реферат
Главная

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Курсовая работа: Договірні відносини в туризмі

Курсовая работа: Договірні відносини в туризмі

План

ВСТУП

Розділ 1. Методологічна основа договірних відносин в сфер туризму

1.1 Класифікація договорів

1.2 Нормативне регулювання договірних відносин в галузі туризму

Розділ 2. Договірна діяльність туристичної фірми "БУМЕРАНГ"

2.1 Характеристика об’єкту дослідження

2.2 Характеристика договірних відносин фірми "БУМЕРАНГ"

Розділ 3. Вдосконалення договірних відносин турфірми "БУМЕРАНГ"

3.1 Доопрацювання договору з партнерами

3.2 Рекомендації щодо комп’ютерного обліку договірної діяльності

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

ДОДАТОК Б

ДОДАТОК В


ВСТУП

Функціонування ринку туристичних послуг основане на правових відносинах між клієнтом туристичною фірмою, між туристичною фірмою і державою, між двома туристичними фірмами - партнерами, з банком, транспортною організацією, страховою компанією т. інше.

Також основою функціонування туристичного ринку є обмін, як засіб задоволення потреб населення в туризмі. Обмін здійснюється в товарно-грошовій та інформаційній формі. Видом обміну є переміщення туристів до місця споживання. Умовами обміну наявність учасників (не менше двох), їх волевиявлення до співпраці, результатом якої є угода, яка фіксує купівлю-продаж турпродукту. "Угода - це торгова операція, що здійснюється двома сторонами. Складовими угоди мінімум два товару, що мають споживацьку цінність (турпродукт і гроші), час та місце укладання угоди" [13].

Формою угоди є туристичний договір або ваучер - фінансово-правовий документ, який "підтверджу статус особи або групи осіб як туристів, оплату послуг чи їх гарантію підставою для отримання туристом або групою туристів туристичних послуг" (Закон України "Про туризм", СТ.1). Отже, угода - це обмін цінностями між партнерами (споживачем та виробником турпродукту), що здійснюється на добровільній основі, передбачає покращення становища сторін і укладається в економічно-правових межах певного туристичного ринку. Механізм, який регулює цю діяльність і є механізмом функціонування ринку туристичних послуг.

Туристичний ринок в Україні, сьогодні все ще знаходиться на стадії становлення. Ринкові умови господарювання вводять туризм до споживчої суспільної моделі, стимулюючи попит формуючи ринок туристичних послуг. Але лише за умов, що такі послуги будуть цивілізованими і ґрунтуватись на взаємовигідних договірних відносинах – у них майбутнє. Все це і визначає актуальність даного дослідження.

Темою дано курсової роботи є договірні відносини в туризмі.

Мета дослідження: визначити актуальні цивільно-правові проблеми становлення та розвитку договірних відносин в галузі туризму та розробити концептуальні практичні рекомендації щодо їх вирішення. Відповідно до мети дослідження були поставлені такі завдання:

-      вивчити сутність та природу договірних відносин в туризмі;

-           провести дослідження правового регулювання договірних відносин в Україні;

-      проаналізувати договори, укладені діючою тур фірмою;

-      підготувати практичні рекомендації щодо їх покращення.

Предмет дослідження процеси становлення та розвитку договірних відносин в галузі вітчизняного туризму.

Об’єктом дослідження договірна діяльність туристичної фірми.

Отже, договір – це домовленість двох або більше сторін, що спрямована на встановлення, зміну та припинення цивільних прав та обов'язків (ч.1 ст.626 ЦК). Окрім цього, договір можна розглядати ще й як відповідні договірні правовідносини, що виникли внаслідок укладення договору, а також як певний документ.

Основними ознаками договору : домовленість, тобто для його існування має бути компроміс, збіг волевиявлення учасників; домовленість двох чи більше осіб, тобто з волевиявлення лише однієї сторони не може виникнути договір; спрямованість на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав та обов'язків, що свідчить про його правову природу юридичного факту.

Під час дослідження використовувались методи: конкретно-пошукового; теоретичного аналізу; синтезу; актуалізації; класифікації; узагальнення; хронологічного для розгляду процесів розвитку регулювання договірних відносин в сфер туристичної діяльності у динаміці і змінах.

Отримані висновки та запропоновані рекомендації мають поряд з теоретичним практичне значення, оскільки можуть використовуватися: у роботі фірм туристичної галузі в Україні.

Розділ 1. Методологічна основа договірних відносин в сфері туризму  

1.1 Класифікація договорів

За своєю правовою природою будь-який договір є правочином. Категорії "правочин" "договір" співвідносяться між собою як загальне і окреме: кожний договір є правочином, але не кожний правочин є договором. Отже, на договори поширюються загальні положення щодо правочинів, встановлені гл.16 ЦК.[1]

Цивільно-правовий договір – це домовленість двох або більше сторін, що спрямована на встановлення, зміну та припинення цивільних прав та обов'язків (ч.1 ст.626 ЦК).

Слід зазначити, що поняття "договір" використовується також в інших галузях законодавства "(наприклад, трудовий договір, адміністративний договір тощо). Проте там договір виступає як категорія відповідної галузі права з відповідними особливостями визначення та правового регулювання. До деяких з таких договірних відносин цивільно-правові норми можуть застосовуватися за умови, що це прямо передбачено законодавством (див. рис.1.1).

Рис.1.1 Договір як комплексне поняття


Класифікація договорів має не тільки теоретичне, а й важливе практичне значення. Так, виявлення спільних типових рис договорів і відмінностей між ними полегшує для суб'єктів правильний вибір виду договору, забезпечує його відповідність змісту регульованої діяльності.

Крім того, класифікація сприяє подальшому вдосконаленню і систематизац законодавства, слугує меті кращого дослідження договорів. Класифікація договорів здійснюється за різними підставами, що обираються залежно від поставлених цілей:

Залежно від моменту виникнення прав і обов'язків у сторін договору розрізняють договори консенсуальні і реальні.

Консенсуальн договори – це договори, які вважаються укладеними з моменту досягнення угоди з усіх істотних умов у формі, що вимагається законом.

Реальними договори, в яких для виникнення прав і обов'язків недостатньо угоди, а необхідна ще й передача речі (речей).

Практичне значення такого поділу полягає в тому, що при консенсуальних договорах спір про виконання обов'язків і відповідальність за їх невиконання може вирішуватися судовими органами вже після досягнення сторонами угоди, навіть якщо передача грошей ще не відбулася.

Однак, як зазначалося вище, для деяких договорів потрібні тільки досягнення угоди, а ще й оформлення належним чином, без чого договір не вважається укладеним.

Залежно від характеру розподілу прав і обов'язків між учасниками угоди договори поділяються на односторонні та взаємні – у ст.626 ЦК вони іменуються двосторонніми та багатосторонніми.[1]

У односторонньому договорі одна із сторін має лише права, інша – лише обов'язки.

Взаємн (синалагматичні) договори завжди породжують права та обов'язки для кожного з учасників.

З урахуванням наявності або відсутності еквівалентності відносин договори поділяються на оплатні і безвідплатні.

Якщо обов'язку однієї особи щось зробити або передати, і виконати відповіда обов'язок контрагента надати зустрічне задоволення у грошовій або іншій матеріальній формі, то це відплатний договір. Таких договорів, де д виконуються на відплатних засадах, у цивільному праві більшість. Вони встановлюються у вигляді загального правила (ч.5 ст.626 ЦК).[1]

Якщо ж передача майна, надання послуг тощо не супроводжується відповідною компенсацією з боку іншої сторони, то це договір безвідплатний.

За ступенем юридичної завершеності можна виокремити договори остаточні та попередні.

Остаточн договори безпосередньо породжують права та обов’язки сторін щодо виконання робіт, надання послуг, передачі майна тощо. Переважна кількість договорів ма саме такий характер.

Попередній договір таких прав та обов'язків безпосередньо не породжує. Він лише створю нший, досить своєрідний обов'язок: після закінчення певного строку (чи з настанням певного терміну) укласти передбачений ним новий договір (ст.635 ЦК). Іншими словами, попереднім договором є угода про укладення договору в майбутньому.

Залежно від значення договору для задоволення певних інтересів розрізняють звичайн (приватноправові) договори і договори публічні.

До публічних договорів належать договори, укладені комерційною організацією з метою встановити її обов'язки щодо продажу товарів, виконання робіт і надання послуг (наприклад туристичних), що їх такі організації за характером сво діяльності мають здійснювати стосовно кожного, хто до них звернеться (продаж квитків, перевезення транспортом, послуги зв'язку, готельне обслуговування тощо).

Режим публічних договорів є винятком із загального правила, яке ґрунтується на принципі свободи договорів. Вказаний виняток є одним із випадків дії публічних засад у цивільному праві.

Режим публічних договорів є прямо протилежним режиму свободи договорів, який найповніше виражає приватноправові засади, що становлять основу цивільного права.

З урахуванням значення договору для визначення кола повноправних учасників розрізняють основні договори і договори приєднання.

Основний договір є первісною і головною підставою визначенні прав і обов'язків учасників зобов'язання.

Значення договору приєднання полягає в тому, що його умови визначені однією із сторін у формулярах або в інших стандартних формах І можуть бути прийняті другою стороною не інакше, як шляхом приєднання до запропонованого договору в цілому. Це означає: "або погоджуєшся з усім, що я пропоную, або договору не буде".

Тому, можливо, більш точним, ніж "приєднання", може вважатися термін "продиктований договір". Він дозволяє підкреслити обидві ознаки вказаних договорів: і те, що особа приєдналася до основного договору, не маючи можливості обговорювати його умови, і те, що вона змушена була внаслідок якихось причин вчинити саме так.

Юридична практика, особливо у сфері господарської діяльності, досить широко використову договори приєднання, що й зумовило введення такого виду договорів у новий ЦК.[13]

Залежно від цілей укладення розрізняють такі групи цивільно-правових договорів: договори про передачу майна у власність, повне господарське відання або оперативне управління (купівля-продаж, контрактація, позика, міна, постачання); договори про передачу майна у тимчасове користування (майновий найм автомобіля, оренда номерів в готелі, житловий найм, побутовий прокат, безоплатне користування майном, лізинг); договори про виконання робіт (побутовий підряд, договір на надання рекламних робіт); договори про передачу результатів творчо діяльності (ліцензійні договори); договори про надання послуг (перевезення, страхування, доручення, комісія, договір про посередницькі послуги); договори про спільну діяльність (установчий договір, угоди про науково-технічну співпрацю).

Своєрідною класифікація цивільно-правових договорів із врахуванням належності їх до певного типу або різновиду.

Так, договори купівлі-продажу та міни розрізняються як певні договірні типи; роздрібна купівля-продаж – це різновид того договірного типу, який іменується купівлею-продажем; договір, за яким одна річ обмінюється на Іншу з певною грошовою доплатою, є вже змішаним договором, що поєднує в собі елементи двох договірних типів – міни і купівлі-продажу.

Для такої класифікації договірний тип виокремлюється або за специфікою опосередкованого ним матеріального відношення, або залежно від юридичних умов, необхідних для утворення даного договірного зобов'язання.

У випадках коли договори схожі як за матеріальними відносинами, так і за стотними умовами, необхідними для виникнення зобов'язання, вони співвідносяться один з одним не як типи, а як різновиди одного і того ж договірного типу.

Якщо ж укладений договір опосередкує два або кілька різнорідних відносин і об'єдну умови, об'єктивно необхідні для формування зобов'язань різних типів, він ста змішаним договором.

Залежно від суб'єкта, що набуває права за договором, розрізняють договори на користь суб’єкта і договори на користь третьої особи.(ст.636 ЦК).

Таким, наприклад, є договір страхування життя туристів під час подорожі.

1.2 Нормативне регулювання договірних відносин в галузі туризму

Договірн відносини в туристичній галузі регламентовані Цивільним Кодексом України, законами, постановами та іншими нормативними документами, але основним нормативним документом, що на даний час визначає послідовність і порядок договірних відносин в сфері туризму є Закон України "Про туризм" від 15 вересня 1995 року N 324/95-ВР в редакції Закону N 1282-IV ( 1282-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.180 із змінами, внесеними згідно з Законом N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535.[2]

Цей Закон визнача загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізац державної політики України в галузі туризму та спрямований на забезпечення закріплених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) прав громадян на відпочинок, свободу пересування, охорону здоров'я, на безпечне для життя і здоров'я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав при здійсненні туристичних подорожей. Він встановлює засади раціонального використання туристичних ресурсів та регулює відносини, пов'язані з організацією і здійсненням туризму на території України. Порядок договірних відносин в сфері туризму роз’яснюється і деталізується в статтях 20 23 зазначеного Закону.

Нормативними актами визначено безліч можливих договорів, що можуть використовуватись в галузі. Тут і цивільно-правові і господарські договори (трудові, купівл продажу, про оренду, підряду, страхування), але основну масу договорів представляють договори на туристичне обслуговування, договір на екскурсійне обслуговування, договір на готельне обслуговування та ваучер. Про них трохи докладніше:

Відповідно до цього договір на туристичне обслуговування передбачає, що одна сторона (туроператор, турагент) за встановлену договором плату зобов'язується забезпечити надання за замовленням ншої сторони (туриста) комплексу туристичних послуг (туристичний продукт).

До договору на туристичне обслуговування застосовуються загальні положення договору про надання послуг, якщо інше не передбачено законом та не суперечить суті зобов'язання. Договір на туристичне обслуговування укладається в письмовій (електронній) формі відповідно до закону. Договір на туристичне обслуговування може укладатися шляхом видачі ваучера. До укладення договору на туристичне обслуговування споживачу туристичного продукту має бути надана інформація про:

-      основн вимоги пропонованих до оформлення виїзних/в'їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в'їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі інформацію щодо термінів їх оформлення;

-      медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, у тому числі протипоказання через певн захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів для участі в поїздці;

-      туроператора (турагента), його місцезнаходження і поштові реквізити, наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та іншу інформацію відповідно до законодавства про захист прав споживачів;

-      розмір фінансового забезпечення туроператора чи турагента на випадок його неплатоспроможності чи неспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення.[2]

До початку надання туристичних послуг споживачу за його вимогою повинна бути надана інформація:

-      про загальні умови типового (публічного) договору на надання туристичних послуг (за його наявності);

-      програма туристичного обслуговування;

-      характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення, у тому числі їх вид категорія, терміни стикувань (сполучення) рейсів, а також інша обов'язкова інформація, передбачена кодексами і правилами перевезень (якщо перевезення входить до складу туристичного обслуговування);

-      характеристика готелів, інших місць розміщення туристів, у тому числі їх місце розташування, класифікація за законодавством країни (місця) тимчасового перебування, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, відомості про правила тимчасового проживання, строки і порядок оплати готельного обслуговування, а також інша обов'язкова нформація, передбачена цим Законом, іншими нормативно-правовими актами (якщо готельне обслуговування входить до складу послуг з туристичного обслуговування);

-      про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища, санітарну та епідеміологічну обстановку;

-      про правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;

-      про види способи забезпечення харчування під час туристичної поїздки;

-      про види та тематику екскурсійного обслуговування, порядок зустрічей і проводів, супроводу туристів;

-      про дату час початку та закінчення туристичного обслуговування, його тривалість;

-      відомост про мінімальну кількість туристів у групі, терміни інформування туриста про те, що туристична поїздка не відбудеться через недобір групи;

-      відомост про страхову організацію, що здійснює страхування ризиків, пов'язаних з наданням туристичного обслуговування, розмір страхових відшкодувань, порядок умови їх виплати;

-      про ціну туристичного обслуговування і порядок здійснення оплати;

-      про місце перебування організації (організацій), уповноваженої туроператором на прийняття претензій туристів, а також про адреси і телефони українських дипломатичних установ у країні тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної поїздки.[2]

Кожна із сторін договору може вимагати внесення змін або розірвання договору у зв'язку з істотними змінами обставин, з яких вони виходили при укладенн договору.

До істотних змін обставин належать:

-      погіршення умов подорожі, зміна термінів подорожі;

-      непередбачене збільшення транспортних тарифів;

-      введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів;

-      різка зміна курсу національних валют;

-      нш підстави, за домовленістю сторін.

Турист вправі відмовитися від виконання договору до початку подорожі за умови оплати туроператору або турагенту фактично понесених ними витрат за послуги, надані до цього повідомлення. Туроператор або турагент вправі відмовитися від виконання договору лише за умови повного відшкодування замовникові збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання договору, крім випадку, коли це відбулося з вини туриста.

Якість туристичних послуг повинна відповідати умовам договору, порядок і способи захисту порушених прав туристів визначаються законодавством про захист прав споживачів. Зміна ціни туристичного продукту, погодженої сторонами, можлива лише у випадках, передбачених договором, і тільки при істотній зміні обставин, передбачених частиною сьомою цієї статті, але не пізніше ніж за 10 днів до початку туристично подорожі у випадку, якщо її тривалість становить більше ніж 10 днів, за 5 днів до початку туристичної поїздки у випадку, якщо її тривалість становить від 2 до 10 днів, за 48 годин до початку туристичної поїздки у випадку, якщо тривалість становить один день. При цьому збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати 5 відсотків його первісної ціни. У разі перевищення ціни туристичного продукту більше ніж 5 відсотків первісної ціни турист має право відмовитися від виконання договору, а туроператор (турагент) зобов'язаний повернути йому вс раніше сплачені кошти. Туроператор (турагент) може в договорі з туристом обмежити свою відповідальність розміром подвійної плати вартості туристичного продукту (туристичних послуг), якщо туроператор (турагент) несе перед туристом одноособову відповідальність за шкоду, що виникла внаслідок дій (бездіяльності) одного з виконавців послуг, обумовлених договором.

Права й обов'язки, відповідальність сторін та інші умови договору між туроператором і турагентом визначаються відповідно до загальних положень про агентський договір, якщо інше не передбачено договором між ними, а також цим Законом. Відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та майну туриста, визначається відповідно до цивільного законодавства, якщо договором на туристичне обслуговування не передбачена підвищена відповідальність туроператора.

За договором на екскурсійне обслуговування одна сторона (суб'єкт, що здійснює туристичну діяльність) за встановлену договором плату зобов'язується надати за замовленням ншої сторони (екскурсанта) обслуговування, істотною частиною якого є послуги екскурсовода (гіда-перекладача) загальною тривалістю не більше 24 годин, які не включають у себе послуги з розміщенням. Договір на екскурсійне обслуговування укладається за правилами, визначеними цивільним законодавством, у тому числі шляхом видач ваучера.

Загальн положення про договір на надання послуг застосовуються до договору на екскурсійне обслуговування, якщо інше не передбачено законом та не суперечить сут зобов'язання. Особа, яка надає екскурсійні послуги, зобов'язана до укладення договору на екскурсійне обслуговування надати екскурсанту необхідну і достовірну нформацію щодо екскурсійного обслуговування, його видів і особливостей, кваліфікац екскурсовода, про порядок і строки оплати екскурсійних послуг, а також надати екскурсанту на його прохання іншу інформацію з питань екскурсійного обслуговування. Відповідальність сторін за невиконання, неналежне виконання зобов'язань відповідно до договору на екскурсійне обслуговування, порядок припинення договору на екскурсійне обслуговування визначаються відповідно до цивільного законодавства та законодавства з питань захисту прав споживачів.[2]

За договором на готельне обслуговування одна сторона (готель або інший суб'єкт, що надає послуги з розміщення) зобов'язується за дорученням іншої сторони (проживаючого) надати послуги по тимчасовому проживанню (ночівлі) у спеціально обладнаному жилому приміщенні (номері), виконати або організувати виконання інших визначених договором на готельне обслуговування послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням, а проживаючий зобов'язується сплатити за ці послуги встановлену плату.

До послуг, пов'язаних з тимчасовим розміщенням, належать послуги з обслуговування жилого приміщення (номера), харчування (ресторанного обслуговування), із збереження майна і багажу проживаючого, а також інші послуги, надані залежно від категорії готелю. До відносин за договором на готельне обслуговування застосовуються норми цивільного законодавства, цей Закон, законодавство з питань захисту прав споживачів та інш нормативно-правові акти, прийняті відповідно до них. Цей Закон застосовується при наданні готельного обслуговування в мотелях, будинках відпочинку, санаторіях, пансіонатах, а також інших місцях, призначених для розміщення громадян. Готель або інший суб'єкт, що надає послуги з розміщення, зобов'язаний до укладення договору надати необхідну і достовірну інформацію про послуги з готельного обслуговування, їх види і особливості, про порядок і терміни оплати послуг готелю та надати проживаючому на його прохання інші пов'язані із договором і відповідним готельним обслуговуванням відомості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством про захист прав споживачів. Договір на готельне обслуговування укладається як шляхом укладення письмового договору, так і шляхом прийняття готелем заявки на бронювання за допомогою поштового, телефонного чи іншого зв'язку, що дозволя достовірно встановити особу, від якої надходить заявка. У разі прийняття заявки договір на готельне обслуговування вважається укладеним з моменту отримання підтвердження готелю про прийняття замовлення та вказівки можливого початку надання готельного обслуговування з визначеного часу. Відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю чи майну проживаючого, визначається відповідно до цивільного законодавства, якщо договором на готельне обслуговування не передбачена підвищена відповідальність готелю.

Права й обов'язки, відповідальність сторін та інші умови договору між туроператором (турагентом) та готелем чи іншим суб'єктом, що надає послуги з розміщення, визначаються загальними положеннями про агентський договір, якщо інше не передбачено договором між ними та цим Законом. Ваучер - форма письмового договору на туристичне або на екскурсійне обслуговування, яка може використовуватися відповідно до цього Закону.

У договорі на туристичне обслуговування, укладеному шляхом видачі ваучера, мають міститися такі дані:

-      найменування та місцезнаходження суб'єкта туристичної діяльності, номер ліцензії (дозволу) на відповідний вид діяльності, юридична адреса;

-      прізвище, м'я (по батькові) туриста (при груповій поїздці прізвища, імена (по батькові) членів групи);

-      строки надання і види туристичних послуг, їх загальна вартість;

-      назва, адреса та номер телефону об'єкта розміщення, його тип та категорія, режим харчування;

-      розмір фінансового забезпечення відповідальності туроператора (турагента) або межі відповідальност суб'єкта туристичної діяльност за договором агентування;

-      нш дані, обумовлені характером угоди, складом групи тощо;

-      дата видачі ваучера.

Ваучер документом суворого обліку.


Розділ 2. Договірна діяльність туристичної фірми "БУМЕРАНГ"  

2.1 Характеристика об’єкту дослідження

Туристична фірма "БУМЕРАНГ" - найбільший туроператор України - була заснована в 2001 році групою професіоналів туристичного бізнесу, що вже пропрацювали в ньому не менше 10 років. На даний момент Туристична фірма "БУМЕРАНГ" - це розвинена мережа представництв, що працюють у Львові, Києві та основних ділових центрах України та за її межами і відправляє своїх клієнтів відпочивати в більш ніж сорок країн світу цілий рік.

Координати фірми: м.Львів, вул.Зарицьких 39. тел.: (032) 297-06-57, тел.: (032) 297-08-48, вул.Січових Стрільців 4.т ел.: (032) 297-08-58.

e-mail: bumerang@utel.net.ua

Напрямки діяльності:

Виїзний туризм (групові та індивідуальні тури на курорти Середземномор'я, в столиц Європи, на гірськолижні курорти, і по екзотичних напрямам).

Освіта за кордоном (загальні мовні курси, екзаменаційні курси, спеціальні курси, канікулярні курси для дітей, середня освіта, вища освіта).

Дитячий туризм: відпочинок в Криму і за кордоном для дітей.

Спеціальн тури: спортивні, релігійні, лікувальні, бізнес, за подіями.

В'їзний туризм: відпочинок та екскурсійні програми по Україні, організація конференцій, вивчення російської, української мов.

Продаж бронювання авіаквитків (Туристична фірма "БУМЕРАНГ" - член Міжнародної асоціації авіаперевізників IATA).

Продаж квитків на чартерні рейси.

Якість курортів, шкіл і готелів, включених в програми, перевірено фахівцями безпосередньо. Таким фірма переконується в тому, що туристи будуть задоволен рівнем обслуговування.

Фірма працює через свій центральний офіс і пункти продажу в Львові, через наші офіси в основних ділових центрах України, а також через турагентів, які уклали з Туристичної фірмою "БУМЕРАНГ" агентські угоди та договори (див. додаток А).

Гасло підприємства: "Наша мета в тому, щоб торгова марка "БУМЕРАНГ" викликала тільки одну асоціацію - бездоганна, стовідсоткова, гарантована якість. Подорожуйте разом з нами!".

Як було зазначено, стартувавши на туристичному ринку в 2001році, туристична фірма "БУМЕРАНГ" напрацювала чимало туристичних договорів з партнерами та пропозицій для клієнтів,в яких поєднані дешеві послуги та відмінний сервіс. Пріоритетними напрямами зовнішнього туризму є індивідуальні та групові тури до Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини, Туреччини, Чорногорії, Болгарії, Кіпру, Єгипту тощо.

Ось, що обіцяють своїм клієнтам менеджери тур фірми у разі укладення відповідного договору (див. додаток Б):

"Польща - місто королівської величі, що крізь століття дарує самобутню неповторність архітектури та традицій, Злата Прага - місто, котре варто відвідати хоча б раз у житті. Тут туристів зустріне кам’яне мереживо мостів та своєрідна симфонія атмосфери казки та містики водночас. Окрім давньої Праги, за допомогою фірми туристи можуть побувати в курортному місті Карлові Вари, з неповторними термальними басейнами та мінеральними джерелами.

Неповторність угорських принад ви відкриєте для себе відвідавши Будапешт, Сентендре, Дебрецен, Хайдусобосло, найбільше озеро Європи Балатон - своєріднстю краю переплетіння європейського сервісу та національних традицій. Угорщина це свято для гурманів, які смакуватимуть угорські національні страви та естетів, котр оцінять архітектурний та фолькльорний Будапешт.

Увипадку, якщо ви потребуєте відчуття тепла та екзотики, неповторних вражень від дайвінгу в Червоному морі- Ми пропонуємо Вам Єгипет,зустріч Нового Року в одному з найдавніших центрів цивілізації в розкішних готелях Шарм-ель-Шейху чи Хургади, в оточенні Нілу та Пірамід.

Гамму відчуттів матимете змогу поповнити в якості пілігрима до далеких країн Магрибу - Мароккочи Тунісу, а засніжені схили Штребського Плесо, Татранської Ломниці, Старого Смаковця, Ясни (Словаччина) та Закопаного, Устрік Дольних (Польща) - додадуть екстремальнихвідчуттів від катання на лижах чи сноуборді, або просто насолоди від заходу сонця, розлитого по засніжених вершинах гір."

Цікавою, з точки зору менеджерів турфірмиє організація групових та індивідуальних турів по замкових комплексах України та Львівщини.

Аналіз туристичної фірми буде неповним без аналізу економічної діяльності, так аналіз основних засобів туристичної фірми "БУМЕРАНГ" наведений в таблиц (див. табл.2.1).

Таблиця 2.1 Аналіз основних засобів турфірми "БУМЕРАНГ" за 2007-2008 р.р.

Показники Позначення 2007 2008
Обсяг туристично-екскурсійних послуг, тис. грн . О 3800 4300
Середньооблікова чисельність працівників, осіб Ч 110 109
Первинна вартість основних засобів на початку року, тис. грн. ОЗпоч 730 707
Надійшло основних засобів, тис. грн. ОЗнад 17 20
Вибуло основних засобів, тис. грн . ОЗвиб 40 50
Залишкова вартість основних засобів на початку року, тис. грн . ОЗзал.поч. 670 691

Активи (майно), тис. грн .:

- на початок року

Апоч 1100 1080
- на кінець року Акін 1080 1020

Аналіз свідчить, що обсяг туристичних послуг порівняно з 2007 роком в 2008 році збільшився на 500,0 тис. грн., або на 13,2% при зменшенні чисельності працівників на 1 особу. Первинна вартість основних фондів зменшилась на 23,0 тис. грн., або на 3,2% в зв’язку із продажем частини приміщень, що були на балансі фірми. Детальний аналіз стану і ефективності використання основних фондів наведено нижче (див. табл. 2.2).


Таблиця 2.2 Аналіз руху основних засобів турфірми "БУМЕРАНГ"

Показники Визначення 2007 2008 Відхилення

Первинна вартість основних засобів, тис. грн.

- на початок року

ОЗпоч 730 707 -23
- на кінець року ОЗкін = ОЗпоч+ОЗнад-ОЗвиб 707 677 -30
- середньорічна ОЗ = (ОЗпоч+ОЗкін)/2 718,5 692 -26,5
Коефіцієнт надходження, % Кнад = ОЗнад/ОЗ*100 2,37 2,9 0,53
Коефіцієнт вибуття, % Квид = ОЗвиб/ОЗ*100 5,57 7,22 1,65

Відповідно до даних таблиці "Аналіз руху основних засобів" можемо зазначити, що первинна вартість основних засобів на початок звітного року зменшилась на 23 тис. грн., а на кінець ще зменшилась на 30 тис. грн, а середньорічна вартість основних засобів у звітному році зменшилась на 26,5 тис. грн.; тобто коефіцієнт надходження у звітному році збільшився на 0,53 %, а коефіцієнт вибуття на 1,65%. Отже, вартість основних засобів як на початок року, так і на кінець 2008 року зменшилась, тому коефіцієнт їх надходження та вибуття збільшились. Проаналізуємо їх стан (див.табл.2.3).

Таблиця 2.3 Аналіз стану основних засобів турфірми "БУМЕРАНГ"

Показники Визначення 2007 2008 Відхилення

Залишкова вартість основних засобів, тис. грн.:

- на початок року

ОЗзал.поч. 670 691 21
- на кінець року ОЗзал.кін. = ОЗзал.поч.+ОЗнад-ЗОзал.виб. 691 706 15

Коефіцієнт придатності, %

- на початок року

Кприд.поч. = ОЗзал.поч./ОЗпоч*100 91,78 97,73 5,95
- на кінець року Кприд.кін. = ОЗзал.кін./ОЗкін*100 97,74 104,28 6,54

Коефіцієнт зношення, %

- на початок року

Кзн.поч. = 100-Кприд.поч. 8,22 2,27 -5,95
- на кінець року Кзн.кін. = 100-Кприд.кін. 2,26 -4,28 -6,54

Таким чином, основні засоби, що вибувають з експлуатації, придатні на 10%, тобто їх залишкова вартість становить 10% від первинної: ОЗзал.виб = 0,1*ОЗвиб. Залишкова вартість основних засобів на початок звітного року дорівнює їх залишковій вартості на кінець минулого року. Залишкова вартість ОЗ на початок звітного року збільшилась на 21 тис. грн.,на кінець звітного року - на 15 тис .грн.,коефіцієнт придатності ОЗ на початок звітного року збільшився на 5,95%, а на кінець - на 6,54%,а коефіцієнт зносу на початок звітного року зменшився на 5,95%,а на кінець року - на 6,54%. Отже, стан основних засобів залежить від їх зношення, придатності, та їх залишкової вартості. За рахунок чого зношення у 2008 році зменшилося, а придатність навпаки.

Таблиця 2.4 Аналіз ефективності використання основних засобів

Показники визначення 2007 2008 Відхилення
Фондовіддача, грн./грн. Фв = О/ОЗ 5,31 6,2 0,89
Фондозабезпеченість, грн./грн. Фзаб = ОЗ/О 0,2 0,16 -0,04
Фондоозброєність праці, тис. грн. /особу Фоз.пр. = ОЗ/Ч 6,53 6,34 -0,19

Таким чином, фондовіддача у звітному році збільшилась на 0,89 тис. грн., фондозабезпеченість зменшилась на 0,04 грн. грн, фондоозброєність праці у порівнянні з минулим роком у звітному році зменшилась на 0,19 тис.грн . Отже, фондовіддача у 2008 році в порівнянні з минулим роком збільшилась; проте зменшились фондозабезпеченість та фондоозброєність.

Не менш цікавим виявляється аналіз ефективності діяльності (див. табл. 2.5-2.7).

Таблиця 2.5 Аналіз активів туристичної фірми "БУМЕРАНГ"

Показники Позначення 2007 2008 Відхилення
Обсяг туристично-екскурсійних послуг, тис. грн . О 3800 4300 500
Чисельність туристів, осіб К 48 50 2
Фонд оплати праці, тис. грн. ФОП 1600 1720 120
Амортизаційні відрахування, тис. грн . АВ 150 130 -20
Вартість послуг інших організацій, тис. грн . Пін 196 225 29

Активи (майно), тис. грн.:

- на початок року

Апоч 1100 1080 -20
- на кінець року Акін 1080 1020 -60

Власний капітал, тис. грн.:

- на початок року

ВКпоч 700 710 10
- на кінець року ВКкін 710 790 80

Згідно з результатами таблиці можемо зазначити, що у 2008 році обсяг туристично-екскурсійних послуг збільшився за рахунок збільшення чисельност туристів та вартості послуг.

Серед головних причин, також вважаємо і продуктивні договірні відносини з партнерами тур фірми та контроль за договорами з клієнтами.

Таблиця 2.6 Аналіз операційних витрат

Показники визначення 2007 2008 Відх-ня
Операційні витрати, тис. грн. ОВ = ФОП+АВ+Пін+Він 2237,9 2075 -162,9

У т.ч.:

- витрати на оплату праці

ФОП 1600 1720 120
- амортизаційні відрахування АВ 150 130 -20
- вартість послуг інших організацій Пін 196 225 29
- інші витрати Він = 0,15*(ФОП+АВ+Пін) 291,9 311,25 19,35
Питомі витрати, грн./грн. Впит = ОВ/О 0,6 0,5 -0,1

Загальна кількість операційних витрат у звітному році зменшилась на 162,9 тис. грн., з них витрати на оплату праці збільшились на 120 тис. грн., амортизаційні витрати також зменшилися на 20 тис. грн ., вартість послуг інших організацій збільшилась на 29 тис. грн., а також інші витрати збільшились на 19,35 тис. грн. Також питомі витрати зменшилися на 0,1 тис. грн., отже, операційні витрати (витрати на оплату праці, амортизаційні витрати, вартість послуг інших організацій та інші витрати), у 2008 році зменшилися, що давало змогу розвиватися підприємству.

Таблиця 2.7Аналіз прибутку і рентабельності тур фірми "БУМЕРАНГ"

Показники Визначення 2007 2008 Відх-ня
Прибуток, тис. грн . П = О-ОВ 1562,1 2225 662,9
Чистий прибуток, тис.грн. Пч = 0,75*П 1171,6 1668,8 497,2
Рентабельність операційних витрат, % Ров = П/ОВ*100 69,8 107,2 37,4
Рентабельність послуг, % Рп = П/О*100 41,1 51,7 10,6
Середньорічна вартість активів, тис. грн . А = (Апоч+Акін) /2 1090 1050 -40
Середньорічна сума власного капіталу, тис. грн. ВК = (ВКпоч+ВКкін) /2 705 750 45
Рентабельність активів (майна), % Ра = Пч/А*100 107,5 158,9 51,4
Рентабельність власного капіталу, % Рвк = Пч/ВК*100 166,2 222,5 56,3

Таким чином, можемо зробити висновок, що прибуток у 2008 році збільшився на 662,9 тис. грн., відповідно до цього чистий прибуток збільшився на 497,2 тис. грн.,рентабельність операційних витрат збільшилась на 37,4 %,рентабельність послуг – на 10,6%, середньорічна вартість активів зменшилась на 40 тис. грн.,середньорічна сума власного капіталу збільшилась на 45 тис. грн., рентабельність активів збільшилась на 45%, рентабельність власного капіталу також збільшилась на 56,3%. Дане підприємство є прибутковим.

2.2 Характеристика договірних відносин фірми "БУМЕРАНГ"

Основними документами при оформленні туристичних послуг, що використовує фірма "БУМЕРАНГ" в своїй діяльності є:

- договір з клієнтами (див. додаток Б);

- договір з підприємствами, які беруть участь у просуванні туристичного продукту;

- туристський ваучер;

- страховий поліс та деякі інші документи.

Договір (угода, контракт) з клієнтами укладається в письмовій формі і містить таку інформацію:

- назву країни, місце призначення подорожі;

- дату початку закінчення подорожі;

- транспортн засоби, які будуть використані для подорожі, їх клас і комфортність;

- назву готелю, в якому розміщуватимуться туристи, його місцезнаходження, класність, категорію номерів з переліком послуг;

- систему харчування (повний пансіон, напівпансіон, "шведський стіл" або тільки сніданок);

- ціну туристично подорожі в гривнях та іноземній валюті;

- маршрут та програму екскурсій на кожен день перебування з визначенням їх терміну та тематики;

- транспортно-візові та медичні вимоги в країні перебування.

Договори з іншими організаціями, підприємствами, приватними підприємцями, що беруть участь у формуванні і просуванні туристичного продукту, - це договори з туроператорами, туристичними закладами, з постачальниками і підрядниками - вітчизняними закордонними партнерами, що забезпечують туристів належними умовами розміщення харчування, засобами транспорту, організацією екскурсій і відпочинку.

Якщо тур фірми "БУМЕРАНГ", не має можливості заздалегідь оплачувати закордонні тури, то в такому випадку вона організовує свою роботу з іноземними туроператорами й українськими туристами в такий спосіб:

- уклада договори з іноземними туроператорами про співробітництво, відповідно до яких одна сторона (іноземний туроператор) зобов'язується надати турпослуги (відповідної якості і за ціною, визначеною у договорі) туристам, що направляються українською турфірмою, інша сторона (українська турфірма) бере на себе зобов'язання з комплектації туру закордонного туроператора, організац перевезення туристів до місця початку туру тощо;

- уклада договори з українськими туристами, які бажають скористатися послугами ноземного туроператора, одержуючи від них (туристів) грошову суму, що включа в себе повну вартість закордонного туру і винагороду української турфірми;

- перерахову кошти, отримані від українського туриста (за вирахуванням своєї винагороди) ноземному туроператору.

Туристичні фірма "БУМЕРАНГ" сплачує валютою за оформлення віз, коли не було касового апарату розрахунки здійснювались через ощадкасу.

Перерахування валюти іноземному партнеру здійснюється після отримання від нього рахунку-фактури, на основі якого оформляється заявка на купівлю валюти.

Відповідно до укладених договорів розробляються програми турів і складаються калькуляції на кожну туристичну поїздку. До договорів (контрактів) туристичні партнери додають зразки своїх туристських ваучерів (на внутрішньому ринку - путівок).

За всіма укладеними договорами на тур фірмі "БУМЕРАНГ" організований ретельний контроль та ведеться облік (нажаль – в ручну).

Рис.2.2 Організація обліку договірних зобов’язань в тур фірмі "БУМЕРАНГ"

Ще одною формою договірних відносин, що використовує тур фірма "БУМЕРАНГ" є ваучер. Туристський ваучер (путівка) [11] - документ, що підтверджує статус особи чи групи осіб як туристів, оплату послуг чи її гарантію і є підставою для отримання туристом чи групою туристів туристичних послуг. Це письмовий акцепт суб'єкта туристичної діяльності на виробництво та продаж туристичного продукту. Він (вона) є невід'ємною частиною угоди, а також документом первинного обліку в суб'єктів туристичної діяльності.

Ваучер фінансовим документом, необхідним для здійснення розрахунків між туристичними підприємствами, що направляють і приймають туристів. Бланк ваучера виготовляється друкованим способом у трьох примірниках під єдиним номером на папері формату А5, який є єдиним за формою як для туриста, що здійснює подорож ндивідуально, так і для групи туристів (з обов'язковим зазначенням списку групи). Перший і другий примірники ваучера видаються під розпис туристу, що здійснює подорож індивідуально, чи керівнику туристичної групи перед початком подорожі. Третій примірник ваучера зберігається в бухгалтерії туристично фірми, що направляє туриста.

Інформація про кількість реалізованих ваучерів і напрямки пересування туристів відповідно до таких ваучерів надається суб'єктами туристичної діяльності разом з поданням статистичної звітності за формою № 1-ТУР (річна), за формою № 1-ТУР (к) (за півріччя і 9 місяців), затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 04.03.98 р. № 96.

Туристична путівка є предметом реалізації туристичної фірми.

Слід зазначити, що погляди щодо дати виникнення доходу від реалізації в бухгалтерському обліку туристичної фірми різняться. Суперечність зводиться до двох підходів. Згідно з першим, дохід виникає в тому звітному періоді, в якому здійснюється продаж путівки, а не тоді, коли фактично відбулася подорож. Претензії, які можуть бути висунуті туристом, не є підставою вважати продукцію нереалізованою. Отже, дохід туристичної фірми виникає на дату надходження коштів на її поточний рахунок або до каси в оплату турпродукту.

Другий підхід полягає у визнанні доходу тільки за датою закінчення туру, що більше відповіда національним стандартам бухгалтерського обліку і частіше використовується на практиці.

Суб'єкти туристичної діяльності, які займаються організацією і обслуговуванням іноземних туристів в Україні, повинні дотримуватися вимог Положення [11], зокрема, їм необхідно щороку оформляти референс - підтвердження Міністерства закордонних справ того, що зарубіжні партнери (за угодами) матимуть візову підтримку консульських установ України за кордоном у разі їх звернення для оформлення туристичних віз іноземцям для подорожі в Україну.

Суб'єкти туристичної діяльності, які приймають іноземних туристів, повинні вести облік усіх документів із в'їзду, виїзду та переміщення туристів в Україні, а саме:

- договорів (контрактів) з іноземними партнерами про співробітництво з обслуговування ноземних туристів в Україні;

- аналогічних договорів з вітчизняними партнерами;

- листів-замовлень іноземного партнера на обслуговування іноземних туристів;

- підтверджень суб'єктів туристичної діяльності іноземному партнеру щодо готовності до приймання іноземних туристів;

- звернень суб'єктів туристичної діяльності в державні заклади і узгоджень з реєстрац перебування туристів в Україні;

- документів, як підтверджують здійснення трансферу, бронювання місць у готелі для туристів та х проживання;

- маршрутів програм туристичних подорожей іноземних туристів, проведення екскурсій тощо.

Суб'єкт туристичної діяльності повинен вести журнал обліку іноземних туристів, де зазначають: прізвище та ім'я іноземця; громадянство; країну, з якої приїхав турист в Україну; серію, номер і дату видачі національного паспорта іноземного туриста; дату в'їзду в Україну, дату і пункт виїзду з України; підприємство розміщення туриста; маршрут туру.

Проведене дослідження свідчить, що на тур фірмі "БУМЕРАНГ" належним чином виконуються всі вимоги щодо реалізації договірних відносин. В той самий час виділяємо і деякі недоліки:

-      облік за договорами ведеться в ручну, що уповільнює процедуру контролю за їх виконанням;

-      не застосовується програмне забезпечення та ПЕОМ для обліку договорів;

-      договори з партнерами недосконалі, поверхневі і припускають узагальнення та неточності.

 

Розділ 3. Вдосконалення договірних відносин турфірми "БУМЕРАНГ"

 

3.1 Доопрацювання договору з партнерами

Як було зазначено в розділі 2 даного дослідження тур фірма "БУМЕРАНГ" а активно співпрацює близько з 138 фірмами, організаціями та приватними підприємцями. Адміністрація тур фірми розглядає їх як партнерів і пишається надійністю зв’язків та ефективністю договірних відносин. В той самий час, через недбале ставлення до форми договору на реалізацію туристського продукту (агентського договору) компанія втратила в 2007 році 75 тис. грн. на спалу штрафних санкцій та неустойки, в 2008 році ця сума зросла на 22 тис. грн. і на 01.01.2009 року становила 97 тис. грн . Для тур фірми "БУМЕРАНГ" - сума чимала.

Діючий договір було розроблено в 2001 році, коли компанія лише виходила на новий, для себе, туристичний ринок. З того часу відбулись зміни в законодавстві України, внесен зміни в Цивільний Кодекс, змінилось правове та економічне оточення, тому назріла необхідність переглянути форму агентського договору, уточнити, вдосконалити більшість його статей.

Так, (див. додаток А),з метою уніфікації та скорочення тексту агентського договору, на наш погляд, слід навести всю термінологію, яка використовується за текстом. Це дозволить уникнути подвійного сприйняття змісту, дозволить зекономити час на вивчення головних статей, зменшить помилки. Пропонуємо обвязково, в самому початку агентського договору зазначити, що:

"Договір" цей договір;

"Сторони" - Туроператор та Турагент;

"Замовлення Турагента" - заповнений Турагентом бланк, відповідної форми, на паперовому носії для замовлення (у необхідних випадках - бронювання) турпродукту;

"Підтвердження Замовлення" - відповідь Туроператора по електронних чи факсимільних засобах зв'язку на Замовлення Турагента, зокрема у формі рахунку Туроператора на оплату замовленого турпродукта, у якій міститься (зі змісту якої випливає) згода Туроператора на надання турпродукта.

"Анулювання" - письмова відмова Турагента від замовленого та/чи придбаного у Туроператора турпродукта чи його частини, виконана виключно на письмовому носії та надана Туроператору в оригіналі, або по факсимільному зв’язку;

"Зміна Замовлення Турагента" - скасування попереднього Замовлення Турагента та подання нового Замовлення Турагента, що має відмінність від раніше поданого.

До предмету договору не маємо зауважень – він простий і прозорий. Що ж до порядку виконання договору, то на наш погляд, його слід визначити більш детально. Так, пропонуємо зазначити, що на підставі цього Договору Турагент має право від імені Туроператора укладати договори на туристичне обслуговування з туристами, а також укладати сво агентські договори щодо реалізації турпродукта, при цьому Турагент бере на себе всю відповідальність за дії субагента.

Для реалізації цього права Турагента Туроператор зобов’язаний:

- Забезпечити Турагента довідковими, методичними, рекламними й іншими матеріалами, які, на думку Туроператора, є необхідними для підготовки та укладення Турагентом договорів на туристичне обслуговування.

- В період дії цього Договору оперативно, протягом 48 годин, надавати консультаційну допомогу Турагенту при виникненні в нього ускладнень при підготовці і укладенні конкретних договорів на туристичне обслуговування.

- Вчасно інформувати (зокрема, по електронній пошті) Турагента про зміни у порядку обслуговування і перевезення туристів, а саме про: зміни вартості туру, зміни цін на авіаквитки авіакомпанією, дату, з якої діють нові ціни на турпродукт чи його частину.

У випадку зміни програми поїздки, Туроператор інформує про це Турагента письмово (зокрема, по електронній пошті), про що Турагент повідомляє клієнтів. Якщо Турагент не передає відповідну інформацію клієнту, то Туроператор не несе відповідальності за претензії, що виникли в результаті цього зі сторони клієнта.

- У випадку збільшення вартості туристичного продукту Туроператор інформу Турагента про це із зазначенням причин такого збільшення та пропонує доплатити вартість туристичного продукту, зокрема у формі виставлення рахунку для оплати. В цьому разі Турагент має право:

погодитися з запропонованими умовами та здійснити відповідну доплату у строки, що встановлені для оплати турпродукту;

анулювати Замовлення без сплати штрафних санкцій.

- Здійснювати страхування туристів (медичне та від нещасного випадку) на підстав угод із страховиками.

- Оформляти, придбавати та передавати представникам Турагента виїзні документи туристів (проїзні документи, страхові поліси, ваучери), обов'язок по наданню яких лежить на Туроператорі і які підтверджують надання туристу турпродукта. Передача таких документів здійснюється в офісі Туроператора представнику Турагента не пізніше, ніж за 5 годин до початку туру або безпосередньо туристу в пункті початку туру. Відсутність у представника Турагента належним чином оформлених повноважень на отримання таких документів надає право Туроператору відмовити у видачі документів. Неповна чи несвоєчасна оплата Турагентом турпродукту надає право Туроператору відмовити у видачі таких документів.

- Здійснювати бронювання усіх видів послуг, що входять у замовлений турпродукт, за наявності можливості у Туроператора надати такі послуги та за умови виконання Турагентом обов’язку.

- Протягом 2-х робочих днів з дня бронювання (замовлення) послуг надавати Турагенту Підтвердження Замовлення у вигляді рахунку на оплату вартост турпродукта або у формі окремого документа про підтвердження. Форму Підтвердження Замовлення (рахунок на оплату чи окремий документ) обира Туроператор.

- Відповідно до Замовлення Турагента, підтвердженого Туроператором, та на підставі зробленого бронювання послуг надавати турпородукт Турагенту для реалізації.

- Надавати Турагенту необхідну інформацію про турпродукти (відомості про маршрути, строки їх виконання, тарифи, ціни, документи та ін.).

На жаль в діючому на цей час тексті договору відсутня деталізація порядку розрахунків за агентським договором, що, відповідно призводить до зловживань, дебіторської і кредиторської заборгованості. Слід, на нашу думку прописати в договорі, окремою статтею, що турагент здійснює повну оплату замовленого турпродукту згідно виставленого Туроператором рахунку протягом трьох банківських днів з моменту отримання рахунку, але в будь-якому випадку не пізніше ніж за один день до початку подорожі. У випадку одержання Турагентом рахунку за одну, дві чи три доби до початку подорожі, строк оплати також становить три банківські дні, але при цьому Турагент повинен підтвердити сво зобов’язання (про сплату вартості туру протягом трьох банківських днів) гарантійним листом. При несплаті коштів в строки, визначені в гарантійному листі, Турагент зобов’язаний сплатити Туроператору штраф у розмірі 30% (тридцять) відсотків вартості турпродукту незалежно від сплати інших штрафних санкцій (за їх наявності).

Несвоєчасна, неповна оплата Турагентом вартості турпродукта наділяє Туроператора правом відмовити в наданні турпродукта, навіть якщо Турагент вже отримав Підтвердження Замовлення. Така відмова здійснюється Туроператором в односторонньому порядку без повідомлення про це Турагента, тобто тур вважається анульованим автоматично, якщо Туроператор не повідомить Турагента про дійсність туру.

У разі відмові Туроператора від надання турпродукта за один день до початку туру через причини, зазначені у відповідному пункті цього Договору, Турагент зобов’язаний сплатити штраф Туроператору в розмірі 100% (сто) відсотків від вартості турпродукту.

У разі належного виконання своїх зобов’язань за Договором Турагент одержу винагороду. За виконання зобов’язань в розмірі ____________ (________) відсотків від вартості турпродукту. Турагент утримує свою винагороду з плати, отриманої від реалізації турпродукту клієнтам.

Ус види платежів по Договору провадяться в гривнях.

Несвоєчасна чи неповна оплата Турагентом виставленого Туроператором рахунку знімає з Туроператора всю відповідальність, пов'язану з виконанням зобов'язань за цим Договором. У цьому випадку Туроператор залишає за собою право анулювати Замовлення Турагента із застосуванням штрафних санкцій. Виставлений Туроператором рахунок на оплату є відповідним письмовим попередженням Турагента.

У разі, якщо Замовлення Турагента було погоджено Туроператором, проте Турагент не отримує рахунок на оплату, він повинен вживати необхідних заходів для отримання такого рахунку від Туроператора, оскільки турпродукт надається Турагенту тільки після його оплати, якщо інше не передбачено цим Договором.

Турагент має право зменшити ціну реалізації турпродукту, встановлену Туроператором в прайс-листах, виключно в межах і за рахунок своєї агентської винагороди, передбаченої за реалізацію даного турпродукту.

У разі реалізації Турагентом турпродукту за ціною, вищою ніж та, що встановлена Туроператором, всі додатково отримані кошти залишаються у власності Турагента.

В момент передачі Турагенту (туристу) туристичного ваучера та, при необхідності, нших документів, необхідних для здійснення туристичної подорожі, Сторони підписують акт наданих послуг, що підтверджує факт бронювання Туроператором місць в готелі, транспортного обслуговування, страхування туриста, а також факт повної оплати Турагентом замовлених у Туроператора послуг.

Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту завершення туру, Сторони підписують акт наданих послуг, що підтверджує фактичне отримання туристом послуг, які були замовлені для нього Турагентом у Туроператора, а також відсутність фінансових та інших претензій у Сторін одна до одної.

Також вважаємо за необхідне додати деякі уточнення в розділ, що присвячений відповідальності сторін, так у випадку порушення (невиконання чи неналежного виконання) своїх зобов'язань за цим Договором однією із Сторін, Сторона, що порушила свої зобов'язання, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України, а також виплачує іншій Стороні неустойку.

Під невиконанням чи неналежним виконанням зобов'язань за Договором розуміється:

Для Турагента:

- надання неповного пакета документів для оформлення туру;

- надання неправильно оформлених документів чи документів, що містять невірну нформацію;

- несвоєчасна чи неповна оплата рахунків Туроператора;

- несвоєчасне анулювання, внесення змін у Замовлення Турагента;

- ненадання туристам інформації про загальні правила продажу турпродукту, у т.ч. нформації про умови здійснення подорожі, включаючи інформацію, зазначену в тексті цього Договору;

- якщо не проведена перевірка наявності та правильності оформлення паспортних та візових документів у туристів відповідно до цього Договору;

- нше невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.

У випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань по оплаті турпродукту (п.4.1.) Турагент зобов'язаний перерахувати Туроператору пеню в розмірі 0,5 % вартості турпродукту за кожен день прострочення, якщо за ті чи інші порушення цим Договором не передбачено інший розмір штрафних санкцій.

У випадку анулювання Турагентом раніше поданого Замовлення штрафні санкції для Турагента складають:

Строк відмови до початку туру Штраф

Від 21 (двадцяти однієї) до 15 (п’ятнадцяти) діб /25 (двадцять п’ять) відсотків від загальної суми. Від 14 (чотирнадцяти) до 8 (восьми) діб/50 (п’ятдесят) відсотків від загальної суми. Від 7 (сіми) до 2 (двох) діб/75 (сімдесят п’ять) відсотків від загальної суми. 1 (одна) доба і менше, або неявка на рейс/100 (сто) відсотків від загальної суми туристичних послуг

Якщо це передбачено спеціальними тарифами авіаквитків на регулярні авіарейси або спеціальними умовами турів, то Турагент зобов’язаний відшкодувати і збитки, як перевищують штрафні санкції, вказані в таблиці даного пункту. При цьому слід мати на увазі, що тариф авіаквитків на чартерні авіарейси є таким, що не повертається. І так далі.

Турагент несе повну відповідальність за наявність у туристів і правильність оформлення необхідних паспортних та візових документів на в’їзд і виїзд в розмірі завданих Туроператору збитків і сплачує всі витрати, які виникають чи можуть виникнути у Туроператора у зв’язку з їхньою відсутністю.

Повний текст нового договору наводимо в додатку А до даної курсової роботи. Також звертаємо увагу на необхідність і подальшого перегляду договорів, оскільки мінливість законодавства, ринкового оточення вимагає деталізації деяких аспектів договірних відносин, а особливо в період кризи.

3.2 Рекомендації щодо комп’ютерного обліку договірної діяльності

Автоматизована система управління туристичного бізнесу та обліку договорів призначена для автоматизації процесів контролю та налагодження обліку договорів туристичних підприємств. Програмний комплекс об'єднує функції розробки, накопичення, оформлення та обліку договорів. Перші аналогічні системи були апробован реалізовані на туристичних фірмах та в туроператорів Росії та країнах Балтії.

Результати впровадження показали, що застосування оптимальних алгоритмів обліку, календарного планування, реалізованих в системі, в умовах складних договірних відносин між партнерами по туристичному бізнесу та клієнтами туристичної компанії дає сильну віддачу при комплексному вирішенні завдань організації договірних відносин, управління інформаційними потоками, підготовки господарської документації, оперативного календарного планування, диспетчеризації туризму (див. рис. 3.1).

Редактирование договора

Рис. 3.1 Зовнішній вигляд роботи АРМу

Розробки системи велися за безпосередньої участі керівників і фахівців туристичних фірм, що дозволило розробити сучасну виробничу автоматизовану систему, яка об'єдну найкращі наукові досягнення в галузі управління договірними процесами і досвіду фахівців туристичних підприємств.

На даний момент система об'єднує наступні АРМи:

-      турменеджерів комерційної служби;

-      менеджера з підготовки договорів;

-      диспетчерів турагенства;

-      економістів;

-      обліку виданих туристичних ваучерів;

-      керівників служб готельного сервісу та транспортного обслуговування;

-      договорів з клієнтами (агентських договорів).

Основні функц системи (див. рис.3.2).

Коммерческое предложение

Рис. 3.2 Оформлення комерційної пропозиції з застосуванням АРМу

1. Функц менеджерів комерційної служби:

Ведення комерційних договорів зі сторонніми організаціями на надання туристичних послуг;

Облік інших підприємств;

Формування комерційних пропозицій від сторонніх замовників і вимог;

Розрахунок попередньої вартості туристичних послуг;

Формування попередніх кошторисів;

Контроль виконання туристичних договорів;

Редагування договору;

Комерційна пропозиція за договором.

2. Опц туроператора:

Формування замовлень;

Розробка схеми маршруту;

Розробка структури договору;

Розробка і аналіз схеми договору з авіакомпанією;

Розробка і аналіз схеми договору з готельним господарством;

Розробка і аналіз схеми договору з об’єктами громадського харчування;

Розробка і аналіз схеми договору з автотранспортним підприємством;

Розробка і аналіз схеми договору з рецептивним туроператором;

Розробка і аналіз схеми договору з клієнтом тур фірми;

Прив'язка договору до схеми маршруту;

Ведення архіву туристичних договорів;

Облік виконання договірних зобов’язань партнерами;

Облік виконання договірних зобов’язань тур фірмою;

Розробка завдань для підрозділів і служб туристичної фірми, контроль за її виконанням;

Календар зустрічей, робіт, заходів рекламного характеру;

Календар бухгалтера тур фірми.

Управление заданиемДобавление плановой операции

Рис. 3.3 Управління договором, додавання договору

3. Опц диспетчера турфірми:

Управління договорами (див.рис.3.3);

Додавання нового договору, зміна окремих умов договору;

Формування місячного портфеля замовлень;

Формування плану роботи турфірми;

Формування завдань на виконання поточних технологічних завдань турфірми;

Розподіл завдань між менеджерами турфірми;

Розрахунок завантаження менеджерів;

Коригування планів з урахуванням поточного стану фірми;

Формування звітів з договірної діяльності;

Плановий журнал замовлень.

4. Опц економіста:

Розрахунок нормативної вартості робіт за договором;

Формування економічної звітності по виконаних договорах.

5. Функц керівників служб:

Формування консолідованої управлінської звітності по договірним відносинам;

План-факт виконання договорів;

Табличне подання та облік договорів, графічне представлення договірних відносин тур фірми:

Ведення статистики договорів.

За оцінками фахівців, за рахунок використання автоматизованої системи управління в турфірм в середньому на 5-7% зросла продуктивність праці, скоротилися терміни виконання договорів, спростився розрахунок собівартості, зменшився час на оформлення договору, зменшилась кількість помилок і, головне, зменшилась на 15% сума штрафів та неустойок за невиконання або неналежне виконання договорів. Крім того, система дозволяє вести статистику договорів та автоматизувати розподіл замовлень.

Демонстраційн версії: 2.0 - використовує СУБД Interbase, розроблена в Borland Delphi, 3.0 - Microsoft SQL Server, працює на платформі. Net 1.1.

Для роботи ц версії буде потрібно встановити Microsoft. Net 1.1 і Microsoft SQL Server 2000 (MSDE 2000). Net також доступний в дистрибутиві Windows XP (файл dotnetfx.exe), а MSDE 2000 - в Office 2003 (файл MSDE2KS3.exe).


ВИСНОВКИ

Туризм як форма надання послуг є одним з видів підприємницької діяльності.

Договірн відносини суб'єктів підприємництва є частиною взаємних зобов'язань. Особлива увага на сьогоднішній день, згідно діючого законодавства, приділяється порядку укладання договору, його зміні та розірванню.

Такою формою, наприклад, є туристичний договір або ваучер - фінансово-правовий документ, який "підтверджує статус особи або групи осіб як туристів, оплату послуг чи їх гарантію і є підставою для отримання туристом або групою туристів туристичних послуг" (Закон України "Про туризм", СТ.1).

Сторонами в договорі можуть бути лише особи, які мають цивільну правоздатність, а стосовно до підприємництва, ще й право на укладення договору від свого імені. Надзвичайно важливим в умовах переходу до ринкових відносин є проголошення принципу свободи туристичного договору. Цей принцип полягає в тому, що громадяни та юридичні особи вільні в укладанні договору, причому як передбаченого, так і не передбаченого законодавством.

Темою дано курсової роботи є договірні відносини в туризмі.

Мета дослідження: визначити актуальні цивільно-правові проблеми становлення та розвитку договірних відносин в галузі туризму та розробити концептуальні практичні рекомендації щодо їх вирішення.

Робота складається з трьох розділів:

В першому ми визначаємо сутність та природу договірних відносин в туризмі та провели дослідження правового регулювання договірних відносин в Україні.

В другому - проаналізували договори, укладені діючою тур фірмою "БУМЕРАНГ". В третьому - підготували практичні рекомендації щодо покращення договірних відносин.

Предметом даного дослідження виступали процеси становлення та розвитку договірних відносин в галуз вітчизняного туризму. Об’єктом дослідження – договірна діяльність туристично фірми "БУМЕРАНГ".

Нормативними актами визначено безліч можливих договорів, що можуть використовуватись в галузі. Тут і цивільно-правові і господарські договори (трудові, купівл продажу, про оренду, підряду, страхування), але основну масу договорів представляють договори на туристичне обслуговування, договір на екскурсійне обслуговування, договір на готельне обслуговування та ваучер. Про них трохи докладніше:

Відповідно до цього договір на туристичне обслуговування передбачає, що одна сторона (туроператор, турагент) за встановлену договором плату зобов'язується забезпечити надання за замовленням іншої сторони (туриста) комплексу туристичних послуг (туристичний продукт).

До договору на туристичне обслуговування застосовуються загальні положення договору про надання послуг, якщо інше не передбачено законом та не суперечить суті зобов'язання.

Ми визначили певні недоліки в організації обліку та оформленні договірних відносин в туристичній фірмі "БУМЕРАНГ", а саме: облік за договорами ведеться в ручну, що уповільнює процедуру контролю за їх виконанням; не застосовується програмне забезпечення та ПЕОМ для обліку договорів; договори з партнерами недосконалі, поверхневі і припускають узагальнення та неточності.

Відповідно до виявлених недоліків нами були підготовлені ряд пропозицій, щодо вдосконалення змісту агентського договору, а також впровадження на підприємстві відповідного АРМу для обліку і контролю за укладеними договорами. Даний програмний продукт не складний дозволяє в діалоговому режимі покращити процедуру укладення договорів та забезпечити належний нагляд за умовами.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.         Цивільний кодекс України. yurist-online.com/ ukr/uslugi/ yuristam/ kodeks/003.php

2.         Закон України "Про туризм" від 15.09.95 р. № 324/95-ВР у редакції Закону України від 18.11.2003 р. № 1282.

3.         Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 р. № 959-ХІІ з змінами та доповненнями.

4.         Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 р. № 1775-ІП.

5.         Постанова Кабінету Міністрів України "Про правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію" від 29.12.95 р. 1074.

6.         Перелік санаторно-курортних закладів, операції з продажу путівок в які на санаторно-курортне лікування дітей не підлягають обкладенню податком на додану вартість, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.97 р. 835.

7.         Наказ Держкомітету України з питань регуляторної політики і підприємництва, Держкомітету молодіжної політики, спорту і туризму України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійно діяльності" від 17.01.2001 р. № 7/62.

8.         Положення про порядок видачі референса суб'єктам туристичної діяльності України, затверджене наказом Міністерства закордонних справ та Держкомтуризму від 25.12.96 р. 164-09/61 зі змінами та доповненнями.

9.         Методичн рекомендації з обліку витрат, які входять до собівартості туристичного продукту, та порядок формування фінансових результатів, які враховуються при оподаткуванні прибутку суб'єктів туристичної діяльності, затверджені наказом Державного комітету України з туризму від 04.06.99 р. № 23.

10.       Методичн рекомендації з використання туристичного ваучера, затверджені наказом Держкомтуризму України від 16.08.96 р. №40.

11.       Правила проведення туристичних подорожей з учнівською і студентською молоддю України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 06.04.99 р. № 96.

12.       Азар В. Туризм - еще один феномен XX века // Туризм: практика, проблемы, перспективы, №5, 2002

13.       Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ.- М.: Экономика, 1989.

14.       Бланк И.А. Менеджмент в туризме. - К : Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997.- 408 с.

15.       Борозняк В.С. Перспективи розвитку українського туризму // Бізнес, №15, 2002 – с. 15-16;

16.       Бочарников С.А. Финансово-экономический анализ деятельности турфирмы, М.: Финансы и статистика, 2000.- 270с.

17.       Волков С.Н Туризм и информатизация общества. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 254с.

18.       Гаспарян А.А. Розвиток гірського туризму в Україні. //Бізнес, 2003, №5

19.       Гнатів О.К. Проблеми розвитку вітчизняного туризму // Економіка України, №5, 2003, с.23-25.

20.       Заїкина О.О Внесок туристичної галузі в подолання економічної кризи, http://www.niss.gov.ua;

21.       Иванов В.М, Красильников В.П. Менеджмент в туризме.- М.: Финансы и статистика, 2002.- 345с.

22.       Иванова Т. Е., Платова Т. В. Основы информационного маркетинга. Учебн. пособие. — Ярославль, ЯрГУ, 1990.

23.       Качанівський В.С. Концепція розвитку туризму в Україні. – Л.: Брама, 2003. – 317с.

24.       Кириченко О.А Туризму кваліфікованих фахівців. – Політика і час. – 1997. - №8

25.       Папирян Г.А. Экономика туризма, М.: Финансы и статистика, 2000. – 435с.

26.       Статистичний бюлетень ДТА України за 2004-2008 рр.

27.       Харрис Г., Кац К. Стимулирование международного туризма.- М.: Финансы и статистика, 1992.- 578с.

28.       http://www.itravel.ru – туристичний інформаційний сервер

29.       http://www.turism.ru – статистичний сервер в галуз туризму


ДОДАТКИ

Додаток А

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

на реалізацію туристичного продукту № _______

м. Львів " " 200 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "БУМЕРАНГ", яке є платником єдиного податку, іменоване надалі "Туроператор", в особі Генерального директора Гресь Олени Робертівни, який діє на підставі Статуту, з одн сторони, та _____________________________________, яке є платником _____________________, іменоване надалі "Турагент", в особ ____________________________, який діє на підставі ___________________, з іншо сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. ТЕРМІНОЛОГІЯ ДОГОВОРУ

З метою уніфікації та скорочення тексту цього Договору використовується така термінологія:

"Договір" цей договір;

"Сторони" - Туроператор та Турагент; "Замовлення Турагента" - заповнений Турагентом бланк, відповідної форми, на паперовому носії для замовлення (у необхідних випадках - бронювання) турпродукту;

"Підтвердження Замовлення" - відповідь Туроператора по електронних чи факсимільних засобах зв'язку на Замовлення Турагента, зокрема у формі рахунку Туроператора на оплату замовленого турпродукта, у якій міститься (зі змісту якої випливає) згода Туроператора на надання турпродукта.

"Анулювання" - письмова відмова Турагента від замовленого та/чи придбаного у Туроператора турпродукта чи його частини, виконана виключно на письмовому носії та надана Туроператору в оригіналі, або по факсимільному зв’язку;

"Зміна Замовлення Турагента" - скасування попереднього Замовлення Турагента та подання нового Замовлення Турагента, що має відмінність від раніше поданого

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Туроператор доручає, а Турагент приймає на себе за винагороду права й обов'язки агента з реалізації турпродукта на умовах цього Договору в інтересах та від імені Туроператора із самостійним набором та комплектацією туристичних груп.

2.2. Відносини, що виникають з цього Договору, не є монопольними агентськими відносинами.

2.3. Формою підтвердження повноважень Турагента є цей договір.

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. На підставі цього Договору Турагент має право від імені Туроператора укладати договори на туристичне обслуговування з туристами (додаток № 1), а також укладати свої агентські договори щодо реалізації турпродукта, при цьому Турагент бере на себе всю відповідальність за дії субагента.

3.2. Для реалізації цього права Турагента Туроператор зобов’язаний:

3.2.1. Забезпечити Турагента довідковими, методичними, рекламними й іншими матеріалами, які, на думку Туроператора, необхідними для підготовки та укладення Турагентом договорів на туристичне обслуговування.

3.2.2. В період дії цього Договору оперативно, протягом 48 годин, надавати консультаційну допомогу Турагенту при виникненні в нього ускладнень при підготовці і укладенні конкретних договорів на туристичне обслуговування.

3.2.3. Вчасно інформувати (зокрема, по електронній пошті) Турагента про зміни у порядку обслуговування і перевезення туристів, а саме про: зміни вартості туру, зміни цін на авіаквитки авіакомпанією, дату, з якої діють нові ціни на турпродукт чи його частину.

У випадку зміни програми поїздки, Туроператор інформує про це Турагента письмово (зокрема, по електронній пошті), про що Турагент повідомляє клієнтів. Якщо Турагент не передає відповідну інформацію клієнту, то Туроператор не несе відповідальності за претензії, що виникли в результаті цього зі сторони клієнта.

3.2.4. У випадку збільшення вартості туристичного продукту Туроператор інформу Турагента про це із зазначенням причин такого збільшення та пропонує доплатити вартість туристичного продукту, зокрема у формі виставлення рахунку для оплати. В цьому разі Турагент має право:

а) погодитися із запропонованими умовами та здійснити відповідну доплату у строки, що встановлені для оплати турпродукту (п.4.1. цього Договору);

б) анулювати Замовлення без сплати штрафних санкцій.

3.2.5. Здійснювати страхування туристів (медичне та від нещасного випадку) на підстав угод із страховиками.

3.2.6. Оформляти, придбавати та передавати представникам Турагента виїзні документи туристів (проїзні документи, страхові поліси, ваучери), обов'язок по наданню яких лежить на Туроператорі і які підтверджують надання туристу турпродукта. Передача таких документів здійснюється в офісі Туроператора представнику Турагента не пізніше, ніж за 5 годин до початку туру або безпосередньо туристу в пункті початку туру. Відсутність у представника Турагента належним чином оформлених повноважень на отримання таких документів надає право Туроператору відмовити у видачі документів. Неповна чи несвоєчасна оплата Турагентом турпродукту надає право Туроператору відмовити у видачі таких документів.

3.2.7. Здійснювати бронювання усіх видів послуг, що входять у замовлений турпродукт, за наявності можливості у Туроператора надати такі послуги та за умови виконання Турагентом обов’язку, передбаченого у підпункті 3.3.12. цього Договору.

3.2.8. Протягом 2-х робочих днів з дня бронювання (замовлення) послуг надавати Турагенту Підтвердження Замовлення у вигляді рахунку на оплату вартост турпродукта або у формі окремого документа про підтвердження. Форму Підтвердження Замовлення (рахунок на оплату чи окремий документ) обирає Туроператор.

3.2.9. Відповідно до Замовлення Турагента, підтвердженого Туроператором, та на підставі зробленого бронювання послуг надавати турпородукт Турагенту для реалізації.

3.2.10. Надавати Турагенту необхідну інформацію про турпродукти (відомості про маршрути, строки їх виконання, тарифи, ціни, документи та ін.)

3.3. При укладанні договорів на туристичне обслуговування Турагент зобов’язаний:

3.3.1. Надати туристам необхідну і достовірну нформацію, необхідність надання якої передбачено Законом України "Про туризм", Ліцензійними умовами провадження туроператорської та турагентської діяльності, іншими нормативно-правовими актами, зокрема про:

- основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд до країни тимчасового перебування), в тому числі інформацію щодо термінів їх оформлення;

- медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, у тому числ протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичн недоліки) і віку туристів для участі в поїздці;

- Туроператора і Турагента, їх місцезнаходження і поштові реквізити, наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та ншу інформацію відповідно до законодавства про захист прав споживачів;

- розмір фінансового забезпечення Турагента на випадок його неплатоспроможност та кредитну установу, яка надала таке забезпечення.

Турагентом на вимогу туриста повинна бути додатково надана інформація про:

- загальні умови типового (публічного) договору на надання туристичних послуг;

- програму туристичного обслуговування;

- характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, у тому числі їх вид і категорію, терміни стикувань (сполучення)рейсів, а також інша обов'язкова нформація, передбачена кодексами і правилами перевезень (якщо перевезення входить до складу туристичного обслуговування);

- характеристику готелів, інших місць розміщення туристів, у тому числі їх місце розташування, класифікація за законодавством країни (місця) тимчасового перебування, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, відомості про правила тимчасового проживання, строки порядок оплати готельного обслуговування, а також іншу обов'язкову інформацію, передбачену Законом України "Про туризм", іншими нормативно-правовими актами (якщо готельне обслуговування входить до складу послуг з туристичного обслуговування);

- звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища, санітарну та епідеміологічну обстановку;

- правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;

- види і способи забезпечення харчування під час туристичної поїздки;

- види та тематику екскурсійного обслуговування, порядок зустрічей і проводів, супроводу туристів;

- дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування, його тривалість;

- відомості про мінімальну кількість туристів у групі, терміни інформування туриста про те, що туристична поїздка не відбудеться через недобір групи;

- страхову організацію, що здійснює страхування ризиків, пов'язаних з наданням туристичного обслуговування, розмір страхових відшкодувань, порядок і умови їх виплати;

- ціну туристичного обслуговування і порядок здійснення оплати;

- місце перебування організації (організацій), уповноваженої Туроператором на прийняття претензій туристів, а також про адреси і телефони українських дипломатичних установ у країні тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної поїздки.

3.3.2. Перевіряти у туристів наявність та правильність оформлення необхідних паспортних та візових документів на в’їзд виїзд.

При цьому Турагент відмовляє туристу в укладенні договору на туристичне обслуговування якщо:

а) строк чинності візи з моменту перетину кордону країни, на в’їзд до якої видана віза, є меншим тривалості перебування туриста у цій країні;

б) строк чинності візи при в’їзді в Україну з моменту перетину кордону України меншим семи днів;

в) віза використана за кількістю в’їздів (виїздів) до (з) відповідної країни;

г) строк чинності закордонного паспорта з моменту перетину кордону країни, до яко подорожує турист, є меншим від строку встановленого компетентними органами ц країни;

д) не оформлені, не правильно оформлені документи, що дають право на виїзд дітей за кордон України, а саме:

- відсутнє нотаріально засвідчене клопотання батьків або законних представників батьків чи дітей у разі потреби самостійного виїзду неповнолітнього за кордон;

- відсутнє нотаріально засвідчене клопотання одного з батьків або законного представника одного з батьків у разі виїзду неповнолітнього за кордон разом з ншим із батьків;

- не вписані відомості про дітей, які їдуть за кордон разом з батьками (законними представниками) в паспорти батьків (законних представників), якщо дитина не ма власного проїзного документа;

- не вклеєні в паспорти батьків (законних представників) та не скріплені печаткою фотографії дітей віком від 5 до 18 років у разі відсутності у повнолітнього власного проїзного документа;

- при виїзді за межі України дитини, яка не досягла шістнадцяти років, відсутня нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів), піклувальників та відсутній їхній супровід або супровід осіб, які уповноважені ними.

3.3.3. Приймати від туристів плату за надання турпродукту шляхом безготівкового розрахунку або готівкою.

3.3.4. У межах своїх зобов’язань вести звітність у формі та в строки, що визначені цим Договором та чинним законодавством.

3.3.5. Приймати та розглядати претенз туристів щодо якості туристичних послуг.

У випадку звернення клієнта з претензією, Турагент зобов’язаний у письмовій форм проінформувати про це Туроператора протягом двох робочих днів.

Турагент зобов’язаний попереджати клієнтів про те, що претензії після закінчення строку в 5 (п’ять) робочих днів з моменту закінчення подорожі, а також без копії акту, складеного клієнтом та уповноваженим працівником організації, що надавала послуги клієнту, та завірений підписом представника Туроператора в країн перебування, до розгляду не приймаються. Також Турагент зобов’язаний попереджати клієнтів про те, що претензії до якості наданих послуг, що ґрунтуються виключно на суб’єктивній оцінці цих послуг клієнтом, до розгляду не приймаються.

3.3.6 Забезпечити зберігання виїзних документів туристів (проїзних документів, страхових полісів, ваучерів), отриманих від Туроператора, до моменту передач х туристу або іншому клієнту.

3.3.7. Здійснювати діяльність із просування та реалізації турпродукта, який наданий Туроператором, згідно із прайс-листами Туроператора на умовах повної фінансової відповідальності Турагента перед Туроператором.

3.3.8. За дорученням та від імен Туроператора укладати договір на туристичне обслуговування з туристом (туристами), дотримуючись законодавчих вимог щодо форми та змісту такого договору.

3.3.9. Сплатити Туроператору вартість турпродукта в строк, встановлений п.4.1 цього Договору незалежно від розміру та строку фактичного одержання Турагентом оплати від туриста і незалежно від дати фактичної реалізації турпродукта.

3.3.10. Реалізовувати турпродукт тільки після отримання від Туроператора Підтвердження Замовлення.

3.3.11. Негайно у письмовій формі сповіщати Туроператора про зміни в Замовленн Турагента чи відмову від нього у вигляді Зміни Замовлення або Анулювання.

3.3.12. Вчасно надавати Туроператору всі документи, необхідні для оформлення турпродукта, зокрема списки туристів із зазначенням прізвища, імені (в латинській транскрипції), громадянства, дат перебування в країні, обраного туристом готелю та розміщення в номерах, номер закордонного паспорта, рік дату народження, при необхідності, номер телефону туриста.

3.3.13. Сплачувати Туроператору штрафні санкції за відмову від замовленого та/чи придбаного у Туроператора турпродукта або його частини, за скасування попереднього Замовлення Турагента та подачу нового Замовлення, що ма відмінність від раніше поданого, а також за інші порушення зобов’язань в розмірі, визначеному цим Договором та чинним законодавством.

4. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Турагент здійснює повну оплату замовленого турпродукту згідно виставленого Туроператором рахунку протягом трьох банківських днів з моменту отримання рахунку, але в будь-якому випадку не пізніше ніж за один день до початку подорожі. У випадку одержання Турагентом рахунку за одну, дві чи три доби до початку подорожі, строк оплати також становить три банківські дні, але при цьому Турагент повинен підтвердити своє зобов’язання (про сплату вартості туру протягом трьох банківських днів) гарантійним листом. При несплаті коштів в строки, визначені в гарантійному листі, Турагент зобов’язаний сплатити Туроператору штраф у розмірі 30% (тридцять) відсотків вартості турпродукту незалежно від сплати інших штрафних санкцій (за їх наявності).

4.2. Несвоєчасна, неповна оплата Турагентом вартості турпродукта наділя Туроператора правом відмовити в наданні турпродукта, навіть якщо Турагент вже отримав Підтвердження Замовлення. Така відмова здійснюється Туроператором в односторонньому порядку без повідомлення про це Турагента, тобто тур вважається анульованим автоматично, якщо Туроператор не повідомить Турагента про дійсність туру.

4.3. У разі відмові Туроператора від надання турпродукта за один день до початку туру через причини, зазначені у п.4.1. цього Договору, Турагент зобов’язаний сплатити штраф Туроператору в розмірі 100% (сто) відсотків від вартост турпродукту.

За Договором Турагент одержу винагороду¢4.4. За виконання зобов в розмірі ____________ ( ________ ) відсотків від вартості турпродукту. Турагент утримує свою винагороду з плати, отриманої від реалізації турпродукту клієнтам.

4.5. Усі види платежів по Договору провадяться в гривнях.

4.6. Несвоєчасна чи неповна оплата Турагентом виставленого Туроператором рахунку знімає з Туроператора всю відповідальність, пов'язану з виконанням зобов'язань за цим Договором. У цьому випадку Туроператор залишає за собою право анулювати Замовлення Турагента із застосуванням штрафних санкцій відповідно до п.6.2.3. Виставлений Туроператором рахунок на оплату є відповідним письмовим попередженням Турагента.

4.7. У разі, якщо Замовлення Турагента було погоджено Туроператором, проте Турагент не отримує рахунок на оплату, він повинен вживати необхідних заходів для отримання такого рахунку від Туроператора, оскільки турпродукт надається Турагенту тільки після його оплати, якщо інше не передбачено цим Договором.

4.8. Турагент має право зменшити ціну реалізації турпродукта, встановлену Туроператором в прайсах-листах, виключно в межах і за рахунок своєї агентсько винагороди, передбаченої за реалізацію даного турпродукта.

У разі реалізації Турагентом турпродукту за ціною, вищою ніж та, що встановлена Туроператором, всі додатково отримані кошти залишаються у власності Турагента.

4.9. В момент передачі Турагенту (туристу) туристичного ваучера та, при необхідності, інших документів, необхідних для здійснення туристичної подорожі, Сторони підписують акт наданих послуг, що підтверджує факт бронювання Туроператором місць в готелі, транспортного обслуговування, страхування туриста, а також факт повної оплати Турагентом замовлених у Туроператора послуг.

4.10. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту завершення туру, Сторони підписують акт наданих послуг, що підтверджує фактичне отримання туристом послуг, які були замовлені для нього Турагентом у Туроператора, а також відсутність фінансових та інших претензій у Сторін одна до одної.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Турагент має право:

5.1.1. За згодою Туроператора проводити заходи рекламного та консультаційного характеру, що сприяють укладенню Турагентом з клієнтами договорів на туристичне обслуговування.

5.1.2. На отримання необхідної інформації про взаєморозрахунки між Турагентом Туроператором, які здійснюються на виконання цього Договору.

5.2. Туроператор має право:

5.2.1. Звузити або розширити повноваження Турагента, що оформляється у вигляд додаткової угоди до цього Договору.

5.2.2. Здійснювати перевірку документів, пов’язаних з укладенням Турагентом конкретних договорів на туристичне обслуговування.

5.2.3. Здійснювати перевірку зберігання виїзних документів туристів (проїзних документів, страхових полісів, ваучерів).

5.3. Турагент зобов’язаний:

5.3.1. Брати на себе врегулювання питань, що виникають в результаті пред’явлення претензій туристом, у тому числі відповідати на письмові претензії туристів незалежно від того, кому вони адресовані (Турагенту чи Туроператору), попередньо погодивши це питання з Туроператором. При цьому, в разі адресування претензії безпосередньо Туроператору, Турагент готує та передає Туроператору проект відповіді на претензію для надіслання Туроператором такої відповід туристу.

5.3.2. У випадку зміни реквізитів Турагента (банківські реквізити, юридичної та/або фактичної адреси фірми, даних уповноваженої особи та ін.), Турагент зобов’язаний у термін до кінця місяця, у якому стались ці зміни, інформувати про них Туроператора.

5.3.3. Вести всю необхідну документацію згідно пункту 3.3. цього Договору.

5.4. Туроператор зобов’язаний:

5.4.1. Своєчасно та якісно виконувати свої договірні зобов’язання;

5.4.2. Надавати Турагенту, на його письмову вимогу, інформацію про розрахунки між Турагентом і Туроператором за певний період дії цього Договору – станом на 1-е число конкретного місяця.

5.5. Сторони зобов′язані зберігати конфіденційність щодо своїх взаємовідносин за цим Договором, за винятком випадків, прямо передбачених діючим законодавством.

На вимогу Туроператора Турагент зобов’язаний підписати з ним договір про нерозголошення комерційної таємниці.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку порушення (невиконання чи неналежного виконання) своїх зобов'язань за цим Договором однією із Сторін, Сторона, що порушила свої зобов'язання, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України, а також виплачу ншій Стороні неустойку згідно пунктів 4.1., 4.3., підпунктів 6.2.2; 6.2.3., 6.2.5., 6.2.6. та 6.3.1. Договору.

6.2. Під невиконанням чи неналежним виконанням зобов'язань за Договором розуміється:

6.2.1. Для Турагента:

- надання неповного пакета документів для оформлення туру;

- надання неправильно оформлених документів чи документів, що містять невірну нформацію:

- несвоєчасна чи неповна оплата рахунків Туроператора;

- несвоєчасне анулювання, внесення змін у Замовлення Турагента;

- ненадання туристам інформації про загальні правила продажу турпродукту, у т.ч. нформації про умови здійснення подорожі, включаючи інформацію, зазначену в підпункті 3.3.1. цього Договору;

- неперевірка наявності та правильності оформлення паспортних та візових документів у туристів відповідно до підпункту 3.3.2 цього Договору;

- нше невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.

6.2.2. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань по оплат турпродукта (п.4.1.) Турагент зобов'язаний перерахувати Туроператору пеню в розмірі 0,5 % вартості турпродукта за кожен день прострочення, якщо за ті чи нші порушення цим Договором не передбачено інший розмір штрафних санкцій.

6.2.3. У випадку анулювання Турагентом раніше поданого Замовлення штрафні санкції для Турагента складають:

Строк відмови до початку туру Штраф

Від 21 (двадцяти однієї) до 15 (п’ятнадцяти) діб /25 (двадцять п’ять) відсотків від загальної суми

Від 14 (чотирнадцяти) до 8 (восьми) діб/50 (п’ятдесят) відсотків від загальної суми

Від 7 (сіми) до 2 (двох) діб/75 (сімдесят п’ять) відсотків від загальної суми

1 (одна) доба і менше, або неявка на рейс/100 (сто) відсотків від загальної суми туристичних послуг

Якщо це передбачено спеціальними тарифами авіаквитків на регулярні авіарейси або спеціальними умовами турів, то Турагент зобов’язаний відшкодувати і збитки, як перевищують штрафні санкції, вказані в таблиці даного пункту. При цьому слід мати на увазі, що тариф авіаквитків на чартерні авіарейси є таким, що не повертається.

У випадку одночасного настання таких обставин:

- відсутність Анулювання Турагента;

- відсутність оплати Турагентом турпродукта;

- неявка туриста на рейс,

на Турагента накладається штраф у розмірі 100 (сто) відсотків від загально вартості турпродукта (з урахуванням положень підпункту 6.2.4. цього Договору).

6.2.4. У випадку часткового анулювання Турагентом поданого Замовлення, зокрема, через відмову від туру одного чи кількох туристів, штрафні санкції визначаються згідно підпункту 6.2.3. цього Договору пропорційно зменшенню обсягу фактично наданих туристичних послуг.

6.2.5. При анулюванні турів у період Новорічних, Різдвяних свят, виставок, ярмарків т.п. терміни відмов та розмірів штрафних санкцій визначаються відповідно до договорів Туроператора з партнерами по організації туру, за умови повідомлення Турагента Туроператором про такі строки відмов та розміри штрафних санкцій.

6.2.6. Незалежно від сплати штрафних санкцій, передбачених п.4.1., 4.3., підпунктами 6.2.2., 6.2.3., 6.2.5., 6.3.1. цього Договору, Турагент сплачує такі штрафн санкції:

а) у випадку внесення змін до прізвищ в документах туриста, за виключенням авіаквитків, виправлення неточностей в записах з вини Турагента, він сплачу Туроператору штраф в розмірі 50 (п’ятдесяти) гривень за кожну особу;

б) за перевиписку авіаквитків з вини Турагента:

на чартерні рейси:

- Турагент сплачує Туроператору штраф у розмірі 150 (ста п’ятдесяти) гривень за кожну особу;

на регулярні рейси:

- при переоформленні або відмові від туру менш, ніж за 7 днів Турагент сплачу Туроператору штраф згідно правил анулювання (переоформлення) квитків дано авіакомпанії;

- при внесенні змін до прізвища в оформлені документи Турагент сплачує Туроператору штраф у розмірі 150 (ста п’ятдесяти) гривень за кожну особу.

6.2.7. У випадку порушення туристами діючих правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, завдання збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства країни перебування, штрафи стягуються з винної особи в розмірах, передбачених відповідними правилами нормами транспортної компанії, готелю, країни перебування. Туроператор та Турагент в даному випадку відповідальності не несуть.

6.2.8. Турагент несе повну відповідальність за наявність у туристів і правильність оформлення необхідних паспортних та візових документів на в’їзд і виїзд в розмірі завданих Туроператору збитків і сплачує всі витрати, які виникають чи можуть виникнути у Туроператора у зв’язку з їхньою відсутністю.

6.2.9. Штрафні санкції, передбачені цим Договором, сплачуються Турагентом на підстав рахунку Туроператора, якщо Туроператор не прийме рішення задовольнити сво вимоги в порядку, передбаченому п.6.2.10. цього Договору.

6.2.10. Туроператор має право задовольнити свої вимоги щодо стягнення штрафних санкцій шляхом вирахування відповідних сум з тих коштів Турагента, що знаходяться на банківському рахунку Туроператора, надіславши Турагенту відповідне повідомлення.

6.3. Для Туроператора:

- ненадання вчасно замовленого та оплаченого Турагентом і підтвердженого Туроператором турпродукта;

- неправильне оформлення документів (у т.ч. візових), необхідних для язання по оформленню таких документів¢здійснення подорожі, якщо зобов взяв на себе Туроператор;

- несвоєчасна передача Турагенту документів, необхідних для використання турпродукта.

6.3.1. У випадку винного невиконання Туроператором своїх зобов'язань, передбачених цим Договором, щодо надання підтвердженого та оплаченого турпродукта, він несе відповідальність перед Турагентом у формі грошової компенсації вартості не наданого з вини Туроператора турпродукта або його ненаданої частини. Якщо є така необхідність, Туроператор має право замінити замовлений готель на рівноцінний без зниження в класі обслуговування.

6.3.2. Туроператор не несе відповідальності за скасування чи зміну часу відправлення та прибуття транспортних засобів та пов'язані із цим зміни обсягу і строків туру. У цих випадках відповідальність перед Турагентом і туристами відповідно до правил пасажирських перевезень несуть авіакомпанії й інші транспортн компанії та інші треті особи відповідно до законодавства.

6.3.3. Туроператор не несе відповідальності за схоронність багажу, цінностей та документів туристів протягом усього періоду туру.

6.3.4. Туроператор не несе відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідальних осіб туристу відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або інших причин, або якщо внаслідок будь-яких інших причин, незалежних від Туроператора, турист не скористався турпродуктом.

6.3.5. Туроператор не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат туриста за оплачені послуги, якщо турист у період обслуговування за своїм розсудом чи в зв'язку із своїми інтересами не скористався всіма чи частиною запропонованих та сплачених послуг, та не відшкодовує Турагенту та/або туристу витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених у Замовленні Турагента, підтвердженому Туроператором.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення цього Договору в раз настання форс-мажорних обставин.

7.2. Під форс-мажорними обставинами слід розуміти обставини, що не залежать від вол сторін, а саме: природні явища (повені, землетруси, цунамі, епідемії та інш стихійні явища), пожежі, вибухи, виходи з ладу та ушкодження транспортних засобів, страйки, саботажі, локаут і інші засоби, що вплинули на виконання умов цього Договору, оголошена чи не оголошена війна, революція, масове безладдя, законні та незаконні дії органів державної влади, економічна блокада тощо.

7.3. Про початок, прогнозований строк та припинення дії форс-мажорних обставин Сторони сповіщають одна одну в письмовій формі негайно, але не пізніше 2-го дня після їх виникнення.

7.4. Повідомлення про початок і припинення форс-мажорних обставин повинні бути надіслані шляхом поштового листа, телеграфним повідомленням, факсимільним зв’язком, кур’єрською службою з підтвердженням отримання відповідною стороною такого повідомлення.

7.5. Підтвердження форс-мажорних обставин здійснюється компетентними органами.

7.6. Сторони поновлюють виконання своїх обов’язків, передбачених цим Договором, після припинення дій форс-мажорних обставин.

7.7. До форс-мажорних обставин не можуть бути віднесені обставини, причиною яких недогляд, неуважність, халатність, невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків відповідною Стороною.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори чи розбіжності, що можуть виникнути за цим Договором чи у зв’язку з ним, Сторони вирішують шляхом переговорів.

8.2. При виникненні під час поїздки будь-яких скарг або зауважень з приводу туристичного обслуговування туристу рекомендується негайно звернутись до представників обслуговуючої сторони і скласти відповідний протокол (акт), який повинен бути підписаний представником обслуговуючої сторони (адміністрац готелю, екскурсійного бюро, т. і.), оригінал якого залишається у туриста.

Турагент зобов’язаний включати до договорів із туристами цю умову, а також умову, вказану у абз.3 п.3.3.5. цього Договору.

8.3. Якщо розбіжності між Туроператором і Турагентом не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони мають бути вирішені згідно діючого законодавства України, тобто шляхом розгляду справи в господарському суді.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей Договір набуває сили з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2010року.

9.2. Сторони погодили, що при оформленні додатків, додаткових угод до цього Договору, актів наданих послуг та інших документів на виконання цього Договору, а так само будь-яких інших угод між Сторонами, допускається застосування факсимільного відтворення підписів представників Сторін.

Зразком аналога власноручного підпису генерального директора ТОВ "БУМЕРАНГ" ____________________.

Зразком аналога власноручного підпису ___________ є ____________.

9.3. Цей Договір може бути розірваний в порядку та на умовах, що передбачені чинним законодавством, з урахуванням особливостей, визначених у цьому Договорі.

9.4. В частині фінансових взаємин Сторін Договір зберігає свою силу до проведення повного взаєморозрахунку між Сторонами.

9.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

9.6. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється угодою про внесення змін до цього Договору.

9.7. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін, а також скріплені печатками Сторін.

9.8. Усі правовідносини, що випливають з умов цього Договру, факту його укладення, а також у зв'язку з виконанням його умов і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

9.9. Цей Договір складений українською мовою, на 11 (одинадцяти) сторінках у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

юр.ад. 80316, Львівська обл

м. Рава-Руська

вул. Коновальця, 27

факт. ад. 79011, м. Львів

вул. Зарицьких, 39

тел/факс 032/2970848

email: bumerang@utel.net.ua

www.bumerang.lviv.ua

Директор

ТзОВ "БУМЕРАНГ

Гресь О.Р.________________


Додаток Б

ДОГОВІР ____ на туристичне обслуговування

м. Львів "_____" _____________ 2009 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "________________________", ліцензія Державної служби туризму і курортів _____________________________ (далі – "Агент"), що діє від імені та за дорученням Товариства з обмеженою відповідальністю "____________________", ліцензія Державної служби туризму і курортів №____________________ від ____________________ на право здійснення туроператорської діяльності (далі – "Оператор"), в особі генерального директора Гресь Олени Робертівни, що діє на підстав Статуту та агентського договору №____ від "____" _________________ 200___ року, з однієї сторони, та ____________________, який діє від свого мені (далі – "Турист"), з другої сторони, разом – сторони, діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Оператор зобов’язується відповідно до вимог чинного законодавства України, правочинів, укладених з українськими і закордонними компаніями, що будуть задіяні в обслуговуванні Туриста, та умов даного договору забезпечити надання Туристу комплексу туристичних послуг (туристичного продукту), а Турист зобов’язується прийняти і оплатити вказані послуги.

1.2. Комплекс туристичних послуг згідно замовлення Туриста, зробленого ним у заявці, являє собою:

1.2.1. Туристичну подорож за маршрутом: ________________________

1.2.2. Бронювання авіаквитків класу "Економ" на переліт з датою прильоту ______________

1.2.3. Транспортне перевезення __________ з до ________________

1.2.4. Проживання з ________________ по ____________________

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Ціна цього договору складає _________ грн. 00 коп. (_______________________) гривень 00 коп.

2.2. Турист зобов’язаний сплатити зазначену у пункті 2.1. даного договору суму у повному обсязі Агенту, що уповноважений Оператором на отримання оплати, не пізніше "_______" _________________ 2009 року. Зобов’язання Оператора щодо надання туристичних послуг виникає лише після отримання ним зазначено суми коштів.

2.3. Сторони дійшли згоди, що у разі курсових змін (а саме збільшення валютного курсу: долар США/гривня) після підписання цього Договору розмір платежу (кожного наступного платежу, якщо оплата здійснюється частинами), що здійснюється Туристом, коригується на дату оплати (тобто до суми, що сплачується, додається сума коригування) за такою формулою: C = P х (ККндп : ККмп) – P, де C – сума коригування, належна до сплати, P – сума платежу ККндп комерційний курс придбання долара США на дату платежу ККмп – комерційний курс придбання долара США на момент підписання Договору, "х" – помножити, " :" - розділити, "–" – мінус.

2.4. Сума коригування сплачується разом з оплатою туристичних послуг згідно з п.2.2. цього Договору.

2.5. При розрахунку суми коригування за основу береться курс гривня/долар США, що визначений Оператором і вказаний на його офіційному інтернет-сайті. На момент підписання цього Договору курс складає ___________ грн. за 1 долар США.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Турист має право на: - реалізацію закріплених Конституцією України прав громадян на відпочинок, свободу пересування, відновлення і зміцнення здоров’я, на безпечне для життя і здоров’я довкілля, задоволення духовних потреб, захист повагу людської гідності; - необхідну і достовірну інформацію про правила в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування, а також виїзду з країни (місця) тимчасового перебування і перебування там, про звичаї місцевого населення, пам’ятки природи, історії, культури та інші об’єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього середовища; - нформацію про наявність ліцензії у суб’єкта, що здійснює підприємницьку діяльність у галузі туризму, дозволів, сертифікатів, інших документів, наявність яких передбачена законодавством; - отримання обов’язкової інформації, що передує укладенню договору; - отримання туристичних послуг, передбачених договором; - особисту безпеку, захист життя, здоров’я, прав споживача, а також майна; - одержання відповідної медичної допомоги; - відшкодування матеріальних збитків і моральної шкоди у разі невиконання або неналежного виконання Оператором умов даного договору; - сприяння з боку органів державної влади України в одержанні правових та інших видів допомоги, а громадяни України також за її межами; - отримання відшкодування за заподіяння матеріальної або моральної шкоди у випадку невиконання або неналежного виконання умов договору з боку Оператора; - відмову від замовленого комплексу туристичних послуг, що ма бути оформлено письмовою заявою; - реалізацію будь-яких інших прав, встановлених чинним законодавством України.

3.2. Турист зобов’язаний: - оплатити вартість комплексу туристичних послуг відповідно до умов даного договору; - своєчасно надати Агенту документи відповідну інформацію, які необхідні для надання Туристу комплексу туристичних послуг, при цьому зазначені документи та інформація повинні бути оформлені у встановленому законодавством порядку і надані Агенту не пізніше, ніж за 20 (двадцять) днів до початку туристичної подорожі. Оператор та Агент не несуть відповідальності за правильність оформлення закордонного паспорту Туриста; - надати Агенту достовірні дані про порушення законодавства, митного та візового режиму, якщо такі мали місце в минулому, оскільки сторони домовились, що у раз виникнення негативних наслідків з причини надання недостовірних, недійсних, невірно оформлених та підроблених даних чи документів і виникнення в зв’язку з цим матеріальних збитків Оператора чи Агента, Турист компенсує усі понесен збитки та завдану шкоду; - при виїзді за кордон дітей у віці до 18 років надати документи, що дають право на виїзд дітей за кордон України, оформлені у відповідному порядку: проїзні документи; нотаріально засвідчене клопотання батьків або законних представників дітей у разі потреби самостійного виїзду неповнолітнього за кордон; відомості про дітей, які їдуть за кордон разом з батьками (законними представниками) повинні бути вписані в паспорти батьків чи одного з батьків (законних представників); фотографії дітей віком від 5 до 18 років повинні бути вклеєні в паспорти батьків (законних представників) та скріплені печаткою; нотаріально завірена заява одного з батьків на виїзд малолітньої або неповнолітньої (до 16 років) дитини за кордон, в разі виїзду дитини з одним із батьків; - пройти профілактику у відповідності до міжнародних медичних вимог, в разі здійснення подорожі до країни (місця) тимчасового перебування, в якій існує високий ризик захворювання на інфекційну хворобу; - прибути до аеропорту за дві години до офіційно повідомленого часу вильоту літака; - у випадку отримання необхідних для здійснення туристичної подорож документів безпосередньо у аеропорту негайно зробити копії з кожного екземпляра зазначених документів та протягом 3 (трьох) днів з дня закінчення туристично подорожі надати вказані копії Агенту під розписку; - у випадку зміни авіакомпанією часу вильоту або рейсу виїхати вчасно до аеропорту та здійснити вчасно посадку на рейс відповідно до вказівок авіакомпанії; - дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо перетину Державного кордону України, а також прикордонних, митних правил та правил в’їзду/виїзду до/з країни тимчасового перебування, санітарних правил та інших правил; не порушувати права та законні інтереси інших осіб, вимоги законів, які діють на території країни перебування; поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місця) перебування; не порушувати суспільний порядок та вимоги законів, чинних на території країни тимчасового перебування; дотримуватись правил поведінки на борту літака, дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування; виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України та законодавством країни тимчасового перебування; дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки та збереження особистого майна, а також всіх умов і правил, передбачених даним договором; - оплатити вартість в’їзної візи при проходженні паспортного контролю; - виконувати усі пов’язані з наданням туристичних послуг вимоги представників Агента, Оператора та приймаючо сторони; - у випадку виникнення претензій, щодо якості послуг які надаються, негайно в письмовій формі надати претензію представнику сторони, яка приймає, та повідомити про це Оператора безпосередньо або через Агента, при цьому у раз неможливості задовольнити претензію на місці, Турист разом з уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу, складають акт, який завіряється їхніми підписами та підписом представника приймаючої сторони; - самостійно своєчасно і в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в місцях проживання та перебування, що обрані ним (Туристом) за власним бажанням: транспортні послуги (не передбачені умовами договору), обслуговування за кордоном України (не передбачене умовами договору), а також нші послуги, що не передбачені умовами даного договору в місцях проживання та перебування; - повернутися до України в терміни, передбачені умовами туристичної подорожі та чинною візою; - оплатити фактично понесені Оператором витрати у випадку відмови від даного договору до початку поїздки; - відшкодовувати збитки, заподіяні Оператору чи Агенту неправомірними діями Туриста, у тому числі порушеннями, пов’язаними з неналежним оформленням документів для перетину Державного кордону України.

3.3. Оператор має право: - змінювати вид транспортного обслуговування; - змінювати вартість туристичного продукту, погоджену сторонами, в разі зміни істотних обставин, але не пізніше ніж, за 10 днів до початку туру, якщо тривалість туристичної подорожі перебільшує 10 днів, за 5 днів до початку туру, якщо тривалість туру складає від 2 до 10 днів, за 48 годин до початку туру, якщо тривалість туру складає один день, при цьому перевищення ціни туристичного продукту не повинно бути більше ніж 5 відсотків від його первісної ціни, а у разі перевищення ціни туристичного продукту більше ніж 5 відсотків первісно ціни Турист має право відмовитися від виконання договору, а Оператор зобов’язаний повернути йому всі раніше сплачені кошти; - змінювати готель без зниження його категорії; - розірвати даний договір в односторонньому випадку без відшкодування Туристу матеріальних збитків і моральної шкоди, у випадку не оформлення в’їздних віз Туристу Посольством країни слідування; - відмовити в наданні туристичних послуг у разі неповної або несвоєчасної оплати туристично подорожі; - здійснювати стикування авіарейсів в залежності від географічного формування туристичної групи.

3.4. Оператор зобов’язаний особисто або через Агента: - забезпечити надання Туристу комплексу туристичних послуг відповідно до умов даного договору; - забезпечити бронювання туристичних послуг; - організувати оформлення документів; - забезпечити Туриста необхідними документами: ваучерами, страховими полісами, авіаквитками на авіарейси згідно з графіком відправлення за маршрутом, вказаним у п. 1.2.2. даного договору; - інформувати Туриста про основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних/в’їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі інформацію щодо термінів їх оформлення; - інформувати Туриста про медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, у тому числі протипоказання через певн захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів для участі у поїздці; - інформувати Туриста про місцезнаходження і поштов реквізити Оператора, наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та іншу інформацію відповідно до законодавства про захист прав споживачів; - інформувати Туриста про розмір фінансового забезпечення Оператора на випадок його неплатоспроможності чи неспроможност (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення; - інформувати Туриста про правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там; - інформувати Туриста про види і способи забезпечення харчування під час туристичної поїздки; - інформувати Туриста про види та тематику екскурсійного обслуговування, порядок зустрічей і проводів, супроводу туристів; - інформувати Туриста про дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування, його тривалість; - інформувати Туриста про відомості про страхову організацію, що здійснює страхування ризиків, пов'язаних з наданням туристичного обслуговування, розмір страхових відшкодувань, порядок умови їх виплати; - інформувати Туриста про ціну туристичного обслуговування порядок здійснення оплати; - інформувати Туриста про місце перебування організації (організацій), уповноваженої Оператором на прийняття претензій туристів, а також про адреси і телефони українських дипломатичних установ у країні тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної подорожі. - за вимогою Туриста додатково надати інформацію про загальні умови договору на надання туристичних послуг; - за вимогою Туриста додатково надати інформацію про програму туристичного обслуговування; - за вимогою Туриста додатково надати інформацію про характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, у тому числі їх вид і категорію, терміни стикувань (сполучення) рейсів, а також іншу обов'язкову інформацію, передбачену кодексами і правилами перевезень (якщо перевезення входить до складу туристичного обслуговування); - за вимогою Туриста додатково надати інформацію про звичаї місцевого населення, релігійними обрядами, святинями, пам’ятниками архітектури, пам’ятки природи, історії, культури та інші об’єктами туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, з станом навколишнього середовища, з санітарною та епідеміологічною обстановкою в країні (місці) подорожі; - за вимогою Туриста додатково надати нформацію про характеристику готелів, інших місць розміщення туристів, у тому числі їх місце розташування, класифікацію за законодавством країни (місця) тимчасового перебування, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, відомості про правила тимчасового проживання, строки і порядок оплати готельного обслуговування, а також іншу обов’язкову нформацію, передбачену Законом України "Про туризм", іншими нормативно-правовими актами (якщо готельне обслуговування входить до складу послуг з туристичного обслуговування); - негайно інформувати Туриста про зміни у замовлених послугах, при їх наявності.

4. УМОВИ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА НЕНАДАНІ ПОСЛУГИ

4.1. У випадку невиконання умов даного договору з боку Оператора, Турист має право вимагати від Оператора повернення оплачених коштів за ненадані послуги, за умови дотримання вимог п. 4.6. даного договору.

4.2. У випадку відмови Оператора від виконання даного договору, Турист має право на відшкодування підтверджених документально збитків, заподіяних внаслідок розірвання даного договору, крім випадку, коли це відбулося з вини Туриста.

4.3. У випадку невиїзду Туриста внаслідок неправильного оформлення паспорта, вс фінансові витрати по поїздці (ануляції) несе Турист.

4.4. У випадку настання страхового випадку, претензії по збитках Турист пред’явля безпосередньо у страхову компанію, вказану в страховому полісі.

4.5. У випадку дострокового припинення Туристом перебування в поїздці та (або) невикористання замовлених і оплачених послуг з будь-яких причин Оператор не несе відповідальності за такі дії Туриста і не здійснює компенсації. Оператор не відшкодовує Туристу витрати, що виходять за межі послуг, вказаних у даному договорі.

4.6. У випадку невідповідності умов подорожі умовам даного договору, Турист зобов’язаний повідомити не пізніше 2-х (двох) днів з моменту їх виявлення представника приймаючої сторони та повідомити протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту закінчення подорожі Оператора у порядку, встановленому даним договором.

4.7. Турист усвідомлює, що Агент виступає посередником при реалізації Оператором туристичного продукту, а тому не здійснює жодних компенсацій за цим Договором.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. При відмові Туриста від придбання туристичного продукту з будь-яких причин, порушення або невиконання умов цього договору, що призвело до неможливост здійснення подорожі, Турист відповідно до ч.8 ст.20 Закону України "Про туризм" несе ризик втрати сплачених грошових коштів в межах фактично понесених Оператором витрат, пов’язаних із створенням туристичного продукту.

5.2. Турист усвідомлює, що сплачені Агенту кошти за туристичні послуги належать Оператору, і Агент зобов’язаний перерахувати їх Оператору негайно після отримання, а тому будь-які вимоги щодо повернення сплачених коштів, якщо Турист має право вимагати їх повернення, мають бути адресовані Оператору безпосередньо або через Агента. При цьому Агент має право сприяти в поверненні зазначених коштів, проте не може гарантувати їх повернення.

5.3. Початком туристичної подорожі вважається день відльоту літака.

5.4. Якщо до складу туристичної подорожі входить в’їздна віза то, на доповнення до п. 5.1, настає додаткова відповідальність за відмову від туристичної подорожі: - якщо документи Туриста не надавались до посольства, вартість послуг з оформлення візи повертається в повному обсязі; - якщо до моменту відмови від туристичної подорожі віза проставлена в паспорті, вартість фактичних витрат з оформлення не повертається.

5.5. Зміна умов туристичної подорожі за ініціативою Туриста після її оплати, а також несвоєчасне надання Туристом Оператору необхідних документів або інформації прирівнюється до відмови від туристичної подорожі та породжує наслідки, передбачені п. п. 5.1., 5.20. і 5.21.

5.6. Турист несе відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій під час поїздки, згідно з чинним законодавством країни тимчасового перебування.

5.7. Оператор не несе відповідальності і не сплачує будь-які компенсації за можлив порушення та дії, які не належать до його компетенції, а саме: - за зміну розкладу, відміну, затримку авіарейсу, заміну літака одного типу на інший, закриття аеропортів, з метереологічних, технічних та інших причин, що призвело до зміни програми туристичної подорожі, за транспортне перевезення Туриста, збереження документів та особистих речей Туриста, втрату або псування багажу під час перевезення. В даному випадку відповідальність за вищевикладене несе Перевізник. Взаємовідносини між пасажиром (Туристом) та Перевізником регулюються договором на перевезення, підтвердженням якого є виданий Туристу квиток, згідно чинного законодавства України; - за неможливість здійснення Туристом подорожі, перенесення її на більш пізніші терміни, призупинення подорожі тощо, якщо це сталося не з вини Оператора, за шкоду, що викликана діями консульської, митної та іміґраційної служб України та зарубіжних країн; - відшкодування витрат при настанні страхових випадків, що передбачені договором страхування. При настанні страхового випадку Турист зобов’язаний діяти у відповідності до інструкції, яка викладена у страховому полісі;

5.8. У випадку порушення Туристом програми обслуговування, норм та правил поведінки в країні перебування, правил митного та прикордонного контролю, правил поведінки на борту літака, транспортних перевезень (порушення правопорядку у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння), а також порушення інших загальноприйнятих правил поведінки, що стало причиною зняття Туриста з рейсу, затримки компетентними органами, доставляння (перебування) Туриста до (в) медичних закладів країни перебування, з вищевказаних причин, що призвело до додаткових матеріальних витрат Туриста, Оператор не несе відповідальності, вартість туристичної подорожі не повертається, будь-які інші компенсації не виплачуються.

5.9. За невиконання або неналежне виконання умов даного договору, винна сторона сплачує іншій стороні завдані цим документально підтверджені збитки.

5.10. У випадку анулювання подорожі з вини Оператора Туристу повертається повна вартість сплачених останнім послуг протягом 14 (чотирнадцяти) днів.

5.11. Оператор не несе відповідальності по відшкодуванню матеріальних затрат Туриста за сплачені туристичні послуги, якщо Турист під час туристичної подорожі, керуючись особистими інтересами, не скористався всіма або частиною наданих Оператором туристичних послуг, достроково припинив термін перебування у туристичній подорожі.

5.12. Оператор (сторона яка приймає Туриста в країні тимчасового перебування), не несуть відповідальності за втрату, пропажу цінностей, документів, особистих речей Туриста під час здійснення туристичної подорожі.

5.13. Турист, що підписав даний договір, представляє інтереси всіх туристів, щодо яких зроблене замовлення та несе відповідальність перед Оператором та цими туристами за вибір послуг, правильність повідомлених даних, своєчасну оплату послуг та виплату штрафів у разі відмови від туристичної подорожі.

5.14. Оператор не несе відповідальності за рішення (дії) прикордонних, митних служб країн, через (до) які (яких) подорожує Турист, а також інших установ щодо неможливості в’їзду Туриста або осіб що подорожують разом з ним, відповідно до умов даного договору та заявки, на територію цих країн. У даному випадку Турист самостійно сплачує витрати пов’язані з депортацією (вартість транспортного перевезення, адміністративні штрафи, пеня та інші платежі). Будь-як компенсації не виплачуються.

5.15. У випадку відмови в’їзду на територію країни туристичної подорожі одному із туристів, що подорожує групою, відповідно до умов даного договору з причин передбачених п. 5.13. даного договору, даний договір не припиняється для інших туристів в групі (такі туристи продовжують подорож відповідно до умов даного договору). У даному випадку компенсації не виплачуються.

5.16. Оператор не несе відповідальності за неналежне виконання умов даного договору, якщо це сталося внаслідок надання Туристом Оператору документів або відомостей з пороками змісту (неповнота, недостовірність, неправильність оформлення документів та інше).

5.17. У випадку невиїзду Туриста внаслідок втрати документів, запізнення на рейс на початку та в кінці туристичної подорожі з причин особистого характеру або інших причин, Оператор не несе відповідальності і компенсації не сплачує.

5.18. Оператор не володіє інформацією про плани проведення на території готелю або прилеглої до готелю території в країні перебування будівельних та ремонтних робіт, що здійснюються за рішенням адміністрації готелю або з відома місцевих влад будь-якими державними або приватними особами відповідно та не несе відповідальності за будь-які незручності, що завдані Туристу в зв’язку з цим.

5.19. При порушенні Туристом Правил перевезення пасажирів та багажу, до нього (Туриста) застосовуються штрафні санкції передбачені Перевізником.

5.20. За заміну або зміну в написанні прізвища Туриста у авіаквитку, Туристом вноситься додаткова плата в розмірі 212, 50 грн. за кожний новий бланк, а у випадку втрати Туристом авіаквитка на чартерний рейс, Турист сплачує вартість виписки його дублікату в розмірі 425, 00 грн. У разі втрати авіаквитка в країн перебування оплата здійснюється у іноземній валюті.

5.21. У випадку якщо Оператор несе перед Туристом одноособову відповідальність за шкоду, що виникла внаслідок дій або бездіяльності одного з виконавців послуг, обумовлених даним договором, тоді відповідно до умов статті 20 Закону України "Про туризм" відповідальність Оператора обмежується розміром подвійної плати вартості комплексу туристичних послуг (туристичного продукту).

5.22. Усі спори, що можуть виникнути під час строку дії даного договору, сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди згідно вимог чинного законодавства України.

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

6.1. У випадку неможливості розміщення Туриста у готелі, вказаному в п. 1.2.4. даного договору, йому надається можливість проживання у готелі такої ж або вищої категорії без додаткової оплати. Категорія готелю встановлюється офіційними органами країни за місцем його розташування. Зміна готелю в даному випадку не є зміною програми туристичної подорожі, а обов’язки Оператора вважаються виконаними.

6.2. Заміна готелю або номеру за власним бажанням Туриста при можливості зробити це може бути здійснена тільки за додаткову плату.

6.3. У випадку задоволення претензій, з якими звертається Турист у країн перебування, шляхом надання компенсуючих послуг, якщо Турист ними не скористався, то вважається що Оператор і приймаюча сторона виконали свої зобов’язання належним чином.

6.4. До претензії, в якій вказується прізвище, ім’я та по-батькові Туриста, місце проживання Туриста, період і місце його перебування, необхідно додати документ (акт), передбачений абз.13 п. 3.2. даного договору, копію даного договору, ваучера та квитків.

6.5. У випадку настання страхового випадку, претензії по збитках Турист пред’явля безпосередньо у страхову компанію, вказану в страховому полісі.

6.6. Адміністрація готелів країни перебування може тимчасово змінювати склад устаткування номерів, змінювати харчування, особливо на початку та в кінці сезону. Деяк розваги, що рекламуються, враховуючи використання спортивного устаткування, можуть бути оплатними. Устаткування, що зображене на рекламних фотографіях, необов’язково може бути в наявності протягом сезону. Оператор не волод нформацією про можливі плани адміністрації готелів щодо проведення будівельних та ремонтних робіт в курортній зоні.

6.7. Квитки, які придбані за чартерною програмою поверненню не підлягають.

6.8. Для зміни зворотної дати вильоту за чартерною програмою Турист має звернутись до гіда у країні перебування за придбанням нового квитка на іншу дату вильоту. Вартість невикористаного квитка не повертається.

6.9. Зміна умов туристичної подорожі за бажанням Туриста тягне за собою скасування попереднього замовлення та подання нового і тягне за собою наслідки, передбачені п 5.1. цього Договору.

6.10. Оператор та Агент не несуть відповідальності за відмову посольства, консульства або представництва у видачі Туристу візи, незалежно від підстав чи мотивац такої відмови та наявності чи відсутності відповідної відмітки у закордонному паспорті. При такій відмові настають наслідки, передбачені п. 5.1. цього Договору.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від майнової відповідальності за невиконання зобов’язань, передбачених договором, при виникненні форс-мажорних обставин, а саме: - повінь, землетрус, цунамі, епідемії й інші стихійні явища природи, що віднесен в даній місцевості до розряду стихійних; - лісні пожежі, вибухи, виходи з ладу чи ушкодження транспортних засобів; - страйк, саботаж, локаут, оголошена чи неоголошена війна, революція, масові безладдя, терористичних актів, аварій нші непередбачені ситуації, що безпосередньо вплинули на виконання умов даного договору; - несприятливі погодні умови, що не є стихійними явищами, але як приводять до неможливості надання послуг в повному обсязі та належної якості, - прийняття державними органами нормативних актів, що призвели до неможливост належного виконання сторонами зобов’язань, які вони взяли на себе відповідно до умов даного договору; - інших подій в країні перебування чи регіоні, що несуть в собі загрозу життю, здоров’ю та особистій безпеці туристам, а також інших обставин , які не залежать від волі сторін та волі партнерів з організац подорожі.

7.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов'язана в письмовій формі повідомити іншу сторону про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин, підтвердивши наявність дії форс-мажорних обставин відповідними документами (довідками торгово-промислової палати, тощо).

7.3. При настанні будь-якої вищевказаної форс-мажорної обставини, за згодою сторін, дія даного договору або подовжується, або переноситься, або припиняється.

8. РОЗІРВАННЯ, ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Кожна зі сторін даного договору може вимагати розірвання договору або внесення змін та доповнень до нього в зв’язку з істотними змінами обставин, з яких вони виходили при укладенні даного договору. Заяви Туриста щодо змін умов туристичної подорожі або про відмову від туристичної подорожі приймаються до розгляду в письмовій формі.

8.2. Турист вправі відмовитись від виконання даного договору до початку туристично подорожі за умови сплати Оператору фактично понесених останнім витрат за послуги, надані до цього повідомлення.

8.3. Оператор вправі відмовитись від виконання даного договору тільки за умови повного відшкодування Туристу вартості оплаченої ним туристичної подорожі.

8.4. Усі зміни та доповнення до даного договору укладаються у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Даний договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до моменту виконання сторонами своїх зобов’язань.

9.2. Зобов’язання Оператора щодо виконання умов даного договору виникає тільки після сплати Туристом вартості комплексу туристичних послуг у повному обсязі та надання Оператору всіх необхідних для оформлення туристичної подорож документів та інформації.

9.3. Даний Договір укладений в двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються положеннями чинного законодавства України, зокрема – Цивільним кодексом України, Законами України "Про захист прав споживачів" та "Про туризм".

10.2. Недійсність окремого пункту або пунктів даного договору не дає підстав для визнання всього договору в цілому недійсним.

10.3. Турист гарантує збереження конфіденційності документації, інформації, знань, досвіду тощо, які він одержав від Оператора під час виконання умов даного договору та на етапі його підготовки і зобов’язаний виконати всі необхідн заходи для того, щоб запобігти повному або частковому розголошенню відомостей про предмет або умови даного договору чи ознайомлення з одержаною інформацією третіх осіб без письмової згоди на це Оператора.

10.4. Оператор є платником податку на прибуток на загальних підставах за ставкою 25 %.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Ми, сторони, офіційно стверджуємо, що даний правочин відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру мнимої або удаваної угоди, а також не зловмисною угодою і зобов’язуємося його виконувати у повному обсязі відповідно до його умов.

11.2. Факт підписання даного договору свідчить про те, що Турист уважно ознайомився зі змістом даного договору, всі положення якого йому зрозумілі та додатково роз’ясненні Оператором або, за його дорученням, Агентом, отримав від Оператора (Агента) у повному обсязі до укладення даного договору інформацію про основн вимоги пропонованих до оформлення виїзних/в’їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі інформацію щодо термінів їх оформлення; медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, у тому числі протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку Туриста та туристів для участі в поїздці; Оператора та Агента, їх місцезнаходження і поштові реквізити, наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та іншу інформацію відповідно до законодавства про захист прав споживачів; розмір фінансового забезпечення Оператора та Агента на випадок неплатоспроможності чи неспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення; яка була йому надана у відповідності з вимогами Закону України "Про туризм" і законодавства про захист прав споживачів.

АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН ОПЕРАТОР:

ТУРИСТ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "_________" Ліцензія – АВ №349191 код ЄДРПОУ: 31742038 Адреса: Львівська обл, м. Рава-Руська вул. Коновальця, 27 м. Львів, вул. Зарицьких, 39 телефон: 032/2970848 ВІД ІМЕНІ ТА ЗА ДОРУЧЕННЯМ ОПЕРАТОРА АГЕНТ Товариство з обмеженою відповідальністю "__________" Ліцензія – ________ код ЄДРПОУ: ________ Адреса: ____________ телефон: ____, факс: ______ р/р ________ в ________, МФО _________ Генеральний директор ______ __________ ______________ __________ Підпис: ______


Додаток В


© 2010 Интернет База Рефератов