідерів галузі звернені сьогодні за океан - на ринок США. Як відзначив Олександр Глусь, після запуску заводу в РФ, продукція якого буде забезпечувати російський і китайський ринки, потужності українських підприємств компанії вони збираються перенаправляти на Сполучені Штати. І хоча Nemiroff приступила до освоєння американського ринку ще сім років тому, "зараз ми працюємо на етнічних ринках, в основному для вихідців з Росії й інших республік колишнього СРСР. Але при цьому придивляємося до виходу на національний рівень", - заявив г-н Глусь.

2006 рік став для українських виробників лікеро-горілчаних виробів своєрідним проривом у світ. Якщо раніш "водочники", експортуючи свою продукцію, мали на меті "протестувати" ринок тієї або іншої країни, то зараз відбувається цілком цілеспрямована експансія на ринки Європи й Америки. Деякі компанії, набудовані особливо рішуче, виношують плани "по захопленню" світового ринку. Уже сьогодні на експорт йде в середньому половина зроблено горілки, але вітчизняний споживач від цього не обділений, оскільки компан активно розширюють своє виробництво, купуючи і будуючи потужності в регіонах, жителі яких лояльні до горілки.

Один з лідерів українського ринку виробників алкоголю компанія Nemiroff наприкінці листопаду 2006 року відкрив торгові дома у російських містах Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Єкатеринбурзі та Ростові-на-Дону.

За прогнозами компанії це дозволить найближчим часом збільшити рівень дистрибуції до 80%. Компанія також розраховує на те, що за рахунок вдосконалення системи продажів на регіональних ринках обсяги реалізації продукц Nemiroff у Росії зростуть на 15 - 20%.

Продукція Nemiroff присутня на ринку Росії з 1999 р. Торгові доми створювалися на базі існуючих регіональних логістичних майданчиків. Санкт-Петербург було обрано для відкриття тут торгового дому з тієї причини, що він культурною столицею РФ з розвиненою готельною і ресторанною інфраструктурою, мережею магазинів. Сибір - звідси продукція надходить на Далекий Схід, уральська столиця Єкатеринбург є майданчиком для продажу продукції Nemiroff по всьому Західному Сибіру - у містах Тюмень, Челябінськ, Барнаул.

Один з найбільших виробників алкогольної продукції компанія Nemiroff (Немирів, Вінницька область) планує паралельно з будівництвом лікеро-горілчаного заводу в Росії придбати там уже діючий завод з виробництва алкогольної продукції.

Так, він зазначив, що з початку року значно зріс обсяг замовлень алкогольної продукції Nemiroff у Росії, тому керівництво компанії вирішило придбати вже діюче підприємство, щоб ще під час будівництва нового ЛГЗ компанія вже могла забезпечити російський ринок необхідною кількістю продукції.


Висновки

Міжнародна маркетингова стратегія фірми є результатом інтелектуального, творчого процесу, а не сукупності послідовно-паралельних дій, хоча знання послідовності, технології і інструментів стратегічного процесу є необхідним.

З погляду корпоративного менеджменту та корпоративної стратегії вихід фірми на закордонний ринок, експортна експансія, транснаціоналізація діяльност реалізацією стратегії диверсифікації, яку серед інших диверсифікацій них стратегій називають міжнародною.

Об’єктом дипломного дослідження була експортна діяльність Українсько горілочної компанії Nemiroff - дочірнього підприємства кіпрської компан Biostar Investments Ltd., на ринку працює з 1992 року.

У 2006 році в Україні створений "Nemiroff-холдинг", який поєдну керуючу компанію Nemiroff (Київ), ДП "Алко Инвест" (Хмельницький), УВК Nemiroff (Немирів. Вінницька область), ДП "Немирофф-медиа", Торговий дім Nemiroff Росії (Москва), Nemiroff Polska (Варшава).

Українська горілчана компанія Nemiroff сьогодні - лідер серед легальних виробників міцного алкоголю України. При цьому компанія Nemiroff - ще й унікальна однойменна торговельна марка, що експортує свою продукцію у понад 50 країн світу.

За результатами діяльності в 2006 році ТМ Nemiroff стала першим українським брендом, що зумів піднятися на другу ступінь у світовому алкогольному рейтингу лідерів по обсягах продажів серед горілочних брендів. Nemiroff випередив такі бренди як Stolichnaya, Absolut і Finlandia. Спеціалізований журнал про напої Drinks International (Великобританія) обнародував рейтинг Світового клуба мільйонерів (World Millionaires Club) за 2005 рік, де в п'ятірці динамічно зростаючих алкогольних брендов у світі значаться: Союз-Виктан (горілка) - ріст склав 55,1%, Nemiroff (горілка) - 28,0%, Bacardi Martini (горілка) - 16,7%, Pernod Ricard (ром) - 16,0%, Pernod Ricard (скроні) - 15,8%.

При цьому в Топ-5 міжнародних горілок-лідерів (по обсязі виробництва в 2005 р) входять: Diageo plc. (Smirnoff) - 21,40 млн кейсів (1 кейс = 9 л), ріст 6,5%, Sojuzplodimport (SPI Spirits) (Stolichnaya) - 13,0 млн кейсів, спад - 3,7%, Nemiroff (Nemiroff) - 9,32 млн кейсів, ріст - 28,0%, Vin & Sprit (Absolut) - 9,20 млн кейсів, ріст - 8,2%, Союз-Виктан (SV) - 6,53 млн кейсів, ріст - 55,1%.

Одночасно з цим приведені в рейтингу Impact дані підтвердили в галузевому виданні IWSR Drinks Record (Великобританія). У його рейтингу "The ІWSR's top 100 international spirits brands" ТМ Nemiroff також займа другу позицію по обсягах продажів серед горілочних брендов з результатом 9,3 млн. кейсів горілки (1 кейс = 9 літрів).

Внутрішня конкуренція в Україні точиться, в основному, між компаніями "Союз-Віктан", Nemiroff і Донецький лікеро-горілчаний завод "Лік", які в 2005 році зберегли по обсягу чистого доходу лідируючі позиції на українському алкогольному ринку. Разом з тим, згідно даним рейтингу "ТОП-100" [80], фірма "Союз-Віктан ЛТД." і Донецький ЛГЗ "Лік" за минулий рік скоротили чистий дохід відповідно на 12,6% (до 1 млрд.96 млн. грн) в 2,5 рази (до 505 млн. грн), передає "Інтерфакс-Україна". При цьому компанія Nemiroff в 2005 році одержала чистий дохід у сумі 1 млрд.34 млн. грн. (в 2004-м - 786 млн.750 тис). У той же час "Союз-Віктан" і Донецький ЛГЗ "Лік" збільшили чистий прибуток відповідно на 77,5% (до 7 млн.420 тис. грн) і в 2,2 рази (до 270 тис. грн), тоді як Nemiroff - скоротив в 36 разів (до 1 млн.820 тис. грн). Лідером на алкогольному ринку по розміру чистого прибутку за 2005 рік став ДП "Імідж-Холдинг" (торговельна марка "Хортиця") з показником 44 млн.920 тис. грн. У 2005 році компанія збільшила дохід в 2,3 рази - до 450 млн.500 тис. грн.

За останні п'ять років найбільші вітчизняні компанії збільшили обсяги виробництва горілки в кілька разів, що дозволило двом з них - Nemiroff і "Союз-Виктану" - ввійти в першу п'ятірку ведучих світових виробників.

При порівнянні обсягів ринків у грошовому вираженні стає зрозуміло, чому компанії готові вкладати десятки мільйонів доларів у просування продукц в цих країнах. Так, обсяг ринку США - $15-20 млрд, Росії - $10-12 млрд, Польщі - $4-5 млрд. Наприклад, 1% ринку США в суперпреміальному сегменті ($24-36 за пляшку) у фінансовому відношенні привабливіше, ніж 5-7% українського ринку горілки.

Обсяг реалізації компанії Nemiroff, найбільшого виробника лікеро-горілчано продукції в Україні, у 2006 році склав $407,8 млн. В 2005 році обіг становив $397 млн. З огляду на те, що в 2004 обіг компанії становив $202 млн., завдяки активній зовнішньоторговельній діяльності компанії Nemiroff всього за два роки обсяг реалізації продукції вдалося подвоїти

Проведений в дипломному дослідженні аналіз законодавчої та податково-митно документації показує, що експорт (а також поставка в магазин безмитної торгівлі) горілчаної продукції виробниками України, який є предметом дипломного дослідження, має наступні обмеження:

1. Вивізне мито на горілчані вироби групи 2208 10 - відсутні, тобто обмеження експорту горілчаної продукції - мінімальне.

2. Для виготовлення горілчаної продукції в Україні виробник повинен придбати тільки український спирт у державного монополіста - концерна “Укрспирт на одному з його 54 заводів в Україні. Операція придбання спирта на акцизному складі готової продукції спиртозаводу контролюється представником державно податкової адміністрації України, а виробник горілчаної продукції може отримати спирт тільки виписавши податковий вексель на суму акцизного збору (17 грн. за кожній дал (декалітр) 100% спирту з строком погашення векселю - 90 днів. При цьому вексель повинен бути авальований комерційним банком (вартість авалю знаходиться в діапазоні від 8 до 13% річних).

4. Виготовлення горілчаної продукції в Україні з імпортованого спирту, або спирту, наданого на давальницьких умовах, законодавчо заборонено.

5. Імпорт, експорт і оптова торгівля алкогольними напоями можуть здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності за наявності ліцензій.

Плата за ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних напоїв встановлюється в розмірі 780 гривень за рік.

Встановити річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі у розмірі:

алкогольними напоями - 500 000 гривень;

Ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються терміном на п'ять років органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Ліцензії на право оптової торгівлі видаються терміном на п'ять років уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Операція відпуску горілчаної продукції з акцизного складу підприємства виробника контролюється представником державної податкової адміністрац України, який контролює наявність наклеєних акцизних марок України (як виробник купив в державній податковій адміністрації України за ціною 3,7 коп/за 1 акцизну марку) на пляшках горілчаної продукції, яка іде на внутрішній ринок, та їх відсутність на пляшках горілчаної продукції, яка іде на експорт чи в магазини безмитної торгівлі”;

7. Операція відпуску горілчаної продукції на експорт з акцизного складу підприємства виробника контролюється також представником митної державно служби України, який контролює наявність наклеєних акцизних марок іноземних держав (які виробник отримав в режимі “тимчасового ввезення-вивезення” від ноземного імпортера) на пляшках горілчаної продукції, яка іде на експорт.

8. Акцизний збір не справляється з товарів, що були вивезені (експортовані) платником акцизного збору за межі митної території України.

Товари вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за меж митної території України в разі, коли їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною вантажною декларацією.

У разі реалізації алкогольних напоїв на експорт платнику податку повертається з бюджету сплачена сума акцизного збору за умови надходження валютних коштів на валютний рахунок підприємства та пред'явлення підтверджувальних документів (договору на товарообмінні операції, вантажної митної декларації).

9. При експорті товарів та супутніх такому експорту послуг ставка податку на додану вартість становить "0" відсотків до бази оподаткування, тобто сума ПДВ, нарахована на експортовану партію горілчаних виробів відшкодовується виробнику податковою адміністрацією (коштами або взаємозаліком).

Рекламна діяльність продукції компанії на зовнішніх ринках проводиться з врахуванням прямої чи опосередкованої законодавчої заборони реклами алкогольної продукції в деяких зарубіжних країнах (наприклад, в Росії) в наступних напрямках:

випуск рекламних проспектів та їх розповсюдження разом з поставляємими партіями горілчаної продукції імпортерам і дилерам;

телевізійна реклама спонсорства багатьох спортивних телепередач з рекламуванням тільки логотипу компанії;

спонсорство в організації спортивних змагань з рекламуванням тільки логотипу компанії;

Інтернет - сайт компанії з інформуванням користувачів про компанію, виробництво, випускаємі марки продукції та якість

Тобто основні маркетингові проекти компанії по “дзеркальному" рекламуванню своєї продукції через впізнавання споживачами алкогольної продукції за логотипом компанії досягають своєї мети, не порушуючи закони про заборону прямої реклами споживання алкоголю.

Результати регресійного аналізу динаміки обсягів реалізації горілчано продукції ДП "УГК" у 2003 - 2005 роках на експорт та на внутрішній ринок (помісячна динаміка) показують:

1. За 2003 - 2005 рік частка експорту в реалізованій продукц підвищилась з 30% (2003) до 65% (2005), при цьому лінійна регресія добре опису процес зростання експортної частки (коефіцієнт детермінації вище 0,7);

2. Обсяги реалізації горілчаної продукції на експорт зросли з рівня 1,822 млн. дал у 2003 році до 3,259 млн. дал. у 2004 році та до 5,126 млн. дал у 2005 році. При обсягах контейнера до 9800 пляшок експортна відгрузка в день досягає 10 контейнерів на добу, тобто нагрузка на митний відділ ДП "УГК NEMIROFF" зросла в 4 рази.

3. Аналіз коефіцієнта сезонності реалізації продукції відносно середньорічного місячного обсягу реалізації дозволила отримати по експорту та внутрішньому ринку стійку нелінійну функцію прогнозу:

зростання від 0,6 до 1,0 у першому кварталі (внутрішній ринок);

стабілізація на середньому рівні 1,0 у 2 та 3 кварталах (внутрішній ринок);

зростання з рівня 1,0 до рівня 1,6 у останній місяць року (внутрішній ринок);

зростання від 0,6 до 0,9 у першому кварталі (експорт);

падіння до рівня 0,8 у 2 кварталі (експорт);

практично лінійне зростання з рівня 0,8 до рівня 1,5 на протязі 3 та 4 кварталів року (експорт);

Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що:

1. З’явилась можливість спрогнозувати роботу митного відділу ДП "УГК NEMIROFF" на протязі року та разом з впровадженням процедури "єдиного вікна" на митниці та спрощеного режима митного контролю забезпечити експортне обслуговування виробничої програми роботи в умовах щорічно зростаючих на 28 - 40% обсягів експорту.

2. Обгрунтована доцільність інноваційного напрямку та впровадження засобів непрямої реклами в комплексі стратегічного міжнародного маркетингу ДП "УГК NEMIROFF" на ринках розвинутих країн світу в умовах обмеження прямої реклами алкогольної продукції.

3. З урахуванням перенасичення ринку виробників алкогольної продукц на внутрішньому ринку України обґрунтована доцільність розвитку обсягів присутності ДП "УГК NEMIROFF" на світових ринках за рахунок часткового перенесення виробництва на франчайзингових умовах на створюван виробництва на території країн, в які іде найбільша частка сучасного експорту.


Список використаної літератури

1. МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 11 липня 2002 року N 92-IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 16 листопада 2006 року N 359-V

2. Господарський кодекс України // від 16 січня 2003 року N 436-IV (д з 01.01.2004)

3. Закон України "Про Митний тариф України" N 2371-III від 5 квітня 2001 року // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 26 грудня 2002 року N 420-IV

4. ЗАКОН УКРАЇНИ “ Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів від19 грудня 1995 року N 481/95-BP // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 17 листопада 2006 року N 374-V

5. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнов вироби від 15 вересня 1995 року N 329/95-ВР // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 17 листопада 2006 року N 374-V

6. ЗАКОН УКРАЇНИ “ Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої 7 травня 1996 року N 178/96-ВР // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 17 листопада 2006 року N 374-V

7. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про податок на додану вартість “ // від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 19 грудня 2006 року N 489-V)

8. Закон України “Про систему оподаткування в Україні" // від 25.06.1991 N 1251-XII (із змінами станом на 5 червня 2003 року N 906-IV)

9. Закон України “ Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991року N 959-XII /Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 14 вересня 2006 року N 139 - V

10. ЗАКОН УКРАЇНИ - “Про автомобільний транспорт" від 5 квітня 2001 року N 2344-III // (Законом України від 23 лютого 2006 року N 3492-IV цей Закон викладено у новій редакції)

11. ЗАКОН УКРАЇНИ - “Про транзит вантажів” від 20 жовтня 1999 року N 1172-XIV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 18 травня 2004 року N 1721-IV

12. ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “ Про акцизний збір” від 26 грудня 1992 року N 18-92 // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 25 березня 2005 року N 2505-IV

13. Декрет Кабміну України “ Про систему валютного регулювання валютного контролю” ( № 15-93 від 19.02.1993 в редакції змін від 14.07.1999)

14. Про запровадження марок акцизного збору нового зразка для маркування алкогольної продукції // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 15 квітня 2005 р. N 297

15. Питання випуску, обігу та погашення податкових векселів (податко-вих розписок), які видаються до отримання спирту етилового неденатурованого  // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 22 червня 2005 р. N 498

16. МІЖНАРОДНА КОНВЕНЦІЯ про спрощення і гармонізацію митних процедур (у зміненій редакції) // Протокол від 26 червня 1999 року

17. МИТНА КОНВЕНЦІЯ про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) * * Набула чинності 20 березня 1978 р., для України - 8 грудня 1982 р. // Додатково див. лист Управління контролю за переміщенням вантажів Державної митної служби України від 21 лютого 2006 року N 19/110-ЕП

18. МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА “ІНКОТЕРМС - Офіційні правила тлумачення торговельних термінів” (редакція 2000 року) - Видання МТП N 560, Введені в дію з 01.01.2000 р. // "Урядовий кур'єр", N 63, 3 квітня 2000 р., "Урядовий кур'єр", N 68, 10 квітня 2002 р.

19. Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 9 червня 1997 р. N 574 (Із змінами доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України станом від 26 травня 2004 року N 675)

20. ПЕРЕЛІК документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України // Постанова Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2006 р. № 80

21. Про запровадження марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 квітня 2003 р. N 567 (Із змінами доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року N 394)

22. Про розміри плати за марки акцизного збору для алкогольних напоїв та тютюнових виробів // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 20 червня 2003 р. N 926

23. Про затвердження Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1 // наказ Державної митної служби України від 04.01.2005 № 1 (Із змінами доповненнями, внесеними наказами Державної митної служби України станом від 3 липня 2006 року N 550)

24. Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації // Наказ Державної митної служби України від 20 квітня 2005 року N 314 (Із змінами доповненнями, внесеними наказами Державної митної служби України станом від 25 квітня 2006 року N 322)

25. Про затвердження форм звітів щодо обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та інструкцій щодо їх заповнення // Наказ Державно податкової адміністрації України від 13 жовтня 2005 року N 449 (Із змінами доповненнями, внесеними наказом Державної податкової адміністрації України від 30 травня 2006 року N 302)

26. Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митно декларації // Наказ Державної митної служби України від 9 липня 1997 року N 307 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної митної служби України станом від 3 липня 2006 року N 550)

27. Про посилення державного контролю за цільовим використанням спирту підприємствами, що виробляють горілку та лікеро-горілчані вироби, повнотою та своєчасністю надходження до бюджету акцизного збору // Наказ Державно податкової адміністрації України від 14 травня 2005 року N 178 (Із змінами доповненнями, внесеними наказом Державної податкової адміністрації України від 26 січня 2006 року N 39)

28. ІНСТРУКЦІЯ про порядок здійснення розрахунків з Державним бюджетом України за митом, податком на додану вартість, акцизним збором та іншими платежами, доходами і зборами, Наказ Державної митної служби України, Міністерства фінансів України, 30 червня 2000 р. N 368/149

29. Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації // Наказ Державної митної служби України від 9 липня 1997 року N 307/від 10 грудня 2001 року N 798

30. Інструкція про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними // Наказ Державної митної служби України від 17 вересня 2004 року N 678

31. Інструкція про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами // Наказ Державної митної служби України від 6 квітня 2004 року N 240

32. Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними // Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 N 1989

33. Порядок реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП // Наказ Державної митно служби України від 21 листопада 2001 року N 755 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної митної служби України станом від 5 січня 2005 року N 3)

34. Порядок проведення митного оформлення товарів, що вивозяться залізничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларац // Наказ Державної митної служби Українивід 2 червня 2003 року N 380 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної митної служби України станом від 15 липня 2004 року N 522)

35. Порядок взаємодії митниць і залізниць України при переміщенні через митний кордон товарів та інших предметів у вантажних залізничних поїздах // Наказ Державної митної служби України, Міністерства транспорту України від 30 березня 2001 року N 231/174 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державно митної служби України, Міністерства транспорту України від 28 травня 2004 року N 399/442)

36. ПРАВИЛА здійснення транспортно-експедиційної діяльності під час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів // постанова Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1993 р. N 770 /станом змін від 18 жовтня 1999 року N 1919)

37. Порядок митного оформлення автотранспортних засобів, що здійснюють міжнародн перевезення // Наказ Державної митної служби України від 10 листопада 2000 року N 637/від 19 вересня 2001 року N 619

38. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ДОПУЩЕННЯ ДОРОЖНІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДО ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ ПІД МИТНИМИ ПЕЧАТКАМИ І ПЛОМБАМИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КНИЖКИ МДП // наказ Державного митного комітету України від 6 березня 1995 р. N 82

39. Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів // Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.99 р. N 2403 станом змін від 5 листопада 2001 року N 763

40. Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів // Наказ Державної митної служби України від 31 грудня 1996 року N 592 (станом змін від 21 липня 2005 року N 685)

41. Порядок митного оформлення товарів, що переміщуються через митн ліцензійні склади транспортних та транспортно-експедиційних організацій // Наказ Державної митної служби України від 4 грудня 1999 року N 792 (Із змінами доповненнями, внесеними наказами Державної митної служби України від 15 липня 2004 року N 522)

42. ПОРЯДОК випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання спирту етилового неденатурованого і є забезпеченням виконання зобов'язання із сплати акцизного збору //

43. Про посилення державного контролю за цільовим використанням спирту підприємствами, що виробляють горілку та лікеро-горілчані вироби, повнотою та своєчасністю надходження до бюджету акцизного збору // Наказ Державно податкової адміністрації України від 14 травня 2005 року N 178 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної податково адміністрації України від 26 січня 2006 року N 39)

44. Про затвердження Порядку підтвердження відомостей про фактичне вивезення товарів за межі митної території України // Державна митна служба, Державна податкова адміністрація Наказ / Порядок, від 21.03.2002р. № 163/121

45. Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) // Наказ Мінекономіки та з питань європейської інтеграції від 06.09.2001. 201

46. Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення векселів, як видаються на суму податку на додану вартість при ввезені (пересиланні) товарів на митну територію Україну // Постанова КМУ від 01.10 97р. №1104

47. Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок контролю митними органами за справлянням під час митного оформлення товарів, увезених (пересланих) на митну територію України, та перерахуванням до бюджету податку на додану вартість, затвердженої наказом Держмитслужби від 09.06.99 N 346 // Наказ ДМСУ від 10.06.02р. №312

48. Про затвердження переліків документів, подання яких потрібне для застосування пільгового режиму оподаткування при митному оформленні товарів та нших предметів, що ввозяться на митну територію України (вивозяться за меж митної території України) // Наказ ДМСУ від 17.05.00р. №285

49. Про затвердження Порядку подання документів, які підтверджують право суб'єктів підприємницької діяльності на користування встановленими чинним законодавством податковими пільгами під час митного оформлення товарів та інших предметів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться з митно території України // Наказ ДМСУ від 22.12.99р. №845

50. Про затвердження Порядку здійснення митними органами контролю за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного збору, як справляються при ввезенні (пересиланні) товарів та інших предметів на митну територію України // Спільний наказ ДМСУ та ДПАУ від16.03.01р. №109/188

51. Про затвердження порядку застосування митного режиму “тимчасового ввезення (вивезення) // Наказ ДМСУ від 28.03.00р. №173

52. Про затвердження Порядку взаємодії митних і податкових органів при здійсненні державного контролю за експортом окремих видів товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності // Наказ Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України від 12 липня 2004 року N 512/387

53. Про організацію роботи органів державної влади, що здійснюють контроль товарів і транспортних засобів за принципом „єдиного офісу" під час переміщення їх через митний кордон України // Проект Постанови Кабінету Міністрів України, 22 березня 2006 року, http://www.customs.gov.ua

54. Про затвердження Порядку відкриття і ліквідації магазинів безмитно торгівлі та Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі // Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1089

55. Про затвердження форм дозволу на відкриття магазину безмитно торгівлі, заяви про його одержання та рішення про зупинення дії дозволу // Наказ Держмитслужби від 22.01.04 №35/68

56. Про затвердження зразків бланків уніфікованих адміністративних документів форм МД-2, МД-3 та їх технічного опису // Наказ Держмитслужби України від 22.11 2005 № 1142

57. Про забезпечення сприятливих умов для окремих підприємств - резидентів України при здійсненні ними зовнішньоекономічних операцій // Наказ Державної митної служби України від 24.01.06 № 49

58. Про затвердження Порядку справляння митними органами ввізного (вивізного) та особливих видів мита під час митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України // Наказ Держмитслужби від 23.01.2006 № 30

59. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2002. - 544 с.

60. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: учебное пособие - Москва, ИВЦ "Маркетинг", 1999.

61. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика, 1989. - 519 с.

62. Блій Г. де, Муллер Пітер. Географія: світи, регіони, концепти/ Пер. з англ.; Передмова та розділ “Україна” О. Шаблія. - К.: Либідь, 2004. - 740 с.

63. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством. Навчальний посібник. Вид.2-ге, виправл. І доп. За ред. Василенка В.О. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 400 с.

64. Вернет Дж,, Мориарти С. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход: Пер. с англ. / Под ред. С.Г. Божук. - СПб.: Питер, 2001. - 864с.

65.В. В. Скомаровський Про організацію роботи митних органів за принципом "єдиного вікна" // ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЛИСТ від 11.05.2005 р. N 11/1-9/5166, “Митний брокер", N 5, травень, 2005 р.

66. Вільховий Ю. ОПОДАТКУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПІДАКЦИЗНОЇ ПРОДУКЦІЇ ДО БЕЗМИТНИХ МАГАЗИНІВ // "Вісник податкової служби України", червень 2004 р., № 21 (303), с.37 (http://www.visnuk.com.ua)

67. Глусь А. Nemiroff заявляет о проблемах в экспортной политике //

Корреспондент.net, 10 Ноября 2006, 15: 58

68. Глусь А. Nemiroff получил сертификаты для поставок алкогольной продукциия в РФ // e-news.com.ua 13.11 2006 17: 48

69. Глусь А. Nemiroff построит политическое убежище для своей горилки под Москвой // КоммерсантЪ,17.05.2006

70. Глусь А. Ведомости: Бруньки против горькой. Как украинская водка завоевала российский рынок // Россия, "Ведомости", 23 Марта 2006, 11: 56

71. Демчук П.О. Міжнародні відносини та проблеми євроатлантично нтеграції. - К.: ППП, 2004. - 202 с.

72. Дітчук І.Л. Регіоналізація світогосподарського простору просторова структура світового господарства наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія. - Тернопіль, 2005. - №2.

73. Европейский Союз: Справочник-путеводитель / Под ред. О.В. Буториной, Ю.А. Борко, И.Д. Иванова, 2-е изд. - М.: Изд-й дом "Деловая литература", 2003. - 516 с.

74. Єршов А.Д. Міжнародні митні відносини, Товариство “Знаня", Санкт-Петербург, 2000

75. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики: Учебное пособие. - Москва: Финансы и статистика, 2000.

76. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: Навч. посібник. - Київ, ІВЦ Вид-во „Політехніка”, 2003. - 152 с.

77. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. - СПб.: Питер Ком, 1998. - 896 с.

78. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998 - 202 с.

79. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми - Київ, КНЕУ, 2002. - 245 с.

80. Луцій О.П. Міжнародний маркетинг: Конспект лекцій - Київ, Вид-во Європейського університету, 2000 - 45 с.

81. Новошинська В.В. Міжнародний маркетинг: навчальний посібник. - Київ, Центр навчальної літератури, 2004. - 176 с.

82. Портер М. Конкуренция. - М., 2000.

83. Портер М. Конкурентные силы и формирование стратегии // Класика маркетинга /Сост. Б.М. Энис, К.Т. Кокс і ін. Спб., 2001.

84. Разумний А. Nemiroff активно продвигается на Туманном Альбионе // “Акциз”, 16.08.2006

85. Разумний А. Ведомости: Nemiroff углубился в продажи // Россия, "Ведомости",20 Ноября 2006, 15: 44

86. Разумний А. Nemiroff обновил линейку белых водок // “Акциз”, 23.10.2006

87. Разумний А. Nemiroff обновил дизайн своей продукции // “Акциз”, 03.11 2006

88. Рибалкін В.Е. Міжнародні економічні відносини, М., ЗАО”Ін тел-Синтез", 1998

89. Філіпенко А.С. Світова економіка. - К.: Либідь, 2001. - 582 с.

90. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. - К.: Либідь, 2002. - 470 с.

91. Филатова О. Горилка вытесняет водку из России // Россия, RBC daily, 01 Декабря 2005, 16: 39

92. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес - технології - К.: КНЕУ, 2004. - 400 с.

93. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. - М.: Международные отношения, 2003. - 400с.

94. http://www.nemiroff.ua - Офіційний Інтернет-сайт компанії Дочірн підприємство Українська горілчана компанія “Nemiroff"

95. http://WWW MD Office - довідковий Інтернет-сайт по зовнішньоекономічній діяльності "НПО Поверхность", 1999-2007

96. http://www.sta.gov.ua - офіційний Інтернет-сайт Державно податкової адміністрації України

97. http://www.vindpa. vc. ukrtel.net - офіційний Інтернет-сайт Державної податкової адміністрації у Вінніцькій області

98. http://www.customs.gov.ua - офіційний Інтернет-сайт Державно митної служби України

99. http://195.135.201.236/dyst - Довідковий Інтернет-сайт - “ Тези лекцій з підвищення кваліфікації працівників митної служби”, Хмельницький Центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів ДМСУ


Додатки

Додаток А

Nemiroff-проекти:

СТАРТУЄ СЬОМИЙ РАЛІ-РЕЙД NEMIROFF TROPHY 2006

07 Вересня 2006

7-10 вересня 2006р. під Дніпропетровськом відбудеться ювілейний десятий ралі-рейд позашляховиків і сьомий, що носить назву NEMІROFF TROPHY. Організаторами ралі-рейду виступили компанія NEMІROFF, ТОВ „Навіком плюс” і Дніпропетровський клуб позашляховиків „Land Club 4x4".

Сьогодні NEMІROFF TROPHY справедливо вважається наймасовішим найпрестижнішим ралі-рейдом в Україні. Стати його учасником, а тим більше перемогти - мрія кожного вітчизняного, і не лише вітчизняного, гонщика.

Про свою участь у NEMІROFF TROPHY заявили понад 50 екіпажів з України (Київ, Дніпропетровськ, Харків, Донецьк, Львів, Сімферополь, Ялта, Біла Церква, Кременчук, Запоріжжя), Росії (Москва), Білорусі. Учасниками рейду традиційно стануть як спортсмени-професіонали (клас „Спорт”), так і аматори (клас „Рейд”). Для українських професіоналів ці змагання будуть третім етапом Кубка України з ралі-рейдів, під час якого визначаться претенденти на звання чемпіонів України в цьому виді спорту.

Цього року використовуватиметься удосконалена система контролю GPS (так називаний „чорна скринька", або бортовий контролер). Завдяки цьому унікальному устаткуванню, встановленому на кожному локомотиві, за рухом екіпажа можна буде спостерігати в режимі on lіne. Така можливість, безсумнівно, стане значною підмогою об’єктивному суддівству. Також упроваджується використання кнопки SOS, яку буде встановлено на кожному автомобілі. Якщо з учасником змагань станеться аварійна ситуація - автоматично включиться кнопка SOS, завдяки чому в штабі змагань комп’ютер визначить місце події, куди оперативно вирушить група допомоги. Слід зазначити, що вперше така система використовувалася цього року під час проведення всесвітньо відомих перегонів Париж-Дакар”.

Незважаючи на те, що траса перегонів традиційно для ралі-рейду NEMІROFF TROPHY проходитиме по території військового полігона біля с. м. т.п. Гвардійське (Дніпропетровська область), маршрути і легенди всіх етапів перегонів розробляються щороку нові. Відповідно до правил NEMІROFF TROPHY ці дані стають відомими пілотам-учасникам лише на старті.

Цього року загальна довжина траси складе 140 км. Учасникам доведеться перетинати ріку Самару, переборювати броди, їздити польовими дорогами лісовими просіками. Показово, що ґрунти траси постійно чергуються, а це, як відомо, перевірка майстерності спортсменів і просто максимальне задоволення від зди.

За умовами перегонів спортсменам класу „Спорт” треба буде пройти 2 кола на день по 140 км, а класу „Рейд" - відповідно одне коло.

Змагання пройдуть у 3 етапи:

1-й етап - 8 вересня 2006р.; загальна довжина траси - 280 км:

2 кола по 120 км для класу „Спорт”;

1 коло (120 км) для класу „Рейд".

2-й етап - 9 жовтня 2006р.; загальна довжина траси - 280 км:

2 кола по 120 км для класу „Спорт”;

1 коло (120 км) для класу „Рейд”.

Рух здійснюється за годинниковою стрілкою.

3-й суперетап - 10 жовтня 2006р.: навздогін лідерові:

Траса до 1,5 км, коло. Кожний спортсмен повинен пройти 2 кола. Переможець визначається за сумою кращого пройденого часу.

Навздогін лідерові - найцікавіший для глядачів етап змагань, спостерігати за проходженням якого запрошуються всі шанувальники ралі-рейдів. Він проводиться з метою популяризації цього виду спорту в Україні. 2005р., за даними організаторів, на цьому суперетапі NEMІROFF TROPHY були присутніми понад 8000 чоловік.

Дмитро Шевченко, директор ТД Nemіroff у Дніпропетровську: „Перегони цього року - ювілейн для нас.10 років компанія Nemіroff надає підтримку ралі-рейдові. І всі ці роки зростає авторитет змагань та інтерес до них як з боку спортсменів, так і з боку глядачів і журналістів. Приємно, що NEMІROFF TROPHY давно вийшов за рамки подій національного масштабу. Звичайно, і надалі ми братимемо активну участь у його організації, докладати максимум зусиль для того, щоб він ставав усе краще, цікавіше і професійніше".

Довідка:

Відповідно до міжнародної класифікації, NEMІROFF TROPHY віднесено до розряду „Баха" (у перекладі з іспанського - „здолай! ”). Так називаються змагання з ралі-рейдів, що тривають до 4 днів на трасах сумарною довжиною до двох тисяч кілометрів.

ПОКАЗ НОВОЇ HAUTE COUTURE КОЛЕКЦІЇ ГОТЬЄ В УКРАЇНСЬКОМУ СТИЛІ: ВИШИВКА, ХУТРА, NEMІROFF

11 Липня 2005

Зелені сукні з багатою вишивкою в українському стилі, циганськ спідниці, замшеві жилети, подібні на вигляд до традиційного українського кептарика", облямовані хутром, шалі, розшиті хустки... Ні, це не замальовка з Андріївського узвозу. Це показ нової колекції haute couture Осінь-Зима/2005-2006" відомого французького дизайнера Жана-Поля Готьє, що відбувся 8 липня 2005р. у рамках Тижня моди в Парижі.

На появу цієї колекції з нетерпінням чекали досить заінтригована публіка - адже показ було присвячено Україні, країні, до якої сьогодні прикут погляди світової еліти політики, бізнесу і мистецтва. І ось вперше Україна зійшла на подіум Високої моди в Парижі.

В основу колекції лягли враження кутюр’є від поїздки до України в травні 2005р. Нагадаємо, що відомий французький модельєр Жан-Поль Готь відвідав нашу країну 21-22 травня 2005р. на запрошення компанії Nemіroff, першого міжнародного спонсора пісенного конкурсу „Євробачення-2005".

Вже з перших хвилин перебування на українській землі пан Готьє з величезною цікавістю знайомився з нашою країною, її людьми і культурою, а особливу перевагу приділив українській кухні. Метр покуштував традиційні борщ, вареники, домашнє сало, ковбаси та інші страви, до яких подавалася горілка Nemіroff „Українська медова з перцем”.

Гості показу високої моди в Парижі також мали можливість насолодитися елітною українською горілкою Nemіroff Lex, до якої, за європейською традицією, подавалися маленькі канапе з чорною ікрою. Хоча частування горілкою або будь-яким іншим міцним алкоголем не є притаманним показам світу Високої моди, завдяки надзвичайно чистому і неповторному смакові Nemіroff Lex більшість гостей віддало перевагу саме цьому напоєві. Сам дизайнер подякував компан Nemіroff за надане „блаженство для рота”.

Показ колекції відбувся, великий Майстер вчергове підтвердив свій талант творця і дивовижне вміння знаходити натхнення в національних культурах всього світу. А про Україну у Жана-Поля залишилися не лише теплі спогади, а й чоловіча сорочка з домотканого льону, щедро прикрашена вишивкою в зелено-коричневих тонах, техніка якої є характерною для південно-західного регіону України. Такий спеціальний подарунок зробила компанія Nemіroff відомому кутюр’є.

„ЩАСЛИВИЙ АВТОМОБІЛЬ” ВІД NEMIROFF

03 Липня 2006

До магазина - пішки, а з магазина - на власному автомобілі? Таке цілком можливо, якщо ви - житель Вінниці і споживач продукції ТМ Nemіroff.1 липня 2006р. стартувала спільна акція міжнародного бренда Nemіroff і торговельно мережі „Дастор" із багатообіцяючою назвою „Щаслива сімка".

Для того, щоб стати її учасником, досить придбати в магазинах мереж Дастор" м. Вінниці будь-який з міцних напоїв ТМ Nemіroff (горілки класичні, горілки особливі, гіркі і солодку настоянки), а чек опустити до спеціального контейнера, що знаходиться в магазині. І не забути вказати на ньому поштову адресу та номер контактного телефону. Після цього ви стаєте учасником розіграшу щасливої „сімки” - автомобіля „ВАЗ-2107".

Акція триватиме до 14 січня 2007р. Тож, в жителів і гостей Вінниці, як приєднаються до числа її учасників, є шанс стати власником одного із найпопулярніших і найпрактичніших авто.

YALTA NEMIROFF RALLY - ЗМАГАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ

06 Вересня 2006

З 22 по 24 вересня 2006р. у Ялті під патронатом Президента України Віктора Ющенка і за активної підтримки компанії Nemіroff відбудуться міжнародні змагання автомобільних команд Yalta Nemіroff Rally. Їхнім організаторам удалося домогтися майже неможливого: без дворічного випробувального терміну, починаючи з цього року, Yalta Nemіroff Rally є етапом Кубка Європи.

На пілотів та їхні спортивні автомобілі чекають нелегкі випробування. Їм доведеться подолати майже 500 кілометрів звивистих доріг гірського Криму. А ц траси, на думку міжнародних спостерігачів, з їхнім високим коефіцієнтом складності, вважаються дуже важкими.

За захопливими подіями на трасах зможуть спостерігати близько 200 тисяч жителів Ялти та її гостей. Крім того, до них приєднаються також мільйони телеглядачів і радіослухачів, оскільки організаторами запланован телетрансляції і прямі радіовключення з місць подій.

Крім того, на гонщиків та глядачів чекає яскрава шоу-програма. Зокрема, свою участь у святковому концерті підтвердили Ані Лорак, Ірина Білик, група SMS".

Організатори ралі також чекають на приїзд легендарного фіна Ар Ватанена - чемпіона світу 1981р., переможця ралі „Париж-Дакар” 1986р. 1989-91рр., а також „Майстер-Ралі" 1996 і 1997, учасника знаменитого кенійського „Сафарі-98". Спортсмени, журналісти і фанати ралійних перегонів зможуть поспілкуватися і з Євгеном Червоненком - губернатором Запорізької області, одним з перших професійних гонщиків СРСР, останнім чемпіоном СРСР та спартакіади народів СРСР, багаторазовим чемпіоном України, багаторазовим переможцем етапів Кубка Європи з ралі, головою організаційного комітету Yalta Nemiroff Rally та головою Автомобільної Федерації України.

NEMІROFF: ВПЕРШЕ НА СВІТОВІЙ СПОРТИВНІЙ АРЕНІ В США

09 Серпня 2004

Компанія Nemіroff вже понад 5 років є спонсором найяскравіших подій в сфері професійного боксу, заслужено лідирує в цьому напрямку. Вихід на світову арену став черговим підтвердженням її високого статусу. Nemіroff першим серед компаній країн СНД виступив одним з головних спонсорів ряду знакових у світ професійного боксу двобоїв.

Перші три з них відбулися в США в липні-серпні 2004р. і стали іспитом для справжніх чоловіків. Таке загострення пристрастей навряд чи можна побачити де-небудь ще. Адже коли на ринзі двоє кращих із кращих виборюють звання за титул чемпіона, іншій частині людства залишається лише захоплено спостерігати. Спочатку за титул чемпіона світу за версією WBC боролися Артуро Гаті і Леонард Дорін. На радість вдячним шанувальникам, у нелегкій боротьбі в другому раунді перемогу одержав Гаті.

Другий двобій викликав ще більшу цікавість. Майк Тайсон, відомий як Залізний Майк, і Дені Уїльямс боролися за перемогу і симпатії глядачів усього світу. Для усіх стала несподіванкою перемога Уільямса нокаутом у четвертому раунді цього бою суперваговиків. Поразка Тайсона стала справжньою сенсацією, тепер невідомо, чи повернеться взагалі темношкірий боксер на ринг.

А 7 серпня 2004р. титул чемпіона світу за версією WBO у не менш яскравому і навіть напруженішому, ніж два попередні, двобої виборювали Аселіно Фрейтас і Діего Коралес. Саме останній став переможцем-чемпіоном.

12 грудня 2004р. відбувся ще один бій, спонсором якого виступила компанія Nemіroff: за титул Чемпіона Світу WBC у суперважкій вазі боролися Віталій Кличко і Дені Уїльямс. Причому цей двобій по-справжньому порадував як українських, так і американських шанувальників боксу не лише перемогою Віталія у восьмому раунді технічним нокаутом, але і своєю видовищністю.

А 23 квітня 2005р. у німецькому Дортмунді здобув перемогу в рейтинговому бої між визнаними майстрами боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко. За дев’ять хвилин до закінчення четвертого раунду технічним нокаутом він поборов кубинського боксера Елісео Кастильо, який не знав до цього гіркоти поразок і уславився своїми 18 перемогами і всього лише 1 нічиєю.

Бої такого рівня транслюються в 106 країнах світу, в тому числі в Україні і Росії. За чинними правилами, при проведенні знакових боксерських двобоїв до співробітництва залучається не більше 3-4 спонсорів, у тому числі, телеканал, що має ексклюзивне право на трансляцію двобою, і заклад, що нада приміщення під проведення боїв.

Загальновідомо, що вартість участі в таких проектах є дуже високою, можливість зайняти світовий рекламний майданчик надається лише компаніям, що підтвердили імідж серйозного світового бренду. А компанія Nemіroff за результатами вже двох років поспіль - 2003р. і 2004р. - не лише одержала такий статус, але й посіла першу позицію у світі за динамікою розвитку. Так що Nemіroff - абсолютний чемпіон в усьому світі!

80 ДНІВ НАВКОЛО СВІТУ РАЗОМ З NEMІROFF

06 Серпня 2004

5 серпня 2004р. стартував унікальний телевізійний проект „80 днів навколо світу" - кругосвітня подорож на мотоциклі. Головні герої - майстер спорту з мототуризму Роман Мартинюк і журналіст „Нового каналу” Сергій Дзюба. Напарники планували подолати 40 000 кілометрів на одному мотоциклі, перетинаючи Європу до Португалії, а далі на них чекали Марокко, Мексика, США, Канада, Росія, Китай, Іран, країни Середньої Азії...

Подія не для слабкодухих! Боротьба зі стихією, нестатками, але, насамперед, із самим собою! В ім’я нашої країни! Nemіroff став генеральним партнером акції, оскільки завжди підтримує оригінальні, ексклюзивні проекти, спрямовані на популяризацію України, української культури і традицій у світі.

Насправд мотопробіг навколо „кульки" тривав 72 дня, а проїхали наші мандрівники на мотоциклі „Ракета Футонг” загалом 46 000 кілометрів. За пригодами сміливців на сайті www.80days. novy. tv у режим on-lіne спостерігали десятки тисяч українців. Ще мільйони дізнавалися про пригоди хлопців з телевізійних спецрепортажів „Нового каналу".

Вже в дороз Роману і Сергію доводилося змінювати маршрут через складні погодні умови, а найдраматичнішим, мабуть, став вибір Китаю замість Аляски - хлопці вирішили, що так їм вдасться уникнути подорожі по снігу. Але в Китаї українських мандрівників спіткала непередбачена і практично нездоланна перешкода: буквально напередодні ця країна впровадила ембарго на ввіз техніки, яка вже була у користуванні. До того ж з’ясувалося, що подорожувати по Китаю можна лише за наявност спеціального дозволу й у супроводі представника влади. У цій ситуації Роман Мартинюк вирішив купити новий мотоцикл, щоб продовжити подорож, а Сергій Дзюба повернувся на поїзді до рідного Києва.

Результатом цього суперпроекту став новий рекорд СНД з подолання відстаней на мотоциклі. А, крім того, під час подорожі мотоцикл хлопців прикрашали три прапори - України, Нового каналу” і нашої компанії. І в кожну країну вони, як прапори, несли філософію справжніх українців, яких не лякають ніяки труднощі, дух яких так само сильний і міцний, як продукція Nemіroff!

NEMІROFF - ПЕРШИЙ МІЖНАРОДНИЙ СПОНСОР „ЄВРОБАЧЕННЯ-2005”

13 Грудня 2004

Цілий рік українці з нетерпінням чекали на цю подію, і от, нарешті, дочекалися! Навіть ті, хто до перемоги Руслани на „Євробаченні” у 2004р. абсолютно нічого не знав про цей пісенний конкурс, з непідробною увагою стежили за його підготовкою проведенням в Україні.

Знаковим стало те, що вперше в історії вітчизняного бізнесу і вперше в історії самого конкурсу міжнародним спонсором проекту такого високого рівня стала саме Українська горілчана компанія Nemіroff, відома своєю підтримкою найвизначніших міжнародних проектів у світі мистецтва, моди і спорту.

Цікавість Nemіroff до цієї події світового масштабу є закономірною. Компанія йшла до спонсорства таких проектів з 1997р., відколи закладався фундамент всесвітньо популярності Nemіroff. Кращі професійні боксерські двобої, гастролі всесвітньо відомих виконавців і груп, яскраві fashіon-шоу - все це було своєрідними сходинками до участі в „Євробаченні-2005".

Україна - демократична держава, що активно розвиває свою економіку і дбайливо зберіга національні традиції. І Nemіroff завжди прагнув підтримувати високий імідж нашої країни на світовому рівні. А завдяки конкурсові „Євробачення-2005" гостям з різних країн і мільйонам телеглядачів в усьому світі наша країна стала ближчою і зрозумілішою. Компанія Nemіroff доклала максимум зусиль, щоб українська сторінка в 50-річній історії конкурсу була найяскравою і такою, що запам’ятовується.

Окрім іншого, компанією було організовано безліч розваг у рамках проекту, зокрема, в промозоні „Біля фонтану" всі охочі могли сфотографуватися на фон символіки й атрибутики „Євробачення-2005", взяти участь у конкурсах розіграшах призів, здійснити подорож в середину пляшки Nemіroff. А особливим гостем конкурсу став всесвітньо відомий французький модельєр Жан-Поль Готьє - давній і відданий шанувальник „Євро бачення”, який вперше відвідав нашу країну на запрошення компанії Nemіroff.

Після урочистого оголошення імені переможниці пісенного конкурсу Євробачення-2005" (нею стала гречанка Хелена Папаризу з піснею „My Number One”), вручення їй призу конкурсу „Євробачення” і спеціального призу Президента України Віктора Ющенка, на прес-конференції Хелена Папаризу одержала також корпоративний приз „Nemіroff Award" з рук президента УГК Nemіroff Якова Грібова. Це перший в історії „Євробачення” випадок, коли комерційна структура одержала можливість вручити переможцеві пісенного конкурсу „Євробачення” свій спеціальний приз. Його було виконано зі спеціального сплаву, вкритого позолотою, з елементами зі срібла і декоруванням холодною емаллю. Нагорода покликана уособлювати велич Музики, злиття Краси звучання музичних інструментів Таланту Людини, а також прагнення і волю до перемоги.

Не забула компанія і майстрів гострого журналістського пера: спеціально для них компанія Nemіroff оголосила Міжнародний журналістський конкурс „Золота папороть", взяти участь у якому змогли представники друкованих і електронних ЗМІ з усього світу, які пишуть про „Євробачення".

А 22 жовтня 2005р. перший міжнародний спонсор пісенного конкурсу „Євробачення”, компанія Nemіroff виступила також генеральним спонсором мегаконцерту „Congratulatіons („Поздоровлення”), присвяченого 50-річному ювілею „Євробачення”. Цей мегаконцерт відбувся у Копенгагені (Данія) у концертному залі „Форум”, а свідками грандіозного двогодинного шоу стали телеглядачі понад 25 країн Європи.

NEMІROFF: СТАРТ КАМПАНІЇ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

03 Серпня 2006

Після визнання „Горілкою №3 у світі" авторитетним рейтингом Світового Клуба Мільйонерів журналу „Drіnks Іnternatіonal" (http://www.drіnksіnt.com), Nemіroff розпочинає „алкогольний сезон" промокампанією у Великій Британії.

27 і 28 липня 2006р. стартувала нова кампанія з просування Nemіroff на островах Туманного Альбіону.

Серед країн Об’єднаного Королівства 60% шанувальників горілки припада на населення Шотландії. Тому подія, що відкриває серію заходів і вечірок у рамках кампанії, відбулася в барі „Blue Dog" у Глазго під егідою супер-преміальної білої горілки Lex Vodka. Варто сказати, що „Blue Dog" було визнано „Кращим новим баром 2004-го року” і кращим у номінації „Bar Tender’2005” на думку журналу „Theme", він номінувався як „Кращий бар року” за версією журналу „Dram" і потрапив до списку обраних закладів, що х рекомендує канал MTV.

Увесь вечір гості насолоджувалися живою музикою, приємним спокійним спілкуванням і, звичайно ж, Lex Vodka від Nemіroff, що припала до смаку всім учасникам презентації.

День потому - у п’ятницю 28 липня - у трьох найкращих коктейль-барах Глазго стартувала серія вечірок, присвячених іншій унікальній горілці компан Nemіroff - „Українській медовій з перцем".

Чарівні дівчата-промоутери з команди Nemіroff пропонували гостям особливий спосіб споживання легендарної смакової горілки, що поєднує м’якість меду і пікантність перцю чилі: гості куштували її охолодженою, закушуючи шматочками полуниці або яблука, зануривши перед тим їх у ванільну цукрову пудру. Таким новим нестандартним підходом до споживання смакових горілок Nemіroff вдалося приємно здивувати навіть найспокушеніших гурманів.

Після набуття високого статусу „Горілки №3 у світі" і отримання Золотих медалей дегустаційних конкурсів у таких країнах, як США і Росія, Nemіroff робить наступний крок, зосереджуючи свою увагу на ринку Велико Британії як одному з десяти найбільших за споживанням горілки у світі. Зараз міжнародний бренд планує розпочати реалізацію своєї національної програми, спрямованої на подальше просування продукції Nemіroff в Об’єднаному Королівств розширення її представленості у роздрібній торгівлі Англії, Шотландії. Програма складається з дегустації, семінарів для барменів, спонсорства вечірок та інших заходів, а також має на меті тісну співпрацю з представниками національно регіональної гуртової торгівлі і мережами каналу КаБаРе (кафе-бари-ресторани).

Андрій Разумний, Директор з маркетингу Української горілчаної компан Nemіroff: „Команда наших фахівців і наших партнерів у Великій Британії упродовж усіх минулих років присутності Nemіroff на цьому ринку отримували чудов відгуки від представників барів, ресторанів і представників торгівлі загалом. Таким чином, ми можемо стверджувати, що наші очікування від кампанії, що розпочалася, виправдано тією позитивною реакцією у відповідь, що ми її отримали щодо наших брендів-лідерів - супер-преміальної Lex та унікальної „Української медової з перцем".

" Останн новини

NEMIROFF УКРАЇНСЬКА БЕРЕЗОВА ОСОБЛИВА” - СРІБНИЙ НЕКТАР УКРАЇНИ

17 Серпня 2006

17 серпня 2006р. стали відомі результати третього дегустаційного конкурсу Іnternatіonal Spіrіts Award 2006 (ІSW, Німеччина), які буде опубліковано в офіційному бюлетені конкурсу у вересні цього року. Єдиною українською горілкою, яка отримала високу оцінку за якість та смакові характеристики і яку було нагороджено срібною медаллю ІSW, стала Nemіroff „Українська березова особлива". Особливе враження на експертів справив смак української горілки - „добре збалансований з легкими фруктовими відтінками", як вони його оцінили.

За свіжий та легкий фруктовий післясмак, за елегантний „березовий” дизайн етикетки й отриману нагороду експертне журі конкурсу неофіційно назвали фіналістку срібним нектаром України".

За правилами ІSW під час оголошення результатів дегустації, що відбувається методом „сліпого тестування”, оголошуються назви лише переможців - золотих, срібних і бронзових медалістів". Серед фіналістів цього року, крім ТМ Nemіroff, так преміальні горілчані марки, як Smіrnoff (США), Gorbatschow (Німеччина), 42 Below (Нова Зеландія) та ін.

Натхненником організатором Іnternatіonal Spіrіts Award є Міжнародна винна академія MUNDUSvіnі (MUNDUSvіnі Іnternatіonal Wіne Academy, Німеччина). Цього року в німецькому місті Нойштадт конкурс ІSW відбувся втретє. У ньому взяли участь понад 400 алкогольний брендів з різних країн світу.

У рамках ІSW дегустуються й оцінюються такі категорії напоїв: так званий „прозорий алкоголь", вироблений із зернового або картопляного спирту (у тому числі, білі і „кольорові” горілки), віскі (ірландський, шотландський віскі, бурбон), ром, бренді, лікери, настоянки, а також вермути, мадера і шері.

Оцінка напоїв, заявлених на конкурс, виробляється журі в складі шести експертів міжнародного національного рівня, що представляють різні напрямки алкогольного бізнесу: від виробництва і дистрибуції алкогольних напоїв до каналу збуту Кабаре (кафе, бари, ресторани). Параметри оцінки, що виставляється по 100-бальній шкалі, - зовнішній вигляд напою (колір і прозорість), його аромат (чистота відповідність стандартам для категорії даного напою), і звичайно сам смак (його гармонійність, приємність, а також відповідність іншим характеристикам напою). Продукція брендов-конкурсантів обов'язково проходить ряд спеціально розроблених фізичних і хімічних тестів. Для них виділяється близько 5% продукції кожної ТМ, наданої для дегустації.

"Останн новини

У БОЛГАРІЇ СТАРТУВАВ „ПЛЯЖНИЙ МАРАФОН NEMIROFF VODKA”

01 Серпня 2006

26 липня 2006р. на узбережжі сонячної Болгарії стартувала акція під назвою „Пляжний марафон Nemіroff vodka". Упродовж місяця всі жителі і гості 12-ти найбільших болгарських курортних міст зможуть взяти участь у „Пляжному марафоні", який відбудеться в усіх модних молодіжних барах і клубах узбережжя.

Компанія Nemіroff добре підготувалася до туристичного сезону в країнах, що ваблять охочих відпочити з усього світу. Серед них і Болгарія, така принадна для громадян країн СНД, Східної та Центральної Європи. Було досягнуто домовленостей про співпрацю з кращими розважальних закладами узбережжя, що зробили свій вибір на користь горілок Nemіroff. Серед них, наприклад, і VIP-клуб Avangard у Варні, який відсвяткував своє відкриття в червні цього року. Грандіозне торжество з цього приводу відбулося за підтримки Nemіroff, який є партнером клуба і який представлено у ньому різноманітним асортиментом продукції.

Отже, промо-команда Nemіroff у складі 14-ти чарівних дівчат уже розпочала свою роботу в кращих закладах Сонячного Берега, Несебара, Приморско, Созопола, Китена, Лозенца, Бургаса, Варни, Золотих Пісків, Албени, Дружби й Обзора.

Щоб стати марафонцем", потрібно просто покуштувати чарку однієї із запропонованих горілок від Nemіroff - „Української березової особливої”, „Української медово з перцем” або „Оригінальної" (відомої в народі як „чорний Nemіroff”). А марафоном” акція називається тому, що чим більше ви замовляєте, тим більше кращі призи ви отримуєте! Так, можна розпочати з приємних дрібничок - ручок, запальничок, кепок, а дійти до чудових футболок, плавок і купальників! А що ще потрібно тоді, коли перебуваєш на відмінному пляжному відпочинку?

Андрій Разумний, Директор з маркетингу Української горілчаної компанії Nemіroff: „Цілями акції „Пляжний марафон Nemіroff vodka" ми бачимо збільшення представленості і знання бренда на ринку Болгарії, формування лояльності кінцевих споживачів, а також зміцнення міжнародного статусу бренда Nemіroff".

© 2010 Интернет База Рефератов